Запове д
ИмеЗапове д
страница1/3
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер188.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.smyadovo.bg/raw/uploads/novini/zap.pasha.docx
  1   2   3
emblema cerno bialo2.jpg


9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg


З А П О В Е Д


77

гр. Смядово, 21.02.2012 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за горите, във връзка с постъпилите до края на месец януари 2012 година предложения от Директора на ТП „ДГС – Смядово” и кметовете на населените места от Община Смядово относно горските територии, в които да бъде забранена пашата на селскостопанските животни и съгласно Уведомително писмо с вх. № 471/07.02.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Шумен,


З А Б Р А Н Я В А М:


Пашата на селскостопански животни на територията на Община Смядово в следните горски територии, разпределени по видове собственост и землища:


ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Землище гр.Смядово


Отдели


Подотдели

5

л

18

к

19

е

23

в, д, е, ж, з, р, с

25

г, ж, р

27

з

39

н, р, с, 1

42

з, и, л

97

л, о, с, у

101

к, р, с, 2, 3

248

м, н, о, у, щ, ю, а1, в1, 1, 2, 3,

249

е, ж, з, и, к, л, о, р, с, у, х, в1, е1, р1, у1, ф1, ч1, я1, а2, г2, е2, ж2, к2, л2, м2, н2, с2, т2, щ2, в3, п3, р3, с3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, в4, м4, о4, п4, р4, с4

253

е, и, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, л1, м1, н1, х1, в2, г2, д2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

265

а, б, г, д, ж, з, к, м, о, п, с, ф, х, ш, а1, в1, з1, р1, у1, ф1, д2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

266

а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, р, у, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, м1, н1, о1, с1, ц1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Землище с.Кълново


Отдели


Подотдели

43

ж, 4, 5, 8, 9

44

з, и, м, 4, 6, 7, 8, 9

45

з

46

о

48

к

51

д


Землище с.Янково


Отдели


Подотдели

55

и, к, л, н, п, т, у

62

л, м

250

ю

252

к, о, я, з1, м1, н1, ц1, б2, д2, ю3, я3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а4, г4, д4

267

ж, и, с, у, ч, ю, з1


Землище с.Ново Янково


Отдели


Подотдели

73

ю, я, а1, г1, ж1, к1, л1, п1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, п2, р2, т2, у2, ф2, ч2, ю2, а3, б3, п3, с3, ч3, ш3, щ3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, а4, в4, г4, е4, ж4, и4, к4, л4, м4, н4, п4

74

щ, ю, я, 4


Землище с.Черни връх


Отдели


Подотдели

73

ц, ч, в1, с4

74

д, з, и, к, м, о, ф, ч, а1, б1, 3

75

в, г, д, е, з, и, м, н, о, п, р, т, у, х, ц, щ, а1, б1, в1, е1, з1, и1, м1, п1, р1, у1, ш1, ю1, а2, б2, в2, г2, д2, ж2, и2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ч2, ш2, щ2, а3, д3, ж3, к3, л3, 4, 6, 7, 8


Землище с.Желъд


Отдели


Подотдели

76

а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, ц, ч, ш, щ, а1, б1, г1, 1, 4, 5, 6

77

л, 3, 4, 5,

78

п, с, т, у, ф, х, ю, а1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, п1, т1, у1, ф1, ц1, ш1, щ1, 3, 4, 5, 6, 7

250

я1Землище с.Бял бряг


Отдели


Подотдели

79

к, л, м, н, о

80

г, е, к, м

90

б, ж

250

а, б, в, ж, м, и, л, н, ц, ч, з1, г2, л2, м2, н2, ц2, б3, в3, м3, ц3, б4, в4, л4, м4, ц4, ч4, м5, н5, ц5, ч5, а6, г6, л6, м6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39


Землище с.Веселиново


Отдели


Подотдели

257

всички

256

а, б, в, г, д, п, ч, у, р, с, т, ф, х


Землище с.Александрово


Отдели


Подотдели

172

о, п, р, а1, б1

259

а, е, и, у, ф, в1, е1, з1, к1, м1


Землище с.Риш


Отдели


Подотдели

251

всички

260

всички

261

г4, д4, б4, е4, я3, р3, п3, к3, м3, з4, с3

263

всички (с изключение на с1, о1, о2, е2, т2, х2, н2)


ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


Землище гр.Смядово


Отдели


Подотдели

1

всички

2

всички

3

всички

4

всички

5

а, б, в, г, д, е, и, н, 1, 2

6

всички

7

всички

8

всички

9

всички

10

всички

11

всички

12

всички

13

всички

14

всички

15

а, б, в, г, д

16

всички

17

всички

18

а, б, в, г, д, е, л, 1, 2

19

а, б, в, г, д, 1, 2, 3

21

всички

22

всички

23

и, й, к, л, м, н

24

а, е

25

б, у

27

а, б, в, г, д, 1, 2

28

всички

29

всички

30

всички

31

всички

35

всички

36

всички

37

всички

38

всички

39

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м

40

всички

41

всички

42

а, б, в, г, д, н, о, п, 1, 2, 3, 5

96

всички

97

а, б, в, д, и, н, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1

98

а, б, в, г, д, е, ж, 1

99

всички

100

всички

101

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1

102

всички

103

всички

104

всички

105

всички

248

е, з, ч

249

м, н, т, ф, ц, д1, ж1, п1, х2, ш2, г3, д3, к3, м3, у3, а4, г4, и4, н4

250

л, в1, г1, д1, м1, р2, г3, л3, с3, л5, н5, с5, т5, 30

253

р
  1   2   3

Свързани:

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д

Запове д iconЗапове д
На основание: чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 28, ал. 6 от Наредба №3/15. 04. 2003година
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 44,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от змсма и в изпълнение на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета
Запове д iconЗапове д №104 Благоевград, 07. 02. 2011 година
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от зос и чл. 82, ал. 1 т. 2 и чл. 83, ал. 2 от нрпурои
Запове д iconЗапове д №346/27. 11. 2012 г
На основание чл. 7, ал 4 от зпугдвмс, чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс и чл. 44, ал. 2 от змсма
Запове д iconЗапове д
На основание чл. 13, чл. 6, чл. 28, ал. 1, т. 3, чл. 30 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, и чл. 17, ал. 4 на Устройствения...
Запове д iconЗапове д
Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-44, e-mail: sou
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом