Републикабългари я министерство на околната среда и водите
ИмеРепубликабългари я министерство на околната среда и водите
страница1/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.7 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/prilojenia/Analiz_5_Praven.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект на Национална стратегия

за управление и развитие на водния сектор


АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
5. Анализ на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор

март 2011 година

София

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 1

март 2011 година 1

София 1

Анализ на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор 214Анализ на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор

5.1Методология на анализа


Методологията, която е ползвана при изготвяне на анализа на нормативната уредба на водния сектор, се основава на предварително определен методически подход и структура при провеждането на анализа.

Методическият подход включва преглед и анализ на цялата действаща обща и специална нормативна уредба, която регулира правоотношенията във водния сектор във всички негови направления, отрасли, други подсистеми и основни компоненти. Подходът разглежда развитието на нормативната база до момента, което е оформило тази част от правната уредба в система от взаимосвързани групи от правни норми, подчинени на определени цели и обекти на правно регулиране, обединени от систематичните белези на комплексна структура и рамка от нормативни, административни и други актове, свързани с всички дейности по управлението, използването и опазването на водите.

Методическият подход изисква изследване на историята, етапите и тенденциите на развитие на правната уредба на водния сектор като част от общата правна система, действаща в държавата в последните 20 години, както и сравнителен преглед и анализ на групата нормативните актове, предмет на анализа, както вътре в условно обособената система, така и спрямо правните норми от други сектори и области на действащото законодателство. Сравнителният анализ предполага и дефинирането и оценката на секторната правна уредба спрямо съответните клонове на правото и общата правна теория, както и съобразяване на оценката и класификацията на всеки от изследваните нормативни актове с основните положения на законодателната система.

На следващо място, методическият подход следва определената структура на анализа, която е до голяма степен независима от съществуващата структура, йерархия и взаимовръзки на конкретните нормативни актове, регулиращи водния сектор, с цел тази структура да позволи задълбочен анализ на характеристиките „комплексност и системност” на съответната правна уредба, както и да улесни открояването на проблемите и несъвършенствата при конструирането и развитието на тази секторна правна уредба.

Структурата на анализа изисква при проучването на нормативните актове в системата на водния сектор да бъдат ясно идентифицирани обектите на правното регулиране и основните компоненти на действащата правна рамка за сектора. Структурата включва комплексно изследване на държавната и административна среда, системата на органите и разпределението на правомощията между тях, използването на определени способи на регулиране, начина на правно третиране на проблемите и задачите на дейностите, които характеризират водния сектор като структурен елемент от икономиката и организацията на държавата и обществото, оценка на правните институти и правните механизми и проследяване на тяхното развитие. Съществен елемент от структурата на анализа е сравнителното изследване и съпоставка на основните правни дефиниции и правната терминология, които са в основата на разграничаването на нормативните актове или групи от правни норми по предназначението и действието им спрямо водния сектор, други свързани с него системи и подсистеми или отнасянето им към трети, несвързани с темата на анализа, обекти на правно регулиране.

Съществена характеристика на методическия подход е при извършването на анализа на системата от правни норми на всички нива да се търси и да се прави непрекъсната съпоставка на правната уредба със съществуващите реални обществени отношения и трайни практики в съответното направление на дейности във водния сектор през призмата на намиране на ефективни нормотворчески решения на наличните трайни и съществени проблеми в организацията на сектора. Избраният подход включва оценка и съпоставки на целите, определени в нормативните актове, с възможните междинни или крайни резултати от прилагането на правните норми.

Предметът на анализа е ориентиран в няколко основни направления, които се припокриват в определени моменти, а именно:

  • воден сектор, отрасли и направления на дейности;

  • управление на сектора и отраслите – методи и средства;

  • води, водни ресурси, хидрология и околна среда;

  • собственост на хидротехническите съоръжения и инфраструктура;

  • анализ на групите правни субекти;

  • обекти на правна защита и приоритети в правното регулиране;

  • отговорност на институциите и степен на нормативна обезпеченост на системата;

  • оценка на статута и правния режим на водните оператори;

  • правен режим и координация на стратегическите и програмно-плановите документи;

Основно направление и втори етап в методологията на анализа на нормативната уредба на водния сектор е определянето на степента на ефективност на съответните групи правни норми или отделни нормативни актове и идентифициране на ключови моменти и проблеми в изграждането и развитието на правната рамка в няколко възможни варианта на класификация на частите и елементите на правната уредба – недостатъчност, липса на обвръзка или системност, противоречивост или разнопосочност на правните норми или липси и празноти в правната уредба.

В анализа основно са посочени онези, изведени като проблемни или необходими, елементи на правната уредба, които следва да намерят ново законодателно решение, като анализът е ограничен до фаза посочване на проблемните места и точки, без това да е последвано и от препоръки на конкретни или възможни законодателни решения. Това ще бъде направено в следващите материали, които ще бъдат подготвени в рамките на заданието, след като се обединят всички направени анализи и се съпоставят с пълната набрана информация от органите, институциите, операторите и другите източници на информация във водния сектор.

Методическият подход и структурата на анализа като цяло са подчинени на целите на задълбоченото изследване на въпросите за гаранциите за приложимост и ефективност на правната уредба чрез съпоставката и сравнителния анализ на действащата правна уредба спрямо наличието или необходимостта от конкретни политически, икономически и юридически предпоставки за прилагането на закона в неговата цялост.

При цялостното изготвяне на анализа са взети предвид и общата информация и различни бази данни за състоянието на водния сектор и неговите отрасли, информации за начина на работа на административните органи, търговските дружества – водни оператори и други, взаимоотношенията с потребителите, практически проблеми по участието на местните органи на самоуправление в разпределението на отговорностите по използването и опазването на водите.

Анализът не включва преглед и оценка на наказателно-правната материя в областта на защитата на водите и опазване на околната среда, доколкото тя е застъпена в Наказателния кодекс. Оценката и развитието на нормите от наказателното право следва да бъдат предмет на друго изследване, което може да разглежда проблемите и параметрите на наказателно-правната политика в цялост и в конкретна насоченост към проблемите на околната среда със съответно приложение на методите и способите за анализ и оценка на криминогенните фактори, както и при използване на съвсем друг вид статистически данни и информация.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „б” от Закона за водите, съобщава,...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „ж” от Закона за водите, съобщава,...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Зам министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, буква „е” от Закона за водите,...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите
На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от пзр на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите докла д п о
Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна...
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Комплексни разрешителни 47
Републикабългари я министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка на планове и програми 34
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом