Правилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
ИмеПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
страница1/4
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер454.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nufi-kotel.com/999-zakoni/PRAVILNIK_-2012-13.doc
  1   2   3   4


ПРАВИЛНИК

за

Дейността


На НУФИ “Филип Кутев” гр.Котел

през учебната 2012-2013 г


ГЛАВА І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНЯ

Чл.1. С този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата и отговорностите на останалия персонал.

Чл.2. В училището се полагат основите на непрекъснато образование на гражданите, което осигурява:

 1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание.

 2. Усвояване и формиране на общочовешки национални ценности, добродетели и култура.

 3. Развитие на индивидуалността, стимулиране на творческите заложби.

 4. Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

 5. Завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

Чл.3.

/1/. Гражданите, обучаващи се в НУФИ “Филип Кутев” ползват правото си на образование ,независимо от своята възраст.

/2/. Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват музикална и хореографска квалификация в НУФИ “Филип Кутев”.

Чл.4. Учебно – възпитателният процес се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл.5.

/1/. Светското образование в училище не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

/2/. Религиите в училище се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

/3/. В училище могат да се изучават религии в часовете, определени за свободно избираеми подготовки.

Чл.6.

/1/. Учениците, обучаващи се в НУФИ “Филип Кутев” ползват правото си на безплатно образование като:

 1. Не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания.

 2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

/2/. Ползващите общежитие заплащат такса, определена със заповед на министъра на културата..

/3/. Учениците в НУФИ “Филип Кутев” получават стипендии или издръжка за сметка на държавния бюджет при условия и ред, определени от МС.

/4/. Получават специални стипендии според нормативни документи на фондации или желания на спонсори.

Чл.7.

/1/. Училищното обучение до 16 годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.

/2/. Училището осигурява обучение и в самостоятелна форма

Чл.8. Обучението и възпитанието на учениците в НУФИ “Филип Кутев” се провежда на книжовен български език.

Чл.9.

/1/. НУФИ “Филип Кутев” е юридическо лице, с правомощия да приема и обучава ученици, както и да издава официални документи за завършена степен на образование, за професионална квалификация и преквалификация

/2/. В училището се подготвят специалисти със средно музикално и хореографско образование със следните специалности: кавал, гайда, гъдулка, тамбура с професия – музикант-инструменталист и народно пеене, с професия – музикант- вокалист; за специалност лютиерство – професия – лютиер, степен на квалификация ІІІ-та;специалност : Български танци, професия : танцьор, степен на квалификация -ІІІ-та.

Чл.10. Като юридическо лице училището се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат в този Правилник.

Чл.11.

/1/ НУФИ “Филип Кутев” е със седалище град Котел.

/2/. НУФИ “Филип Кутев” притежава собствено недвижимо имущество – комплексна сграда .

 1. НУФИ “Филип Кутев” може да предоставя собственото имущество под наем, да извършва педагогически услуги и учебно-производствена дейност, ако това не е вреда на възпитателния и образователния процес, и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания.

  • Може да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

  • Патентова и продава продукти от своята дейност;

  • Определя вътрешната си организация;

  • Избира начина на приемане на децата в училище в съответствие с нормативни и поднормативни актове.

  • Издава документи за завършен клас, степен на образование и професионална квалификация;

  • Може да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава законите на РБ.

/3/. НУФИ “Филип Кутев” носи отговорност за:

 1. неизпълнение на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

 2. създава условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

 3. законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база;

 4. извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.


ГЛАВА ІІ – ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

РАЗДЕЛ І. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НУФИ “Филип Кутев


Чл.12. Формите на обучение са дневна и самостоятелна.

Чл.13 В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи.

Чл.14. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и19 часа в учебните дни, организирана от 8 до 12 клас.

Чл.15. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

/1/. Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст до 16 г .

 2. лица, навършили 16 годишна възраст.

Чл.16.

/1/. Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16 годишна възраст, желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

/2/. Учениците могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година . Промяна се допуска и по време на учебните занятия.

Чл.17. Завършването на клас, степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в различни форми на обучение се удостоверява с едни и същи документи по вид, съгласно държавните образователни изисквания, които дават равни права на завършилите.


РАЗДЕЛ ІІ – ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ


Чл.18.

/1/. Училищното обучение се организира в последователни класове.

/2/. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

/3/. Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл.19.

/1/. В зависимост от броя на приетите ученици, класовете се разделят на паралелки и специалности.

/2/. Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

/3/. Поради спецификата на училището и особеностите на учебния предмет, паралелката маже да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки и да се организира индивидуално обучение.

/4/. В училището може да се организират сборни групи за СИП съгласно НАРЕДБА Н-4 ОТ 20 май 2008.

Чл.20.

/1/. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи в НУФИ “Филип Кутев” се определя с Наредба № Н 4 от 2008 г на МК.

/2/. Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на НУФИ “Филип Кутев” при спазване на изискванията по ал.1.

/3/. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.


РАЗДЕЛ ІІІ. УЧЕБНО ВРЕМЕ.

Чл.21.

/1/. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

/2/. През учебната година учениците ползват коледна, пролетна и лятна ваканция.

/3/. Учебната година започва не по-късно от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

/4/. Учебните занятия са с продължителност от 31 до 36 учебни седмици.

/5/. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Чл.22

/1/. Броят на задължителните учебни часове за една седмица не може да бъде повече от:

 1. тридесет учебни часа за VІІІ клас;

 2. тридесет и два учебни часа ІX-XІІ клас .

/2/. Часът на класния ръководител се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл.23.

/1/. НУФИ “Филип Кутев” има специфична структура на целодневната организация на учебния ден. При тази организация задължителните часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, часове по специална подготовка, учебна практика .

/2/. Учениците от VІІІ до XІІ клас имат право да изучават до 4 учебни часа седмично свободно избираема подготовка и не са задължителни за учениците.

/3/. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредба N24 на Министерство на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започването на всеки учебен срок.

Чл.24.

/1/. Продължителността на учебния час е четиридесет и пет минути .

/2/. Почивката между учебните часове в сутрешната смяна е 10 минути, голямото междучасие е 20 минути.

Чл. 25. Съвещания, методически сбирки, извънкласни форми на работа и други се провеждат в извънучебно за учителите време и влизат в работното им време.


РАЗДЕЛ ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл.26. Учебното съдържание в НУФИ “Филип Кутев” се групира в общообразователна подготовка и професионални, музикално-теоретични дисциплини, народни инструменти и народно пеене, хореография и лютиерство.

Чл.27

/1/. Общообразователна подготовка е задължителна, задължителна професионална и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

/2/. Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум на учебните предмети от културно-образователните области включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

/3/. Задължителната професионална подготовка осигурява необходимите знания, умения и професионални компетенции за придобиване и квалификация по професията и включва теоретично обучение и практическо обучение.

Чл.28. Учебният план систематизира съдържанието и организацията на училищното обучение и включва видовете подготовка, броя и разпределението на учебните предмети по класове и по учебни часове, графика на обучението, начина на завършване на степен на образование.

Чл.29. Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки учебен предмет и за всеки клас.

Чл.30. Усвояването на знанията и придобиване на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала, специализирана библиотека и фонотека в училището.

Чл.31. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионалното образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степен на образование, общообразователния минимум и учебния план за учебното съдържание и за придобиване на квалификация по професия.


РАЗДЕЛ V. ФОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКИ.

Чл.32.

/1/. Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

/2/. Формите за проверка и оценки са според наредба № 3 за системата на оценяване.

/3/. В триседмичен срок след началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

/4/. В двуседмичен срок след началото на учебната година се утвърждава графика на контролните и класните работи;

/5/. Класна работа по учебен предмет, включен в национално външно оценяване не се провежда за учениците от съответния клас.


Чл.33

/1/. Текущата проверка се осъществява от учителите системно през І-вия и ІІ-рия учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

/2/. Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица от РИО на МОН .

/3/. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от изпитни комисии,назначени със заповед на директора на НУФИ “Филип Кутев”.

/4/. Като текуща оценка се регистрира и оценката от проведено външно оценяване, извършено чрез изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас;

Чл.34. . Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват с отличен /6/, много добър /5/, добър /4/, среден /3/ и слаб /2/, съгласно държавно образователните изисквания за системата на оценяване.

Чл.35.

/1/. Текущите, срочните, годишните оценки и оценките от годишен изпит се вписват в ученическата книжка и дневника на класа. Срочните и годишните оценки, както и оценките от годишните изпити се вписват в личните картони на учениците.

/2/. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния картон на ученика.

РАЗДЕЛ VІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС.

Чл.36 .

/1/. Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължително избираемата или специалната подготовка има годишна оценка най-малко среден /3/.

/2/. Учениците, които имат годишна оценка слаб /2/ по учебни предмети от общообразователна и музикално-теоретична подготовка полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия за съответния клас или на септемврийска поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

/3/. Ученици, които получават оценка слаб /2/ на годишен изпит по главен специален предмет, имат право да се явят на поправителен изпит през юнската или септемврийската сесия. Получилите окончателна оценка слаб /2/ по главен специален предмет отпадат от училището и нямат право да продължат обучението си в същия вид училище.

/4/. Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ не се явят на годишни или поправителни изпити, могат да се явят на допълнителни или поправителни изпити по ред, определен със заповед на директора, но не по-късно от 10 октомври.

/5/. Ученици, които имат оценка слаб / 2/ по учебен предмет от общообразователните и музикално-теоретичните дисциплини на редовните или на допълнителните поправителните сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

Чл.37. Ученици, получили оценка слаб /2/ на годишен изпит по СИП-народно пеене или инструмент, не се явяват на поправителен изпит, но прекратяват обучението си по избраната от тях факултативна специалност.

Чл.38. Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети от задължителната подготовка на редовните или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителен изпит не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити в януарската поправителна сесия и в сесии през м.юни и септември.

Чл.39.

/1/. Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последен клас от съответната степен на образование.

/2/. Изпитите по ал.1 се полагат при условия, определени по заповед на директора на училището върху учебното съдържание за съответния клас или по реда за провеждане на държавните зрелостни изпити.

/3/. Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб /2/, ученикът се явява на поправителен изпит по реда и условията за поправителен изпит.


  1   2   3   4

Свързани:

Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconПодобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в соу „Георги Стойков Раковски”, гр. Котел,...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconПравилник за устройството и дейността
Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на 138 соу „ Проф. Васил Златарски ” – Протокол №1 от 17. 09. 2012...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconКласиране на студенти за обучение в първи курс през учебната 2012/2013 година по следните магистърски програми
На мс на Република България №375/11. 05. 2012 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в юзу „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconГодишен план За дейността на обединението през учебната 2012/ 2013 година
Участие в общоучилищните мероприятия – Лекоатлетически крос и колопоход „ Не на наркотиците ”
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconФакултет по педагогика класиране на студенти за обучение в първи курс през учебната 2012/2013 година по следните магистърски програми
На мс на Република България №375/11. 05. 2012 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в юзу „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconГодишен комплексен план за учебната 2012/2013 г. I. Раздел: Анализ на дейността на училището през учебната 2011/2012 година
Общият успех е 4,76. Много добри са и резултатите от външното оценяване на учениците от 4 и 7-ми клас. Високи резултати показаха,...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconГодишен план за работата на ну „Св. Св. Кирил и Методий през учебната 2012 2013 год. Раздел първи
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Правилник за Дейността На нуфи \"Филип Кутев\" гр. Котел през учебната 2012-2013 г iconПравилник за учебната дейност на унсс
Чл. Този правилник урежда организацията и управлението на учебната дейност в унсс съгласно изискванията на действащите нормативни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом