Курсова работа по информатика на тема
ИмеКурсова работа по информатика на тема
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер70.39 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://hristiyanivanov.files.wordpress.com/2012/04/d0b0d0bdd0b0d0bbd0b8d0b7-d0bdd0b0-d0bfd180d0b


c:\users\sasho\desktop\unss-bg.png


Курсова работа по информатика на тема:

Създаване на база данни с MS Access за университетска библиотека.


Изготвили:

Александър Атанасов Халачев

Поток: 177 ; група: 1713 ; фак. Номер: 111110875

Християн Иванов Иванов

Поток: 177 ; група: 1713 ; фак. Номер: 111110894 1. Анализ на проблема

За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите, извършвани с цел нейното решаване, използваме MS Access. Той ни помага да се справим с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.

Нашият проект се отнася за създаването на база от данни, която ще облекчи обработката на информация в университетската библиотека. Чрез нея се улесняват информационните потоци, съдържащи информация относно книгите в библиотеката, взетите и върнати такива, студентите и техните специалности. Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за решаване на определен информационен проблем в Университетска библиотека с помоща на следните таблици: Spec (Специалности); Students (Студенти); Books (Книги); Hire (Взети и върнати книги от студенти) и връзките между тях, отчетите и формите в таблиците. Базата данни съдържат данни за 2 специалности, 3 студенти, 4 заглавия и 3 книги, взети от 2 студенти, от които 1 е върната. 1. Описание на проекта в база данни

За да започнем създаването на зададената база данни, първо отваряме програмата MS Access и избираме Blank Access Database, при което се отваря прозорец, който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни. Преди да стартираме създаването трябва да съхраним базата под името “ULib” с помощта на командата File/Save object as.


Започваме създаването на база данни, която съдържа следните таблици:

А) Таблица Spec (Специалности) със следната структура:

 • Code_Spec (Шифър на специалност) – тип Number

 • Name_Spec ( Име на специалност) – тип Text

За първичен ключ определяме полето Code_Spec (Шифър на специалност)

Б) Таблица Students (Студенти) със следната структура:

 • FakNo (Факултетен номер) – тип Number

 • NameFam (Име и фамилия) – тип Text

 • Code_Spec (Шифър на специалност) – тип Number

 • Group (Номер на група) – тип Text

За първичен ключ на тази таблица определяме полето FakNo.

В) Таблица Books (Книги) със следната структура:

 • Sign (Шифър на книга) – тип Text

 • Title (Зафлавие на книга) – тип Text

 • Author (Автор на книга) – тип Text

 • Items (Брой налични копия от книгата) – тип Number

 • Price (Единична цена) – тип Number

За първичен ключ на тази таблица определяме полето Sign.

Г) Таблица Hire (Взети и върнати книги от студенти) със следната структура:

 • Sign (Шифър на книгата) – тип Text

 • FakNo (Факултетен номер) – тип Number

 • Received (Дата на вземане) – тип Date/Time

 • Term (Срок на вземане) – тип Number

 • Is_Returned (Върната книга (да или не)) – тип Yes/No

В тази таблица имаме два първични ключа – това са Sign и FakNo. За целта маркираме двете полета и избираме бутона Primary key.

Данните, които ще се съдържат в таблицата, имат за цел да улеснят административната работа на служителите в библиотеката.

Определянето на колони за избор в базата данни улеснява по-бързото и коректно въвеждане на информация в таблиците. Създаваме ги като в изглед Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме Lookup Wizard. В появилия се прозорец чрез няколко стъпки задаваме от коя таблица и поле да се взимат данните. Създаваме колони за избор на полетата Sign и FakNo от таблица Hire и Code_Spec от Students. По този начин елиминираме възможността да се въведат невярни данни.

Със създаването на колоните за избор едновременно се установяват и съответните връзки между таблиците. В нашия случай връзките са между полетата FakNo в таблиците Students и Hire, полетата Sign в таблиците Books и Hire, полетата Code_Spec в таблиците Students и Spec. Така не ни се налага при всяко ново вписване да пишем вече въведени данни като по този начин спестяваме време и премахваме риска от въвеждане на некоректни данни.

След създаването на връзките започваме с въвеждането на данни, които ще съдържат информация за 2 специалности, 3 студенти, 4 заглавия и 3 книги, взети от 2 студенти, от които 1 е върната. 1. Описание на входните формиЦелта на формите е по-лесното въвеждане на нова информация в таблиците. В нашата база данни сме създали форми за обновяване на таблиците Books (Книги), която съдържа подформа, Students (Студенти) и Spec (Специалности).

А. Самостоятелна форма за обновяване на таблицата Специалности.

- Избираме Create, след това отваряме More Forms и след това Form Wizard.

- Отваря се прозореца Form Wizard, в първата стъпка от Tables/Queries избираме таблицата Spec. След това прехвърляме нужните ни полета. На следващата стъпка избираме избираме изгледа на формата, който е Tabular. След това прилагаме стила Windows Vista. На последната стъпка въвеждаме името на формата и натискаме Finish.

Б. Самостоятелна форма за обновяване на таблицата Студенти.

-Избираме Create, след това отваряме More Forms и след това Form Wizard.

- Отваря се прозореца Form Wizard, в първата стъпка от Tables/Queries избираме таблицата Students . След това прехвърляме нужните ни полета. На следващата стъпка избираме избираме изгледа на формата, който е Tabular. След това прилагаме стила Windows Vista. На последната стъпка въвеждаме името на формата и натискаме Finish.

В. Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Книги и Взети и върнати книги.

- Избираме Create, след това отваряме More Forms и след това Form Wizard.

- Отваря се прозореца Form Wizard, в първата стъпка от Tables/Queries избираме таблицата Books и избираме всички полета от нея. След това отваряме таблицата Hire, която се явява подформа на Books, и отново избираме всички полета с изключение на полето Sign, понеже вече е въведенo от таблицата Books

- На следващата стъпка избираме как да се виждат данните, като в случая избираме by Books.

- След това избираме вида на формата - в случая Datasheet

- На четвъртата стъпка избираме стила на формата, която е Windows Vista.

- На последната стъпка избираме името на формата и на подформата. 1. Описание на създадените отчети

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези които са ни необходими ние избираме от дадената таблица или справка, която сме създали. Създаването на отчета става по следния начин:

А. Отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа факултетен номер, име и номер на група.

 • Избираме Create, след това избираме опцията Report Wizard.

 • Отваря се прозореца Report Wizard. След това избираме таблицата Студенти и вкарваме полетата факултетен номер, име и фамилия и номер на група.

 • На втората стъпка не избираме да се групират полетата, затова натискаме направо Next.

 • На следващата стъпка избираме да се подредят във възходящ ред по факултетен номер.

 • В следващият прозорец избираме изгледа на отчета, в случая е Tabular и ориентацията е портретна.

 • След това на следващата стъпка селектираме Windows Vista за стил на отчета.

 • Накрая избираме името на отчета и натискаме върху Finish.Б. Отчет, предоставящ общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката. Специфичното в този отчет е, че се налага предварително създаване на заявка, от която ще се вземат данните за отчета. Заявката се създава по следния начин:

- Избираме Create, след това отваряме Query Wizard.

- Появява се прозореца Query Wizard и избираме Simple Query Wizard.

- След това се отваря съответният прозорец и от Tables/Queries избираме таблицата Books и избираме полетата Title, Items и Price.

- На следващата стъпка избираме да се показват всички детайли от избраните полета.

- На последната стъпка избираме наименованието на заявката и натискаме Finish.

Сега вече сме готови да пристъпим към създаването на отчета, който става по следния начин:

 • Избираме Create, след това отваряме Report Wizard.

 • В отворилия се прозорец избираме създадената с необходимите ни данни заявка и прехвърляме всички полета.

 • На втората стъпка не избираме да се групират полетата, затова натискаме направо Next.

 • Тъй като не е налице признак, по който да се подредят в низходящ или възходящ ред, директно натискаме Next.

 • В следващият прозорец избираме изгледа на отчета, в случая е Tabular и ориентацията е портретна.

 • След това на следващата стъпка селектираме Windows Vista за стил на отчета.

 • Накрая избираме името на отчета и натискаме върху Finish. 1. Описание на главната формаГлавната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции, свързани с отварянето, затварянето и редактирането на формуляри и отчети и др. Името на нашата форма е „Главна форма” и съдържа бутони за отваряне на вече създадените потребителски форми и отчети. Създаването на главната форма става по следния начин:

 • Избираме Create, след това Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменюто Design/Button.

 • В празното поле създаваме бутона, при което се появява диалогов прозорец.

 • В полето Categories избираме опцията Form Operation или когато създаваме бутон за отчет – Report Operation. След което в полето Action избираме командата Open Form и Preview Report в зависимост дали създаваме бутон за форма или отчет и избираме Next.

 • В появилия се прозорец избираме формата или отчета, който ще отваря съответния бутон.

 • На следващия прозорец избираме да бъдат показани всички данни, а не само отделни, и избираме Next.

 • В този прозорец избираме име или картинка за нашия бутон. Натискаме Next и Finish.

В създадената главна форма се съдържат бутони, които отварят формите Books, Students и Spec и отчетите Books Query и Students.


Свързани:

Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по Информатика на тема
Чрез базите от данни се намалява съхранението на излишна информация, гарантира се целостта (консистентността) на данните, осигурява...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика на тема iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика на тема iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом