Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г
ИмеИнформация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер324.7 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/common/dokt_state.rtf
  1   2
ИНФОРМАЦИЯ

за състоянието на докторантурите в ИУ-Варна към м. март 2008 г.,

обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25.04.2008 г.


Третата степен на висшето образование – докторантурата, е обект на постоянен интерес от страна на академичното ръководство. Настоящият анализ в този смисъл е продължение на една традиция.1

Съществуват сериозни причини докторантурата да е обект на повишено внимание и от страна на академичното ръководство, и от страна на основните структурни звена на Университета. Те се свеждат до следното:

1/ От състоянието на докторантурите зависи в голяма степен възпроизводството на професорско-преподавателския състав на ИУ-Варна. Днешните докторанти са утрешните нехабилитирани и хабилитирани преподаватели. От начина на подбора на докторантите и от качеството на подготовката на обучаваните в научната и образователна степен “доктор” се определя качеството на утрешния преподавателски състав на Университета.

2/ От докторантурите зависи и равнището и качеството на научните изследвания (икономическата наука) в бъдеще. Днешните докторанти са гръбнакът на икономическата наука в перспектива и от това, какво равнище на знанията получават те в университета и как са обучени да правят наука, ще зависи качеството на научните изследвания на утрешна България.

Настоящият обзор си поставя задачата да представи анализ на текущото състояние на докторантурите в ИУ-Варна, да разкрие някои тенденции и да изведе препоръки за усъвършенстване на работата.

Анализът се основава върху:

 1. Наличната информация в отдел “НИР”.

 2. Среща-разговор на Зам. Ректорът по НИР с докторантите, проведена на 27.02.2008 г. и посветена на обсъждане на състоянието и проблемите на докторантурите в ИУ-Варна.

 3. Обсъждане на докторантурите и насоките за тяхното усъвършенстване в ПК по НИР, проведено на 05.03.2008 г.

 4. Разговори на Зам. Ректорът по НИР с отделни преподаватели и докторанти.
  1. Състояние на докторантурата


ИУ-Варна има многогодишни традиции в обучението на студенти в научната и образователна степен “доктор”. Университетът извършва обучение на докторанти по научни специалности, които са получили при акредитация оценка “много добър”. Понастоящем това са 14 специалности (вж. Приложение 1).

В резултат на дългогодишния опит в дадената област, в ИУ-Варна е създадена добра организация на цялостната дейност по приема, обучението и защитата на докторските дисертации. Прилагат се двете основни форми на докторантура: редовна и задочна. Обучението се осъществява и чрез докторантура на самостоятелна подготовка. В третата степен на висшето образование в ИУ-Варна се провежда учебен процес. Обучението на докторантите и научноизследователската им работа се извършват на основата на индивидуален план, чието изпълнение се следи и отчита всяка година. Развита е вътрешната нормативна уредба на докторантурата и тя е изцяло съобразена със законовите разпоредби. Положителната акредитация на докторантурите по много от университетските специалности, получавана нееднократно, е свидетелство за създадените добри кадрови и материални условия в ИУ-Варна за качествено обучение в най-високата степен на висшето образование.

Динамиката на обучаваните в докторантурите в ИУ-Варна през последните пет години е представена в следната таблица:

Таблица 1


Брой на докторантите по годиниГодини

Общо

От тях:

редовно

задочно

сам. подготовка

2003

80

43

21

16

2004

66

38

14

14

2005

59

37

10

12

2006

58

34

7

17

Ноември 2007

54

31

6

17


От данните в таблицата се вижда, че категорично доминира предпочитанието към редовната форма на докторантура. На второ място се нарежда докторантурата на самостоятелна подготовка. Най-малко предпочитана е задочната форма на докторантура. Тази тенденция особено ярко се очертава през последните 2-3 години.

Данни за успешно защититилите докторанти се съдържат в таблицата по-долу.

Таблица 2


Брой докторанти на ИУ-Варна, успешно защитили дисертационни трудове през периода 2003-2007 г.


Години

Брой докторанти, успешно защитили докторски дисертации

2003

13

2004

10

2005

13

2006

11

2007

17

Общо:

64


Пълният списък на получилите научната и образователна степен “доктор” в ИУ-Варна за периода 2003-2007 г. е представен в Приложение 2.

Последната кампания (чрез конкурси) за прием на докторанти в Университета бе проведена в края на 2007 г. Резултатите от нея могат да се обобщят по следния начин:

 • обявени конкурси за докторанти – 19;

 • подали молби за участие в конкурсите – 12;

 • явили се на конкурсите – 5;

 • успешно издържали конкурса – 1.

В началото на 2008 г. от неусвоените места за докторанти са преобявени 9, като конкурсите по тях ще се проведат през м. юни 2008 г.

Към настоящия момент, докторантите по всички акредитирани специалности в ИУ-Варна са общо 55. По форми на обучение те се разпределят по следния начин:

 • редовна форма на обучение – 29;

 • задочна форма – 7;

 • на самостоятелна подготовка – 17.

Чуждестранните докторанти към Университета са двама.

Разпределението на докторантите на ИУ-Варна по специалности към настоящия момент е дадено в Приложение 3. Пълният списък на докторантите се съдържа в Приложение 4.

Към приведената по-горе фактическа информация могат да се прибавят обощените резултати от разговора на Зам. Ректора по НИР с докторантите. Те гравитират около две групи въпроси. Първите са страни на докторантурите, на които докторантите дават положителна оценка. Според тях, не съществуват проблеми по отношение на:

 • осигурените работни места и условията за работа в ИУ-Варна;

 • настаняването в общежития;

 • работата с научните ръководители и катедрите;

 • възможностите за научни изяви (конференции и др.) и за публикуване на резултатите от научните изследвания.

От друга страна, като проблемни области докторантите определят:

 • условията за издръжка и ниските стипендии;

 • характера на обучението за придобиването на научната и образователна степен “доктор” – дали това са точно знанията, които са им необходими; дублиране в отделни случаи на изпити по докторантските минимуми с кандидат докторантските изпити, и т.н.

 • трудности от всякакво естество при осъществяването на емпиричната част на дисертационното изследване;

 • ограничени възможности за специализации в чужбина.
  1. Изводи и препоръки


Информацията за динамиката на броя на докторантите на ИУ-Варна за периода 2003-2007 г. недвусмислено показва, че е налице тенденция на намаляване броя на обучаваните в третата степен на висшето образование: от 80 техният брой се съкращава на 54. Като особено тревожен следва да се оценява резултатът от последната кандидат докторантска кампания (декември 2007 г.). От явили се на конкурсните изпити 5-ма души успешно се е справил един, което може да се счита че е в реда на нещата. Но не може да се каже същото за другите съотношения: при обявени 19 места, документи за тях подават само 12, и от тях на изпитите се явяват едва 5 (което означава, че част от тези 12 кандидати са изпитвали колебания и не са били убедени в своя избор).

Основните причини за това състояние на нещата не са в Университета. Те касаят условията, при които са поставени докторантите в страната като цяло и се отнасят основно до:

 1. Непривлекателност на докторантурите поради трудните условия, при които са поставени докторантите /ниски стипендии, несъпоставимост с възможните пропуснати доходи и т.н./

 2. Още по-важно от това е ниският социален статус на университетския преподавател и младия научен работник. Защото докторантурите не са крайна цел, а са само едно стъпало от професионален път, който води към академична или научна кариера. Ако младите хора в България оценяват като неатрактивна подобна перспектива, то те няма да се стремят и към докторантурите.

 3. Остарялата нормативна база – на първо място ЗНСНЗ, но също отсъствието на нов класификатор на научните специалности /една сериозна пречка пред развитието на интердисциплинарни изследвания и докторантури/ , и т.н.

В същото време на правителствено ниво непрекъснато се подчертава, че трябва да се увеличава броят на научните работници и на докторантите и че тази задача е национален приоритет. Понастоящем ако на 1000 души в ЕС се падат 12 докторанти, то у нас те са 8. Ако в ЕС на 1000 заети се падат 5,5 научни работници, то в България те са под 3. За сравнение този показател в САЩ е 9, а в Япония - 10. Според ЕК, за да се преодолее изоставането на ЕС от САЩ и Япония, през следващите 2 години в общността към научна кариера трябва да се насочат нови 700 000 души.

За да се осъществи прелом в България, необходими са решителни мерки на макроикономическата политика в посока към създаване на адекватни на новите реалности правни и материални условия за развитието на българската наука и висше образование.

Но ИУ-Варна не може да игнорира и собствените си отговорности. Има въпроси, които могат да намерят решение в Университета и мерки, които могат да се предприемат, за да се усъвършенства придобиването на образователната и научна степен “доктор”.

На настоящия етап, за подобряване на докторантурите в ИУ-Варна, усилията следва да се насочат в следните направления:

1/ Да се активизира привличането на студенти в докторантурите – Докторантурата е свързана не само с материални стимули. Тя е свързана с нагласа към занимания с наука, а тя се провокира от интерес. Ето защо за привличането на млади хора към докторантурите е нужно да се засилват творческите моменти в учебния процес, да се активизира студентското научно творчество, в т.ч. и по-широкото включване на студенти в научни изследователски проекти – да се създава интерес.

2/ Докторантурите да се обвържат по-непосредствено с кадровото развитие и израстване на академичния състав от различните научни специалности (катедрите). Планирането на докторантурите по вид и брой да се обвърже по-непосредствено с възпроизводството на кадровия потенциал на отделните катедри. Да се провежда по-отговорна кадрова политика в катедрите като се поддържат необходимите съотношения: възрастови, по научни степени и звания, и т.н. и активно се използват докторантурите за попълването на катедрения академичен състав с качествени млади хора.

3/ По-активно привличане на външни докторанти – от други университети, от бизнеса, от чужбина. Университетът обучава докторанти не само за собствени нужди – за да попълва собствения си професорско-преподавателски състав, но изпълнява и поръчки на външни поръчители. Авторитетът и обществената значимост на всеки университет се определят в немалка степен и от способността му да привлича и обучава специалисти с най-висока квалификация за външни организации. Особена популярност напоследък придобива обучението на докторанти, работещи в сферата на стопанската практика – една възможност, която засега при нас слабо се използва.

4/ От началото на академичната 2008/09 год. да се усъвършенства подготовката на докторантите като се усили обучението им по методи на икономическите изследвания, особено касаещи приложните икономически изследвания (математика, статистика, иконометрия, социология).

5/ От учебната 2008/09 г. да се въведе кредитната система при оценката на обучението на докторантите.

6/ ИУ-Варна да намери допълнителни възможности, в т.ч. и финансови, за подпомагане разработването на емпиричните части на докторските дисертации.

7/ Да се извършва по-добро оповестяване на възможностите за специализации в чужбина. В тази връзка да се усъвършенства уеб-страницата на докторантурата.

8/ Да се увеличи възнаграждението за научно ръководство на докторант – от 200 на 300 лв. годишно плюс еднократно 300 лв. възнаграждение след успешната защита на дисертацията. Така възнаграждението за научно ръководство ще се увеличи (при редовната докторантура) от 600 на 1200 лв. и наред с това ще се създадат стимули за успешно приключване на докторантурите.

9/ В отдел НИР да се обяви конкурс за инспектор по докторантурите.


Академичният съвет взе следните решения:


 1. Приема информацията за състоянието на докторантурите в ИУ-Варна към м. март 2008 г..

 2. След обсъждане, приема направените изводи и препоръки за усъвършенстване на докторантурите в ИУ-Варна. Възлага на Зам. Ректорът по НИР да приведе в действие взетите решения.

 3. Анализът за състоянието на докторантурите в ИУ-Варна, както и решенията на АС, да бъдат огласени на уеб-страницата на Университета и с тях да бъде запознат целия академичен състав.Приложение 1


Научни специалности

/получили при акредитация оценка “много добра”

съгласно чл. 4 от Наредбата за държавните изисквания

за приемане и обучение на докторантите/,

по които Икономически университет – Варна

има право да обучава докторанти


Шифър

Научна специалностОснование за акредитацията

Срок на 6-годишната валидност на акредитацията

1

2

3

4

05.02.01

Политическа икономия /обща икономическа теория/

Протокол № 44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА.

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Протокол № 44/11.12.2007 г. на Акр.съвет на НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.06

Статистика и демография

Протокол № 44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Плотокол № 44/11.12.2007 на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Протокол № 44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.17

Планиране

Протокол № 3/13.07.2004 г. на ПКСНУ към НАОА

13.07.2004 г.

13.07.2009 г.

1

2

3


4

05.02.18

Икономика и управление на отраслите /търговия/

Протокол №44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12..2013 г.

05.02.18

Икономика и управление на отраслите /индустрия/

Протокол № 44/11.12.2007 г. на Акр.съвет на НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.18

Икономика и управление на отраслите /строителство/

Протокол № 44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.18

Икономика и управление на отраслите /селско стопанство/

Протокол № 44/11.12.2007 г. на ПКСНУ към НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2008 г.

05.02.18

Икономика и управление на отраслите /туризъм/

Протокол № 3/13.07.2004 г. на ПКСНУ към НАОА

13.07.2004 г.

13.07.2009 г.

05.02.20

Социално управление

Протокол № 3/13.07.2004 г. на ПКСНУ към НАОА

13.07.2004 г.

13.07.2009 г.

05.02.25

Стокознание

Протокол № 44/11.12.2007 г. на Акр.съвет на НАОА

11.12.2007 г.

11.12.2013 г.

05.02.26

Маркетинг

Протокол № 3/13.07.2004 г. на ПКСНУ към НАОА

13.07.2004 г.

13.07.2009 г.Приложение 2


Списък

на успешно придобилите научната и образователна степен “доктор” в ИУ-Варна през периода 2003-2007 г.

.

2003 г.

1.Данчо Петров – СНС - 19.11.2002 г.; ВАК – 18.02.2003 г.

2.Маргарита Ламбова – 28.01.2003 г. – ВАК – 04.03.2003 г.

3.Павел Петров – 11.02.2003 г. СНС; 04.03.2003 г. - ВАК

4.Георги Маринов – 21.01.2003 г. СНС – 04.03.2003 - ВАК

5.Людмил Найденов – 18.02.2003 г.СНС; ВАК – 18.03.2003 г.

6.Стоянка Николова – 14.04.2003 г. - СНС

7.Веселина Недева – ВАК – 24.06.2003 г.

8.Мария Станимирова – 03.04.2003 г. – СНС; ВАК – 27.05.2003 г

9.Николай Колев – 03.04.2003 – СНС; ВАК – 27.05.2003 г.

10.Димитър Рафаилов ВАК – 30.09.2003 г.

11.Илиан Минков ВАК – 28.10.2003 г.

12.Силвия Благоева – ВАК – 28.10.2003 г.

13.Донка Желязкова – ВАК – 28.10.2003 г.

2004 г.

1.Ваня Стоянова – СНС - 2.12.2003 г.; ВАК- 02.03.2004

2.Боряна Грънчарова – 18.11.2003 г. СНС; ВАК- 02.03.2004

3.Цветана Стоянова СНС- 12.2003 г.м ВАК – 16.03.2004

4.Емилия Стоянова СНС-11.12.2003м ВАК – 30.03.2004

5.Надежда Попова СНС- 10.02.2004; ВАК – 27.04.2004

6.Слави Димитров Генов-ВАК – 12.10.2004 г.

7.Анита Атанасова-ВАК – 12.10.2004 г.

8.Стоян Киров -ВАК – 12.10.2004 г.

9.Михал Стоянов – ВАК – 23.11.2004 г., протокол № 14

10.Светлана Герчева – ВАК – 26.10.2004 г.

2005 г.

 1. Веселина Димитрова – ВАК – 01.02.2005 г., прот.№3

 2. Севдалина Христова – 11.11.2004 – СНСм ВАК-18.01.2005 г.

 3. Орлин Тодоров – СНС-14.12.2004; ВАК – 01.03.2005 г.

 4. Владимир Сълов – 13.01.2005 г. СНС; ВАК-15.03.2005 г.

 5. Андриана Андреева – 11.01.2005 г. СНС ВАК – 28.03.2005

 6. Любомир Георгиев – ВАК – 29.03.2005 г.м ВАК.29.03.2005 г.

 7. Галя Йолова – ВАК – 20.06.2005 г.

 8. Наталия Решовска – 11.10.2005 г. ВАК

 9. Камелия Вунова – 27.09.2005 г. - ВАК

 10. Пламена Милушева СНС – 23.06.2005 г.; 30.01.2006 г. - ВАК

11.Гергана Славова – 12.05.2005 г. СНС; 08.11.2005 г. - ВАК

12.Станислав Иванов СНС – 23.06.2005 г.; 11.10.2005 г. ВАК

13. Евгени Станимиров – 27.09.2005 г. -ВАК

2006 г.

1. Силвена Денчева – 31.01.2006 г. ВАК

2.Галя Цвяткова- 06.10.2005 г. – СНС; 30.01.2006 г. - ВАК

3. Тодор Дянков – 06.10.2005 г. – СНС, ВАК - 28.02.2006

4. Даниела Попова – 29.09.2005 г. – СНС 14.02.2006 г. - ВАК

5. Мария Кехайова – 22.11.2005 г. – СНС – 28.03.2006

6. Десислава Серафимова – 11.10.2005 г. СНС; ВАК –28.02.2006

7. Снежана Сълова – 10.11.2005 г., ВАК – 28.03.2006 г.

8. Светлана Тодорова – СНС - 24.11.2005 г.; 23.05.2006 - ВАК

9.Донка Стоянова – СНС - 09.03.2006; 10.10.2006 г.ВАК

10.Станка Жекова – СНС - 30.03.2006; ВАК-10.10.2006 г.

11.Надежда Цанкова – СНС- 04.05.2006; ВАК – 24.10.2006


2007 г.


 1. Миглена Душкова

 2. Калоян Колев

 3. Стоян Маринов

 4. Таня Жекова

 5. Ива Донева

 6. Александрина панчева

 7. Анелия Григорова

 8. Елица Граматикова

 9. Йордан Иванов

 10. Петя Данкова

 11. Антоанета Стоянова

 12. Александър Шиваров

 13. Събка Пашова

 14. Мария Нейчева

 15. Добрин Добрев

 16. Иван Йовчев

 17. Христина Благойчева

Приложение 3


Oбщ брой обучавани докторанти през учебната 2007/2008 година

ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

05.02.01

Политическа икономия

3

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

3

05.02.06

Статистика и демография

1

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

2

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

4

05.02.10

Световно стопанство и международни икономически отношения

3

05.02.18

Икономика и управление (по отрасли)

7

05.02.20

Социално управление

2

05.02.21

Организация и управление на производството

1

05.02.25.

Стокознание

1

05.02.26

Маркетинг

2

 

ОБЩО:

29

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

05.02.01

Политическа икономия

1

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

2

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

05.02.18

Икономика и управление (по отрасли)

1

05.02.20

Социално управление

1

05.02.26

Маркетинг

1

 

ОБЩО:

7

САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

05.02.01

Политическа икономия

1

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

05.02.06

Статистика и демография

2

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

05.02.18

Икономика и управление (по отрасли)

7

05.02.20

Социално управление

4

 

ОБЩО:

17

ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ

05.02.01

Политическа икономия

2

 

ОБЩО:

2ОБЩО ДОКТОРАНТИ

05.02.01

Политическа икономия

7

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

5

05.02.06

Статистика и демография

3

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

5

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

5

05.02.10

Световно стопанство и международни икономически отношения

3

05.02.18

Икономика и управление (по отрасли)

15

05.02.20

Социално управление

7

05.02.21

Организация и управление на производството

1

05.02.25

Стокознание

1

05.02.26

Маркетинг

3

 

ОБЩО:

55
  1   2

Свързани:

Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Лозарство, с протокол №2 от 31 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Растениевъдство, с протокол №4 от 11 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Растениевъдство, с протокол №4 от 11. 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconАгрономически факултет
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Механизация на земеделието, с протокол №3 от 13. 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Фитопатология, с протокол №3 от 15. 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Фитопатология, с протокол №3 от 15. 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Лозарство, с протокол №2 от 31 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Фитопатология, с протокол №2 от 04. 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Растениевъдство, с протокол №4 от 11 02. 2008 г
Информация за състоянието на докторантурите в иу-варна към м март 2008 г., обсъдена и приета на заседание на Академичния съвет на 25. 04. 2008 г iconФакултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Лозарство, с протокол №2 от 31 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом