Законът урежда и обществените отношения, свързани с
ИмеЗаконът урежда и обществените отношения, свързани с
страница1/15
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер6.77 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/20120412111044NUS_202-01-20_nov_NUS.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Позиция

на Националния координационен съвет на

Независим учителски синдикат

(01,02.03.2012 г. – гр. Велики Преслав)


Редакции, изменения и допълнения.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З А К О Н

за предучилищното и училищното образование

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел І

Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с

осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.

(2) Законът урежда и обществените отношения, свързани с

устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането в

системата на предучилищното и училищното образование.

(3) Този закон се прилага за училищното професионално

образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за

професионалното образование и обучение.

Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното

образование включва участниците в образователния процес и институциите,

както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на

образованието.

(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците и

педагогическите специалисти.

(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното

образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за

личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

(4) Участниците в образователния процес и институциите си

партнират с родителите, общините и с други заинтересовани страни.

Раздел ІІ

Принципи в системата на предучилищното и училищното

образование

Чл. 3. Образованието е национален приоритет и се гарантира чрез

прилагането на следните принципи:

1. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му;

2. равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

4. съхраняване на етнокултурното многообразие;

5. иновативност в педагогическите практики;

6. качество на образованието;

7. автономия за провеждане на образователни политики,

самоуправление и децентрализация;

8. системност, аналитичност, прозрачност и предвидимост на

образователните политики;

9. диалогичност и ангажираност на държавата, общините,

неправителствените организации, бизнеса, гражданите и другите

заинтересовани страни.

10. приоритетно, устойчиво и достатъчно финансиране

Чл. 4. Държавата провежда образователна политика спрямо

българите, живеещи извън територията на Република България, и осигурява

условия за пълноценното им интегриране в българската образователна

система.

Раздел ІІІ

Цели на предучилищното и училищното образование

Чл. 5. Основните цели на предучилищното и училищното

образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо

развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с

възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. придобиване на компетентности, необходими за успешна

личностна и професионална реализация и активен граждански живот в

съвременните общности;

3. придобиване на компетентности за прилагане принципите на

образованието за устойчиво развитие;

4. ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на

силните страни и заложбите на всяко дете и на всеки ученик;

5. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през

целия живот;

6. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и

свободи;

7. формиране на национално и гражданско самосъзнание и на

толерантност и уважение към етническата, националната, културната,

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

8. познаване на националните, европейските и глобалните културни

ценности и традиции;

9. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на

принципите и правилата, които произтичат от европейската интеграция.

Чл. 6. Системата на предучилищното и училищното образование

осигурява условия за:

1. подготовка на децата за училище;

2. придобиване на основно и средно образование и/или на

професионална квалификация;

3. валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез

неформално обучение и чрез информално учене.

Раздел ІV

Право на образование. Задължително предучилищно и училищно

образование

Чл. 7. Всеки има право на образование и може да повишава

образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

Чл. 8. (1) Предучилищното образование е задължително от

учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна

възраст на детето.

(2) Училищното образование е задължително до навършване на

16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината

на навършване на 7-годишна възраст на детето.

(3) По преценка на родителя училищното образование може да

започне и от учебната година с начало в годината на навършване на

6-годишна възраст на детето.

Чл. 9. (1) Задължителното предучилищно и училищно образование

в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за

децата и учениците.

(2) Училищното образование в държавните и в общинските училища

е безплатно и след задължителната училищна възраст за:

1. българските граждани;

2. гражданите на друга държава членка;

3. гражданите на трети страни:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно пребиваване в страната, и за

членовете на техните семейства;

в) приети по актове на Министерския съвет;

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;

д) за които това е предвидено в специален закон.

(3) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се

заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния

бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие

на интересите и способностите на децата и учениците.

(4) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети страни, навършили

задължителната училищна възраст, се обучават в държавните и в общинските

училища срещу заплащане на такси, определени с тарифа, одобрена от

Министерския съвет.

Чл. 10. (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и

училищно образование на децата и учениците, както и за училищното

образование на учениците по чл. 9, ал. 2 частните детски градини и частните

училища може да получават държавна субсидия при условията и по реда на

този закон.

(2) Включването на частните детски градини и частните училища в

системата на държавно финансиране се извършва по тяхно заявление,

направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за

финансирането на институциите, нормирането и заплащането на труда.

(3) Когато частните детски градини и частните училища получават

държавна субсидия, те може да събират такси само за дейности, извършвани

от тях, извън финансираните от държавата.

Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в

Република България е светско.

(2) В системата на предучилищното и училищното образование не

се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на

образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска

градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в

подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от

тяхно име от техните родители, а за непълнолетните - от учениците със

съгласието на техните родители.

Глава втора

ЕЗИК В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 13. (1) Официалният език в системата на предучилищното и

училищното образование е българският.

(2) Предучилищното и училищното образование се осъществят на

български език с изключение на случаите, предвидени в този закон.

(3) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни

предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния

образователен стандарт за учебния план.

(4) Изучаването и използването на българския език в системата на

предучилищното и училищното образование е право и задължение на всеки

български гражданин.

(5) Учениците, за които българският език не е майчин, имат право

да изучават и майчиния си език при условията и по реда на този закон.

Чл. 14. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното

и училищното образование се осигуряват условия за усвояване на български

книжовен език.

(2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за

всички деца и ученици, които се обучават в институциите в системата на

предучилищното и училищното образование.

(3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с

изисквания към устната и към писмената реч.

Чл. 15. Усвояването на българския книжовен език се осъществява

в процеса на предучилищното и училищното образование чрез:

1. обучение по образователното направление и по учебния предмет

„Български език и литература”;

2. обучение по останалите образователни направления и учебни

предмети, по които обучението се осъществява на български език;

3. процеса на комуникация в институциите от системата на

предучилищното и училищното образование.

Чл. 16. За децата и учениците, за които българският език не е

майчин, се създават допълнителни условия за усвояването му с цел

подпомагане на образователната интеграция.

Чл. 17. На пребиваващите в страната ученици в задължителна

училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и

упражняват трудова дейност на територията на Република България, се

осигурява безплатно обучение по български език, както и обучение по майчин

език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по

ред, определени с държавния образователен стандарт за организацията на

дейностите в училището.

Чл. 18. Усвояването на българския книжовен език се изразява в:

1. овладяване на знанията и уменията и прилагане на

компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за

предучилищното образование по образователно направление "Български

език и литература";

2. овладяване на знанията и уменията и прилагане на

компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за

общообразователната подготовка по учебния предмет „Български език и

литература”;

3. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по

всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни

направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в

заниманията по интереси;

4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на

предучилищното и училищното образование при общуването на

педагогическите специалисти с децата и учениците.

Чл. 19. С изключение на учебния предмет „Чужд език”, на учебния

предмет „Майчин език” и на учебните предмети, които се изучават на чужд

език, учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат

децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите

му норми.

Чл. 20. (1) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите

норми на българския език от учениците е обект на проверка и оценка от

учителя в учебните часове по учебния предмет „Български език и литература”.

(2) Степента на усвояване на българския книжовен език от

учениците се установява чрез националните външни оценявания.

(3) Спазването на книжовноезиковите норми в системата на

предучилищното и училищното образование се проследява от

педагогическите специалисти.

Чл. 21. Учебниците, познавателните книжки и учебните помагала, с

изключение на учебниците и учебните помагала по учебния предмет "Чужд

език", по учебния предмет "Майчин език" и по учебните предмети, които се

изучават на чужд език, се съставят по начин, който осигурява условия за

овладяване на книжовноезиковите норми на българския език.

Глава трета

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

Чл. 22. (1) Държавните образователни стандарти са съвкупност от

задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и

училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното

постигане.

(2) Държавните образователни стандарти в системата на

предучилищното и училищното образование са за:

1. предучилищното образование;

2. общообразователната подготовка;

3. профилираната подготовка;

4. придобиването на квалификация по професия;

5. учебния план;

6. оценяването на резултатите от обучението на учениците;

7. приобщаващото образование;

8. гражданското, здравното и интеркултурното образование;

9. информацията и документите;

10. институциите;

11. физическата среда на детските градини, училищата и центровете

за подкрепа за личностно развитие;

12. учебниците, познавателните книжки и учебните помагала;

13. статута и професионалното развитие на педагогическите

специалисти;

14. управлението на качеството в институциите;

15. инспектирането на детските градини и училищата;

16. финансирането на институциите, нормирането и заплащането на

труда;

17. организацията на дейностите в училището.

(3) Държавните образователни стандарти по ал. 2, т. 1-3, 5, 6, 9, 10,

12-15 се приемат с наредби на министъра на образованието, младежта и

науката.

(4) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 4 и 8 се приема

с наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано

със съответните министри и ръководители на ведомства.

(5) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 7 се приема с

наредба на Министерския съвет.

(6) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 11 се приема с

наредба на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра

на здравеопазването съгласувано с министъра на регионалното развитие и

благоустройството.

(7) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 16 се приема с

наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с

министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.

(8) Държавният образователен стандарт по ал. 2, т. 17 се приема с

наредба на министъра на образованието, младежта и науката съгласувано с

министъра на физическото възпитание и спорта и с министъра на културата.

Чл. 23. (1) Държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2,

т. 1-4 и Националната квалификационна рамка се синхронизират в частта й за

предучилищното и училищното образование.

(2) Националната квалификационна рамка се разработва въз

основа на Европейската квалификационна рамка, приема се от Министерския

съвет и съдържа компетентностите като резултат от ученето по нива в

съответствие с етапите и степените на образование.

(3) Националната квалификационна рамка има за цел да

подпомогне мобилността на гражданите, като осигури условия за прозрачност

на придобитото образование и квалификациите и да улесни признаването на

резултатите от формалното образование, от неформалното обучение и от

информалното учене.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconРепубликабългари я народно събрание
Чл. Законът урежда обществените отношения, свързани с организацията и управлението на туризма
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconРепубликабългари я народно събрание
...
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconЗакон за социално подпомагане
Този закон урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България. „(1) Този закон...
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconРепубликабългари я народно събрание
Чл. Законът урежда обществените отношения между държавата, юридическите и физическите лица в областта на опазването, ползването и...
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Чл. Законът урежда обществените отношения между държавата, юридическите и физическите лица в областта на опазването, ползването и...
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на далекосъобщения
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconПърва
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със защитата на животните
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconЗакон за резерва на въоръжените сили на република българия
Чл.  Законът урежда подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с ръководството, състава,...
Законът урежда и обществените отношения, свързани с iconОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом