Владимир попов
ИмеВладимир попов
страница1/14
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.86 Mb.
ТипКнига
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/cb6c6fcc-148d-48d2-a50f-b767681c90a8/Chitanka_Georgiev.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИМИР ПОПОВ


КНИГА


по литература

ЗА

УЧИТЕЛЯ


2.


КЛАС


ПРОСВЕТА

СОФИЯ


Валидни са книгите за учителя, издадени през 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 г.


© Георги Иванов Георгиев, Владимир Стефанов Попов, 2003 г.

© Тотко Димитров Кьосемарлиев – художник на корицата и оформление, 2003 г.

© „Просвета – София“ АД, всички права запазени.


ISBN–10: 954–01–1409–8

ISBN–13: 978–954–01–1409–5
ВЪВЕДЕНИЕ


Уважаеми учители,


Вие сте избрали читанката за 2. клас на издателство „Просвета“ с ав-

тори Владимир Попов и Иван Цанев и тази Книга на учителя по лите-

ратура е предназначена за вас. Освен Въведение тя съдържа:

1. Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли-

тература за 2. клас.

2. Методически разработки на всички урочни теми за задължител-

на подготовка по четене и на теми за извънкласно четене.

3. Таблица за покриване на очакваните резултати за читанка 2. клас.

Преди да разгърнете следващите страници, необходими ви при непос-

редствената учебна работа, бихме искали да споделим с вас някои от

идеите, водили ни при съставянето на читанката. Ще се опитаме да из-

бегнем обичайната в такива случаи методическа терминология (тя дос-

татъчно присъства в останалите текстове на Книгата за учителя), ка-

то се ограничим да подчертаем, че учебното съдържание, структурата

и методиката на читанката представляват единен и нормално функци-

ониращ комплекс за постигането на държавните образователни изиск-

вания и очакваните резултати на ниво учебна програма. Надяваме се, че

вашата практическа работа напълно ще потвърди това.

И така – ако читанката ни трябваше да разшири заглавието си, за да

изрази по-точно намеренията и вижданията ни за нея, то би изглеж-

дало така: Читанка за доброто. Не само защото в учебната програма

по литература за 2. клас основен идейно-тематичен център е етическа-

та опозиция добро – зло. Но преди всичко заради съзнателния ни стре-

меж да покажем чрез конкретните текстове в читанката и чрез общо-

то є звучене доброто във всичките му проявления – от неговата детска

беззащитност до активната му съпротива срещу злото. Смятаме, че

днес това е особено важно за българските деца, за възпитанието им в

непреходни нравствени и естетически стойности, което е съществена

цел на обучението по литература.

Разбира се, опозицията добро – зло, вечната драма на човека, а чрез

него – и на художествената словесност, далеч не изчерпва тематично-

то и емоционалното богатство на читанката. Тя е само водещата ос,

около която се наслагват останалите не по-малко важни теми и моти-

ви: обичта към родината, родителите и родния дом, нуждата от при-

ятелство и взаимопомощ, значението на учението и труда в човешкия

живот, опазването на традициите и обичаите, радостта от общуване-

то между хората, жаждата за опознаване на света, грижата за при-

3


родата, за животните и растенията. И още нещо, което искаме да под-

чертаем – зачитането и уважението към другия, с когото ни свързват

наглед различни, а всъщност едни и същи ценности.

Тези теми в читанката са „прочетени“ не сами за себе си, не толко-

ва като човешко знание, а като познание за човека, т.е. през художест-

вените произведения, които децата трябва да прочетат и осмислят.

Начинът, по който са поднесени темите, е съобразен изцяло с психо-

физическите възрастови особености на второкласниците, с деликатна-

та им душевност и все още формиращ се интелект, с липсата на осъз-

нат естетически опит и с възприемането на художествената творба

от тях като реален живот. И най-вече – с необходимостта малките

ученици постоянно да усъвършенстват четивната си техника, условие

за постигане на всички останали цели в обучението по литература.

Читанката е изградена върху традиционната, достъпна и разбираема

за децата конструкция на календарния цикъл и на свързаните с него при-

родни промени и човешки дейности. От ранната есен, която помни усил-

ното лято, до пролетта и очакваната ваканция, от полета на прелет-

ните птици на юг до връщането им в родните гнезда – този е кръгът,

който детското въображение трябва да „разчете“ литературно и ес-

тетически от първите до последните страници. Заедно с него се разви-

ва още един кръг – от родината и родния дом към далечните и непозна-

ти страни, от обичаите и традициите на нашия народ до твърде често

близките с тях ценности на други народи. И този кръг се затваря в края

на читанката в една от най-българските теми – за първоучителите, за

родното слово.

Стремежът ни е бил темите да се преливат една в друга, да се до-

пълват и обогатяват взаимно в конкретните текстове, като по този

начин читанката придобие цялостен, завършен и хармоничен облик. Тък-

мо тази търсена хармоничност, нека я наречем по-точно балансираност

на различни равнища – тематично, естетическо, емоционално, жанро-

во, обемно и т.н., въздейства върху учениците, които без да я осъзнават,

я възприемат, както се възприема изкуството. Желанието ни е било чи-

танката да представлява не механичен сбор от текстове, а книга, в ко-

ято постепенно се навлиза и тя постепенно разкрива богатствата си

пред децата.

Колкото до подбора на текстовете в читанката, видно е, че българ-

ската класика за деца е представена подобаващо и според изискванията

на програмата. Водили сме се от разбирането, че има творби, които ня-

ма да остареят за читанката, независимо в кое време са писани. Също-

то се отнася и за творенията на българския, пък и не само на нашия

фолклор – народни приказки и песни, гатанки и пословици. В читанката

са включени произведения от европейски класици, както и от съвремен-


4


ни автори – наши и чуждестранни. Стремили сме се текстовете, пред-

назначени за четене и осмисляне от второкласниците, да бъдат достъп-

ни и увлекателни за възрастта им, както и да предоставят възможнос-

ти за творческо интерпретиране в други области като Музика, Изобра-

зително изкуство, Околен свят. Силна, както може да се очаква, е връз-

ката между читанката и учебника по български език на авторски екип с

ръководител доц. Румяна Танкова.

Бихме искали да отделим внимание на методическия апарат към чи-

танката, който включва освен обичайните „Речник“, „Въпроси“, „Зада-

чи“ и две нови рубрики – „Разговаряме за...“ (децата изказват мисли по

проблем, произтичащ от изучавания текст) и „Магията на думите“. В

тази рубрика кратко, достъпно и разбираемо за децата се дават знания

на емпирична основа за нови понятия, въведени от програмата: басня,

народна песен, повторение, изброяване, епитет и други. Осигурени са

възможности за преразказване и устно словесно обрисуване, за изрази-

телно четене и четене по роли, за драматизация и илюстриране на худо-

жествен текст.

При избора на читанката са ви направили впечатление илюстраци-

ите на художничката Маглена Константинова. Един от талантливите

илюстратори на детска литература, и тук тя успява да проникне зад

външния пласт на текста, да изрази неговия смисъл, да го поднесе на де-

цата със завладяващо въображение.

Книгата за учителя, която ви предлагаме, е структурирана така, че

да ви бъде полезна през цялата учебна година. Примерното годишно раз-

пределение на урочните теми и техните методически разработки мо-

гат да претърпят промени в зависимост от вашите предпочитания и

от подготвеността на учениците за възприемане и осмисляне на конк-

ретните текстове. Вашето творческо участие е дори необходимо, тъй

като практиката винаги е по-богата от предварителния замисъл.

Като ви пожелаваме успешна работа с читанката за 2. клас на изда-

телство „Просвета“, предоставяме на вниманието ви същинската

част от Книгата на учителя към нея.


5
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС


Задължителна подготовка – 32 седмици х 3 часа седмично = 96 часа

Извънкласно четене – 1 час през седмица = 16 часа

Общо 112 часаМесец


Седмица


Тема


Септември


Септември


Октомври


Октомври


Октомври


6


I


II


III


IV


V


1.

2.


3.


3.


4.


5.


6.

7.


8.


8.


9.

10.


11.


12.

12.


Моята родина – „Де е България“ от Иван Вазов

Обич и в радост, и в болка – „Отечество“ от Любен Ка-

равелов

Незаменимият роден дом – „Старият щърк“ от Констан-

тин Константинов


Незаменимият роден дом – „Старият щърк“ от Констан-

тин Константинов

Посоките на есента – „Къде“ от Елин Пелин. Есенна

природа – „Повя горняка през полята“ – от П. К. Яворов

Любознателният знае повече – „Горнякът и долнякът“

от Георги Мишев

Извънкласно четене – Най-хубавата книга, която проче-

тох през лятото


Даровете на есента – „Есен“ от Андрей Германов

Да помогнеш е достойно – „Паничка мед“ от Ангел Ка-

ралийчев

И знанието е плод – „Най-скъпоценният плод“ (българ-

ска народна приказка)


И знанието е плод – „Най-скъпоценният плод“ (българ-

ска народна приказка)

Звънчето ни вика – „Утрин“ от Иван Давидков

Ученолюбивите врабчета. А децата? – „Ние, врабчета-

та“ от Йордан Радичков

Извънкласно четене: „Пипи Дългото чорапче“ от Аст-

рид Линдгрен


Трудолюбието е дар – „Малкият Нисе“. Живей полезно –

„Знаят малки и големи“ (детски песни)

Всичко се постига с труд – „Готованко“ от Ран Босилек.

Всичко се постига с труд – „Готованко“ от Ран Босилек

Месец


Седмица


Тема


Октомври


Октомври


Ноември


Ноември


Ноември


Ноември


VI


VII


VIII


IX


X


XI


13.


14.


15.


15.


16.


17.


18.


18.


19.


19.


20.


21.


22.

23.


24.


25.


26.


27.


Пътят на хляба от нивата до трапезата – „Под горица,

под зелена“. Народна песен

Хубостта е слънце – „У Недини слънце грее“. Красота-

та е дар – „Момиче мъничко“ (народни песни)

Щастливият край на приказките – „Спящата хубавица“

от Братя Грим

Извънкласно четене – Приказният свят на Братя Грим


Щастливият край на приказките – „Спящата хубавица“

от Братя Грим

Пази беззащитния – „Дете и калинка“ от Дора Габе.

Диалог

Светлинка за другия – „Светулка“ от Кръстьо Станишев


На доброто се отвръща с добро – „Добро за добро“ от

Ран Босилек

На доброто се отвръща с добро – „Добро за добро“ от

Ран Босилек

И най-голямото зло може да се победи – „Деветият

брат“ от Асен Разцветников

Извънкласно четене – „Тъмното“ от Дора Габе


И най-голямото зло може да се победи – „Деветият

брат“ от Асен Разцветников

Доброто е у всеки – „Песен за доброто“ от Недялко

Йорданов или Надежда за всеки – „Надежда“ от Джани

Родари

Умният кълвач – „Кълвач“ от Михаил Пришвин. Проза.

Озвучителят на гората – „Горски барабан“ от Михаил

Лъкатник. Стихотворение


Есенна топлинка – „Сиромашко лято“ от Елин Пелин

Вълшебствата на карнавала – „Карнавал“ от Николай

Кънчев. Гатанка от Веса Паспалеева

Представлението е игра – „На куклен театър“ от Леда

Милева

Извънкласно четене – „Страхлив другар“ – българска

народна приказка


Богатството да си здрав – „Най-голямото богатство“ от

Ран Босилек

Най-ценното за всички – „Богатство и сиромашия“ (тур-

ска приказка)

Никой не е по-голям от хляба – „Силата на хляба“ от

Йосиф Нунев. Кой каквото прави, на себе си го прави –

„Чичо Пейо“ от Елин Пелин


7

Месец


Седмица


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Владимир попов iconКонкурс: България и Европейският съюз, 25 април 2005 г. Вту
Владимир Попов Доц д-р М. Йовевска проф. Дфн иван харалампиев място практика в брюксел или в друга страна членка на ес
Владимир попов icon2 2 Учебници и учебни помагала
Попов, Х., Караиванов, В., Станев, С., Голев, В., Попов, Ц., Иванов, В., Митева, Р., Манев, Ст., Иванова, И
Владимир попов iconДоцент д-р Иван Михайлов Тодоров
Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на историческите науки”. Велико Търново, 1984. 297 л машинопис. Научен ръководител:...
Владимир попов iconИзбрани научни публикации на алекси попов
...
Владимир попов iconТодор Попов, кмет на Пазарджик: Да не хленчим, а да си вършим работата
...
Владимир попов iconСътворение Владимир Мегре Всичко това и сега съществува
За сътворението, Владимир ще ти разкажа и тогава, сам всеки на въпросите си, ще може отговори да даде. Владимир, моля те, послушай...
Владимир попов iconХристомир Попов" изпитание №3 Приз „
Национален турнир в памет на "Христомир Попов" изпитание №3 Приз „Христомир Попов"
Владимир попов iconРод праведных благословится,-говорил пророк,-и потомки их благословенны будут
Поэтому и не любил его Владимир, ибо не от него был он. А от Рогнеды Владимир имел четырех сыновей: Изяслава, и Мстислава, и Ярослава,...
Владимир попов iconУроки, погосты, повоз
Владимира Красное Солнышко (Владимир I, Владимир Святой – крепости, сигнальные башни, русская дружина)
Владимир попов iconРезюмета на трудовете на гл ас д-р. Недю Хенрих Попов
Попов, Н. Х., Т. Н. Тодоров. Особенности в химическото осигуряване на войските в противодесантната отбрана на крайбрежието. Морски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом