Архитектура градоустройство интериор дизайн
ИмеАрхитектура градоустройство интериор дизайн
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер87.38 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://koprivshtitsa-bg.com/naredbi/analizi_pametnitzi[1]_3807.doc
АРХИТЕКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО ИНТЕРИОР ДИЗАЙН

СОФИЯ 1124, ул.”Св.Тертер N°24 тел. : 9446206, 8516185

СД “Бесте – Беязов и съдружие”


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА


Първи етап – доклад (експертна оценка)


08.03.2009 г., гр. София  1. Общ преглед на общинските имоти в чертите на градаОбщина Копривщица разполага със собствени незастроени поземлени имоти 125 броя, които са резерв за бъдещите нужди на града, както и за приходи в бюджета при продажбата им или за дялово участие в смесени дружества.

Общинска собственост са: 22 броя застроени нежилищни имоти, детска градина и ясли, 3 броя жилищни сгради, здравно заведение, 7 броя културни институти (музеи), спортен имот, 3 сгради на общинската администрация и 6 жилищни имота.

След настъпилите промени при трансформиране на собствеността в разглеждания период Община Копривщица притежава значително пo-малък брой сгради паметници на културата.Тук трябва да бъдат отбелязани по- значимите от тях: къщите музеи на Димчо Дебелянов, Г. Бенковски, Л. Каравелов, Яко Доросиев и Антон Иванов, както и Дирекция на музеите, Старото училише, сградата на Общинската администрация и др. Част от тях се ползват за нуждите на Общината - Личева къща за здравно заведение; Шойлекова къща на агенцията за социално подпомагане; Кантарджиева къща за обществен жилищен фонд; Кесякова къща за приемна сграда; Старото училище за изложби и културни прояви. Друга част са предоставени за ползване - Гъркова къща за база на училище, Палавееви къщи на Дирекция на музейте и фондохранилище. Трите известни музея – Каблешкова, Ослекова и Лютова къщи са държавна собственост.  1. Анализ на управлението на недвижимите паметници на културата през последните 20 години.


Управлението на архитектурно-историческото наследство се основава върху принципа за неделимост при различен вид собственост, което е основополагащо начало за нормативната и законова база. Така недвижимите паметници на културата, които са частна собственост придобиват стойност на общинска такава и тази общност е с подчертано значение за икономическото развитие на града, основано приоритетно върху културния туризъм. Това начало е потвърдено и в новия Закон за културното наследство (от 11. 03. 2009 г.) - „чл.2 (2) Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавните и общински органи в интерес на гражданите на Република България, чл. 2 (3). Културните ценности могат да бъдат публична и частна собственост.”


1. Неблагоприятни обстоятелства при управлението на недвижимите паметници на културата през изследвания период са:

- съществената промяна в обществения живот бе извършена без да се осигурят нормативни и законови актове в областта на разглежданата материя.

- спрените държавни планови средства за възстановяване (с изключение на възможността да се кандидатства за определени обекти от бюджета на Министерството на културата, което става много трудно).

- остарялата и в голяма степен неприложима нормативна база - Постановление на МС N 28 oт 29. 06. 1971 г., с което гр. Копривщица е обявен за архитектурно - исторически резерват; Правилник за застрояване, благоустрояване и опазване на националния архитектурно - исторически резерват Копривщица от 22. 01. 1975 г.

- неподготвеност на местната общност да осъзнае,че опазването на паметниците на културата в новите условия е с решаващо значение за бъдещето на града и произхождащото от това обстоятелство, отсъствие на гражданска позиция.

- наследените от предишния период голям брой паметници на културата - 388 официално обявени.

- преминалите в частни ръце реставрации на собствена сметка,която психологически изключва намеса на отговорните институции, които са правили това преди с държавни средства.

- недостатъчни икономически стимули за собственици, които съхраняват грижливо паметниците на културата.

  • съществуващото многоцентрово управление на процесите размива действеността и ефикасността и се отразява на резултатите. В системата отсъства истински заинтересован орган, който да има първостепенна роля за опазване наследството на Копривщица.

- недостатъчно изяснена стратегическа цел по отношение на опазване на наследството и развитието на града в неразривна цялост.

- цялата дейност остава изолирана и без обществено участие.

- законовата уредба съсредоточава правомощия в Общината, но при съществуваща опасност - ръководството на процеси от национално значение да се осъществява в обстановка на кадрова неосигуреност.

- съществуващата неангажираност към проблемите на институции като БАН, Висшите учебни заведения, творческите съюзи и музеите.

2. Преглед на нормативната и законова база, върху която се основава политиката за опазване на архитектурното-историческо наследство.


а) Закон за паметниците на културата и музеите.


- Законът за паметниците на културата и музеите, както и последвалите го правилници и наредби, не определят съдържанието на понятието „архитектурно-исторически резерват”, за какъвто е обявен гр. Копривщица с постановление N;28 oт 29. 06. 1971 г. на МС. Същото се отнася и до новоприетия закон за културното наследство.

- в законите категоризирането на недвижимите паметници на културата (културни ценности) като:

световно значение;

национално значение;

местно значение;

паметници за сведение (в новия закон - ансамблово значение) не е довело до точно определяне на всяка категория, за нивото на държавна грижа и средства за възстановяване, степен на намеса в паметника и произтичащите от това методи за извършване на строителна дейност при реставрационни работи.


б) Правилник за застрояване, благоустрояване и опазване на националния архитектурно-исторически резерват Копрившица, влязъл в сила през 1975 г.


- правилника е разводнен като обем и това допринася за условна форма на приложението му.

- неясни като съдържание са охранителните зони, границите и изискванията към режима в тях, при необходимост от строго определен дефинитивен порядък.

- методическото ръководство, което е натоварено с огромна роля, съгласно правилника, остава неясно като форма и точен начин на провеждането му.

- редица важни членове на правилника не се изпълняват,поради неясна формулировка и финансова и организационна неосигуреност, както и от настъпилите.

- структурни промени.


Примери:

Чл. 16 На всеки обект, който се изпълнява в чертите на града, включително новото строителство, директорът на НИПК назначава главен методически ръководител за упражняване на методическо ръководство.

Чл. 18 (1) „При Градския народен съвет по указания на НИПК се организира служба по опазване на резервата и изграждането на града.”

Чл. 18 (2) „За изграждане на града в духа на възрожденската архитектура и за запазване на ланшафта ,категоричния силует и обемното въздействие на застроеното, към ГНС се създава архитектурно-художествен съвет.”

Чл. 18 (3) „Постановление на МС от 1971 г., при ГНС се назначава главен архитект с утвърдени качества на творец и ръководител, доказал на практика отношението си към паметниците на културата.”

Чл. 22 (2) „С всички ползуватели на паметници на културата се сключват договори за стопанисването и отдаването им.”

Чл. 41 (1) „МСА, НИПК и ОНС - София, съгласувано имат върховна ръководна роля и надзорна роля по изграждането и опазването на града като архитектурно–исторически резерват, а чл. 41 (2) определя „Градския народен съвет е местен орган за ръководство и надзор по изграждането и опазването на града като архитектурно-исторически резерват - така без да се деферинцират функциите им в същност, отговорността се размива.


Обобщени изводи от състоянието на действащата нормативна уредба

- използват се недостатъчни добре изяснени понятия и това налага точното им определяне в използваната терминология.

- натоварва с премного функции и отговорности НИПК, което намалява активността на останалите органи, отговорни за управлението на процесите - в голяма част от постановките липсва категоричност, която е подменена с предоставена оценка от страна на НИПК, нещо което дава възможност за въздействие при оформянето и от различни нива на управленската йерархия и други среди.


В заключение - изброените недостатъци в управлението на недвижимите паметници на културата, както и на обективни обстоятелства, е загуба на редица от тях за националното наследство. Този факт е трудно да бъде оспорен, но и трудно би бил доказван, защото от много години не се провежда контрол за това, как се съхраняват и то при пълно отсъствие на периодично наблюдение, установяващо тяхното състояние. Към общото състояние на архитектурно-историческото наследство се прибавят и:

- нетрайната като материали субстанция на възрожденската архитектура и непропорционалните на това обстоятелство, средства за възстановяване.

- реставрации и строителни дейности, които се извършват без точно определение за тях, произтичащо от категорията на паметника и възприетите международни принципи

- нивото на новото строителство, което изгражда средата около тях - често срещани нехармонични със старите сгради обемни структури, но с имитации на форми и архитектурен образ и като резултат от това с отрицателни последици за града.


III. Структуриране на проблемите и изводи за промяна в политиката за опазване и управление на недвижимите паметници на културата


Като се изхожда от предпоставката, че всяко управление се основава на законова и нормативна уредба и произтичащите от това права и задължения на органите му, приоритетно е необходимо:


  1. Да се осъвремени постановлението на МС от 1971 г., което е от първостепенна важност за политиката на управление. Това означава постановките в него да бъдат в съгласие с новите структури на управление и новата законова уредба.


Примери:

- да вмени задължението на отговорните институции в срок да бъде изготвен нов правилник за застрояването на Копривщица съгласно условията на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство.

- да бъде задължено министерството на културата съгласно чл. 15 и чл. 16 от Закона за културното наследство да създаде инспекторат на място за гр. Копривщица, единствен град - музеи в страната, като подделение на регионалните инспекторати.

  1. Новия правилник за гр. Копривщица да се изготви въз основа на действащия застроителен и регулационен план на града, в който са отразени общо възприети принципи за изграждане на Копривщица в отношение с новите постановки на Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство и произтичащите от него правомощия на НИПК (НИОНКЦ по новия закон).

  2. Общински съвет Копривщица да вземе решение до влизане в сила на новата нормативна база, да осигури щатна бройка за инспектор съгласно изискванията на Закона за културното наследство. Това е възможно, защото в постановлението на МС заради обстоятелството, че гр. Копривщица е обявен за национален архитектурно-исторически резерват и с решение на Президиума на Народното събрание Градския народен съвет е приравнен на градовете с население от 15000 жители и е неоправдано да няма длъжностно лице, което да отговаря за паметниците на културата.


Окончателните изводи и предложения за промяна в политиката за опазване и управлението на недвижимите паметници на културата ще бъдат направени и обусловени след изпълнението на ал. 5 т.6.1.от договора за проекта, която гласи:


Програма за управление на общинските имоти с акцент върху паметниците на културата следва да съдържа следната информация:

- паспорти на отделните недвижими паметници на културата в Копривщица със следната информация: наименование на паметника на културата, данни от кадастралната карта и вид собственост, художествена стойност на паметника; оценка на средата; конструктивно състояние; ниво на подържане;степен на допустима намеса при реставрация и адаптация в бъдеще; обосновка на приетата категория според съществуващата нормативна база; видео и фото документация;

- определяне на сгради и детайли за архитектурно заснемане, които са застрашени от разрушение;

- предложение за нов регистър на недвижимите паметници на културата;

- политика за управление на недвижимите паметници на културата в Копривщица и промяна на нормативните документи на Общински съвет Копривщица.


арх. Стефан Беязов

Свързани:

Архитектура градоустройство интериор дизайн iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 04. 01. 06
Внушителен културен комплекс като този до операта в Ню Йорк да се обособи около ндк с изграждането на опера, филхармония и изложбени...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 12. 01. 06
Пълна реорганизация е нужна на всички направления в дирекция "Архитектура и градоустройство" най-важното е да имаме единна цифрова...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconБиография лична информация
Архитектура, градоустройство, териториално и селищно устройство, урбанизъм и регионално планиране
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconЕвропейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
Приветствие от Представителя на Фондация „Ханс Зайдел” в България г-н Богдан Мирчев
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconКонспект за изпита по "паркова и ландшафтна архитектура" специалност
Същност на ландшафтната архитектура ландшафтно планиране, ландшафтно проектиране, ландшафтен дизайн. Поява на градинското и парковото...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconРешение №574
Дава съгласие да бъде поставен бюст-паметник на Тарас Шевченко в градинското пространство в югозападната част на площад “Възраждане”,...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconРешение №330
Дава разрешение да бъде поставена паметна плоча на Орлин Василев, Александър Поплилов, Николай Гяуров и Харалампи Попйорданов на...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconКоличествена сметка за проекта съобразно одобрения дизайн– изчисляване на квадратурата и количества материали включени в оформянето на цялостния интериор
Във фирмата работят лицензирани специалисти с професионален опит. Регистрацията на фирмата може да проверите в Агенцията по вписвания...
Архитектура градоустройство интериор дизайн iconПроблеми на обучението по компютърни науки в департамент дизайн и архитектура на нбу

Архитектура градоустройство интериор дизайн iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 21. 12. 05
Тодор Модев. Усвояването на подземните нива на центъра означава застрояването им с паркинги, магазини, заведения и ателиета за услуги,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом