Деклараци я




ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер10.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgaria.be/Consul/Deklaracii/DECLARATION DETE 117 UMCP.doc
Д Е К Л А Р А Ц И Я


По чл. 117 от КМЧП


Подписаният /та/ .....................................................................................................................

............................................................................. ЕГН: ..............................................................,

документ за самоличност № ..................................................................................................,

издаден от : ..........................................................................................., с постоянен адрес :

гр. /с./................................................................. ул. ...................................................................

................, вх.: ................., ет.: .................., ап.: ...................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М:


За детето: ........................................................ .........................................................................

собствено име бащино име


............................................................................, родено на: ............................................. год.


в ......................................................................., ......................................................................... :

населено място държава



  1. Няма съставен акт за раждане на територията на Република България;

  2. За съставяне на акт за раждане на същото дете, няма висящ съдебен процес пред български или чуждестранен съд;

  3. На същото основание и за същото искане, няма влязло в сила решение на български или чуждестранен съд;

Настоящата декларация подавам във връзка с направеното от мен искане за признаване на съставения акт за раждане на детето от компетентен чуждестранен орган.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Дата: ...............................


ДЕКЛАРАТОР: ....................................

Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом