Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер70.12 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/diplomanti/ukazaniia_diplomna_rabota.doc


У К А З А Н И Я

за оформяне на дипломна работа


I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА


Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа се оформя в следния ред:


1. Заглавна страницаТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ”


ЗАГЛАВИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА


(Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „…………………”)


Дипломант:………………… Научен ръководител:

Специалност ........................... (.................)


Фак. №….................................


Варна


20....
В заглавната страница не се допускат допълнителни елементи като лого, мото, графики, снимки и други подобни.

2. Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва УВОД.

3. Следва изложението на дипломната работа по гла­ви и параграфи. Всяка глава започва на нова стра­ница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин:


ГЛАВА ПЪРВА

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА

1. Заглавие на параграф

Текст от изложението ................

1.1. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........................

1.2. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ................................


4. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

5. Библиография. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва БИБЛИОГРАФИЯ.

6. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, библиография и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията на страниците започва от увода.

7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните приложения с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби. Като приложения не се допускат реклами и материали, неподходящи за научен текст.


II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА


1. Общи изисквания. Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm). Полетата на всяка страница да бъдат както следва:

- горе 2,54 cm; - долу 2,54 cm;

- ляво 2,54 cm; - дясно 2,54 cm.

При форматирането на текста се спазват следните параметри:

 • Шрифт (Font): Times New Roman, размер 14 пункта (14 pt.) или Ariel 12 пункта (12 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

 • Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;

 • Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,25 cm;

 • Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single;

 • Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);

 • Номерация на страниците: долу, центрирано, с арабски цифри;

 • В горното поле (Header) и долното поле (Footer) не се изписва никакъв текст като име на автора, заглавие на дипломната работа, заглавие на глави и др.

2. Титулна страница.

Надписът „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА” се изписва с главни букви, размер 18 pt., удебелено и центрирано. Надписът „КАТЕДРА „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ” се изписва с главни букви, размер 16 pt., удебелено и центрирано. Заглавието на дипломната работа е с главни букви, размер 20 pt., удебелено и центрирано. Текстът под заглавието е с размер 14 pt., удебелен. Най-долу на заглавната страница се отбелязва годината, в която дипломната работа ще бъде защитавана.

3. Съдържание.

В съдържанието надписите „Увод”, „Заключение”, „Библиография”, „Приложения” и заглавията на главите са с размер на шрифта 14 pt. , удебелено. Заглавията на параграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено.

4.Заглавия на глави, параграфи и подпараграфи

Заглавията на главите се изписват с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт, размер 14 pt. Параграфите са с размер на шрифта 14 pt., удебелено, с ляво подравняване. Подпараграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено, с ляво подравняване.

На съответните страници в дипломната работа надписите „УВОД”, „ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, „БИБЛИОГРАФИЯ” и „ПРИЛОЖЕНИЕ”са с размер на шрифта 14 pt.


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА


Обем на увода – около 2,3 страници. Елементи:

 • актуалност и значимост на проблема;

 • предмет на изследването;

 • цел на дипломната работ;

 • задачи на дипломната работа;

 • използвана методика;

 • аспекти, които няма да бъдат засегнати в дипломната работа и причините за това.IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА


Изложението трябва да съдържа три ясно откроени части – теоретична, аналитична и заключителна.

Теоретична част – в нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част – основна част на дипломната работа. Има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни модели.

Заключителна – съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО


В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати и препоръки в дипломната работа. Те могат да бъдат с теоретична и практическа насоченост.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ


Изложението може да вклю­чва мисли, идеи, постановки, части от нормативни доку­менти и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат преразказани или буквално цитирани. При цитиране (както и при преразказ) – непосредствено след цитата се отварят скоби. В тях се изписва авторът, годината на издаване на труда, страницата, на която е посоченият цитат. Пример: (Лаш, 2004, 213)


VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ


1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номери­рани и озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2,..). Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).

Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа таблици – например: (вж.: табл. 3).

Всяка таблица следва да се разположи по възмож­ност на една страница. Ако се налага пренасяне на следва­ща страница, в горния десен ъгъл се пише „продължение”.

Когато в таблиците се ползват данни от други изследвания, техният източник задължително се цитира непосредствено под таблицата. Ако в някоя от таблиците се представят изчислени от автора показатели, необходимо е да се посочи източника на данни, тъй като показателите са производни на първична информа­ция (например „Изчислено по данни на Статистически го­дишник на Република България, 1998, с.315-316.”).

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата. Необходима е легенда за разчитане на показате­лите. Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа фигури – например: (вж.: фиг. 5). Източникът на данните във фигурите се цитира под линия.


VIII. ОФОРМЯНЕ НА БИБЛИОГРАФИЯТА


Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Списъкът е с ляво подравняване. Фамилията на автора и годината са изписани удебелено (Bold). Поставя се двоеточие и отново, без удебеляване, се изписва фамилията. След запетая се посочва малкото име на автора. Следват – заглавие на произведението, град, година на издаване, страница. Пример:


Хокинг 1993: Хокинг, Стивън. Кратка история на времето. С., 1993. с., 144

Borer 1996 : Borer, Alain. Beweinung des Joseph Beuys. Eine Werkubersicht 1945– 1985. Munchen, 1996.


Статии от списания:

Сандърс 1979: Сандърс, Скот. Левачеството на модерната литература. В: Бюлетин на СБП, 1979, кн. 1.

От интернет:

Брикън 2001: Брикън, Мередит. http://www.lcc.gatech.edu/~bolter/degrees.html.


IX. ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ


Дипломантът трябва да подвърже един екзем­пляр от дипломната си работа. Подвързването се извършва с твърда черна корица или с пластмасов гребен (спирала), прозрачно безцветно фолио и черен гръб. Подвързаната дипломна работа се представя на научния ръководител, който я подписва по своя преценка.


Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломна работа iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом