Програма „ активни услуги на пазара на труда
ИмеПрограма „ активни услуги на пазара на труда
страница1/24
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.54 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mineralnibani.net/ocenka_minbani.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


ПРОГРАМА

АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

ПРОЕКТ 915025060628

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

март 2007

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Устойчиво и балансирано регионално развитие в контекста на присъединяването към ЕС 4

2. Регионалното планиране 5

3. Кратък регионален анализ и характеристики на общината. Етно-конфесионални структури на населението. 6

4. Регионален баланс на демографското развитие и демографските структури 8

4.1. Брой и динамика на населението 8

4.2. Социална оценка на човешките ресурси 10

4.3. Възпроизводство на населението 11

5. Миграционни процеси 13

6. Работна сила и заетост 13

6.1. Социално-демографска структура на безработните 14

6.2. Полова структура на безработицата 14

6.3. Професионална структура на безработицата 15

6.4. Мерки за борба с безработицата 15

7. Оценка на природно-ресурсния и стопанския потенциал 18

7.1. Релеф и полезни изкопаеми 18

7.2. Климатични условия и водни ресурси 19

7.3. Горски ресурси и поземлен фонд 21

8. Образование 28

8.1. Териториална организация 28

8.2. Кадрова обезпеченост 30

9. Здравеопазване 30

10. Общински бюджет 31

10.1. Приходи от населението 33

10.1.1. Данъчни приходи 33

10.1.2. Неданъчни приходи (местни такси) 34

10.1.3. Приходи от собственост 36

10.1.4. Приходи от местната икономика 36

10.1.5. Извънбюджетни приходи 37

10.1.6. Държавни субсидии и субвенции 37

10.1.7. Заемни средства (кредитни ресурси) 37

10.2. Структура на разходите 38

11. Териториална организация на стопанството 39

11.1. Агробизнес 39

11.1.1. Растениевъдство 39

11.1.2. Животновъдство 46

11.2. Регионален анализ на промишлеността. Оценка на социално-икономическто влияние на стопанските обекти в стреж и експлоатация. 47

11.2.1. Малки и средни предприятия. Преработваща промишленост. 47

11.2.2. Градоустройство. Строителство. 48

11.2.3. Туризъм 53

11.2.4. Бизнесинформационни системи 78

12. Екология и опазване на околната среда 78

12.1. Тенденции в екологичната обстановка 78

12.2. Проблемни територии и обекти 79

12.3. Основни замърсители по компоненти на ОС 79

13. Оценка на транспортната и комунална инфраструктура 79

13.1. Транспорт и пътна мрежа 79

13.2. Електропотребление и електропреносни системи 81

13.2.1. Изграждане на ел. мрежи високо, средно и ниско напрежение 81

13.2.2. Трафопостове и подстанции 81

13.2.3. Неелектрифицирани населени места или части от тях 82

13.3. Далекосъобщения. Телекомуникации 82

13.4. Водостопанската система 84

13.4.1. Питейно-битово водоснабдяване 84

13.4.2. Отвеждане и пречистване на отпадъчните води 86

13.5. Хидромелиоративна инфраструктура 87

С и р а к о в о 89

Спахиево 90

Брястово 91

Винево 92

Колец 93

93

Ангел войвода 94

Татарево 95

Сусам 96

Боян Ботево 98

Минерални бани 98

SWOT анализ 100

14. Заключение 102
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПрограма „ активни услуги на пазара на труда
„Население, демографска структура, пазар на труда, природно-ресурсен потенциал, образование и здравеопазване” 4
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПрограма: активни услуги на пазара на труда планиране на местното икономическо развитие
Проучване на бизнес средата в община брусарци
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПрограма "активни услуги на пазара на труда"
Фигура 12: Точки, които следва да се включат в споразуменията с чуждестранни посредници XXIV
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПрограма "активни услуги на пазара на труда"
Нейният мениджмънт включва процеса на планиране, прилагане и управление на операциите с цел задоволяване изискванията на клиентите,...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconГрафик за Провеждане на преговори и сключване на договори с Доставчиците на услуги по дни и часове по Програма "Активни услуги на пазара на труда", Компонент биаппт, проект синз, Световна банка, Заемно споразумение bul #4681, Цикъл II
Всички индивидуални срещи по водене на преговори и подписване на договори с одобрените за финансиране кандидати, ще бъдат проведени...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconВ община суворово
Добруджанско аграрно и бизнес училище” по програма “Активни услуги на пазара на труда”, компонент «Планиране на местното икономическо...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПроекти проекти 2006 година
Център за регионално развитие оод спечели два проекта за извършване на квалификационни услуги по проект “Активни услуги на пазара...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconДайджест №38/ 5 юни 2006 г
На 1 и 2 юни 2006 г екип на Консорциума за подкрепа на регионалното сътрудничество начело с д-р Никола Христович проведе важни срещи...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconНационална програма "отново независим" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата
Изграждането на гражданско общество и утвърждаването на демократичните принципи в страната обуславят необходимостта от насърчаване...
Програма „ активни услуги на пазара на труда iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013)
Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом