Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите
ИмеДоклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите
страница1/4
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер213.93 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/115229COM_2012_46_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите и текущи дейности

1.Въведение


Настоящият доклад представя обзор на изпълнението на Тематичната стратегия за опазване на почвите1 от приемането ѝ през 2006 г. Целта на стратегията е опазване на почвите и същевременно тяхното устойчиво използване посредством предотвратяване на по-нататъшната им деградация, запазване на функциите на почвата и саниране на деградиралите почви. Докладът представя също така настоящите тенденции в деградацията на почвите както в Европа, така и в глобален мащаб, a също и бъдещите предизвикателства за гарантиране на опазването им.

2.Четирите стълба на стратегията — актуализация

2.1.Повишаване на осведомеността


Функциите на почвата — въпреки тяхната основна роля за екосистемите и за икономиката и за разлика от въздуха и водата — се приемат за даденост и се счита, че изобилстват. Деградацията на почвата обикновено не се забелязва, тъй като тя е бавен процес, при който рядко се проявяват непосредствени драматични последици. Поради тези причини повишаването на осведомеността за почвата представлява особено голямо предизвикателство. В последно време за това спомогнаха няколко филма, включително и документални2.

Комисията организира няколко публични мероприятия, посветени на почвите, включително големи конференции по въпросите на почвите, изменението на климата и биологичното разнообразие, реализира принос към заседания относно Конвенцията за биологичното разнообразие и няколко дискусии в рамките на Зелената седмица. Освен това бяха осигурени листовки и брошури на няколко езика на ЕС3. Комисията публикува също така редица почвени атласи, включително „Почвен атлас на Европа“ (Soil Atlas of Europe) и „Европейски атлас на почвеното биологично разнообразие“ (European Atlas of Soil Biodiversity). Наред с това тя създаде работна група за повишаване на осведомеността и образование в рамките на мрежата на Европейското бюро за почвите (ESBN)4.

Стратегията подейства като важен двигател за разработването в държавите-членки на множество инструменти и мрежи за повишаване на осведомеността по отношение на почвите, включително Европейската мрежа за осведоменост за почвите (ENSA).

2.2.Научни изследвания


От приемането на стратегията насам по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания5 са финансирани около 25 научноизследователски проекта, които по-специално са насочени към разрешаването на проблеми, свързани с почвите, и допринасят за попълване на празнотите в базата знания за действие. Например, по RAMSOIL бяха установени редица методики за оценяване на риска при процеси на деградация на почвата, като беше представена съпоставимостта между различните методики; по ENVASSO са предложени минимални изисквания за постепенно хармонизиране на дейностите по наблюдението на почвите и почвените показатели, които са от значение за политиката; в рамките на SOILSERVICE са изготвени дългосрочни сценарии за промяна на земеползването и е отбелязано, че интензивното земеделско производство, при което не се обръща съответното внимание на биологичното разнообразие на почвите и на функциите им, може да не е икономически изгодно след 2050 г., ако не бъдат предприети коригиращи действия.

Интересни резултати се очакват и от LUCAS — изследване на земното покритие, земеползването и агро-екологичните показатели6. В изследванията от 2009 г. и 2012 г. беше включен специален модул за почвите, за да се осигурят статистически данни и показатели за Европейския център за данни за почвите (ESDAC)7, в рамките на Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията. Това би могло да послужи за отправна точка за хармонизирано европейско наблюдение на параметрите на почвите за множество статистически, научноизследователски и политически цели.

Проектът BIOSOIL, осъществен в контекста на Регламента относно наблюдението на горите и тяхното взаимодействие с околната среда („Forest Focus“)8, докладва за увеличение на органичния въглерод в някои горски почви в Европа.
  1   2   3   4

Свързани:

Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за изпълнението...
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите iconДоклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом