Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год
ИмеАнализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год
страница23/60
на доклада
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер6.24 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.unicef.bg/public/files/press/53.docx
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   60

5.4Стъпки към промяна в резидентната грижа за хора с увреждания


В стратегиите се поставя сериозен акцент върху деинституционализацияте на грижите и реформирането на институциите за хора с увреждания, психични разстройства и деменция и подобряването на условията и качеството на услугите в тях. Макар и доста подробно разписани, тези задачи остават на втори план в йерархията на приоритетите в сравнение със закриването на институциите за деца, което е изведено като първостепенен приоритет.

5.4.1Реформиране на СИ за лица с увреждания, психични разстройства и деменция


Планираните дейности като цяло са съобразени с „Плана за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания 2010-2011 г.”, разработен от АСП през януари 2010 година. За тази цел са планирани немалък брой защитени жилища и ЦНСТ за извеждане на хора с увреждания, както от домовете, посочени в този план, така и от други домове в дадената област.

Както виждаме от таблицата по-долу, като цяло оптимизмът в конкретните намерения в областните стратегии за закриване на съществуващи СИ за лица с различни увреждания е по-сдържан и очакваните резултати са доста по-пестеливи, отколкото при процеса на деинституционализация и закриване на СИ за деца.

5.4.1.1Предвидени промени в съществуващите институции


За разлика от деинституционализацията на грижите за децата, концепциите за промяна на СИ за лицата с увреждания, изразена в областните стратегии, са значително по-неясни и непълни. Участниците в планирането, разбира се, подчертаваха обстоятелството, че при лицата с увреждания и психични разстройства, настанени в СИ, няма реални перспективи за реинтеграция в семейна среда, както и факта, че от години има дълъг списък на чакащи, за които настаняването в резидентна грижа е оценено като наложително. Извеждането на пълнолетни от тези домове се свежда до преместване в по-добри резидентни услуги в общността, като такава мярка може да се приложи само за част от настанените, които имат потенциал за относителна самостоятелност и са в състояние да живеят в защитено жилище или ЦНСТ.

Конкретизирането на мерките за деинституционализация на грижата за възрастни хора също предполага разработване на институционални планове за реформиране, преобразуване или закриване на СИ за лица с увреждания по модел, сходен на плановете за закриване на СИ за деца.

Институционалните планове за развитието на действащите СИ за пълнолетни лица с увреждания, според стратегията на област Видин, задължително ще съдържат следните компоненти:

 • индивидуални оценки на настанените лица – възможности за връщане в родните им места, нужди от резидентен тип услуга или от услуга в общността;

 • обучение, преквалификация, пренасочване на персонала;

 • реконструиране на материалната база на СИ в съответствие на специфичните потребности на обгрижваните лица.

Работата по тези планове включва следните етапи: създаване на работни групи по общини, където са разположени СИ за лица с увреждания; създаване на експертна група на областно ниво за методическа и техническа помощ; разработване, съгласуване и финализиране на плановете с АСП и структурите за координация на стратегията на областно ниво.


По примера на пилотните области (Видин, Русе и Перник), разработването на подобни институционални планове е предвидено повечето областни стратегии, с изключение на няколко области като Силистра, Ямбол, Сливен, Софийска област, Хасково и София, където подготовката за реформиране на институциите за възрастни е маркирана по-общо като отделни оценки и дейности.

Чрез тези планове трябва да се установи за кои от настанените в СИ лица с увреждания е подходящо извеждането в резидентни услуги в общността, какви конкретни дейности и мерки са необходими за подобряване на условията в тези институции и промяна към по-качествен живот – подобряване на качеството на грижата за възрастните хора с увреждания, преустройство за осигуряване на самостоятелни санитарни възли и възможности за обособяване на спални помещения – самостоятелни и/или за максимум 2 души. Освен битовите и здравните грижи тук е необходимо да се предоставят и възможности за домашен интериор и повече самостоятелност на живеещите в дома.

По правило в наскоро разкритите институции за хора с различни увреждания или с психични разстройства, които също са включени в таблицата по-долу, не са предвиждани промени, тъй като местните партньори са преценили, че услугите в тях отговарят на съвременните изисквания (например, в ДВХПР към Медицински център Апекс ООД-Плевен, разкрит от 2006 г. в гр. Славяново, община Плевен).

В таблицата по-долу са представени предвижданията в областните стратегии за възможните промени в рамките на настоящата стратегия по отношение на бъдещето на институциите за хора с увреждания и психични разстройства – продължаване на дейността и предвидени промени (с прогнозно намаляване/увеличение на капацитета до 2015, спрямо нивото през 2010 г.), съгласно направената оценка на качеството на грижата и условията в домовете.

Таблица 6: Планирани дейности за съществуващите институции за възрастни с увреждания, деменция и психични разстройства за периода 2011-2015 г.
Продължаване на дейността

Реформиране / цялостно преустройство или пребазиране
СИ

без предвидени съществени промени до 20153

с подобряване на условията и грижата

налични добри условия и качествена грижа

Закриване

ДВФУ

-Бургас:Ясна поляна, общ. Приморско (51)

-Ст.Загора: (211);

-Варна: Варна (40), Бяла (35)

-Монтана: Монтана с. Г. Вереница (42);

-Ловеч: с.Сливек – общ.Ловеч (40);

-Пазарджик: Леси-чово-с.Щърково(40)

-Пловдив: Пловдив (80), Първомай-с. Езерово (45)

- В.Търново: Горски Горен Тръмбеш – Г. Оряховица (50);

-Кюстендил: Кю-стендил (90);

-Пловдив: Асенов-град (40);-Монтана: Лом, с.Орсоя (50);

-Бургас: с.Го-рица - Поморие (от 52 на 70);

-София: Банкя (военно-инвал. дом – 51);

- Габрово (36);-Варна: Провадия (70) за пребазиране;

- Силистра: с. Айдемир, Силистра (от 130 на 100);

- Русе (82)–тран-сформиране в ДСХ (не е набелязано закриване до 2015)


-Разград: с. Лов-ско, Лозница (35);

с. Хърсово, общ. Самуил (40) – закрит 2011;

- Видин: Балей, общ. Брегово (50);

- Благоевград: с. Д.Драглище, Разлог (50)

- Габрово: с.Столът, общ. Севлиево (40);

-Враца: Козлодуй (45)

-Перник:Трън (40) – закрит 2011

ДВФУ общо:

2015 – Брой : 9

Капацитет: 584

2015 – Брой: 3

Капацитет: 180

2015 – Брой: 4

Капацитет: от 189 на 207

2015 – Брой: 3

Капацитет: от 282 на 252

Закрити - Брой: 7

Капацитет: 300
Налични ДВФУ общо - Брой: от 26 през 2010 на 19 през 2015. Капацитет: от 1535 на 1223 места.

ДВУИ

- В.Търново: Пче-лище (77);

- Бургас: с. Факия, общ. Средец (30);

-Ямбол: М. Шар-ково, Болярово (от 85 на 77);

-Сливен: Качулка – Сливен (240); Твърдица (100);

-Кюстендил: с.Пре-колница (44);

-Пазарджик: Батак (40); Септември-с.Славовица (50);

-Пловдив: Карлово-гр.Баня (120), Лъки-с. Джурково (40), Пловдив (48)

- Видин: Куделин, Брегово (от 200 на 150);

- В.Търново: Церова кория (50); Г.Оряховица-с.Драганово (80);

-Шумен: с. Лозево общ. Шумен (90);

-Ямбол: с.Малено-во, общ. Стралджа (от 64 на 59);


-Монтана: общ. Лом (35);


- Габрово: с.Бато-шево, общ. Сев-лиево (от 80 на 40);

- Добрич: с.Бълга-рево, Каварна (от 120 на 100);

-Бургас: с. Русокаст-ро, общ. Камено (от 148 на 90);

-Варна: Вълчидол (от 100 на 40); с. Долни Чифлик (от 92 на 40)

- Разград: Самуил (трансф. в ДСХ, от 110 на 80);


-В.Търново: с.Присово (55);

-Търговище: с. Медовина, общ. Попово (50-транс-формиране в малък дом);

-Враца: с. Три Кладенци (41),

с. Бутан общ. Козлодуй (60);

-София: с.Подгу-мер (100)
ДВУИ общо:

2015 – Брой : 11

Капацитет: от 874 на 866

2015 – Брой: 5

Капацитет: от 484 на 429

2015 – Брой: 1

Капацитет: 35

2015 – Брой: 6

Капацитет: от 650 на 390

Закрити - Брой: 5

Капацитет през 2010: 306
Налични ДВУИ общо - Брой: от 28 през 2010 на 23 през 2015. Капацитет: от 2349 на 1720 места през 2015.

ДВХСН

-Софийска: Пирдоп (33)

-Хасково: 1 (30)

-Монтана: Вълче-дръм (48)

-София: Дом за слепи (37)

-

-

ДВХСН общо:

2015 – Брой : 2

Капацитет: 63

2015 – Брой: 1

Капацитет: 48

2015 – Брой: 1

Капацитет: 37

2015 – Брой: 0

Капацитет: 0

Закрити - Брой: 0

Капацитет: -
Налични ДВХСН общо - Брой: от 4 през 2010 се запазват 4 през 2015 с общ капацитет: 148 места през 2015.

ДВХПР

- Бургас:Малко Тър-ново (от 63 на 60);

-Ст.Загора: с. Ляс-ково, общ. Ст. Загора (60);

-Сливен: общ. Твърдица (120);

-Монтана: с. Говежда, Георги Дамяново (70);

-Хасково: 2- Свиле-град- с.Пъстрогор (70), Тополовград-с.Радовец (75)

-Шумен: с.Черни връх, Смядово (90);

- Софийска: Своге с. Миланово, ма-хала Свражен (90)

-Смолян: 2 дома-с. Петково (от 100 на 80) и с. Ровино (от 100 на 80);

-Плевен: гр. Славяново, Плевен (44)

-Благоевград: с.Раздол–Струмяни (от 80 на 30);

- Силистра: с. Правда, общ. Дулово (от 34 на 20)

- Габрово: Радовци, общ. Дряново (от 110 на 80);

-Кюстендил: Рила-с. Пастра (от 80 на 55)


- Видин: Бориловец, общ. Бойница (60);

ДВХПР общо:

2015 – Брой : 6

Капацитет: от 458 на 455

2015 – Брой: 4

Капацитет: от 380 на 340

2015 – Брой: 1

Капацитет: 44

2015 – Брой: 4

Капацитет: от 304 на 185

Закрити - Брой: 1

Капацитет: 60
Налични ДВХПР общо - Брой: от 16 през 2010 на 15 през 2015. Капацитет: от 1246 на 1024 места през 2015.

ДВД

-Русе – ДВД Приста (120);

- Разград (60);

-Ст.Загора: Казан-лък (70);

- Габрово: общ. Дряново (от 52 на 37);

-Пловдив: Калояно-во-с. Долна Махала (60)

-Добрич: с. Опанец, общ. Добричка (50)


-Монтана: Лом (с. Добри Дол–50);


-Бургас: с. Огнен, Карнобат (от 55 на 30); с. Славянци, общ. Сунгурларе (от 51 на 30);

-Монтана: Берковица (55);

- В.Търново: Г. Ко-сово Сухиндол (60);

-София: 1 (от 110 на 60)

- Видин: Салаш, общ. Белоградчик (от 50 на 17);
ДВД общо:

2015 – Брой : 5

Капацитет: от 362 на 347

2015 – Брой: 1

Капацитет: 50

2015 – Брой: 1

Капацитет: 50

2015 – Брой: 6

Капацитет: от 381 на 252

Закрити - Брой: 0

Налични ДВД общо: Брой: от 13 през 2010 остават 13 през 2015. Капацитет: от 843 на 699 места през 2015.

Общо към 2015

Брой: 33

Капацитет: от 2341 на 2315

Брой: 14

Капацитет: от 1142 на 1047

Брой: 8

Капацитет: от 355 на 373

Брой: 19

Капацитет: от 1617 на 1079

За закриване: 13

Капацитет

(през 2010): 666В тази таблица е включен и ДВФУ с. Слишовци, общ. Трън, който беше закрит още през 2010 г. – първата година на изпълнението на пилотната стратегия в област Перник след изграждане на 3 ЦНСТ в сградата на закритата болница в град Трън. Според първоначалния план за изпълнение на стратегията това се очакваше да се случи през 2011 година.

Важно е да се подчертае, че в много случаи липсата на предвидени мерки за промяна в домовете (включени в първата колона) не се дължи на удовлетвореност на участниците в планирането от състоянието и качеството на грижата в тези институции, а на недостига на потенциални ресурси за осъществяване на необходимите реформи през времевата рамка на настоящите стратегии. Освен това, за разлика от СИ за деца, където заетостта н а институциите е значително под капацитета, тук планирането на реформата и новите услуги се прави на основата на пълен капацитет, понякога заетост над капацитета и дълъг списък на чакащи за настаняване.

5.4.1.2Разкриване на нови домове за хора с увреждания и психични разстройства


В отговор на дългия списък на чакащи за настаняване в някои области е планирано разкриване на нови домове с малък капацитет за хора с деменция и за хора с психични разстройства, разположени в по-големите градове. Очакван е недостиг на места в домовете за хора с деменция, поради големия списък на чакащи в цялата страна, съчетан с относително нисък интерес на общините (особено в малките общини) към тази услуга поради липса на специалисти и трудности при предоставянето на качествена услуга за такава тежка рискова група.

Планираните нови домове за хора с увреждания и психични разстройства са:

 • 2 нови дома за възрастни хора с физически увреждания с общ стартов капацитет 50 места и увеличение на 75 места към 2015: Ямбол – 1 (Дом за възрастни хора с физически увреждания в с.Мамарчево, община Болярово с капацитет от 25 места, 2014); Пловдив – 1 (с.Ясно поле, община Марица, стартов капацитет 25 места, 2011 и увеличение до 50 места, 2015).

 • 5 нови домове за възрастни хора с умствена изостаналост с общ капацитет 160 места: Благоевград – 1 (с. Петрово, общ. Сандански, капацитет 30, 2014 – в сградата на ДДУИ); Търговище – 1 (общ. Попово, капацитет 30, след закриването на ДВУИ в с. Медовина); Плевен – 1 (с. Згалево, общ. Пордим с капацитет 20, 2014); Монтана – 1 (с. Аспарухово, общ. Медковец, 50, 2013); Враца -1 (с. Хърлец, общ. Козлодуй, капацитет 30, 2012);

 • Нови домове за възрастни хора със сетивни нарушения: не са планирани

 • Нови домове за възрастни хора със психични разстройства: не са планирани

 • 7 нови домове за хора с деменция с общ капацитет 215 места: Видин – 1 (капацитет 20, 2012); Бургас – 1 (с. Искра, общ. Карнобат – с капацитет 20 места в сградата на бившия ДДУИ, 2014); Ямбол – 1 (гр. Болярово с капацитет от 25 места, 2013); Благоевград –1 (с. Падеш, общ. Благоевград, разкрит през 2011 с капацитет 50); Враца – 1 (Хайредин, капацитет 30, 2011); Смолян – 1 (с. Фатово, общ. Смолян – в част от сградата на ДСХ, капацитет 40, 2012); Хасково – 1 (в Хасково, 2014, капацитет 30).

В резултат от предвидените промени в съществуващите домове заедно с разкриването на нови, към 2015 г. общият брой на всички институции за хора с увреждания, психични разстройства и деменция ще се увеличи от 87 на 88 (при 13 закрити и 14 нови), а общият капацитет ще се намали от 6121 на 5264 места.

Обобщението на очакваните промени в броя и капацитета на СИ за възрастни хора с увреждания, психични разстройства и деменция показва следната индикативна картина към 2015 г.:

 • Домове за възрастни хора с физически увреждания (ДВФУ): при 26 ДВФУ с общ капацитет 1535 през 2010 г., към 2015 г. ще функционират 21 ДВФУ с общ капацитет 1298 места;

 • Домове за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВУИ): при 28 ДВУИ с общ капацитет 2349 през 2010 г., към 2015 г. ще функционират отново 28 (при 5 закрити и 5 нови) с общ капацитет 1880 места;

 • Домове за възрастни хора със сетивни нарушения (ДВХСН): без промяна – към 2015 г. продължават да функционират 4 ДВХСН с общ капацитет 148 места;

 • Домове за възрастни хора със психични разстройства (ДВХПР): при 16 ДВХПР с общ капацитет 1246 през 2010 г., към 2015 г. остават да функционират 15 ДВХПР с общ капацитет 1024 места;

 • Домове за възрастни с деменция (ДВД): при 13 ДВД с общ капацитет 843 през 2010 г., към 2015 г. ще функционират 20 ДВД с общ капацитет 914 места.


5.4.2Резидентни услуги в общността за хора с увреждания и психични разстройстваЦНСТ и ЗЖ за хора с увреждания

През 2011 – 2015 г. в стратегиите се планира частично разширяване:
ЦНСТ

ЗЖ - УИ

ЗЖ - ФУ
Брой

Капа-цитет

Брой

Капа-цитет

Брой

Капа-цитет

2010

11

120

57

481

12

108

2011

18

192

66

567

15

138

2012

36

462

84

736

24

234

2013

47

612

100

890

27

258

2014

55

717

110

990

32

302

2015

57

744

119

1086

35

332Изпълнението на намеренията за промяна и деинституционализация на грижата за лица с увреждания, с психични разстройства или деменция изисква разкриване на нови резидентни услуги, предназначени както за извеждане на част от настанените в СИ, така и за да се предложи решение за онези, които вече нямат възможност да живеят самостоятелно в своя дом или семейство и са включени в дългите списъци на чакащи за настаняване.

Подробна информация за планираните резидентни услуги в общността за тези целеви групи е включена в Приложение 7.2.6. Тук ще обобщим най-важните наблюдения и тенденциите, които се очертават в стратегиите за развитието на тези услуги.

Нови социални услуги от резидентен тип в общността:

Както е подчертано в областните стратегии (например в Габрово), новите алтернативни социални услуги от резидентен тип включват защитени жилища (ЗЖ), преходни жилища и нови форми за малки групови домове с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Те ще предоставят подобрена резидентна грижа в среда, близка до семейната за хора с увреждания, които не са в състояние да живеят сами и имат нужда от резидентна услуга, както и за извеждане на част от настанените в СИ, които подлежат на извеждане в ЦНСТ или защитено жилище. Съответно подготовката за извеждане изисква изграждане на умения и навици за относителна самостоятелност, вкл. чрез временен престой в защитено жилище – пространство в рамките на дома, където се предвиждат допълнителни дейности в тази насока.


С цел подготовка за извеждане на лица с увреждания или с психични разстройства от специализираните институции в алтернативна резидентна грижа по-близка до семейната среда работят или се планират нови преходни и наблюдавани жилища в рамките на съответната институция. В някои случаи (като Видин), такъв тип услуги са наречени „защитено пространство” в рамките на дома, в което хората се подготвят за относително по-самостоятелния живот в защитено жилище или в ЦНСТ.

Данните показват, че в стратегиите са планирани немалък брой ЦНСТ и защитени жилища за извеждане от СИ на младежи и възрастни хора с различни увреждания или за предотвратяване на институционализацията на потребители, които нямат семейна среда и не са в състояние да живеят сами.

Прави впечатление обаче, че преобладават защитените жилища и ЦНСТ за лица с увреждания. Нерядко в стратегиите те са диференцирани по целеви групи: (1) за лица с умствена изостаналост и увреждания, (2) за лица с физически увреждания. На практика обаче това разграничаване не изключва смесване на целевата група, особено в по-малките общини. Затова показателите за броя и капацитета на различните ЗЖ и ЦНСТ в таблиците по-горе всъщност показват коя е преобладаващата целева група от хората с увреждания. Същевременно по правило такова смесване на целевите групи се избягва по отношение на лицата с психични разстройства и деменция.


ЦНСТ и ЗЖ за хора с психични разстройства и деменция

През 2011 – 2015 г. в стратегиите се планира значително разширяване:
ЦНСТ

ЗЖ - ПР

ЗЖ деменция
Брой

Капа-цитет

Брой

Капа-цитет

Брой

Капа-цитет

2010

3

42

19

191

0

0

2011

9

102

29

289

0

0

2012

18

249

48

455

4

36

2013

31

411

63

606

8

82

2014

36

483

65

624

10

98

2015

39

528

74

720

10

98Сериозен ръст се планира за защитените жилища и ЦНСТ за лицата с психични разстройства и проблеми или с деменция. В таблицата сме посочили обобщени данни за планираните ЦНСТ за двете рискови групи, но трябва да се подчертае, че в стратегиите те са разграничени и рядко се предвижда „смесване” между тях в едно и също ЦНСТ. Общият ръст на тези услуги, очакван в края на стратегиите, като цяло потвърждава мнението, че в повечето области и общини в страната има готовност за включване в изпълнението на предстоящия проект на АСП „Живот в общността”, където лицата с психични разстройства са част от целевата група.

В редица области (като Монтана, Ямбол, Силистра, Габрово и др.) са планирани и защитени жилища или ЦНСТ за хора с деменция, за каквито все още няма достатъчно опит и практика. Като цяло планираните ЦНСТ и защитени жилища за хора с психични разстройства и деменция са значително по-малко от идентифицираните потребности за извеждане от институциите и за хората, чакащите за настаняване, където не е изключено да се появи недостиг на капацитет.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   60

Свързани:

Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconНаръчник за Областно планиране на социалните услуги с участието на всички заинтересовани страни
Областното планиране и новите предизвикателства пред развитието на социалните услуги в България
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год icon1На финала – резултатите от областното планиране
Уницеф върху прилагането на пилотирания модел на областно планиране с участие в национален мащаб (през април – октомври 2010 г.)...
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconОбщина ивайловград република българия област хасково
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Ивайловград е етап от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconАналитичен доклад за социално-икономическата ситуация и оценка на потребностите в сферата на социалните услуги област Кюстендил
Областна стратегия за планиране на социалните услуги в област Кюстендил 2011 – 2015
Анализ на резултатите от областното планиране на социалните услуги в България през 2009 2010 год iconНационална програма за закрила на детето за 2012 г софия, 2013
Дейността се извършва по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище, финансиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом