Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
ИмеПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
страница1/24
Дата на преобразуване29.10.2012
Размер3.29 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/images/stories/modul3/ucheben_modul_3.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Комисия за защита от дискриминацияПроект VS/2010/008/0536 “Равенството – Път към прогрес”

Project VS/2010/008/0536 “Equality as a Path to Progress”УЧЕБЕН МОДУЛ ІІІ

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ПРАВО –

НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ”

за полицейски служители и разследващи полицаи


гр. София, 2011 г.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013)

Supported by the European Community Programme

for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013)

Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за това как се употребява информацията, съдържаща се в тази публикация.


Съдържание

Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност 6

Въведение 7

1. Дискриминацията като социално явление - причини и механизми за проявяването й 16

Петя Попова 16

2. Дискриминация, стереотипи и предразсъдъци, изключване, враждебно слово, тормоз и подбуждане към дискриминация 27

ЦИКЪЛ ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ 27

Вариант 1 27

Юлия Попова 27

Вариант 2 46

3. Въведение в правната уредба на защитата от дискриминация 57

доц. д-р Ирина Мулешкова, д-р Ива Пушкарова 57

4. Механизми за мониторинг на престъпления и инциденти с дискриминационен елемент 64

Диляна Гитева 64

5. Престъпления с дискриминационен елемент (,,от омраза”) – въведение, преглед, история и същност 73

д-р Ива Пушкарова, Петя Попова 73

6. Идентифициране на престъпления с дискриминационен елемент 82

д-р Ива Пушкарова, Петя Попова, Любка Христова 82

7. Въздействие на престъпленията с дискриминационен мотив – криминологичен поглед 95

доц. Владимир Велинов, Петя Попова, Ирина Янева 95

8. Законодателство за борба с престъпленията с дискриминационен елемент 102

д-р Ива Пушкарова 102

9. Полицейска статистика на престъпленията с дискриминационен елемент 111

Тихомир Троянов 111

10. Слово на омразата 120

д-р Ива Пушкарова 120

Р на РС-Ихтиман от 04.08. 2009 г. по НОХД №255/2009 г. - ,,Разпространената от посъдимия оценъчна информация, чрез неговото изявление, направено пред камерата на Нова телевизия и излъчено в централната емисия "Календар", с думите "всички българи заслужават да умрат", по естеството си е годна да разпали расова вражда или омраза. С това си деяние подсъдимият е проповядвал расова омраза-престъпление по чл.162,ал.1 от НК”. Липсват данни за афект, както и повлияност на дееца от груповото настроение в момента на деянието. Поводът е извършено убийство в ромския квартал. 124

11. Първоначални действия на правохранителните органи при престъпления с дискриминационен елемент 128

Тихомир Троянов 128

12. Стратегии за разследване, събиране и съхраняване на доказателства на престъпления с дискриминационен мотив 139

Тихомир Троянов 139

13.Роля на полицията в борбата с престъпленията с дискриминационен мотив 153

Тихомир Троянов 153

14. Ролята на прокурора в наказателните производства за престъпления от омраза 162

Тихомир Троянов 162

Елена Авдева 173

16. Роля на неправителствените организации в борбата с престъпленията от омраза 183

Диляна Гитева 183

17. Обзорен преглед на международните стандарти за разследване и санкциониране на престъпления от омраза 190

Динко Кънчев 190

18. Общностни стратегии и отношения 199

Диляна Гитева 199

Приложения 208

Примерна учебна програма 208

Примери за престъпления с дискриминационен елемент 214

Полезни ресурси и линкове 216
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АС

Апелативен съд

ВАС

Върховен административен съд

БДИПЧ

Бюро за демократични институции и човешки права към ОССЕ

ВКС

Върховен касационен съд

ЕК

Европейска комисия

ЕКПИНУТН

(Конвенция против изтезанията)

Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизително третиране или наказание от 1987 г.,

ЕКПЧ / ЕКПЗЧОС

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

ЕКПИ

Европейски комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

ЕКРН

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността

ЕС / Общност

Европейски съюз

ЕСПЧ

Европейски съд по правата на човека

ЕСХ

Европейската социална харта,

ЗЗДискр.

Закон за защита от дискриминация

КЗД

Комисия за защита от дискриминация

КПД

Конвенция за правата на детето

КРБ

Конституция на Република България

КС

Конституционен съд

КООНПЧ

Комитет на ООН по правата на човека

МКПВФРД

Международната конвенция за премахване на всички форми на расовата дискриминация от 1965 г.,

МПГПП

Международен пакт за граждански и политически права

НЗ

Наказателен закон на Царство България от 1896 г.

НК

Наказателен кодекс

НПК

Наказателно-процесуален кодекс

НПО

неправителствена(и) организация (и)

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби на закон

РКЗНМ

Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

РР

Рамково решение

РС

Районен съд

СЕ

Съвет на Европа

СЕО / СЕС

Съд на Европейските общности / Европейския съюз

СГС

Софийски градски съд

СРС

Софийски районен съд

ООН

Организация на обединените нации

ОС

Окръжен съд

ОСНК

Общо събрание на наказателните колегии на ВКС

ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs /2010 /008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Поздравителен адрес от Председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и спорта към Народното...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел спа” и хотелски комплекс „Царско село”, гр. София
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Николаев. Св. Борисов и Христов се обадили на техни колеги, дежурни на други постове в града да установят местонахождението на автомобила...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Проект vs/2010/008/0536 \"Равенството Път към прогрес\" iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Ивана Петрова. Започва да се облича и държи с околните като жена. Това не се приема еднозначно от хората, живеещи в същия квартал....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом