Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г
ИмеОбщинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г
страница1/18
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rec.bg/img_upload/01821e1e8d94645371621d6eae13cac9/Smolyan_OPOOS_18_02.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОБЩИНА СМОЛЯН


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


2009 – 2013 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

РАЗДЕЛ І. Анализ на средата 8

1.1Географско положение, релеф и климат 8

1.2Водни ресурси и полезни изкопаеми 10

1.3Екологична характеристика на община Смолян 12

1.4Управление в областта на околната среда 34

1.5Услуги, свързани с опазване на околната среда, на територията на общината 35

1.6Икономическа характеристика на общината 40

1.7Финансово състояние на община Смолян 46

1.8Демографска характеристика 49

1.9Социално-икономическа характеристика 49

РАЗДЕЛ ІІ. Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT-анализ) 52

РАЗДЕЛ ІІІ. Визия за околната среда на общината, стратегически цели, приоритети и план за действие на програмата 54

3.1Визия 54

3.2Стратегически цели, приоритети и план за действие 55

Приоритети 55

Приоритет 1: Добро управление и прозначност 55

Приоритет 2: Устойчиво ползване на природните ресурси 62

РАЗДЕЛ IV. Организация и изпълнение на програмата 67

4.1Индикатори за изпълнение на програмата 67

4.2Актуализация и допълнение на Общинската програма за опазван на околната среда 69

РАЗДЕЛ V. Приложения 69СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


БДС Български държавен стандарт

БИ Биотичен Индекс

БО Битови отпадъци

ВЕЕС Висшият експертен екологичен съвет

ГЗ Гражданска защита

ГИС Географски информационни системи

ДАГ Държавна Агенция по горите

ДГС Държавно горско стопанство

ДРД Дребен рогат добитък

ЕРД Едър рогат добитък

ЗВ Закон за водите

ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среса

ЗЛР Закон за лечебните растения

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗП Закон за почвите

ЗУО Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС Изпълнителна Агенция по околна среда

ИСПА Предприсъединителна програма на Европейския съюз

МВЕЦ Малка водна електрическа централа

МПП Млекопреработвателни предприятия

НЕК Национална електрическа компания

НДЕ Норма за допустими емисии

НСИ Национален статистически институт

НСОС Националната стратегия за околна среда

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НПРЦР Национална програма за развитие на селските райони

ОбА Общинска администрация

ОСП Обща селскостопанска политика

ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013

ОПРЧР Оперативна програма развитие на човешките ресурси

НПРЗСР Национална програма за развите на земеделските и селски раьони

ОПАК Оперативна програма административен капацитет

ФБГ Фонд българска гора

ФПЧ Финни прахови частици

ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда

ОПУДО Общинска програма за управление дейноста на отпадъците

ПР Проект Родопи

ПРСР Програма за развитие на селските райони

ПДК Пределно допустима концентрация

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПСОВ Пречиствателни станции на отпадъчни води

РЕЦ за ЦИЕ Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

РИОСВ Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване на общественото здраве

РУГ Регионално управление на горите

РЦУО Регионален Център за Управление на Отпадъците

СИЗП Система за идентификация на земеделски парцели

СОЗ Санитарно-охранителни зони

ТСБ Териториално статистическо бюро

ТБО Трвърди битови отпадъци

ТИЦ Туристически информационен център

SWOT Анализ силни слаби страни, възможности и заплахи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconОпазване на околната среда
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е приета с Решение №32...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда 2009-2013г
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconОбщинска програма за опазване на околната среда
Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с опазване на околната среда обхват на дейност и статут на...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2013 г iconОбщинска програма за опазване на околната среда на община

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом