Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
ИмеVedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011
страница17/17
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://is.muni.cz/th/109595/ff_m/Expresivita_a_jeji_zpusob_vyjadreni_v.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

8. Резюме
В тази магистърска работа се заминаваме с начините на изразяване на експресивността на български и чешки участници в интернетова дискусия. И двата езика принадлежат към групата на славянските езици. Генетичната им родственост се проявява и в нашата дипломна работа, тъй като благодарение на нея открихме много еднакви лингвистични явления и подобности. Наред с тях обаче се срещнахме и с определени разлики между двата езика. Експресивните изрази наблюдаваме в спортовни дискусии на футболна тема http://www.slavia.cz/ и http://www.cska.bg/.

Дипломната работа се състои от две основни части – теоретична и практическа част.

В първата част обърнахме внимание на обяснението на основните понятия отнасящи се към нашата проблематика. Същевременно разгледахме как те са обяснени в различните речници и лингвистични сборници. От направения сравнителен поглед можем да кажем, че българската и чешката лингвистика имат подобно мнение по разглеждания проблем. Най-големите различия в теоретичната част открихме при класификацията на ехпресивната лексика според нейните признаци. В повечето български граматики към категорията на вулгаризмите се разглеждат само изрази с негативна семантика. Някои диференцират категориите на вулгаризми и дисфемизми. Чешките граматики диференцират най-често категориите на вулгаризмите, дисфемизмите и пейоративи. При думите с позитивна семантика наблюдаваме диференции предимно в разделението на хипокористики и фамилиарни думи, тъй като някои граматики говорят за двете групи или само за хипокористики.

В практическата част проверявахме експресивните думи така както ги използват участниците в дискусията. Нашата задача беше да определим ексцерпирани думи и според семантиката им да ги класифицираме към съответната група. Абсолютна конгруенция открихме при сравнението на категорията на детската реч. Нито в един от разглежданите езика не намерихме примери отнасящи се към нея. В категорията на евфемизмите забе;язахме някакви дребни диференции само в броя на репликите, но не и в начина на изразяването. В следващата категория, категорията на фамилиарните думи, обратно – намерихме доста голям брой примери. Открихме, че участниците в двете дискусии използват еднакви обръщения. Тези думи са си езикови еквиваленти. Същевременно с приликите открихме и дребни различия. В българската дискусия, за разлика от чешката, участниците в използват обърщения като чичо и бате. Изразите в категориите на хипокористики не показват някакви съществени разлики. В двете дискусии видяхме предимно домашни варианти на имената на футболисти и на футболни клубове.

Стигнахме до обобщаването на резулатите от сравняваните изразни средства с отрицателен смисъл. Изразите с негативна семантика се появят в дискусиите в по-голямо количество. На първо място поставяме категорията с дисфемизмите. Най-силната подгрупа в двата езика са глаголни дисфемизми и обратно – като най-малко използувани са наречията. Определена разлика намерихме във фреквенцията на синоними за основна, неутрална дума напр. победя, спечеля.

Следната категория обхваща пейоративни думи. Пейоративните изрази в двете дискусии до известна степен си съответстват. В категорията забелязваме например често използване на пейоративни прякори на футболистите. В българския език с най-голяма фреквенция е използуван прякора говедо/говеда. Прякора означава само футболистите на отбора Васил Левски и техните фенове.

Следваща категория е групата на вулгаризмите. Въпреки забраната да се използват в интернет и интернетовите дискисии, трябва да отбележим, че намерихме голям брой на ругатни. Набюдавахме, че много често ругатните имат определена структура, и заради на това можем да кажем, че говорим за фразеологизми. Освeн това можем да допълним, че българските вулгаризми имат по-скоро генитален характер, а чешките псувни са повече фекални. За разлика от българския език, в чешкия език съществуват доста широки словообразувателни парадигми.

Освен изразите с положителна и отрицателна семантика забелязахме и думи с хибридната експресивност. В този контекст ние диференцирахме три семантични категории – какофемизми, хипербола и думи с иронично-шеговит отенък. Думите, които бяхме характеризирали като какофемизми не разкрихме в нито една дискусия. И хиперболични изразни средства намерихме в българския език същите явления като в чешкия език. Става въпрос за използването на изрази с негативна семантика в положителен смисъл или участниците в дискусия изразяват експресивно своето мнение към действителността с помощта на фразеологизми. Що се отнася до иронията в двете дискусии открихме два еднакви начина на изразяване. Например ирония, която е загатната само с помощта на интерпункция – кавички. Само в българска дискусия се срещнахме с една иронична реплика, където иронията беше изразена с помоща на частицата уж.

Нашата главна цел беше да открием конгруенциите а диференциите в експресивното изразяване на комуниканти, а в последствие и разделянето им до съответните категории на базата на тяхната семантика. Въпреки това не можем да не обърнем внимание и на емоционалните явления, които заемат главно място в тях.

В двете дискусии вероятно най-често използваните допълнителни средства са безспорно емотикони. Друга, също често използвана проява на емоции е писането с главни букви и интеракция на препинателни знаци, по-малко също взаймодействие на гласните. Само в българската среда намерихме репликите написани с получерно писмо.
9. Bibliografické údaje

9.1. České a slovenské prameny
 1. Grepl, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství lidové noviny, Brno, 1995.

 2. Mistrík, J.: Kapitolky zo štylistiky. Obzor, n. p., Bratislava, 1977.

 3. Chloupek, J. a kol.: Stylistické minimum: Základní pojmosloví a pracovní sešit pro seminář ze stylistiky. Brno, 1987.

 4. Mistrík, J.: Štylistika. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 1989.

 5. Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005.

 6. Zima, J.: Expresivita slova v současné češtině. Studie lexikologická a stylistická. Nakladatelství československé akademie věd, Praha, 1961.

 7. Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha, 1996.

 8. Jandová, E.: Konverzace na WWW chatu. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2007.

 9. Jandová, E. a kol.: Čeština na WWW chatu. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2006.

 10. Žemlička, M.: E-mail, chat, sms. Praktický průvodce elektronickou komunikací. Computer Press, Brno, 2003.

 11. Hugo, J. a kol.: Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov. Maxdorf, Praha, 2009.

 12. Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008.

 13. Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2010.

 14. Karlík, P. a kol.: Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002.

 15. Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2010.9.2. Bulharské prameny
 1. Станева, Х.: Речник по българска стилистика. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2002.

 2. Станева, Х.: Стилистика на българския книжовен език. Издателство „Абарат“, Велико Търново, 2001.

 3. Проблеми на българската разговорна реч - книга пета. Велико Търново, 2001. Дюлгерова, Г.: Експресивността на разговорната реч и експресивната лексика.

 4. Бояджиев, Т.: Българска лексикология. Издателска къща „Анубис“, София, 2002.

 5. Вътов, В.: Лексикология на българския език. Издателство „Абарат“, Велико Търново, 1998.

 6. Бояджиев, Т., Куцаров, И., Пенчев, Й.: Съвременен български език. Петър Берон, София, 1999.

 7. Кирова, Л.: Компютърите технологии и българският език. СемаРШ, Софя, 2007.9.3. Internetové zdroje1. http://liternet.bg/publish3/lkirova/e-forum.htm

9.4. Internetové zdroje k praktické části
1. http://cska.bg/

2. http://www.slavia.cz/1 „Expresivita zahrnuje všechny druhy jazykových jednotek, které spolu s jejich základním denotativním významem mají schopnost vyjádřit i doplňující expresivně-emocionální odstíny, vyjádření postoje suběktu řeči k popisované události nebo předmětům, k vyjádřeným myšlenkám a pocitům“ – překlad HK.

2 „Jsou spjaty nejvíce s rozvojem společenské praxe lidí, se změnami v ekonomické a sociální struktuře společnosti, ve vědeckých představách a způsobu života. – překlad HK.

3 Expresivní příznak má důležitou informační hodnotu, ačkoliv můžeme říci, že tato informace souvisí spíše s postojem mluvčího ke sdělované skutečnosti nebo komunikační situací jako takovou, než s pojmenovávanou realitou.4 Česká gramatika (PMČ, 1995) nezmiňuje ve své klasifikaci funkčních stylů pojmenování styl prostě sdělovací ani styl hovorový, ale užívá názvu styl konverzační (kolokviální). Jelikož se tento název vyskytl pouze v této příručce, budu ve své práci dále užívat pouze termínu styl prostě sdělovací nebo hovorový.

5 „Spisovně-hovorová řeč stojí v opozici ostatních funkčních podsystémů díky své výjimečné závislosti na extralingvistických faktorech.“ – překlad HK.

6 V minulosti představovala psanou formu komunikace soukromá korespondence prostřednictvím listovních zásilek. V dnešní moderní době dopisní korespondence téměř vymizela a byla nahrazena modernější, pokrokovější a rychlejší variantou pomocí emailu, chatu, diskusních fór, různých blogů, atd.

7 „mluvčí i adresát se přímo účastní komunikačního aktu, mají shodnou apercepční bázi, nejsou nositeli pouze spisovného jazyka, ale i nespisovných jazykových formací, individuálního způsobu vyjadřování (idiolekt), u něhož se sdělení, které se kóduje a dekóduje, přenáší pomocí sluchově-vizuálního kanálu.“ – překlad HK.

8 Na tomto místě bychom mohli poznamenat, že uvedená kategorizace nemusí plně odpovídat soudobé skutečnosti, jelikož publikace, ze které jsme čerpali, byla vydána v roce 2007, a proto sebrané informace a poznatky jsou ještě staršího data. Samozřejmě, že i před několika lety byl internet už médiem s mnoha uživateli, ale přece jich nebylo tolik, jako je tomu v současnosti. Nyní je internet používán prakticky všemi, počínaje dětmi předškolního věku až po důchodce. Můžeme tedy tvrdit, že dnes se na internetu pohybuje a nějakým způsobem prezentuje každý, a proto uvedené členění považujeme za lehce zastaraléa příliš jednoduché. Dle našeho názoru bychom v dnešní době mohli určit, kromě již zmíněných, i další skupiny uživatelů spjatých s internetovým prostředím – počítačoví piráti, lidi nakupující na internetu, atd.

9 L. Kirovová užívá ve svých jak elektronických, tak i knižních publikacích zaměřených na zkoumanou problematiku termín компютърно опосредствана комуникация (КОК) – tedy počítačově zprostředkovávaná komunikace (PZK).

10 „Článek je přestavitel asynchronních žánrů, který má nejvíce společných rysů s písemnou řečí. Text článku obsahuje záhlaví, kompozici, shodnou s tradičním článkem, možnosti opakovaného přečtení a redakce.“ – překlad HK.

11 „Chaty zaujímají různá místa na stupnici mezi formálním psaním a každodenní řečí“ – překlad HK.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZahajující slovo organizátorů: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. a Mgr et Mgr. Michal Przybylski

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconVedoucí práce: Mgr. Margarita Rumenovová Račevová 2009
Резюме
Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconBaklářská Lucie Chudobová Vedoucí práce: PhDr. Roman Chytilek, Ph. D. UČO: 152680

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconПревод : Елена Ст. Владова (Elena Vladova)

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconObsah práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconDiplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconProhlášení o autorství práce

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ diplomové práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconZadáNÍ bakaláŘSKÉ práCE

Vedoucí práce: Mgr. Elena Krejčová, Ph. D. 2011 iconMaffioletti elena insegnante e figura obiettivo I. T. C. Belotti Bergamo

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом