Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001
ИмеКлас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер44.63 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://kantora.eu/docs/Upravitel.doc
УПРАВИТЕЛ

Клас по НКПД: законодатели, висши служители и ръководители, Код по НКПД: 13433001


І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА

на основаната на нормативните актове, ръководи цялостната дейност на предприятието;

насочва дейността за постигане на устойчиви темпове на развитие на производството, за повишаване на производителността на труда, за своевременно внедряване на нови техника и методи, на научна организация на труда и управлението;

взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване;

грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

съдействува за развитието и инициативата на работещите;

подписва всички финансово-счетоводни имуществени и административно управленски документи;

назначава, преназначава и освобождава работещите;

сключва договори;

изпълнява задълженията към държавния бюджет;

използува морални и материални стимули за изпълнение на задачите.


ІI. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.

Ръководи и контролира работата на работниците и служителите.

Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.

Контролира качеството на предлаганите услуги.

Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модернизация на базата.

Утвърждава графиците за работа на персонала в базата и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.

Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.

Контролира състоянието на финансовата отчетност.

Контролира качеството на предлаганите стоки/услуги.

Проучва рекламациите и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.

Контролира дейността на работниците на дружеството.

Отговаря за касовата наличност.

Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати и издаваните касови бележки.


IІI. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Носи отговорност за: оперативната, нормативната, технологичната, производствената, правната, икономическата и организационната уредби на дейността на предприятието и за финансовите резултати, за гарантиране на интересите на собственика.

Отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база на стоките и материалите.

Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база.

Отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на труда в складовата база.

Отговаря за правилното обработване и съхраняване на стоките и материалите в склада.

Носи отговорност за установени липси на стоки и материали в склада.

Отговаря за опазване имуществото на хотела

Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина в хотела.

Отговаря за безопасността на работа на съоръженията и за противопожарната безопасност в хотела

Носи отговорност за вреди от рекламации свързани с дейността на дружестовото.

Да опазва фирмената тайна.


ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Подчинени длъжности – целия персонал.

Длъжността е пряко подчинена собственика на фирмата.

При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с доставчиците на стоки и материали.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали.

Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставките на стоки и материали.

При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с работниците/служителите на дружеството.


V. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Трябва да знае:

нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и качествените характеристики на получаваните стоки и материали;

изискванията за правилното съхранение на отделните стоки и материали;

нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и за противопожарна безопасност;

компютърните и други автоматизирани системи за организация на работа в складовото стопанство

нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаване и отпускане на стоки и материали;

реда и изискванията за транспортирането и съхраняването на стоки и материали;

нормативните изисквания за извършване на рекламации;

компютърните и други автоматизирани системи за организация на складовата дейност.

нормативните актове, свързани с изискванията към обектите за подслон и хранене, тяхното категоризиране и лицензиране;

количествените и качествени показатели и нормативи, установени за различните обекти за подслон и хранене;

нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана и за застраховане.

нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана.

правилата за технологията на обслужване и нормативните изисквания за отчетността във фирмата;

реда и изискванията за извършване на касови операции и издаване на първични финансово-счетоводни документи;

нормативните изисквания за хигиенните норми и противо-пожарната безопасност;

компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността.


VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование:

2. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв трудов договор със срок на изпитание.

3. Друга квалификация:

- работа с компютър

- добро владеене на английски език или друг чужд език.


VІІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ЗБУТ

● Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа.

● Да не изпълнява работи, за които няма необходимата правоспособност.

● Да работи с предвидените ЛПС.

● Да не употребява алкохол или други опойващи вещества преди или през работно време.


Изготвил: ..................

(подпис)


Утвърдил: ......................

(подпис и печат на работодателя)


Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.


Работник (служител): ...............................................................................................

(име, презиме, фамилия)


Подпис на работника (служителя): .......................................


Дата ..............

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconДлъжностна характеристика
Клас по нкпд: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия; Код по нкпд: 51232005

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconДлъжностна характеристика за длъжността: продавач, пазар
Клас по нкпд: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия; Код по нкпд: 52301002

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconДлъжностна характеристика на длъжността оператор на компютър клас по нкпд: Административен персонал Код по нкпд: 4114 1002
Въвежда данните и прави справки-извлечения от базата данни на компютърната система

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconОтчетническа отговорност във връзка с поверените му материални ценности
Клас по нкп: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия; Код по нкпд: 51202001

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 icon41 Общи административни служители и оператори на организационна техника
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно...

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconШофьор на автобус
Клас по нкпд: 8 – Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconТехнолог клас по нкпд: техници и други приложни специалисти
...

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconЕкскурзовод клас по нкпд: Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната
Придружава туристите при осъществяваните мероприятия и екскурзии и изнася информационни беседи

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconСервитьор клас по нкпд: Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната
Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите

Клас по нкпд: законодатели, висши служители и ръководители, Код по нкпд: 13433001 iconБарман клас по нкпд: Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната
Води отчетност за издаваната продукция на отделните сер­витьори и ежедневно я засича и проверява

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом