1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Име1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер226.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/1. Техническа спецификация_Задание за проектиране.doc

Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РСЦ ВАРНА


ФАЗА”РАБОТЕН ПРОЕКТ


А.Част “ТехнологияА.1.Съществуваща ситуация:


Към момента експлоатационните служби на РСЦ Варна са разположени на две места – в сградата на пощенска станция Варна Център и на ЖП Гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране на трактовите и междурегионалните автомобили, като се има предвид натоварения автомобилен трафик в центъра на града и в района на ЖП Гара Варна.

Съгласно сортировъчната концепция на „Български пощи” ЕАД, е необходимо технологичните дейности на РСЦ Варна да се организират на едно място, в една съвременна сграда. Така ще се елиминира разхода на време, гориво и човешки ресурс за превоз на пратки между двете пощенски експедиции, ще се подобрят условията на труд, координацията между звената, точността и качеството на обработка на пощенските пратки.

От друга страна „Български пощи” ЕАД притежава поземлен имот с идентификатор 10135.3515.772 с административен адрес: гр. Варна, ул. „Академик Кручатов” 16 , ул. „Глаголица”, където се помещава звено „Автобаза” при ОПС Варна, РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД Варна. Имота се състои от дворно място цялото с площ от 2532кв.м, което е в съсобственост между „Български пощи” ЕАД и „БТК” АД, като двете дружества притежават съответно:

І. „Български пощи” ЕАД :

 1. КПП едноетажна постройка със застроена площ 7.00 кв.м. (сграда № 2 от фиг.1)

 2. Масивна двуетажна сграда със застроена площ 112.00кв.м и РЗП 224 кв.м., като на първия етаж са разположени ремонтна работилница и сервизни помещения, а на втория етаж стая на началник, диспечер, битовка, сервизни помещения и склад. (сграда № 3 от фиг.1)

 3. Масивна едноетажна постройка със застроена площ от 295.00 кв.м., изградена върху част от подземен гараж, в която са разположени складове, гаражни клетки, ремонтна работилница и сервизни помещения. (сграда № 4от фиг.1)

 4. Масивен подземен гараж за МПС със застроена площ 428.00кв.м.

 5. Масивна складова база със застроена площ 30.00кв.м (сграда № 5 от фиг.1)

 6. Навес от метална конструкция със застроена площ 52.00кв.м., който представлява двускатен метален покрив покрит с ламарина пред КПП. (сграда № 6 от фиг.1)

ІІ. „БТК” АД :

 1. Четири етажна монолитна производствено- техническа сграда със застроена площ 463.30 кв.м. (сграда №1 от фиг.1)

 2. 440.00 кв.м. идеални части от дворното място в което е построена сградата.
Фиг.1 –Разположение на сградите в парцела


Като се има предвид концепцията на „Български пощи” ЕАД, според която дейността по поддържане на автомобилния парк да се поеме от външни фирми и гаранционното сервизно обслужване, силно се намалява обема на ремонтните дейности, извършвани в звено „Атобаза”, което от своя страна обезсмисля използването на голямата сградна площ, като работилници, складови помещения и др. Така също поради факта, че по-горе описаният имот се намира в промишлената зона на входа на гр. Варна откъм автомагистрала „Хемус”, която е и основната пътна артерия за междурегионалния маршрут София – Горна Оряховица-Варна е възможно да се реконструират сградите в имота и там да се обособи един съвременен логистичен център, в който да се разположат службите на РСЦ Варна и звено „Автобаза” при ОПС Варна, РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД – гр. Варна.А.2. Необходимо действие

За цялостното изпълнение на обекта е необходимо да се изготвят проекти по части: Архитектура, Конструкции, Ел., СКС, ОВК, ВиК и БЗР. В идеен замисъл трябва да се реконструират и преоборудват сградите и помещенията както следва:

1. Да се обособят самостоятелни помещения за дейността на звено „Автобаза” като:

1.1. Съществуващият метален навес (сграда №6 от фиг.1) да се разшири и реконструира, така че там да се формира ремонтното хале и ремонтната работилница.

1.2. Съществуващият склад (сграда №5 от фиг.1) да се ремонтира и оборудва като склад за основните материали на звено „Автобаза”, като се предвидят и стелажи за съхранение на необходимото количество автомобилни гуми.

1.3. Вторият етаж на двуетажната сграда (сграда №3 от фиг.1) да се ремонтира и реконструира като се обособят следните помещения: ръководител звено „Автобаза”, управител склад и битовка за персонала.

2. Реконструиране на помещенията от първия етаж на сградите (сграда № 5 и сграда № 4 от фиг.1) за разполагане службите на РСЦ Варна, като освен основното технологично помещение се предвидят и следните помещения за: ръководител РСЦ, санитарни помещения, битовка, съблекалня и стая за почивка, която ще бъде използвана за спално помещение от бригадата на междурегионалния маршрут София – Горна Оряховица-Варна.

Да се предвиди обособяване на 2 (две) помещения:

 • Касово ( което ще бъде изпълнено до фаза „окабеляване” по отделен проект), отговарящо на изискванията помещение за „Обект първа категория” по Наредба №7 за физическата защита на обектите и на „Инструкция за охрана и опазване на имуществото и реда за организиране на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари в системата на „Български пощи” ЕАД”, рег.№ 48-И-1/14.02.2012г

- Помещение за подготовка на ценни пратки, също отговарящо на горните изисквания.

Да се предвидят товаро-разтоварни рампи и навеси за извършване на товаро-разтоварната дейност.

3. Извършване на ремонтни работи по останалите сгради и конструкции:

3.1. Демонтаж на обшивката и частично събаряне на съществуващия метален навес в югоизточната част на обекта.

3.2. Изграждане на нова или подсилване на съществуващата конструкция на металния навес над входа за подземния гараж и подмяна на обшивката от ЛТ ламарина.

3.3. Подсилване на компрометираната част от подпорната стена от дясната страна на входа за подземния гараж.

3.4. Полагане на асфалтова или бетонова армирана настилка по естакадата на подземния гараж.

3.5. Освежаване на стените и таваните на подземния гараж и КПП.

3.6. Подмяна на металната врата на подземния гараж.

3.7. Изграждане на отводнителна система за дъждовната вода от източната страна на обекта.

3.8. Цялостно боядисване на фасадите на сградите и оградите..

Организацията на извършване на СМР трябва да е съобразена с това, че поради невъзможността от прекъсването на работата в звено „Автобаза”, първо трябва да бъдат обособени помещенията за неговите нужди, за да се освободят останалите помещения.


Б. Част “Архитектурна” - да се извърши архитектурно проектиране, съгласно част “Технология” и действащите правила, норми за проектиране и нормативи в Република България.

Общи изисквания :

 1. Организация на пространството за подобряване на технологичната връзка между видовете дейности.

 2. Организация на видовете дейности в отделните работни зони.

 3. Организация на отделните работни места, съобразена с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и при използване на работното оборудване.

 4. Изискванията на сигурността на пощенските пратки.

 5. Унифициране на оборудването с цел създаване на функционален модул за съответното работно място (работна зона).

6. Използване на конструкции и материали, позволяващи мобилност и функционалност на технологичното оборудване.

 1. Решение за вида и цвета на настилки, стени и тавани.

 2. Подмяна на прозорците на всички сгради с пет камерна 70 мм ПВЦ дограма със стъклопакет.

 3. Подмяна на вратите на всички помещения с такива от PVC или Al. дограма.

 4. Всички гаражни врати и врати за товаро-разтоварна дейност да се изпълнят от термоизолиращи секции с ел. задвижване.

 5. Да се предвиди растерен окачен таван в халето с вградени в него енергоспестяващи осветителни тела на височина h=3м.

 6. Да се изградят рампи с навес за извършване на товаро-разтоварни работи от страна на транспортните ленти.

 7. Да се предвиди изработката на люкове за транспортните ленти от термоизолиращи секции с ел. задвижване.

 8. Да се изпълни топлоизолация отвътре на външните стени с ЕРS.

 9. Фасадите на сградите да се изкърпят и боядисат изцяло в подходящи цветове.


Да се вземат предвид следните специфични изисквания:

 1. Ремонт и реконструкция на метален навес (сграда № 6 от фиг.1):

  1. Съществуващо положение (Чертеж 1).

Навесът е изпълнен от метална конструкция, покрита с ламарина, като едната му половина е облицована с ЛТ ламарина и към момента представлява оборудвано хале за ремонт на автомобили, в което има съществуващ канал за ремонт.

Другата му половина е проход, служещ за вход - изход към дворното място.


  1. Идеен проект за разширение и реконструкция (Чертеж. 2).

  2. Необходими действия.

 • Демонтаж на облицовъчната ламарина и металните врати на халето.

 • Събаряне на помещението на механика.

 • Изграждане на допълващата конструкция.

 • Облицовка на ремонтното хале и допълващата конструкция с топлоизолационни панели тип „сандвич”.

 • Да се предвидят необходимия брой прозорци от три камерна ПВЦ дограма със стъклопакет, осигуряващи гарантирано необходимата естествена осветеност през светлата част на деня.

 • Двете гаражни врати на халето да се подменят със секционни такива от термоизолиращи секции с ел. задвижване.

 • Подовите настилки да бъдат от съвременни материали - устойчиви на износване предвид експлоатационните изисквания на помещението, лесни за експлоатационна поддръжка и създаващи комфорт на обитаване.

 • В пристроената работилница да се разположат тезгях за инструменти и манипулации, компресор, машини за демонтаж, монтаж, баланс и лепене на гуми, настолна бормашина, шмиргел и др.

 • В ремонтното хале да се предвиди покриване на канала за ремонт на автомобили и да се предвиди монтирането на повдигач с ел. задвижване до 6 тона.

 • Боядисване след грундиране на металните елементи от конструкцията и покрива в подходящи цветове с бои, устойчиви на външни атмосферни условия.

 • Демонтиране на тръбен път от стара инсталация за отопление пред северния вход на халето.
 1. Ремонт метален склад.

  1. Съществуващо положение – металният склад представлява помещение от метална конструкция, облечена с ламарина, която е боядисана, но има избила ръжда.

  2. Необходими действия:

 • Да се изчисти ламарината от старата боя и ръждата.

 • Да се боядиса след грундиране конструкцията, покрива и ламарините на халето в подходящи цветове с бои, устойчиви на влиянието на външните атмосферни условия.

 • Да се предвиди необходимата замазка и подова настилка, съобразени със спецификата на помещението.

 • Да се оборудва с метални стелажи за складиране на материали и автомобилни гуми.
 1. Ремонт и реконструкция на втори етаж на масивна двуетажна сграда.

  1. Съществуващо положение (Чертеж. 3):

На втори етаж от сградата в момента са разположени помещенията за:

 • диспечер;

 • ръководител Автобаза, което се състои от две преходни стаи, които се използват за стаи за почивка на междурегионалния маршрут София – Горна Оряховица – Варна;

 • баня – състояща се от преддверие и две клетки за душ кабини;

 • санитарно помещение.
  1. Идеен проект за реконструкция(Чертеж. 4):

  2. Необходими действия

 • Демонтаж на дървена преградна стена.

 • Изграждане на преградни стени, двустранно с гипсокартон и шумо и топлоизолация за разделяне на помещението на две стаи.

 • Подмяна на дограмите на прозорците с три камерна ПВЦ дограма със стъклопакет.

 • Подмяна на вратите на помещенията и с такива от PVC или Al. дограма.

 • Изкърпване и шпакловане на подпухнали стени и тавани.

 • Подмяна на подовите настилки на трите новообразувани административни помещения с ламиниран паркет с висок клас на износоустойчивост.

 • Полагане на настилка от теракотени плочи в санитарните помещения.

 • Боядисване на всички помещения в подходящи цветове и тонове..
 1. Реконструкция на помещенията от първия етаж на сградите и разполагане на службите и съоръженията на РСЦ Варна.
  1. Съществуващо положение (Чертеж 5).

Към момента на първия етаж на сградите са разположени ремонтните и складовите помещения на звено „Автобаза”.


  1. Идеен проект за реконструкция(Чертеж 6)

  2. Необходими действия

 • Да се демонтират всички метални и дървени дограми и гаражни врати.

 • Да се съборят всички вътрешни преградни стени в сградите.

 • Да се съборят всички стени от западната страна на складовите помещения (сграда 4 от фиг. 1);

 • Да се положат необходимите фундаменти и армирани замазки.

 • Да се положат подови настилки, съобразени със спецификата на помещенията, като в технологичните помещения се има предвид натовареността на подовете и наложителното пренасяне на пощенски пратки с транспортни колички. В административните и битовите помещения да се предвиди полагането на подова настилка от ламиниран паркет а в санитарните от теракота.

 • Да се изградят двустранно с гипсокартон с шумо и топлоизолация преградни стени за разделяне технологичното помещение и обособяването на следните помещения за: ръководител РСЦ, санитарни помещения, 2 бр. стаи за почивка, санитарни помещения, битовка и съблекалня за персонала.

 • Новоизградените санитарни помещения да бъдат облицовани с фаянсови плочки.

 • Да се предвидят необходимия брой прозорци от пет камерна 70 мм ПВЦ дограма със стъклопакет, осигуряващи гарантирано необходимата естествена осветеност през светлата част на деня, като отваряемите им части се предвидят да са удобни от експлоатационно естество като осигуряват необходимата проветряемост на помещенията.

 • Всички входни врати на помещенията да бъдат изпълнени от PVC или Al. дограма.

 • Да се предвиди врата, през която да могат да се вкарват пощенски пратки, разположени върху палети от котата на терена.

 • Да се изградят полузидовете за дограмата от западната страна на сградата.

 • Да се изгради рампа за извършване на товаро - разтоварна дейност на височина равна с каросерията на камионите от междурегионалния маршрут, като преодоляването на денивелацията спрямо котата на технологичните помещения се извърши вътрешно посредством наклонена рампа. Същата да се затваря от секционна ролетна врата с ел. задвижване

 • Рампите, които се намират от южната страна на двуетажната сграда да се обособят като хале от метална конструкция, облицована с топлоизолационни „сандвич” панели и се предвиди необходимата дограма.

 • Транспортните ленти да се разположат на рампи с височина от около 30 см., позволяващи влизането на борда на камион с падащ борд под тях с цел доближаване на транспортната лента максимално до каросерията на камиона.

 • По дължината на зоните, в които ще се извършва товаро-разтоварна дейност да се предвиди монтажа на козирка от поликарбонат със ширина 2.50 м.

 • Във връзка с изискванията на Наредба №7 за физическата защита на обектите и на „Инструкция за охрана и опазване на имуществото и реда за организиране на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари в системата на „Български пощи” ЕАД”, рег.№ 48-И-1/14.02.2012г да се изградят в съответствие с изискванията да са снабдени с необходимата за целта сигнално орнителна апатратура:

   • касово помещение от Іва категория с приблизителна площ 16м2 в което да се поставят наличните 4бр. сейфове и 3бр. метални шкафове за сахранение на ценности, като се използва наличната трзорна врата от трезорното помещене на ПС варна Център. Помещението да е сертифицирано съгласно EN 1143 – 2006 г

   • помещение за обработка на ценните пратки с квадратура приблизително 16м2 в което да се обособят 4бр. работни места

   • Помещение за физическа охрана приблизително 10м2.


B. Част “Конструктивна” – да се изготви конструктивна експертиза за допустимостта на предвидената реконструкция, съобразена с нормите за проектиране.

  1. Проекта в строително-конструктивно отношение да бъде разработен така, че да запази носещата конструкция и да не нарушава нейната досегашна сигурност.

  2. В проекта да се предвидят необходимите укрепвания при пробиване на отвори, премахване на стени, както и за нови такива.

  3. Всички стоманобетонни конструкции да се проектират съгласно всички действащи в страната технически норми и правила за проектиране на преустройства на съществуващи сгради.

  4. В проектната документация да се обърне особено внимание за изграждане на касовото помещение от І-ва категория като се предвидят необходимите укрепвания и конструктивните особености съгласно изискванията на Наредба N7 за физическата защита на строежите и Наредба N І-171 за организацията и контрола по обезпечаването сигурността на банките и небанковите финансови институции и сертифицирането му съгласно EN 1143 – 2006 г

  5. В проектната документация да се съдържат становища за всички стоманени конструкции и козирки вкл. детайлите за закрепяне и фундиране.

  6. Да се разработи детайлно укрепването на поддалата подпорна стена на входа на подземния гараж и подсилването на конструкцията на металния навес над него.Г. Част ОВК – да се предвиди отопление и климатизацията на помещенията, която да се осъществява с колонни и стенни климатици, а за съществуващите помещения отоплението да се изпълни с конвекторни радиатори. Да се направи топлотехническа оценка на композиционното решение.


Д. Част „Електроинсталации” – да се изготви проект за осветителна, силнотокова, слаботокова, заземителна и мълниезащитна инсталация, пожароизвестяване, структурно окабеляване, видеонаблюдение и охранителна система, съобразно съвременните изисквания и действащата нормативна база.

Да се предвиди дежурно и евакуационно осветление.
 1. Осветителна инсталация


 • Във всички помещения да се предвиди изграждане на изцяло нова осветителна инсталация, решена с луминисцентни тела, вградени в окачения таван, там където ще има такъв, или закрепени на конструкция около и над работните места. Броят и разположението им да осигурят постигането на осветености, съгласно БДС 1786/84.

 • Да се използват осветители със съвременни светлоизточници, вградени в осветителните тела. Част от осветлението да се предвиди да изпълнява и функциите на дежурно осветление. По пътищата за евакуация на персонала да се предвидят специални осветители с автономно акумулаторно захранване, които да се включват автоматично при отпадане на електрозахранването.

 • Да се предвиди изграждането на външна осветителна инсталация на двора, КПП и подхода към подземния гараж базирана на халогенна или LED технология, съобразена с нормите за осветеност .

 • Да се използват съвременни LED или халогенни енергоспестяващи осветителни тела с близка до естествената светлина.

 • Проводниците за осветителната инсталация да се положат по конструкцията на окачения таван. 1. Силнотокова инсталация: Силовата инсталация да се изпълни цялостно с три и петпроводен кабел, сертифициран по ISO 9000, който да отговаря на всички изисквания електро и пожаробезопастност, включително и по БДС.


 • Да се демонтира съществуващото главно разпределително табло.

 • Да се монтира ново главно разпределително табло с местонахождение, съобразено с разпределението на помещенията, оборудвано с автоматични предпазители и разпределящо токовите кръгове за захранване на отделните зони: зала за сортировка и експедиция, административно битовата част, ремонтно хале и работилница, втори етаж на сградата и осигуряващо захранване на климатичната техника и комутационния шкаф.

 • Да се монтират разпределителни ел. табла в гореизброените помещения, оборудвани със съответните оразмерени по мощност автоматични предпазители.

 • Силнотоковата инсталация да бъде развита в двойносепариран кабелен канал, като монтажа и се извърши в едната част, а в другата се разположат кабелите на слаботоковата инсталация и компютърната мрежа. При оразмеряване на кабелния канал да се има в предвид, че трябва да остане минимум 30% свободно място за бъдещо развитие на инсталациите или отстраняване на повреди.

 • Да се монтира ново разпределително ел.табло, оборудвано изцяло с автоматични предпазители тип D за захранване на комутационния шкаф и компютърната техника. До всяко работно място на товаро-разтоварните рампи, в близост до транспортните ленти и на входовете да се монтират по 2 контакта 220 V /150W, тип "френско-белгийски стандарт с щифт", които да се свържат към шина UPS, както и два контакта “шуко” с общо предназначение подвключени към друга захранваща фаза.

 • Четирите контакта от горната точка заедно с две розетки RJ45 да бъдат обособени в общ модул (кутия шест модулна тип „А”), който да се монтира върху кабелния канал.

 • Модулите общо 32 бр. да бъдат разпределени като следва : 20бр. експедиция на РСЦ, 2бр. в стая на ръководител РСЦ, по 1 бр. в стаи за почивка и битовка на РСЦ, 2бр. в стая на ръководител „Автобаза”, 1 бр. в стая на управител склад „Автобаза”, 1 бр. в битовка и 2 бр. в ремонтно хале и ремонтна работилница и 1 бр. стая на охрана КПП.

 • Да се монтират наличните два боя UPS с мощност 2.2 кVА., които да обслужват основно компютърната инсталация. Да се предвиди комутация на захранването при нарушаване работоспособността на UPS.

 • За предпазване работата на компютрите от атмосферни и комутационни пренапрежения следва да се монтират аресторни групи за първо ниво /груба защита/ към главното ел.табло и за второ ниво /средна защита/ към извода за захранването на ел.таблото захранващо компютърната техника.

 • Токовите кръгове на компютърните работни места трябва да бъдат на отделна фаза, заземена със съпротивление < 2Ω.

 • При необходимост от пресичане на помещенията от кабелните трасета същото да се извърши под подовата замазка или над окачения таван в гофрирани тръби, като се предвиди 30% свободен капацитет.

 • Да се предвиди трифазно ел. захранване и необходимата автоматика за трите транспортните ленти.

 • Да се предвиди захранване на ролетните врати с ел. задвижване, повдигача за автомобили, бойлерите за топла вода и машините и съоръженията в ремонтната работилница.

 • Да се предвидят отделяне на денонощните консуматори и възможност за изключване на ел. захранването след приключване на работния ден.

 • Всички кабели да бъдат номерирани в двата си края на свързване и да се предоставят схемите на свързване и тези на монтираните ел. табла.

 • Да се сертифицират новоизградените електроинсталации и да се предадат протоколите от измерванията на импеданса на контура „Фаза – защитен проводник” за всички точки.
 1. Структурна кабелна система и телефонна инсталация”

3.1 Техническа спецификация

3.1.1. Всяко компютърно работно място е комплект от:

 • две RJ45 розетки, като инсталацията да позволява безпроблемна смяна на функционалността на всяка една от тях като телефонна или даннова;

 • два силови контакта френско белгийски стандарт със щифт, подключени към резервираната с UPS ел. инсталация;

 • два силови контакта тип „шуко” за общо предназначение, подключен към стандартната ел. инсталация;

 • всички комуникационни връзки да бъдат подведени в комуникационен шкаф 19” и мин. 20U, който да бъде оборудван с вентилаторен и захранващ блок, както и с необходимото допълнително оборудване, като тави, аранжиращи модули и др.


3.1.3. Да се достави и инсталира активно оборудване - 1 брой 48 port L3 stackable Switch (комутатор).

3.1.4. Да се доставят и монтират един 12 портов и два 32 портови FTP панела Category 5e клас D. На 12 портовия панел се развързват телефонните FTP RJ-45 розетки, на другите два 32 портови панела – компютърните розетки.

3.1.5. Да се осигури свързаност на новоизградената структурна кабелна система (СКС) със съществуващите компютърни мрежи на „Български пощи” ЕАД.

3.1.6. Да се предвиди изграждането на Wireless - G мрежа, която да покрива територията на всички работни помещения вкл. местата където може да се извършва товаро-разтоварна дейност.

3.1.7. Да се осигури свързаност до фиксираната телефонна мрежа на БТК чрез кабел ТППТ 10х2х0,5.

3.1.8. телефонната инсталация да завършва на кабелна реглета тип “Кроне”.

3.1.9. Захранването на цялото активно оборудване и аксесоари трябва да бъде 220 V АС, 50 Нz, белгийски стандарт на кабели и конектори.

3.2. Изисквания към структурното окабеляване /СКС/

3.2.1. СКС трябва да отговаря на изискванията на стандартите: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568 А, EN 60950/11988+А1/1990 и Наредба № Iз-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.2.2. СКС трябва да покрие изисквания за категория 5е клас D на цитираните стандарти с изход за телефон и компютър за всяко работно място. За целта да се ползват екранирани кабели категория 5е (FTP Cables Cat. 5E).

3.2.3. СКС да позволява пренос на данни и глас, съгласно следните типове протоколи:

- 10 BaseT

- 100 BaseT

- Telex /group III and IV/

3.2.4. Компютърната и силовата кабелни системи да се положат в кабелни канали, сертифицирани по ISO 9000 и да отговарят на всички изисквания за пожаробезопасност, включително и по БДС.

3.2.5. Да бъдат предоставени три броя комплекти от всички елементи на СКС.

3.3.6. Гаранцията на СКС да е минимум 10 години. Сертификатът за гаранция да покрива гаранцията издавана от производителя на компонентите.

3.2.7. За установяване на характеристиките на кабелната система, тя трябва да премине тестове и да бъде сертифицирана за работа на минимум - 100 BaseT .


3.3. Други изисквания

3.3.1. Изисквания за надеждност

- Неработоспособността на кабел от хоризонталната кабелна система не трябва да нарушава обмена на повече от едно работно място.

- Кабелните канали да са с резервен капацитет 30% в основните трасета.

3.3.2. Изисквания към монтажа

   • Монтажът и инсталацията трябва да се извършат от обучен екип при пълно спазване технологията за монтаж и настройка.

   • Розетките трябва да се монтират в кабелния канал на разстояние от работното място не по-голямо от 1.5 м;

   • Монтажът да бъде външен.

3.3.3. Изисквания към експлоатацията и техническото поддържане

   • Системата да е предназначена за непрекъсната експлоатация;

   • Техническото поддържане да се извършва на период от 6 месеца.


3.3.4. Изисквания за радиоелектронна защита и електромагнитна съвместимост

Системата да съответства на изискванията на БДС 7900-87.


3.3.5. Изисквания за документация на системата:

   • Изпълнителят трябва да изработи на хартиен носител техническа документация на системата в съответствие изискванията на БДС ISO 7200, БДС ISO 128, БДС ISO 129, БДС ISO 5455, БДС ISO 7573.

   • Изпълнителят да узакони изградената силова система в съответствие с изискванията на действащите в Република България нормативни актове.


3.4.6. Изисквания за гаранционното обслужване на системата

   • Гаранционният срок да не е по-малък от 10 години.

   • Гаранционното обслужване да се извършва на място от местна сервизна организация. В документа за гаранция да бъдат посочени данни и лица за контакт.

   • Времето за сервизна реакция да не е по-голямо от 4 часа след подаване заявката на потребителя.

   • Необходимите резервни части за сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок трябва да се намират на склад при местната сервизна организация .
 1. Пожаробезопасност”

Проектът по тази част да бъде съобразен със съществуващата проектна документация по части: Архитектурен дизайн, Архитектура, Конструктивна, Електроинсталации, ВиК, и ОВ., който да включва:


4.1. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на СМР по реконструкцията, съгласно, чл. 5 ал. 3 от НАРЕДБА І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.2. Проектиране и изграждане на система за пожароизвестяване, съобразена с технологичните изисквания на помещенията, съгласно чл. 10 ал. 3 от НАРЕДБА № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за пощенската сигурност при следните условия:

 • Да се спазват нормите и разпоредбите на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането до 100V, и ПСТН, правилника по ТП и ППО, както и инструкциите за монтаж на фирмата производител на датчиците и контролния панел.

 • Да обхваща всички зони и помещения на настоящия обект с изключение на санитарните възли.

 • Централата да е снабдена с експертно заключение за приложение в Република България и притежаваща сертификат за качество ICO 9000, ЕН 54, VdS или LPCB.

 • Централата да се разположи на подходящо място в стаята на охраната на КПП с цел бързо установяване на възникналия пожар.

 • Да дава възможност и за сигнализация чрез телефонна линия на денонощната охрана на “Български пощи” – гр. Варна.

 • Да се заложат необходимия тип детектори, като не се допуска използването на детектори с изотопен елемент.

 • Да с се заложат необходимите вторични светлинни индикатори с цел бързото локализиране на активиран автоматичен пожароизвестител.

 • Да се заложат ръчно управляеми пожароизвестители, като се предвидят и резервни стъкла за тях.

 • Да се заложат необходимите звукови сигнализатори. Звукът, издаван от тях трябва да е различен по тоналност от този на сигнално-охранителната система.

 • Да се предвиди автоматично спиране на вентилационната система при възникване на пожар, с цел ограничаване на разпространението на пожара.

 • Да се дублира основното ел. захранване на системата чрез акумулаторни батерии или UPS които да осигуряват енергонезависимост най - малко четири часа.

 • Системата да позволява разширение, за свързване на допълнително изградени пожароизвестителни инсталации в подземния гараж други места.


4.3. Определяне на вид, количество и местоположение на необходимите пожарогасителни уреди, съгласно Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4.4. Разработване и определяне на местата на схеми за евакуация с обозначение на стаите (помещенията), евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст, съгласно НАРЕДБА І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

4.5. Определяне на вида, количество и местоположение на необходимите знаци и сигнали за пожарната безопасност, съгласно НАРЕДБА № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.


 1. Система за физическа защита”

При изпълнение на системата за физическа защита да се спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Наредба №7 от 08.06.1998 г. на МРРБ, Наредба № І-171 от 02.06.1998 г. на МВР и БНБ, както и Наредба № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за пощенска сигурност на Министерството на транспорта и съобщенията.

Системата да бъде изпълнена със система за видеонаблюдение, локална сигнално охранителна система и система за контрол на достъпа и работното време.

   1. Система за видеонаблюдение:

 • Системата да позволява непрекъснато наблюдение на входа, двора и пространството около сградата, местата за извършване на товароразтоварна дейност, подхода към подземния гараж, технологичните помещения, помещенията за обработка и съхранение на парични и пощенски ценности и др.

 • Видеокамерите да бъдат минимум черно-бели с 1/3” ССD, минимална разделителна способност, превишаваща 400 телевизионни линии и минимална светочувствителност 0.05Lux. камерите да бъдат съоръжени с обективи с автоматична бленда.

 • Контролът на записите да става посредством компютърна система с необходимите за това параметри като мониторът да бъде не по малък от 17”.

 • Захранване 220V/50Hz..

 • Проводниците да се положат скрито, в пластмасови кабелни канали и да се изведат в комуникационния шкаф, където ще бъде разположена записващата апаратура.

 • Системата за видео наблюдение трябва да има възможност за контрол и възпроизвеждане на записите през изградената компютърна мрежа.

 • Да се предвидят детектори на движение, свързани в системата и управлявани от нея, като се включват на запис само при наличие на движение.

 • Елементите на системата да са сертифицирани за качество и произход и от известен производител – с означения по европейските стандарти.

 • Архивирането на записите да се извършва върху външен твърд носител за време не по-малко от 30 дни.

   1. Локална сигнално охранителна система :

 • Да се изгради локална сигнално охранителна система, която да обхваща всички помещения с цел предотвратяване на нежелано проникване в обектите.

 • Системата позволява работа на зони, които да бъдат със самостоятелно управление, което да става посредством цифрова клавиатура.

 • Системата да се окомплектова с необходимите по вид и параметри датчици и звукови сигнализатори, като се постигне максимална сигурност за нежелано проникване в помещенията.

 • Системата да обезпечава сигурността на помещенията за съхранение и обработка на парични и пощенски ценности съобразно нормативните изисвания за извършването на този вид дейност.

 • Централата на системата да се монтира в стаята на охраната на КПП.

 • Системата да позволява радиомониторинг, както и включване на дублиращ GSM модул.

 • Системата да е снабдена с акумулатори, които да я правят енерго независима при отпадане на основното захранване.

   1. Система за контрол на достъпа и работното време:

 • Да се проектира и изгради система за контрол на достъпа и работното време на служителите.

 • Системата да е картова, като се осигурят мин 150 бр. карти.

 • Системата да позволява контрол на работното време чрез свързване с компютърната мрежа на оторизираните за това лица.


E.Част “ВиК” -

 • Новопроектираната водопроводна арматура (батерии) в санитарните помещения, стаите за почивка и битовката да се захранят със студена вода от съществуващата сградна инсталация, като за осигуряването на топла вода се предвиди поставянето на бойлер(и).

 • При проектирането на новите санитарните помещения да се предвиди поставянето на душ батерия във всяка клетка с възможност да се използва като баня.

 • Да се предвиди поставянето на бойлер и в санитарните помещения на втория етаж.

 • Всички санитарни прибори(батерии) в съществуващите санитарни помещения да бъдат подменени с нови такива.

 • Водопроводната инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби съответно за студена и гореща вода.

 • Отпадните фекално-битови води да се отведат гравитачно в съществуващата сградна канализация.

 • Да се предвиди и изграждане на отводнителна система за дъждовната вода от източната страна на парцела и заустването и към уличната канализационна мрежа за дъждовна вода.

 • Да се предвидят и захранят с необходимия дебит необходимия брой оборудвани противопожарни табла.

Е. Част “План за безопасност и здраве при изпълнение на СМР”

Да бъде изготвен проект, съобразен с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Да бъдат изяснени условията за изпълнение на СМР, механизацията, временната оранизация на движение на строителната площадка, и др.

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Преди окомплектоването на проекта по всички части да се представят части „Технологична” и „Архитектура” за съгласуване от Възложителя.

 2. Проектът да отговаря на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 3. Проектите по всички части да бъдат съгласувани помежду си и да бъдат придружени от подробни количествени сметки.

Свързани:

1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация
Техническа спецификация за извършване на 300-часов планов преглед на вертолет aw-139, S/N 31327
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация
Реконструкция на южен колектор на река Врана в участъка от ул.”Д. Груев” до ул.”Бр. Миладинови” на гр. Търговище”
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация на iт оборудване – интерактивна дъска със задно проектиране, компютри и хардуер

1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация (задание)
Осъществяване на мерки за информация и публичност на проект „Европейски уроци” на Областна администрация Разград”
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
...
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация
Обхватът на поръчката включва проектиране, доставка, изграждане, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация и обучение на следните...
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация за услуга Текущ ремонт на м/к "Каблешков"
В настоящата техническа спецификация на Възложителя се определят обхвата на дейностите по осъществяване на текущия ремонт на м/к...
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация и описание на обекта на поръчката
За обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2013г...
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconТехническа спецификация (задание)
Провеждане на медийна, информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали...
1 техническа спецификация задание за проектиране и реконструкция на рсц варна iconФункционална и техническа спецификация на
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом