Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
ИмеЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Дата на преобразуване28.10.2012
Размер58.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mig-harmanli.org/merki/322_Pokana_322[1][1].docx
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013гСДРУЖЕНИЕМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -

Европа инвестира в селските райони


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 г.


ПОКАНА

за


кандидатстване с проекти на територията на МИГ Харманли и приемане на заявления за подпомагане

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Схемата за финансовата помощ по мярка 322 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Описание на целите:

Тази мярка е насочена към физическото обновяване на населените места от селските райони и цели да подпомогне разширяването на възможностите за почивка, както и да повиши привлекателността им, чрез изграждане/възстановяване на общодостъпните зелени площи, вертикалната им планировка, площади, улично осветление, пешеходни зони.

Цел на мярката:

Да се подобри привлекателността на средата за живот на територията на МИГ Харманли


Обхват на мярката:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от селските райони.


Територията на МИГ Харманли и съгласно Наредба № 24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката


Допустими кандидати:

  • Община Харманли

  • Юридически лица с нестопанска цел, читалища

  • Местни поделения на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение.


Допълнителни условия за кандидатите:

1. имат седалище на територията на МИГ Харманли;

2. дейностите по проекта се извършват на територията на МИГ Харманли;

3. местните поделения на вероизповедания имат регистрация на територията на МИГ Харманли.

4. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

5. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на , с изключение на община Харманли;

6. не са в производство по ликвидация, с изключение на , с изключение на община Харманли;

7. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на, с изключение на община Харманли.

- За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти, с изключение на община Харманли.


Допустими дейности:

Финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани само на територията на населените места на територията на МИГХарманли:


1. рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;

2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности;

- Един проект може да включва различни допустими дейности за различни населени места на общината;

- Проектите се подпомагат, ако дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Харманли, удостоверено с решение на общинския съвет;

- Инвестиционните проекти за реконструкция/строителство на улична мрежа се подпомагат, при условие че е изградена подземната техническа инфраструктура и тя е в добро състояние;

- Проекти за изработване на интегрирани планове за обновяване на населеното място се подпомагат, при условие че всички следващи инвестиционни проекти, финансирани по тази мярка, са съобразени с параметрите, заложени в наредбата на МЗХ за нейното прилагане;

Финансова помощ не се предоставя за реконструкция (рехабилитация), ремонт на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

Документи за кандидатстване

Заявление за подпомагане Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1 от Наредба№24/29.07.2008г.

Прилагат се документи съгласно Приложение № 4 от Наредба 24 от 29.07.2008г. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.

При подаването им документите да бъдат подредени по реда на подреждането им в заявлението. За улеснение на обработката на проектните предложения, моля представете оригинала на предложението, отпечатано на хартия във формат А4, като всички страници на представеното проектно предложение бъдат номерирани последователно. Приложените документи се представят, според указаното в таблицата за придружаващи документи, в оригинал или копие, заверено с печат, подпис на кандидата и текст „Вярно с оригинала”.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер):

Минималният размер на общите допустими разходи е левоват равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на 150 000 евро.


Общ разполагаем идикативен бюджет по тази мярка - 400 000 лева.


Размерана финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти):

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на община Харманли и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания, които не генерират приходи и са в обществен интерес.

Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън горните случаи.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера на финансирането се осигурява от кандидата. Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Поканата е с начало – 04.04.2012г.


Край на Поканата – 16.00 часа на 29.06.2012г.


Период за консултиране при подготовката на проектите – от 04.04.2012г. до 14.06.2012г.

в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ Харманли, както следва:


Вторник – 14.00 – 16.00 часа

Сряда - 14.00 – 16.00 часа

Четвъртък – 14.00 – 16.00 часа


Период на приемане на документите за подпомагане – от 04.04. – 29.06.2012г.:

Понеделник и петьк от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник, сряда и четвъртък от 10.00 часа до 14.00 часа.


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ Харманли

Подробна информация и необходимостта за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет

адрес: http://www.mig-harmanli.org


За контакти:

гр.Харманли п.к. 6450 ул.Петко Каравелов № 2

тел./факс: 0373/82080 моб.телефон – 0875 144 820

E-mail: mig.harmanli@gmail.com www.mig-harmanli.org


Изп.директор – Валери Монков – 0888 704 300


Експерт – Петя Иванова – 0884 905 405


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР МИГ ХАРМАНЛИ:…………………........

/ВАЛЕРИ МОНКОВ/


Поканата е изготвена на основание Решение№48 на УС на МИГ Харманли с Протокол №17/08.03.2012г.Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”

гр.Харманли п.к.6450 ул.Петко Каравелов №2 - тел./факс: 0373 / 82080

моб. 0875 144 820 e-mail: mig.harmanli@gmail.com www.mig-harmanli.org

Стр. от

Свързани:

Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом