Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане




ИмеТема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер158.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://koronal.com/downloads/Referati/metodologiq i metodika na predpriatieto.doc

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Икономически факултет




Курсова работа




Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ЕТ при прилагане на едностранно счетоводно отчитане.




Изготвил: Научен ръководител:

Марян Андреев ас. В. Хаджикотев

Фак. № 89686

ІV курс - Спец. “Счетоводство и контрол”


Благоевград

2000г.

Съдържание




І.Увод.

ІІ.Основни изисквания за организацията на малкото предприятие.

ІІІ.Организация и методика на счетоводството в предприятието прилагащо едностранно счетоводно запиване на стопанските операции.

1.Книга за походите и разходите.

2.Инвентарна книга.

3.Книга за материалните запаси.

4.Книга за отчитане на паричните средства.

5.Книга за отчитане на разчетите в левове или във валута.

6.Книга за отчитане разпределението на печалбата (дохода).

7.Книга за данъчните облекчения.

8.Книга за временните разлики и данъчния ефект върху тях.

9.Заключение.

І.Увод


Признаването на счетоводството като единствено сигурен инструмент и средство за управление на предприятието сега е от изключително голямо значение за успешното придвижване на икономиката напред, от което страната се нуждае. Важно значение има познаването на неговата организация и методиката на отчитане дейността на предприятието.

Законът за счетоводството намира приложение във всички предприятия, независимо от тяхната отраслова принадлежност (промишленост, селско стопанство, строителство, търговия, транспорт) и форми на собственост (държавна,общинска, частна, смесена и т.н.).

Той използва обобщаващото понятие “предприятие”, в което законодателят включва икономически обособените юридически и физически лица, които осъществяват разрешена от закона дейност.

Този закон урежда: организацията на методологията по изграждането и функционирането на счетоводните системи в предприятията, и изготвянето на счетоводните отчети, които да представят достоверно имущественото и финансовото състояние на предприятието и промените, настъпили в него, както и реализираните резултати от дейността му.

В качеството си на информационна и контролна система счетоводството наблюдава, измерва, регистрира, анализира и контролира стопанските средства на предприятието, източниците на образуването им и тяхното движение в процеса на кръгооборота им.

Нейния обхват е пълен и завършен – обстоятелство което прави счетоводната отчетност сигурен и надежден инструмент за ефективно управление.


ІІ.Основни изисквания на организацията на счетоводството на малкото предприятие.


Със Закона за счетоводството се установи правилото, че всички предприятия следва да прилагат двустранно счетоводно записване. С чл. 2 от този закон се допуска изключение, като се дава възможност да се прилага и едностранно счетоводно записване в предприятия чийто средно-списъчен брой на персонала за предходната година е до 10 души и общ размер на приходите от предходната година до 75 хил. лв. Освен това съществува и ограничение да не са данъчно регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

Едноличната фирма на гражданин се смята - така гласи Законът, за предприятие на едноличен търговец, а колективните и дружествени фирми на граждани - за събирателни дружества. фирмата е само наименованието, под което търговецът (той може да бъде един или много, обединени в едно предприятие) уп­ражнява занятието си и се подписва. Не се разрешава едностран­ното счетоводно записване в акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отго­ворност.

От казаното до тук следва, че съществуват някои специ­фични особености и характеристики в организацията на счето­водството на тези предприятия. Ръководителят, респективно собственикът е този. Който може да реши прилагането на ед­ностранното или на двустранното счетоводно записване на възникващите в предприятието стопански операции. Това е негово право и този въпрос той сам следва да реши, стига да спази посо­чените условия. Нужно е да се обърне внимание на така опреде­лените в Закона ограничители.

Характеризирано най-общо, едностранното счетоводно записване се изразява в следното: имуществото на предприятието и възникващите в него стопански операции (по снабдяването, производството, реализацията, по възникването, протича­нето и прекратяването на стопанско-правните отношения) се записват в специално пригодени книги без да се посочва източника на прихода или разхода при дадена стопанска операция. Тук не се ползува специфичният и присъщ на счетоводството принцип на допиката. Не се съставят т.нар. счетоводни статии.

2.1.Независимо от формата на собственост съществува императивното задължение за съблюдаване разпоредбите на Закона за счетоводството. В чл.53 от ТЗ се предвижда, че всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Само редовно водените счетоводни книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване търговски сделки. Спазването на изискванията на Закона за счетоводството има съществено значение и при установяване на реализираните доходи от предприятието, които са основа за данъчното облагане.


2.2.Едноличният търговец или упълномощеният ръководител на събирателното дружество са задължени да осигурят водене на счетоводство на дейността на предприятието. Тук съществуват две възможности: воденето на счетоводни книги може да се упражнява от участниците (респ. собствениците) на предприятието или от упълномощено или съответно упълномощени лица. Втората възможност произтича от разпоредбата на чл. 50 на ЗС, където изрично се посочва, че предприятията могат да възлагат с договор осъществяването на счетоводството на външни юридически и физически лица, а именно:

а) Възлагането на воденето на счетоводството трябва да стане с договор. Препоръчително е да бъде в писмена форма. В не­го би следвало да се дадат съответни пълномощия на водещия счетоводството на предприятието и се уговори съответно трудово възнаграждение;

б) Изпълнител по договора за водене на счетоводството на малкото предприятие може да бъде външно юридическо лице (счетоводна къща или друго подобно предприятие) и физическо лице - лице, което притежава необходимата подготовка за водене на счетоводството;

в) С договора ръководителят, респективно собственикът може да установи основни трудови правоотношения, като назна­чава счетоводител или счетоводители. Които да бъдат негови работници. Той може да сключи и граждански договор за извърш­ване на определена работа - в случая завеждането на счетоводст­вото.

г) Целесъобразно е в договора да се запишат точно право­мощията на водещия счетоводството. В едни случаи би могло да се възложи завеждането само на установените книги и други по­добни регистри, а самото документиране на операциите, сключването на договори с контрагентите, разплащанията с тях и т.н. да извършва собственикът. В други случаи обаче е възможно предоставяне на широк кръг пълномощия от страна на ръководителя, респективно собственика на счетоводителя. Дали ще се възприеме едната или другата форма на обхват на договорни от­ношения - това решава ръководителят, респ. собственикът. Тук в първия случай отговорността за законосъобразност е на ръководителя, а във втория – съобразно клаузите в договора, тя вече пада върху упълномощения.


2.3. Всички записвания в счетоводството следва да се основават задължително на редовни оправдателни автентични документи. Първичните счетоводни документи трябва да съ­държат реквизитите, предвидени в Закона за счетоводството. Дадена е възможност да се ползуват първични счетоводни документи по образци, предвидени в утвърдения от Министерство­то на финансите Албум на първични счетоводни документи. Той няма задължителен характер - в предприятието могат да се раз­работват и използват собствени форми на първични счетоводни документи, които обаче трябва да отговарят на общите изиск­вания, регламентирани чрез посочения албум. При създаване на форми на платежни документи е необходимо съгласуване с банката. Редът за документиране на стопанските операции в пред­приятието, както и движението на документите в отчетния процес (т.нар. документооборот) се определят от ръководителя, респ. собственика на предприятието.


2.4.Оценяването на имуществото и на задълженията на предприятията, включително и на малкото предприятие, следва да става въз основа на изискванията на Закона за счетоводството. Активите и Пасивите при тяхното придобиване се оценяват по историческата им цена, като се прилагат: цена на придобиване, себестойност или справедлива цена (чл. 18 от ЗС).

А)В цената на придобиването се включват: покупната цена и всички разходи по привеждането на актива в подходящ за ползването му вид.

Обхвата на разходите по привеждането на актива в подходящ за ползването му вид се определя от предприятието. Кои разходи ще се включат това се решава от ръководството на предприятието. Съществува обаче едно твърде важно изискване: тези разходи трябва фактически да са извършени и документирани. Всяко отклонение от това изискване може да бъде квалифицирано като опит за известно завоалиране на разходите, а от тук – и на печалбата, което подлежи на санкциониране от органите на финансовия и данъчния контрол.

Б)Оценката по себестойност се прилага за някои активи, когато това е наложително. Съгласно Закона за счетоводството себестойността се формира от основните производствени разходи, които предприятието е извършило за произвеждането на продукцията, работите или услугите. В себестойността следователно – не се включват разходите за организация и управление на предприятието, както и разходите за продажба на продукцията. Тези разходи следва да се отчитат отделно и техният размер в края на отчетния период се отнася в намаления на постъпленията от продажбите;

В)Възможно е прилагане оценката на някои активи и по справедливи цели;

Г)Съгласно Закона за счетоводството активите на предприятието, биват две основни групи: дълготрайни и краткотрайни.

В групата на дълготрайните активи се отнасят, съгласно чл.19 от Закона:

1)материалните дълготрайни активи. Тук се включват: земите, горите, трайните насаждения, продуктивните и работни животни, машините, съоръженията и оборудването, транспортните средства и стопанският инвентар;

2)нематериалните дълготрайни активи – разходи за учредяване и разширяване, продукти от научна и развойна дейност, програмни продукти, патенти, лицензи, ноу-хау, фирмени марки, търговски фонд.

3)финансови дълготрайни активи включващи: дългосрочните инвестиции, дългосрочните вземания и положителната репутация.

Краткотрайните активи са:

1)Материални запаси на предприятието-суровини, материали, горива, амбалаж, продукция, стоки, млади животни и животни за угояване.

2)краткосрочни вземания на предприятието.

3)Инвестиции.

4)Парични средства в брой и в банкови сметки.

Д)По силата на Закона за счетоводството на амортизиране подлежат материалните и нематериалните дълготрайни активи. С чл. 20 от този Закон се дава възможност предприятието само да определя сроковете за амортизиране на съответния материален или нематериален дълготраен актив.

Въз основа на възприетия амортизационен срок и съобразно с избран от предприятието метод на амортизиране, се установяват амортизационните норми. Нормата зависи от приетият срок за тяхното практическо използване и амортизационната сума.

Не се начислява амортизация на земите, горите, паметниците на културата, както и на напълно амортизираните материални и нематериални дълготрайни активи – чл. 20, ал. 2 от ЗС.

Предприятията на бюджетна издръжка могат да начисляват амортизации само по решение на Министерския съвет на Р България.

Е)Всички регистри, в които предприятието извършва счетоводните записвания, следва да бъдат пригодени така, щото чрез тях да се осигури информация за попълване на данъчната декларация, въз основа на която финансово – данъчните органи ще облагат с данък предприятието за реализираният от него облагаеми доходи.


ІІІ.Организация и методика на счетоводството в предприятието прилагащо едностранно счетоводно заливане на стопанските операции.

Едностранното счетоводно записване не представлява нормативно предвидени конкретно определен от предприятието подход на организация, методология и методика на счетоводството в него. Осъществява се при счетоводството и използване на регламентираните със Закона счетоводни регистри.

Предприятията, които прилагат едностранно счетоводство записване спазват следните изисквания:

3.1.В обхвата на организацията на счетоводството при прилагане на едностранните счетоводни запитвания се включват:

а)Формата на счетоводството;

б)системата на документиране на стопанските операции;

в)оценката на активите и пасивите, включително методите за амортизация на дълготрайните активи и методите за оценка на потреблението на материалните запаси;

г)класификация на приходите и разходите;

д)редът за провеждане на инвентаризацията;

е)посочването на финансовите резултати и на реда за представяне на счетоводните отчети;

ж)други елементи от организацията на счетоводството.

3.2.Организацията на счетоводството се определя чрез специална заповед на ръководителя на предприятието, в която отделно се посочва списъкът на първичните и вторичните счетоводни документи и книгите, които се използват, както и описание на реда за документиране на стопанските операции.

3.3.Формата на счетоводството се определя от книгите които се използват за отчитане дейността на предприятието, от информационните връзки между тях, както и от взаимните им информационни връзки и зависимости от първичните и вторичните счетоводни и други документи с управленски характер.

3.4.Основните книги (регистрите) с минималния брой реквизити, които трябва да се съдържат в тях са:

а)Книга за приходите и разходите с реквизити:

-регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода;

-документ – вид, номер и дата;

-нетен размер на приходите от продажби;

-приходи то финансирани;

-други приходи;

-финансови приходи;

-извънредни приходи;

-разходи за материали;

-разходи за външни услуги;

-разходи за социални осигуровки;

-други разходи;

-отчетна стойност на продадените материали, стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи;

-финансови разходи;

-извънредни разходи;

-разходи за данъци;

-обща сума на приходите;

-обща сума на разходите;

-разлика между получените приходи и извършените разходи;

б)Инвентарна книга:



-№ по ред;

-документ – вид, номер и дата;

-наименование и техническа характеристика на дълготрайния актив;

-инвентарен номер;

-описание на произхода;

-година на въвеждане в експлоатация;

-отчетна стойност;

-амортизационна норма;

-сума на годишна амортизация;

в)книга за материалните запаси с реквизити;



-регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода;

-документ – вид, номер, дата;

-от къде е получен или на кого е отпуснат;

-мярка;

-единична цена;

-приход – количество, сума;

-разход – количество, сума;

-остатък – количество, сума;

г)Книга за отчитане на паричните средства и курсовите разлики с информация за всяко постъпление и за всяко намаление на паричните средства в левове или във валута.



Книгата за паричните средства и курсовите разлики съдържа следните основни реквизити:

-регистрационен номер на документа в папка;

-документ – вид, номер, дата;

-операция;

-вид валута;

-период – валута, курс, лева;

-разход – валута, курс, лева;

-курсови разлики в левове;

-положителни – отрицателни;

д)Книга за отчитане на разчетите в левове или във валута с информация за всеки контрагент по дати на възникване и уреждане, както и за положителните и отрицателните курсови разлики.



Книгата за отчитане на разчетите в левове или във валута съдържа следните реквизити:

-регистрационен номер на документа в папка;

-документ – вид, номер и дата;

-наименование и адрес на контрагента;

-вид на валутата;

-възникнали разчети – валута, курс, лева;

-уредени (погасени) разчети;

-документ – вид, номер и дата;

-валута, курс, лева;

е)Книга за отчитане разпределението на печалбата (дохода) с информация за конкретните направления на разпределението на печалбата (дохода). Книгата за разпределението на печалбата (дохода) съдържа следните основни реквизити:

-№ по ред;

-вид на печалбата (дохода);

-основание за разпределение;

-направление на разпределението;

-покриване на загуби от предходни периоди;

-дивиденти;

-основен капитал;

-допълнителен капитал;

-резерви;

-не разпределена печалба;

ж)Книга за данъчните облекчения с информация за вида на данъчните облекчения и сроковете за тяхното погасяване.



Книгата за данъчните облекчения съдържа следните реквизити:

-№ по ред;

-вид на облекчението;

-основание;

-сума на облекчението;

-срок за погасяване;

-сума на облекченото, за което е загубено право;

з)Книга за временните разлики и данъчни ефект върху тях е информация за вида на временните разлики, данъчния ефект върху тях, като се посочват отделно данни за възникналите и признатите данъчни временни разлики съгласно данъчното законодателство.

Водят се отделни книги по видове временни разлики и данъчни ефекти върху тях.

3.5.В предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване, активите и пасивите при тяхното придобиване се оценяват съобразно изискванията в Закона за счетоводството.

Амортизацията на дълготрайни материални и нематериални активи се отчита съобразно изискванията на чл.20 от ЗС, част втора от Националния сметкоплан; НСС 4 – Отчитане на дълготрайните материални активи, и НСС 5- Отчитане на нематериалните активи.

Материалните запаси при потреблението се оценяват съгласно изискванията в чл.21, ал.2 от Закона за счетоводството.

Възприетите методи за оценки на потреблението на активите и за амортизация се запазват през отчетната година.

При отчитането на сделки с чуждестранна валута се прилагат изискванията на НСС 21 – Отчитане влиянието на промените във валутните курсове.

3.6.внесените суми за имуществени данъци, данъци за разходи, местни и държавни такси и застраховки се отчитат като разходи за външни услуги а внесените суми от удържания от персонала – като разходи за заплати и други възнагражадения.

3.7.В края на всеки месец паричните средства, вземаният и задълженията в чуждестранна валута и краткосрочните инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа се преоценяват съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

3.8.Дълготрайните материални активи се преоценяват по реда на чл. 33 от ЗС.

3.9.В края на отчетната година материалните запаси и дългосрочните инвестиции се оценяват съгласно изискванията на чл.22 и 25 от ЗС.

Резултатите от оценките се оформят, като се съставя справка за резултатите от извършените оценки, която съдържа информация за вида на активите, тяхната стойност преди и след оценката, разликите.

3.10.Разликите от преоценката по прилагането на чл.24 и 31 от ЗС се посочват в отчета за приходите и разходите като финансови приходи и финансови разходи, а тези от прилагането на чл. 22 – като други разходи.

Разликите от преоценката на активите и пасивите се отразяват в регистрите за хронологично и систематично записване.

3.11.Въз основа на информация от регистрите, от първичните и вторичните счетоводни документи се изготвя отчет за приходите и разходите (приложение №2 към чл.20 ал.1 от ЗС) и данъчната декларация.

3.12.Дължимия данък върху печалбата (дохода) се определя въз основа на годишната данъчна декларация. Сумата на този данък се записва в отчета за приходите и разходите по реда на “Данък върху печалбата”. Сумата на внесения данък, която се отнася за предходни данъчни периоди, не се посочва като разход за годината на внасянето му.

3.13.Изплатените суми от резервите, съответно от заделените средства за други цели, не се записват като разходи за предприятието.

3.14.Предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване, спазват предвидените правила и норми на закона за счетоводството, националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан.

Заключение

Успешното протичане на дейността на предприятието изисква предприемачът собственик да разполага с информация за състоянието на собствените и привлечените капитали. Той трябва да следи за всички видоизменения, произтичащи в живота на неговото стопанство, да следи следователно за всички видоизменения, ставащи както в неговите ценности, така и във взаимоотношенията с лицата, с които той встъпва в условни отношения. Освен това за да бъде в течение на работата да я ръководи правилно, да е в състояние да извършва своите операции, предприемачът трябва да знае във всяко време с какви видове ценности и с какви количества от тях разполага, какви са неговите вземания и давания и кога е техният падеж и най-после трябва да знае резултата от своята дейност, за да може да вземе своевременно мерки, ако работата е взела неблагоприятно отклонение или ако постигнатите резултати са неудоволетворителни.

При неспазване разпоредбите на Закона за счетоводството на ръководителят на предприятието се налагат глоби в размер до 300лв., при повторност до 600лв.(чл.56 от ЗС). При неспазване разпоредбите на този Закон на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000лв., а при повторност до 6000лв.(чл.56 ал.2 от ЗС). При неизпълнение на задължението по чл.2, 8, 12, 39, 43, 45 и 52, както и при не издаване на фактури, на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000лв, а при повтороност от 6000 до 12 000лв.

Използвана литература


1.Закон за счетоводството

2.Търговски закон

3.сп. “Български счетоводител” бр.7 от 2000г.

4.



Свързани:

Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане icon7. принцип на методика за счетоводно отчитане на собствения и прилечения капитал на предприятието. Принципна методика за счетоводно отчитане на дълготрайните
Принцип на методика за счетоводно отчитане на собствения и прилечения капитал на предприятието. Принципна методика за счетоводно...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане icon8. принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика за счетоводно отчитане на
Принципна методика на счетоводното отчитане на разходите на предприятието. Същност и класифициране на разходите. Принципна методика...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconСс №13 отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Сс 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconСс №13 отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Сс 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconСс №13 отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Сс 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconИкономически университет варна
Мсс 27 Сводни финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия; мсс 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;...
Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconДипломна работа тема : "форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане"

Тема: Организация, методология и методика на отчитане дейността на предприятието на ет при прилагане на едностранно счетоводно отчитане iconТема: Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката
Амортизационна политика съгласно изискванията на Националното счетоводно законодателство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом