Столичнаобщин а обявлени е
ИмеСтоличнаобщин а обявлени е
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер34.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia-agk.com/esoft/files/news/Obiavl_za_Okolov_pat-PI_1516-1547-1344-1242.doc

С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А
О Б Я В Л Е Н И Е
за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за обект “Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”.


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М


собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект “Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район “Лозенец” – Столична община, както следва:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №

КВАРТАЛ №

РАЙОН

МЕСТНОСТ

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ ОТ ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/


ЧАСТ ОТ 1516

126

“Лозенец” м. Кръстова вада-южен парк

«мЕГАТрАНС 1» оод С УПрАВИТЕл ВАСИл оГНЯНОВ ЩрАкОВ

322,00

63 434,00

ЧАСТ ОТ 1547

126

“Лозенец” м. Кръстова вада-южен парк

«мЕГАТрАНС 1» оод С УПрАВИТЕл ВАСИл оГНЯНОВ ЩрАкОВ

743,00

144 142,00

ЧАСТ ОТ 1344

126“Лозенец” м. Кръстова вада-южен парк

КАТЕрИНА мИлЕВА ВУчКОВА,

ПЕТрУНКА мИХАЙлОВА ДУДОВА,

ЙОрДАН ВЕлИчКОВ бОЕВ,

мАрИЯ ЙОрДАНОВА мАрИНОВА,

мИлАН ЙОрДАНОВ бОЕВ,

мАрГАрИТА мИлАНОВА СТОЯНОВА,

СИмЕОНКА мИТрЕВА ЙОрДАНОВА,

АНДрЕЙ бОГОмИлОВ мИТрЕВ,

ЕлКА блАГОЕВА СТЕФАНОВА И

мИлКА блАГОЕВА СТАНОЕВА

421,00

82 095,00


ЧАСТ ОТ 1242

126

“ЛОЗЕНЕц” м. Кръстова вада-южен парк

ИСКрА ИВАНОВА ДАСКАлОВА

8,00

1 584,00


Обектът е включен в националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България с план за изпълнение 2006 г. – 2015 г.

Изграждането на обект “Софийски околовръстен път-южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци” е национален инфраструктурен обект и с изпълнение на цялостния проект ще се реализира изнасяне на транзитния поток извън територията на столицата. Ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничат негативните въздействия върху околната среда..

В срока на обявлението,собствениците на посочените имоти следва да представят легитимни документи за собственост в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”Столична Община,

пл.Славейков № 6, ет.ІV,в противен случай,сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община,съгл.чл.29,ал.2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в итернет страницата на Столична община и копие от него де се изпрати до кметовете на райони “Триадица” и “Витоша” за поставяне на определено за целта място в сградите на районите.

.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/БОЙКО БОРИСОВ/


Съгласувано с:


Главен архитект на гр. София:.......................................дата.................2008 г.

(арх. Петър Диков)


Директор дирекция ........................................................дата................. 2008 г.

(инж. Тоня Ташева)


Изготвил.........................................................................дата 20.08.2008г.

(Росица Филипова)

Свързани:

Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а обявлени е
Пробив бул.”Данаил Николаев” – ІІ етап в участъка от ул.”Веслец” до ул.”Козлодуй”
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а обявлени е
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а
Крайният срок за изпълнение на доставката е 60 календарни дни от датата на възлагане на обществена поръчка
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а
Крайният срок за изпълнение на доставката е 60 календарни дни от датата на възлагане на обществена поръчка
Столичнаобщин а обявлени е iconОбщинасливе н обявлени е

Столичнаобщин а обявлени е iconОбщинасливе н обявлени е

Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а българскитуристически
Туристическият празник се организира от Столична община – Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и Български туристически...
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а документаци я за
Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 6 позиции
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а документи за участие в открита процедура
Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции
Столичнаобщин а обявлени е iconСтоличнаобщин а българскитуристически
Туристическият празник се организира от Столична община – Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и Български туристически...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом