Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
ИмеПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер48.92 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/62097/503073/version/1/file/conspect_BioM
П Р О Г Р А М А

за конкурсен изпит за докторанти по Информатика,
Направление:. Биомедицинска информатика


Пояснение: Конкурсният изпит е писмен и устен. Конспектът за писмения изпит включва общи въпроси от областта на информатиката и въпроси от конкретното направление. За всеки въпрос от конспекта след формулировката му е зададена литература, която съдържа основната информация по темата. На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване по въпросите от конспекта, като може да бъде дадена и задача.

Общи въпроси от областта на Информатиката


 1. Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [А8, А9]

 2. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси. Основни типове операционни системи. Файлови системи и тяхната логическа организация и физическо представяне. UNIX, MS Windows, MS DOS, Linux - обзор и сравнителна характеристика. [А10]

 3. Езици за програмиране (ЕП). Класификация на ЕП. Синтаксис и семантика на ЕП. Транслатори, компилатори и интерпретатори. Обща и сравнителна характеристика. Структурни, функционални, логически, обектно ориентирани ЕП. [А12, А14, А16, А17]

 4. Обектно-ориентиран подход за разработка на софтуер – същност и предимства. Основни понятия– обекти, класове, връзки, йерархии. Характеристики на обектно-ориентирания анализ и проектиране (абстракция, капсулация, наследяване, полиморфизъм, конкурентност, типизация). [А5]

 5. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, двоично дърво). Реализация. Основни операции. Атрибути на данни. Примитивни и непримитивни данни. Абстрактни структури от данни. [А7, А12, А13]

 6. Алгоритми. Формално и неформално определение. Свойства на алгоритмите. Детерминирани и недетерминирани алгоритми. Сложност и оптималност на алгоритмите. Изчислимост, P и NP класове от задачи. [А15]

 7. Крайни автомати. Регулярни изрази. Граматики. Машина на Тюринг. [А1, А16, А18, А19]

 8. Бази от данни (БД). Системи за управление на бази от данни (СУБД). Описание и сравнителна характеристика на мрежовия, йерархичния и релационния модели на СУБД. [А6]

 9. Световна компютърна мрежа ИНТЕРНЕТ. История и приложение. Основни протоколи, интерфейси и услуги. [А20, А21]

 10. Изкуствен интелект (ИИ) – цели, подобласти и съвременно състояние. Подходът на интелигентните агенти. [А2, А3, А4, А11]

Направление: Биомедицинска информатика


 1. Софтуерно инженерство. Същност и принципи, процеси и методологии, развитие и перспективи. [B1, B2]

 2. Сравнителна характеристика на видовете софтуерни системи. Функционални и нефункционални изисквания към софтуерните системи. [В3, В4]

 3. Средства за бизнес моделиране – UML. Предназначение. Характеристики. Основни диаграми. Автоматизирани системи за разработка на софтуер. [В5, В6]

 4. XML – история, същност и предназначение. Document Type Definition (DTD) и XML Schema Definition (XSD). XML и HTML. Document Object Model (DOM). Области на приложение. [В7, В8]

 5. Паралелни и разпределени системи – класификация, модели. GRID и peer-to-peer комуникация. [B9, B10, B11]

 6. Софтуерни системи основани на размита логика. Клъстеризация. Биомедицински приложения [B18, B19]

 7. Мобилни комуникации: поколения и стандарти. Протоколи за мобилна комуникация, WAP и WML. Wireless middleware. Мобилни услуги - SMS, MMS. [В12,B13]

 8. Компютърна графика: Векторно и пикселно представяне на обектите. Дискретно построяване на отсечка, окръжност, елипса. Графични файлови формати. Алгоритми за отсичане от изпъкнал многоъгълник. Екранно отсичане. Запълване на многоъгълник, текстури. [B16,B17]

 9. Реалистично изобразяване на триизмерни обекти. Изтриване на невидими обекти. Светлосенки. Визуализация на протеини [B16,B17]

 10. Moрфологични оператори и филтри. Биомедицински приложения [B14, B15]


Литература към Общи въпроси от областта на Информатиката :

 1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович, Дискретна математика, Наука и изкуство, София 1984.

 2. Charniak, E. and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1985. Български превод: Д. Дочев, Х. Дичев, З. Марков, Л. Синапова, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1997.

 3. М. Нишева, Д. Шишков, Изкуствен интелект, Интеграл, Добрич, 1995.

 4. Russell, S and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.

 5. Booch, G., Object-oriented Analysis and Design with Applications, The Benjamin/Cummings Publishing Company 1994. Издание на руски език: Г. Буч, Объектно ориентированное проектирование с примерами применения, Совместное издание фирмы “Диалектика” г. Киев и АО “И>В>К” г. Москва, 1992.

 6. П. Азълов, Бази от данни. Релационен и обектен подход, Техника, София, 1991.

 7. Д. Шишков и др., Структури от данни, “Интеграл”, Добрич, 1995

 8. David A. Patterson and John L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

 9. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

 10. Л. Николов, Операционни системи, CIELA София 1998.

 11. Д.П. Димитров, Д.Н Никовски, Изкуствен интелект,Второ преработено издание, Издателски комплекс на Технически университет – София, 1999.

 12. Б. Боровски, Б. Янков, Г. Гочев, Д. Шишков и др. Справочник по Изчислителна техника. Програмиране и програмно осигуряване на ЦЕИМ, София , Техника, 1990.

 13. Уирт, Н. Алгоритми+структури от данни = програми, София, Техника, 1980.

 14. Атанас Раденски, Компютър, език за програмиране, транслатор, Наука и изкуство, София, 1987.

 15. Cormen T., Leiserson C. and R. Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 1998.

 16. А. Ахо, Дж. Ульман, Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции, т.1,2, Мир, Москва, 1978.

 17. Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer, Compiler Design, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

 18. Денев Й., С. Щраков, Дискретна математика, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 1995.

 19. Манев К. Увод в дискретната математика, Издателство на НБУ, София, (I изд. 1996), (II изд. 1998).

 20. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall

 21. Хедър Остерло, TCP/IP - Пълно ръководство, СофтПрес, 2002

Литература към Направление Биомедицинска информатика


 1. Pressman, R., Software Engineering – A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 2005

 2. Ian Sommerville. Software Engineering (7th Edition) (International Computer Science Series), Addison Wesley; 7th edition, ISBN: 0321210263, 2004

 3. Ian Sommerville, Pete Sawyer. Requirements Engineering: A Good Practice Guide, John Wiley & Sons; ISBN: 0471974447, 1997

 4. Eric J. Braude. Software Design: From Programming to Architecture, Wiley; 1st edition, ISBN: 0471204595, 2003

 5. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition, by Martin Fowler, Addison-Wesley Pub Co; 3rd edition, ISBN: 0321193687 (September 19, 2003)

 6. Sinan Si Alhir. Learning UML, O'Reilly & Associates; 1st edition, ISBN: 0596003447, 2003

 7. Beginning XML, Second Edition, by David Hunter at al; ISBN: 0764543946, Wrox; 2nd edition, 2001

 8. Mirrison, M., XML Unleashed, Sams Publishing, 2000

 9. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice-Hall, 2001

 10. Kai Hwang. Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability. McGraw Hill Inc., December, 1992

 11. Ahmar Abbas. Grid Computing: A Practical Guide to Technology and Applications (Programming Series), Charles River Media; Bk&CD-Rom edition, ISBN: 1584502762, 2004

 12. Schiller, J., Mobile communications, Addison Wesley, 2000

 13. Dave Wisely, Philip Eardley, Louise Burness. IP for 3G: Networking Technologies for Mobile Communications, 2002

 14. Soille, P., Morphological Image Analysis, Springer, 2002, ISBN: 3-540-42988-3

 15. Heijmans , H., Morphological Image Operators, Academic Press, 1994 ISBN: 0-12-014599-5

 16. Е. Лукипудис, “Компютърна графика и геометрично моделиране”, ч. 1, Лукипудис – Пазарджик, 1996.

 17. D. F. Rogers, “Procedural elements for computer graphics”, McGraw-Hill, 1998

 18. H. T. Nguyen, Fuzzy Logic, Springer-Verlag, 1999

 19. M. Nactegael, E. Kerre (eds.) Fuzzy techniques in image processing, Springer, Berlin 2000, ISBN: 3790813044Свързани:

Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Софтуерно инженерство
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Информационни и комуникационни технологии
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки....
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика Изкуствен интелект)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом