Декл а
ИмеДекл а
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер10.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/zapad_dklr.rtf

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 28, ал. 3 от Наредба за лицензирането на дейностите в енергетиката


Долуподписаният/та..........................................................................................,ЕГН:..............................................., л.к. №.............................., издадена от .....................................на .................год., в качеството си на представител на: ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................

(наименование на заявителя съгласно съдебната регистрация)

……………………………………………………………………………......................

(фирмено дело № .....)


ДЕКЛАРИРАМ:


Ще запазя в тайна сведенията, съдържащи се в конкурсната документация за участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване на дейността “Разпределение на природен газ” на територия “Запад”.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 284, ал. 1 от Наказателния кодекс.


................ Декларатор:..........................................

(дата) (подпис)

Свързани:

Декл а iconВ сила oт 21. 01. 2010 Разяснение нап подаване на Декл 1 при сирв кт
Относно: Подаване на Декларации Обр. 1 и 6 при Сумирано Отчитане на Работното Време
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом