Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление
ИмеНиколай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление
страница1/14
о з полк
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.27 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://eprints.nbu.bg/264/1/GORSKA_STRAJA.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЙСКИ
ГОРСКАТА И ЛОВНАТА СТРАЖА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


София

2005


доц. Николай Арабаджийски,

д-р по икономика, автор, 2005 г.

През м.юли 2003 г. Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите изготви задание и възложи на фирма „СТИКС“ ООД разработка на тема „Анализ на ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската стража“. Целта на разработката бе да се направи подробен анализ за състоянието на охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската стража. Като краен резултат се търсеше извеждането на конкретни предложения за оптимизиране охраната на горите и организацията на горската стража и прилагането им в практиката.

Анализът бе разработен от авторски колектив с ръководител о. з. полк. Христо Величков, о. з. полк. Тодор Предов, д-р по право, и подп. доц. Николай Арабаджийски, д-р по икономика.

През м.януари 2004 г. заданието бе прието единодушно от Експертния технико -икономически съвет на Националното управление по горите. Положителните оценки за извършения анализ бяха продиктувани и от предварително получените становища от отдел „Охрана“ при НУГ, Академията на МВР, Лесотехническия университет, националните служби „Полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“ при МВР и зам.- началника на Регионалното управление на горите - гр. Стара Загора.

В становището на Академията на МВР катед­реният съвет на катедра „Административна дейност на полицията“ при факултет „Полиция“ с ръководител полк. доц. Марчо Марков, д-р по право, се препоръча вариант на извършения анализ да се оформи и доразработи като научно помагало, което след отпечатването му да се използва в обучението на горските и ловните стражари, служителите по горите, студенти и ученици, обучаващи се за придобиване на висше и средно лесовъдско образование, както и от преподаватели и обучаващите се в Академията на МВР. Такъв вариант е настоящата монография на тема „Организация и управление на горската и ловната стража в Република България“ разработена от подп.доц.Николай Арабаджийски, д-р по икономика – щатен преподавател в Академията на МВР.

Монографията е посветена на една специфична правоохранителна система, каквато е системата за охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. Използвани са възможностите на различни методи за събиране на необходимата емпирична информация за оценяване ефективността на горската и ловната стража в периода 1998-2003 г., както и взаимодействието им с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите.

Извършен е цялостен преглед на действащата нормативна уредба, отнасяща се до организацията на горската и ловната стража и управлението на горските и ловните стражари. Вследствие на правен и сравнително-правен анализ на нормативните актове, определящи формите, условията и реда за охрана на горите, дивеча и рибата, правомощията на горските и ловните стражари, съставянето на актове и издава­нето на наказателни постановления, са направени конкретни предложения за усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.

Предназначението на настоящата научна разработка е теоретически и практически да подпомогне ръко­водството на Националното управление по горите за постигане на по-ефективни резултати от дейността на горската и ловната стража, изразяващи се в:

- намаляване на административните нарушения и на престъпленията в горите и земите от горския фонд и в ловностопанските райони;

- повишаване авторитета на горските и ловните стражари;

- повишаване доверието на гражданите в дър­жавната горска администрация и в административния й капацитет;

- подобряване на взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите с оглед повишаване ефективността от съвместните им дейности по охраната на горите, дивеча и рибата.

Монографията има не само теоретична, но и практико-приложна насоченост. Тя успешно може да се използва при обучението на горски и ловни стражари, на останалите служители по горите, както и от преподаватели, научни работници, студенти и специалисти от всички структури на държавната администрация, пряко ангажирани с дейности по охраната на горите, дивеча и рибата в Република България.

Голяма част от проведените емпирични изслед­вания са вследствие на оказаната експертна помощ от инж. Николай Пиронков - началник на отдел „Ох­рана“ при Националното управление по горите, инж. Тони Кръстев - главен експерт, инж. Мартин Иванов - експерт от същия отдел, както и от ръководителите на регионалните управления на горите - Благоевград, Па­зарджик и София, които съдействаха при събиране на необходимата емпирична информация.

През м.февруари 2004 г. монографията е одобрена за отпечатване единодушно от разширен катедрен съвет на катедра „Административна дейност на полицията“ при факул­тет „Полиция“ на Академията на МВР.

Отчитайки националното значение на една такава разработка, Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите приветства изцяло издаването на настоящия научен труд, като оценява високо неговия научен и практико-приложен принос, както и усилията на автора.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconИ обществен ред в условия на криза
Николай Арабаджийски – директор на Магистърска програма „Публична администрация” в Нов български университет
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconНиколай Арабаджийски Нов български университет Важно място сред управленските функции възлагани на органите
Важно място сред управленските функции възлагани на органите за публично управление заема контролът. По отношение на съдържанието,...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconДоц д-р Николай Арабаджийски
Взаимодействие на районните и младши районните инспектори от националната полиция с органите на местната власт, охранителните фирми...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconДо министъра на република българия културата министерство на културата
Събирани от регистрирана организация за колективно управление на авторски и сродни права
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconКонституционализмът-възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г
Ституционализмът означава организация и управление на обществото в/у основата на Конст разпоредби. Той означава, че фундаменталните...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconКонституционализмът-възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г
Ституционализмът означава организация и управление на обществото в/у основата на Конст разпоредби. Той означава, че фундаменталните...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconКонституционализмът-възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г
Ституционализмът означава организация и управление на обществото в/у основата на Конст разпоредби. Той означава, че фундаменталните...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconИнструкция за организация на взаимодействието между Сметната палата и Прокуратура на Република България
Тази инструкция регламентира условията и редът за организация на взаимодействието между Сметната палата и Прокуратурата на Република...
Николай арабаджийски горската и ловната стража в република българия организация и управление iconСтудентите от ІІІ курс специалност "стопанско управление" практическо обучение
Стопанско управление”. Продължителността му е 30 дни. Провежда се през лятото между ІІІ и ІV курс или още по време на V и VІ семестър...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом