Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер182.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001987/BGBG/Excel-DataInput.docx

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007:

Въвеждане на информация


Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: Въвеждане на информация (файл Excel-DataInput.doc в папка Introduction to Desktop Applications\ FINAL Student Materials - in Word\ Project 4\ Step-by-Step Guides) ще ви даде инструкции за изпълнението на Упражнение 3.1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените на продуктите, намерена от всеки член на екипа.

Това е илюстрация на таблицата от работен лист Събрани данни от ИмеЕкип1 от файл ShoppingDataSample.xls (Introduction to Desktop Applications\FINAL Instructor Materials\Project 4), която вашият екип ще използва, за да въведе информацията, намерена от един член на екипа (таблицата във файл ShoppingData.xlt на вашия екип е празна). Тя се състои от един работен лист – Събрани данни от ИмеЕкип.

В горната илюстрация на работен лист Събрани данни от екипа един член на екипа, например Васил, е проучил цените на продуктите за петте хранителни компонента в магазин C.

 1. В приложението Microsoft Excel 2007 отворете шаблона ShoppingData.xltx (в папка Introduction to Desktop Applications\ FINAL Student Materials - in Word\ Project 4\ Step-by-Step Guides).

 2. Запишете файла като ИмеЕкипShoppingData.xls2. За целта от менюто на бутона Office изберете Save as и от присъединеното меню изберете Excel Workbook.

 3. Щракнете два пъти бързо с левия бутон на мишката върху името на единствения работен лист Събрани данни от ИмеЕкип. Изтрийте ИмеЕкип и вместо него, напишете конкретното име на вашия екип.


 4. Отвореният файл се състои от един работен лист и в него е оформена таблицата с 14 колони (от A до N). В ред 1 са записани имената на колоните, както следва:

В клетка с адрес

Име на колона на таблицата

А1

Член на екипа

В1

Марка продукт

С1

Категория продукти

D1

Вид магазин

Е1

Име на магазина

F1

Цена за продукта

G1

Количество на продукта

H1

Мерна единица

I1

Цена за единица мярка

J1

Брой порции за сервиране

К1

Цена за едно сервиране

L1

Цена на цялото меню за двама

М1

Най-добра покупка (отбележете с Х)

N1

Забележки

Форматиране на клетки за въвеждане на текст, парични стойности и числа

Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Excel 2007: Excel-ProductPricing.doc (в папка Introduction to Desktop Applications\ FINAL Student Materials - in Word\ Project 4\ Step-by-Step Guides) дава информация за заглавията на колоните и показва диалоговия прозорец Format Cells.

 1. От отворения файл ShoppingData, изберете работния лист Събрани данни от ИмеЕкип.

 2. В колони A, B, C, D, E, H, M и N въвежданата информация ще бъде текст. Всяка колона трябва да бъде форматирана за въвеждане на текст. Маркирайте колона А, натиснете клавиша CTRL и го задръжте натиснат докато маркирайте колони B, C, D, E, H, M и N.

 3. От меню Home, активирайте групата с инструменти Number и натиснете списъчния бутон за активиране на диалогов прозорец за настройка. Ще се появи диалоговия прозорец Format Cells.

 4. Изберете картон Number, след което от предложения списък под Category изберете Text.

 5. Изберете картон Alignment, под Text control включете Wrap text. Това ще позволи на текста да се вмества в клетката, без да се променя ширината й, но при необходимост ще се увеличи височината на реда.

 6. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 7. Колоните F, I, K и L трябва да се форматират за въвеждане на парични стойности.

 8. Маркирайте колони F, I, K и L, като ползвате техниката от стъпка 2 от по-горе.

 9. От меню Home, активирайте групата с инструменти Number и натиснете списъчния бутон за активиране на диалогов прозорец за настройка. Ще се появи диалоговия прозорец Format Cells.

 10. Изберете картон Number и от предложения списък под Category изберете Currency.

 11. В полето Decimal places изберете или напишете 2.

 12. В полето Symbol изберете паричен символ - лв.

 13. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 14. Колони G и J трябва да бъдат форматирани за въвеждане на числа.

 15. Маркирайте колони G и J, като ползвате техниката от стъпка 2 от по-горе.

 16. От меню Home, активирайте групата с инструменти Number и натиснете списъчния бутон за активиране на диалогов прозорец за настройка. Ще се появи диалоговия прозорец Format Cells.

 17. Изберете картон Number.

 18. От предложения списък под Category изберете Number.

 19. В полето Decimal places напишете или изберете 2.

 20. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Format Cells.

 21. Запишете файла си.

Въвеждане на проучената пазарна цена

Всички членове на екипа трябва да въведат информацията, която са събрали от своите проучвания, направени в Упражнение 2.4: Избор на категория продукти, на отделни продукти и на вид магазин.

 1. Активирайте клетка А2 и запишете името на ученика.

 2. Активирайте клетка В2 и запишете името на отделната стока или продукт, която ученикът е проучвал.

 3. Активирайте клетка С2 и запишете категорията продукт.

 4. Активирайте клетка D2 и запишете вида магазин.

 5. Активирайте клетка Е2 и запишете името на магазина.

 6. Активирайте клетка F2 и запишете цената на продукта.

 7. Активирайте клетка G2 и запишете количеството продукт.

 8. Активирайте клетка H2 и запишете мерната единица.

Бъдете внимателни, когато пазарувате на едро. Например, размерът на кутията е 400 ml, но вие купувате 24 кутии. За да пресметнете точно действителното количество на закупения продукт, вие ще трябва да умножите милилитрите по броя на закупените кутии.

 1. В редовете от 3, 4, 5 до 6 попълнете аналогично цялата проучена информация за останалите четири компоненти на менюто, като следвате инструкциите от стъпка 1 до стъпка 8. (Започвате с активиране на клетка А3, за да попълните данните в третия ред до клетка H3. За попълване на четвъртия ред активирайте клетка А4 и т.н. до клетка H4.)

 2. За да пресметнете цената за единица мярка на продукта в клетка I2 въведете формула, като разделите цената на продукта (колона F) на количеството продукт (колона G).


  1. Активирайте клетка I2.

  2. Напишете знака = .

  3. Маркирайте клетка F2.

  4. Напишете знака / (наклонена надясно черта).

  5. Маркирайте клетка G2.

  6. Натиснете Enter.

 1. Активирайте клетка I2. Поставете показалецът на мишката в долния десен ъгъл на клетката и той приема вида . В този му вид се нарича манипулатор. Задръжте левия бутон на мишката и влачете надолу в стълба до клетка I6, като по точи начин копирате формулата във всяка една от клетките, над които минавате с мишката влачейки манипулатора.

 2. Активирайте клетка J2 и запишете приблизителното количество, което ще се сервира от продукта на едно хранене. (Пресметнете броя порции спрямо количеството на продукта; например 4 пилешки гърди в един пакет ще стигнат за 4 души, а една опаковка от 400 гр. царевица ще стигне за двама души, и умножено по 24-те пакета, които ще купите, дава 2 х 24 = 48 сервирания на царевица.)

 3. Активирайте клетка J2. Поставете показалецът на мишката в долния десен ъгъл на клетката, за да приеме вида . Задръжте левия бутон на мишката и влачете надолу в стълба до клетка J6, като по точи начин копирате формулата във всяка една от клетките J3, J4, J5 и J6.

 4. За да изчислите цената за сервиране на продукта, в клетка К2 въведете формула, като разделите цената на продукта (колона F) на приблизителното количество от продукта, което ще се сервира на едно хранене (колона J).

 1. Активирайте клетка K2.

 2. Напишете знака = .

 3. Маркирайте клетка F2.

 4. Въведете знака / (наклонена надясно черта).

 5. Маркирайте клетка J2.

 6. Натиснете Enter.

 1. Активирайте клетка K2. Поставете показалецът на мишката в долния десен ъгъл на клетката, за да приеме вида . Задръжте левия бутон на мишката и влачете надолу в стълба до клетка K6, като по точи начин копирате формулата във всяка една от клетките K3, K4, K5 и K6.

 2. В клетка L2 въведете формула, за да изчислите цената на менюто за двама.

 1. Активирайте клетка L2.

 2. Напишете знака = .

 3. Маркирайте клетка K2.

 4. Въведете * (с натиснат клавиш SHIFT натиснете клавиш 8).

 5. Напишете цифрата 2 .

 6. Натиснете Enter.

 1. Активирайте клетка L2. Активирайте клетка L2. Поставете показалецът на мишката в долния десен ъгъл на клетката, за да приеме вида . Задръжте левия бутон на мишката и влачете надолу в стълба до клетка L6, като по точи начин копирате формулата във всяка една от клетките L3, L4, L5 и L6.

 2. В клетка N2 вие можете да въведете всякакви бележки относно цената на продуктите.

Важно: Вие не можете да попълните “Най-добра покупка” (колона М) преди всички членове на екипа да въведат своята информация.

Забележка: В конкретния пример тук, информацията в клетките А2, А3, А4, А5 и А6 е една и съща. Достатъчно е да се попълни клетка А2 и след това с манипулатора може да копирате информацията в клетките А3, А4, А5 и А6.

 1. Запишете файла.

Изчисляване цената на ястие за всеки член на екипа

Всеки един член на екипа трябва да изчисли сбора от цените на всички продукти (колона F), сбора от цените за едно сервиране (колона К) и сбора от цените на менюто за двама (колона L).

Продължаваме със същия член на екипа от по-горе:

 1. Активирайте клетка A6, след това натиснете манипулатора за запълване и издърпайте до клетка A7 (това ще копира вашето име в клетка А7).

 2. Активирайте клетка F7 .

 3. Въведете формулата = SUM (F2:F6), с която ще се реализира сумирането на данните, разположени в клетките F2, F3, F4, F5 и F6. За целта:

 1. Активирайте менюто Home, от групата с инструменти Editing, изберете списъчния бутон на бутона . От появилото се меню изберете Sum.

 2. В резултат се появява движещ се контур, който показва стойностите от кои клетки в колона F се предполага, че ще бъдат събрани.

  • Ако това са клетките F2, F3, F4, F5 и F6, то натиснете Enter.

  • В противен случай маркирайте с мишката клетките F2, F3, F4, F5 и F6 и след това натиснете Enter.

И в двата случая, сте въвели желаната формула в клетка F7.

 1. Активирайте клетка F7, натиснете десния бутон на мишката и от контекстното меню изберете Copy.

 2. Активирайте клетка K7, натиснете десния бутон на мишката и от контекстното меню изберете Paste. Така копирахте F7 формулата от клетка в клетка K7.

 3. Активирайте клетка L7, натиснете десния бутон на мишката и от контекстното меню изберете Paste. Така копирахте F7 формулата от клетка в клетка L7.

 4. Активирайте клетка А7, натиснете и задръжте клавиша Shift и с помощта на бутона маркирайте клетките B7, C7, D7, E7, F7, G7, H7, I7, J7, K7, L7, M7, N7.

 5. Активирайте менюто Home. От групата с инструменти Font, Активирайте присъединеното меню на бутона . Изберете цвят за фона на клетките от предложената палитра.

 6. Посредством възможностите на бутона , направете своя избор, за да поставите предпочитани от вас бордюри на маркираните клетки.

 7. Посредством възможностите на бутона , направете своя избор, за да изберете предпочитани от вас параметри за шрифта в маркираните клетки.

 8. Запишете файла.

 9. Сега вече следващият член на екипа може да започне да попълва своята информация (в ред 8 и клетка А8), следвайки стъпки от 1 до 30.

 10. Продължавайте така, докато всички членове на екипа попълнят своята информация.

Търсене на информация в таблица на Excel

За да си помогнете в анализа на информацията, вие трябва да използвате филтри. С търсенето можете да покажете само тези редове, които съдържат търсената информация.

 1. Активирайте например клетка А1.

 2. Изберете меню Data и от групата с инструменти Sort&Filter на това меню изберете Filter.

 3. Сега можете да търсите информация от една или повече колони, избирайки списъчния бутон на конкретна клетка, като задавате необходимите настройки за търсене.

 4. Сега можете да търсите в една или повече колони, натискайки върху появилия се списъчен бутон в долния десен ъгъл на клетката, като избирате настройки за търсене.


 1. В клетка E1 (Име на магазина), натиснете списъчния бутон и изберете име на магазин. Ще бъдат показани единствено редовете от таблицата, които съдържат избраното име в колона Е.

 2. В клетка A1 (Член на екипа), натиснете списъчния бутон и изберете член на екипа. Ще се покажат само редовете, които съдържат както избрания член на екипа, и избрания магазин от предишното търсене.

 3. За да видите всички редове отново, натиснете списъчния бутон в клетка A1 и изберете Select All.

 4. Повторете това за всички колони, които сте филтрирали. Обърнете внимание, че когато в дадена колона се зададе критерий за търсене, списъчния бутон променя вида си в следния .

Определяне цената на менюто за всеки член на екипа

 1. За да търсите в колона A (Член на екипа), натиснете списъчния бутон в клетка А1 и изберете от списъка някой член на екипа.

 2. В последния ред на избрания член на екипа ще се покажат сумите от колони: Цена за продукта (колона F), Цена за едно сервиране (колона K) и Цена за цялото менюто за двама (колона L). Запишете тази информация в таблицата, дадена в Упражнение 3.2: Определяне цената на менюто за всеки член на екипа.

 3. Повторете стъпки 1 и 2 за всеки член на екипа.

Определяне на “най-добрия” магазин

 1. За да търсите в колона В (Марка на продукт), натиснете списъчния бутон в клетка В1 и изберете от списъка някой хранителен продукт.

 2. Анализирайте информацията в колона I (Цена за единица мярка). За целта натиснете списъчния бутон в клетка I1 и изберете от списъка . В резултат, редовете във визуализираната част от таблицата се подреждат така, че информацията в колоната I да е във възходящ ред.

Пише се знак X, защото на този ред в колоната I е установена най-ниска цена, в случая тя е 3,11 лв.

В реда на продукта с най-ниска цена за единица, според информацията в колоната I, напишете X в колона M (Най-добра покупка).

 1. Повторете стъпки от 1 до 3 за всички останали хранителни продукти.

 2. Резултатите за “Най-добра покупка” запишете в дадената в упражнение 3.2 (Определяне на “най-добрия” магазин) таблица.

1 Тук вместо ИмеЕкип фигурира името на вашия екип.

2 Вместо ИмеЕкип в името на файла напишете конкретното име на вашия екип.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: Въвеждане на информация Стр. от

Проект 4: Разумно пазаруване

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
Ще използвате оформлението, което е проектирал вашият екип за бюлетина в Microsoft Word 2007, за да изготвите вашия бюлетин. Сега...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007
В microsoft Word 2007 можете да използвате функцията Review за проследяване на направени поправки, за да редактирате предложените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007 iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом