На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението
ИмеНа една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер17.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.makedonskatribuna.com/Consul.doc
Предизвиканъ отговоръ


При приключване на експозицията на българското минало въ Университета на Торонто ‚(28 мартъ 2003г.) някой си Михайло отъ ‚‚македонската’’ преса се представилъ на една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ . Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението на България сы си присвоили така нареченитэ ‚‚македци’’.


По поводъ на това празнуване консулътъ на БЮР Македония е написълъ протесттно писмо до самиятъ университетъ.

Господинотъ консулъ е обвинилъ ‚ българскитэ студенти ‚ че тэ сы си присвоили и ‚‚ македонцкиятъ’’ възрожденецъ Яне Сандански. Господинотъ консулъ на БЮР Македония си е вкаралъ автоголъ ‚ понеже въ тази експозиция нэмаше нищо за Яне Сандански.

Другаротъ консулъ е обвинилъ студентитэ‚ че тэ студентитэ сы си присвоили и братя Миладинови като български възрожденци.

Нито господинотъ Михайло‚ нито господинотъ консулъ‚ сы видяли ‚ че тамъ бе поставенъ зборника отъ ‚‚БЫЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЭСНИ‚‚ на братята Миладинови. Тэзи представители на ‚‚македонската’’ преса отъ бързане и отъ умраза на българското минало въ Македония не сы прочели или не знаятъ ‚ че този трудъ на братята Миладинови бэ публикуванъ фототипично отъ тэхниятъ бившия министеръ на просветата Гнъ. Д. Димитровъ .

Проблема на тэзи хора е‚ че въ Македония още нэма интелектуалци който да знаятъ ‚ че братята Миладинови и Гоце Делчевъ сы българи( прочети ‚‚Пулсъ’’ 7-14 Юни 1995г.отъ Л.Георгиевски).

На консула му направило впечатление‚ че тамъ въ университета на Торонто е била сложена и картата на българската екзархия отъ 1876 година. Тази карта‚ е картата която е била представена на Цариградската конференция при заседанията на посланницитэ презъ 1876 година.

Тэзи консули отъ БЮР Македония още мислятъ ‚ че тэ могатъ да налагътъ своето сръбско мнение на когото и да било.

Мнението на бившитэ югославски консули‚ които сэга сы консули и на БЮР Македония важи само отъ Гевгели до Команово.

Този консулъ нэма възможноста да чуе какво мислятъ албанцитэ отъ Албания‚ Косово и Македония‚ защото симпозиома за ‚‚Албанскиятъ въпросъ’’ въ Югос-источна Европа които бэ насроченъ за 7 априлъ 2003 г. се отложи за сега.

Консула на БЮР Македония не знае още какво е чака тази република на кято гражданитэ сы 1‚3 албанци и 2‚3 българи.Той ще трябва да препрочетэ онова което писа New York Times на 29 май 1993 година .,,Do not believe the macedonians are not bulgarian’

Отъ редакцията 2 априлъ 2003г Торонто

Свързани:

На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconСказка въ Торонтовския университетъ на тема "конституцията"
На тази сказка може да се напише ¸ че присѫстваха кой е кой въ градъ Торонто. Др. Кръстевъ бе представенъ отъ Др. П. Соломонъ деканъ...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconВъ и извънъ македония
Всички рэки отъ Али-Ботушъ, Черна Гора и Стъргачъ, се збиратъ подъ Бозъ-Дагъ и потъватъ въ подземна рэка, която излиза отъ югозападната...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconII. А. Безсоновъ недавно въ
Безсоновъ происходить отъ какого-то ма­лоросса, по одному сообщенію г. Безсонова отъ св. Димитрія Ростовскаго (Туптала), по другому...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconПрави ми чѣстъ, че съмъ поканенъ заедно съ васъ да паразнувамъ 100 години отъ Илинденско-Преображенското въстание
Следъ толкова години, и милиони обиди писани по страницитѣ на нашитѣ вѣстници, ние българитѣ отъ Мизия Тракия и Македония пакъ смѣ...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconНе отдавна председателътъ на градското здружение‚‚Радко’’ отъ градъ Охридъ г-нъ. Владимиръ Панковъ получи прозовка да се яви въ съда на 24 мартъ 2003 г. Оказа
Проблема на гореспомената република е въ това ‚ че правосыдието е още отъ времето на бивша Югославия на която тэ плащатъ своя данъкъ....
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconПреди да пишеме за студентитѣ отъ Македония следващи въ България, трябва да се върнемъ назадъ въ нашета история и да проследимъ онова кеото е ставало въ нашето
Георги Младеновъ съсъ студентки отъ Македония. Снимката е правена въ канцеларията на Македонския Наученъ Институтъ презъ августъ...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconСэвремениятъ свытъ страда отъ дезорганизиране. Защо? Защото въ разбиранията на съвременниты хора за живота ныма единство, което да ги сплотява. Изобщо, всички
Каменарьтъ, който троши камъниты, железарьтъ, който кове желызото, земедылецътъ, който оре земята, се нуждаятъ отъ енергията на вълка....
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconБългарска национално-радикална партия
На 21 октомврий се навършихѫ 70 години отъ рождението на д-ръ Иванъ Георгиевъ – прѣдсѣдатель на бнрп. По този случай Централното...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconБългарска национално-радикална партия
България и Европа. Споредъ това журналистическо разслѣдване, петь голѣми цигански клана сѫ замѣсени въ тъмния бизнесъ, посочватъ...
На една българка и казалъ‚ че се е възмутилъ‚ отъ това което и видялъ. Той и се оплаквалъ ‚ че българскитэ студенти празнувайки 125 години отъ освобождението iconБългарска национално-радикална партия
Този духъ сплоти хората съ една история, съ единъ езикъ, съ единъ битъ, нрави, обичаи, съ единъ физический типъ, съ едно съзнание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом