Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер330.35 Kb.
ТипРешение
източникhttp://parliament.bg/bills/41/102-01-90.rtf
  1   2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Н


за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта


(Обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г. и бр. 35 и 99 от 2011 г.)


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думата „университетския” зе заменя със „студентския”.

2. В т. 8 думите „нормите на задължителния медицински контрол в борбата срещу употребата на допинг” се заменят с „антидопинговите правила в борбата срещу използването на допинг”.

§ 2. В чл. 4а т. 2 се изменя така:

„2. изграждат, поддържат и модернизират спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – общинска собственост;”.

§ 3. В чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 8 се изменя така:

„8. подготвя и предлага за утвърждаване от Министерския съвет дейности за усъвършенстване и подобряване на спортната инфраструктура и управлява спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм - държавна собственост, предоставени по съответния ред на министерството, съобразно нуждите, за които са предоставени;”.

2. Точки 10 и 11 се изменят така:

„10. упражнява контрол по спазването на режима за ползване на обектите, включени в приложения № 1 и 2 към чл. 47а, за нуждите на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;

11. назначава изпълнителния директор на Антидопинговия център, органите на управление на Българския спортен тотализатор и прави предложение до Министерския съвет за приемане на устройствените им правилници;”.

3. Точка 15 се изменя така:

„15. организира дейността по провеждане на допингов контрол, превенция и борба срещу използването на допинг в спорта чрез Антидопинговия център;”.

§ 4. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „школи и курсове за” се заменят с „и провеждат”.

§ 5. В чл. 12 ал. 4 се отменя.

§ 6. В чл. 16 се създава ал. 5:

„(5) Българският спортен арбитраж е независима юрисдикция в областта на спорта към Българския олимпийски комитет, който приема устав и правилник за неговата дейност.”

§ 7. В чл. 17, ал. 2, т. 5 думата „извършила” се заменя с „приела правила за”.

§ 8. В чл. 17а се създава ал. 4:

„(4) Спортна организация, на която е отказано издаването на спортна лицензия, може да подава само още веднъж заявление по реда на
чл. 17а, ал. 1. Заявлението се подава след изтичане на една година от влизането в сила на заповедта, с която е отказано издаването на спортна лицензия, и отстраняване на причините за отказа.”

§ 9. В чл. 17б, ал. 2, т. 1, буква „д” думата „употреба” се заменя с „използването”.

§ 10. В чл. 17г се създава ал. 3:

„(3) Обжалването не спира изпълнението на заповедите по ал. 2.”

§ 11. В чл. 19, ал. 1, т. 9 думите „употреба на допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност” се заменят с „използване на забранени субстанции или забранени методи”.

§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:

„(6) Училищните учебни планове на спортните училища се разработват въз основа на учебни планове, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.”

2. Досегашните ал. 6 - 9 стават съответно ал. 7 - 10.

3. Досегашната ал. 10 става съответно ал. 11 и в нея думата „приема” се заменя с „издава”.

4. Създава се ал. 12:

„(12) Часовете по учебния предмет „спортна подготовка” се провеждат в два слети учебни часа с обща продължителност 90 минути, като след тях се осигурява достатъчно време за почивка.”

§ 13. В чл. 35, ал. 3 след думата „федерации” се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 14. В чл. 35б, ал. 2 думите „в който” се заменят с „към който”.

§ 15. В чл. 41, ал. 1, т. 5 думата „употреба” се заменя с „използването”.

§ 16. Създават се чл. 41а - 41в:

„Чл. 41а. (1) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Структурата, функциите, съставът и числеността на Антидопинговия център се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Антидопинговият център осъществява дейността си при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени с правилника по ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3.

Чл. 41б. Дейността на Антидопинговия център се финансира от:

1. субсидия (трансфери) от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта;

2. собствени приходи от:

а) допингов контрол;

б) сертификация на лицата, които имат право да участват в състава на антидопинговите екипи, обучение и квалификация;

в) лабораторен анализ;

г) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на този закон и наредбата по чл. 45, ал. 3;

д) национални и международни проекти и програми;

е) други източници.

Чл. 41в. Финансовите средства по чл. 41б се разходват за:

1. обезпечаване дейността на Антидопинговия център;

2. изпълнението на годишния план за разпределение на проверките, утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта;

3. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораторията за допингов контрол;

4. изпълнение на мониторингови програми;

5. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;

6. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно правилника по чл. 41а, ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3;

7. издателска и просветна дейност;

8. обучение на служителите на Антидопинговия център;

9. членство на Антидопинговия център в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;

10. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти по реда на правилника по чл. 41а, ал. 2 и наредбата по чл. 45, ал. 3.”

§ 17. В чл. 42 след думата „мерки” се поставя запетая и се добавя „посочени в Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали” и се поставя запетая.

§ 18. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Забранено е използването на допинг в спорта.”

2. В ал. 3 след думата „контрол” се поставя запетая и думите „при тренировъчната и спортно-състезателната дейност” се заменят с „превенцията и борбата срещу използване на допинг в спорта”.

3. В ал. 4 след думата „аматьори” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думата „спортисти” се добавя „и длъжностни лица”.

§ 19. В наименованието на глава десета след думата „съоръжения” се добавя „и обекти за социален туризъм”.

§ 20. В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 и 2 думата „отдих” се заменя със „забавления”.

2. Създава се т. 5:

„5. спортните обекти и съоръжения следва да отговарят на техническите препоръки и изисквания на съответната международна спортна организация по вида спорт.”

§ 21. В чл. 47б се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Изискванията за сигурността на спортните обекти и съоръжения при провеждане на спортни и други обществени прояви се определят със специална наредба, приета от Министерския съвет.”

2. Алинеи 5 - 7 се изменят така:

„(5) Комисията разглежда постъпилите възражения и формира окончателното си становище относно годността за ползване на спортния обект, което отразява в протокол.

(6) Когато протоколът по ал. 5 съдържа положително становище, кметът на общината, към която е сформирана съответната комисия по ал. 2, издава акт, с който разрешава ползването на спортния обект за срок
3 години.

(7) Екземпляр от акта по ал. 6 се изпраща в едномесечен срок от издаването му до Министерството на физическото възпитание и спорта за вписване в публичния регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.”

§ 22. В чл. 48 т. 4 се изменя така:

„4. спортните обекти и обектите за социален туризъм, които съгласувано с общинските съвети преминават в собственост на общините по реда на Закона за държавната собственост.”


§ 23. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:

„(1) Общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти - общинска собственост.”

§ 24. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 след думата „съоръжения” се добавя „и обектите за социален туризъм”.

2. В ал. 3 думите „спортни и туристически обекти и съоръжения” се заменят с „ползването на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм”.

3. В ал. 4 след думата „съоръжения” се добавя „и обектите за социален туризъм”.

4. В ал. 5 думите „спортни и туристически обекти и съоръжения” се заменят със „спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм”.

§ 25. В чл. 50а се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:

„(1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - публична държавна и публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове.

(2) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - частна държавна и частна общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години само на спортни организации по чл. 10, ал. 2 и на спортни клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1.

(3) Предоставянето под наем на имотите по ал. 1 и 2 се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и при начална наемна цена, определена от независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.”

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.


§ 26. Член 50б се изменя така:

„Чл. 50б. (1) Върху спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, може да се учредява право на ползване на спортни клубове и спортни федерации, които:

1. са лицензирани по реда на този закон или членуват в лицензирана спортна организация;

2. упражняват дейността си не по-малко от 3 години;

3. не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата или общините по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. нямат просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и/или съоръжения или обекти за социален туризъм - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

(2) Правото на ползване по ал. 1 се учредява срещу представена от спортния клуб или спортната федерация финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, развитие и модернизация на спортните обекти и съоръжения. Осигуряването на финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма се доказва чрез:

1. представяне на инвестиционна програма с подробен анализ и разчет на предвидените инвестиции, етапно изпълнение и информация за произхода на средствата;

2. представяне на годишен финансов отчет за предходната година;

3. писмено заявено намерение за финансиране от страна на източника, когато финансирането е осигурено от международни спортни организации и/или от участие в международни програми за финансиране на спорта;

4. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране, когато средствата са предоставени по силата на сключения договор, както и доказателства за финансови възможности на лицата, които предоставят средствата.

(3) Исканията за учредяване право на ползване върху спортни обекти и съоръжения – държавна собственост, се подават до ръководителя на ведомство или областен управител, на когото е предоставено правото на управление. Подадените искания се оповестяват на интернет страницата на ведомството и в един централен ежедневник в 7-дневен срок от постъпването им.

(4) В срок до един месец от деня на оповестяването по реда на ал. 3 искания за учредяване право на ползване за същия спортен обект и съоръжение – държавна собственост, могат да подадат и други лица, които отговарят на условията по ал. 1.

(5) Постъпилите искания за учредяване право на ползване върху спортни обекти и съоръжения – държавна собственост, се разглеждат в срок един месец от комисия, чийто състав и правила на работа се определят от Министерския съвет. Комисията включва представител на Министерския съвет, на Министерството на физическото възпитание и спорта, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на ръководителя на ведомство, на когото е предоставено правото на управление, на областната и на общинската администрация по местонахождението на спортния обект и съоръжението. Условията и редът за разглеждане на исканията се уреждат с Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

(6) При подадени две или повече искания за учредяване право на ползване за един и същ спортен обект и съоръжение по ал. 1 с предимство се класират кандидатите, които:

1. развиват спорта, за който е предназначен имотът;

2. са предложили финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане на спортния обект и съоръжение с по-висока стойност;

3. са представили данни за участие в национални и международни състезания през последните 4 години преди подаване на искането.

(7) Правото на ползване по ал. 1 върху спортни обекти и съоръжения - публична и частна държавна собственост, се учредява от областния управител по местонахождението на имота въз основа на решение на Министерския съвет. Решението на Министерския съвет се приема въз основа на мотивиран съвместен доклад от министъра на физическото възпитание и спорта и:

1. ръководителя на ведомство, на когото е предоставено правото на управление;

2. министъра на регионалното развитие и благоустройството, когато имотът е предоставен за управление на областен управител.

(8) Докладът по ал. 7 се изготвя въз основа на предложение на комисията по ал. 5.

(9) Право на ползване върху спортни обекти и съоръжения - публична и частна държавна собственост, се учредява за срок до 20 години. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора.

(10) Искането за учредяване право на ползване за общинските спортни обекти и съоръжения се подава до съответния общински съвет по местонахождението на спортния обект и съоръжение.

(11) Условията и редът за разглеждане на исканията и за учредяване право на ползване върху спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, се определят в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, приета от съответния общински съвет.

(12) Право на ползване върху спортни обекти и съоръжения - публична и частна общинска собственост, се учредява за срок до 20 години. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора.

(13) Право на ползване на спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост, може да се учреди в полза на спортен клуб и спортна федерация без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(14) Право на ползване на спортни обекти и съоръжения – частна общинска собственост може да се учреди в полза на спортен клуб и спортна федерация без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

(15) Въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, областният управител, съответно кметът на общината, издава заповед и сключва договор за учредяване право на ползване, в който се посочват и:

1. спортният обект и съоръжение;

2. срокът, за който се учредява правото на ползване;

3. инвестиционната програма, която е неразделна част от договора;

4. редът за установяване на вложените инвестиции;

5. условията за безвъзмездно ползване на обекта и съоръженията му от лицата по чл. 50, ал. 3, от националните отбори по различните видове спорт, от Националната спортна академия „Васил Левски", за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички, и за спорт на хора с увреждания, както и условията за обществен достъп;

6. основанията за предсрочно прекратяване на договора извън посочените в ал. 16.

(16) Правото на ползване по ал. 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е учредено, от областния управител, съответно от кмета на общината, въз основа на решение на Министерския съвет, съответно на общинския съвет, когато:

1. на спортния клуб е прекратено членството в съответната спортна федерация или на спортната федерация бъде отнет или не бъде продължен издаденият по реда на този закон спортен лиценз;

2. нарушени са разпоредбите на закона или условията на договора за учредяването му;

3. в продължение на 5 години от учредяване правото на ползване то не е упражнено.

(17) Решението на Министерския съвет по ал. 16 за предсрочно прекратяване на договора се взема по предложение на ръководителя на ведомството или на областния управител, на когото е предоставено правото на управление.

(18) По реда на ал. 1-17 може да се учредява право на ползване върху обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на туристически дружества по смисъла на чл. 33а, ал. 2 от закона, отговарящи на условията по ал. 1.

(19) Ползвателят на обект по ал. 1 поема за своя сметка разходите по: учредяване правото на ползване, публичните вземания, дължими за обекта за срока на договора, и застраховането му за целия срок на действие на договора.

(20) Спортните обекти и съоръжения - предмет на договора за ползване, се поддържат в добро състояние от ползвателя, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

(21) За срока, за който е учредено правото на ползване върху спортен обект и съоръжение, лицата по ал. 1 нямат право да го преотстъпват под каквато и да е форма, както и да се разпореждат с него по какъвто и да било начин, включително за обезпечаване на задължения.”

  1   2

Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом