Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова
ИмеАнализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер121.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/products/doklad_publikacia_sho
Проект VS/2009/0384

Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминация” - ПРОГРЕС (2007-2013)
Министерство на труда и Комисия за защита

социалната политика от дискриминация


Прогрес към равенство:

национални, ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”

съфинансиран от ЕК и МТСП по договор VS/2009/0384

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Доц. д-р Румяна Стоилова

Доц. д-р Божидар Ивков

Гергана Николова
С финансовата подкрепа на Програмата за заетост и социална солидарност –

ПРОГРЕС (2007-2013 г.) на Европейския съюз

VS/2009/004/0384


РЕЗЮМЕ

Изследването е насочено към проучване на обществените нагласи по отношение на равнопоставеността и дискриминацията по признаците – раса/етнически произход, възраст, религия, сексуална ориентация, здравен статус (увреждане) и пол, като пресечна точка на изследваните дискриминационни практики. Проследени са националните специфики в европейска съпоставителна перспектива и е характеризиран динамичният аспект, промяната на обществените нагласи в периода 2007-2010г. Анализът показва най-уязвимите групи на пазара на труда, състоящи се от хора, по-често застрашени да бъдат подбирани по индивидуални характеристики вместо по квалификация и образование. Изследвано е акумулирането на индивидуални характеристики, които най-често водят до множествена дискриминация - като етнос, възраст и пол или етнос, пол и здравен статус. Отчетена е осведомеността за индивидуалните права, подреждането на институциите за противодействие на дискриминацията. Характеризирани са нагласите на работодателите към хора с различни индивидуални характеристики и спрямо възможни мерки за превенция.


Паспорт на изследването: Национално представително - интервюирани са 1000 пълнолетни лица, в 125 гнезда, в 86 населени места в цялата страна, в периода 23 септември - 7 октомври, 2010. Теренната работа е проведена от НЦИОМ.


За контакт с авторите:

Институт за изследване на обществата и знанието , БАН

Rumiana.Stoilova@gmail.com

Теоретичен модел и паспорт на изследването

Сферата на труда е разработена най-обширно, като изследването отчита и неравенствата при достъпа до образование, до здравни и социални услуги, изключеността по линия на местоживеенето и на дисбалансите между град и село. Една от причините равнопоставеността при достъпа до заетост и професионално израстване да са във фокуса на изследователския интерес е ситуацията на икономическа и финансова криза, на съкращения в бюджетната сфера. В тази ситуация е възможно повишаване на дискриминацията в заетостта и е наложително публичните средства да бъдат изразходвани най-ефективно. Затова в изследването е заложено проследяването на динамиката на обществените нагласи в сравнение с предходни изследвания. В условията на нарастване на значението на конкуренцията осигуряването на равенство при достъпа до пазара на труда е от изключително значение. На държавата при това се придава основно значение, но от индивидуалната осведоменост и съпричастност зависи възможността за функционирането на едно общество, в което няма изключени от труда и образованието, от достъпа до качествени услуги.

Качеството на трудовата заетост и възможностите за професионално развитие определят в голяма степен равнището на получаваните доходи през целия живот. Трудовата заетост влияе съществено и върху качеството и честотата на социалните контакти, върху възможностите за достъп до качествени услуги. Затова е важна цялостната оценка на трудовата ситуация, както и на различните неблагоприятни аспекти, произтичащи от индивидуални характеристики, от политическите и религиозни убеждения, от действията за отстояване на основни граждански права или синдикално участие. За такава цялостна оценка допринася отчитането на сравнително по-слаби форми на изключване и неприемане например усещането за различно, най-често негативно отношение към отделни хора, но и отказът за назначение на работа заради определени индивидуални характеристики, независимо дали е под формата на пряка или непряка дискриминация.

Промените в труда през последните 20 години , определяни от глобализацията , от изместване в посока на превес на заетост в услугите пред тази в промишлеността и в тежката индустрия, налагат обективни трудности пред мъжете на пазара на труда. Жените в редица случаи се оказват предпочитани от работодателите затова, че са склонни да работят за по-малко пари, да не претендират за повишение и да не се възпротивяват когато им възлагат непрестижна и зле платена работа. Всичко това обаче поставя въпроса за дискриминацията, когато по-млади хора и жени са търсени за точно такава несигурна или зле платена работа.

В България достъпът до пазара на труда за хора с ниско образование е по-труден в сравнение с други европейски страни. Това обстоятелство води и до увеличаване на дискриминационните нагласи, доколкото хората с ниско образование по-често са от ромски етнос. Затова е обосновано по-внимателното фокусиране върху значението на етноса за участието на пазара на труда при най-ниските образователни нива1.

Възрастта и полът са други две индивидуални характеристики, които имат значение по отношение на риска да се работи без трудов договор или на временен трудов договор, да се избира предимно заетост в публичния сектор, вместо в частния2. Мъжете и младите хора по-често работят без трудов и на временен договор в сравнение с жените, но и по-често могат да бъдат намерени в проспериращи частни фирми с по-добро заплащане3. Критичен преход за достъпа на жените до добре платена работа е повторното връщане на работа след раждане на дете, шансовете им да бъдат включвани в допълнително обучение или да получават повишение. Различията в зависимост от образованието са значителни. Важно е обаче да се изследва приносът на допълнителни индивидуални характеристики например етнос и здравен статус за намаляване на шансовете на жените с еднакво образование да достигат до желана позиция в труда.

Вземане на решения, власт и управление. Съществуват бариери пред вертикалното израстване на жените , обозначавани като „стъклен таван”. За да установим развитието на нагласите за равнопоставеност между мъжете и жените по отношение на достъпа до властови позиции е задаван въпрос за доверието към жените и мъжете на ръководни позиции в различни типове институции - университет, полиция, болница, банка, съд, училище и т.н.


Сравнителна европейска перспектива


За две измерения на неравнопоставеност резултатите в българското допитване в рамките на европейското изследване на «Дискриминацията в Европейския съюз» (2007) са по-високи от средните за ЕС – да си на възраст над 50г. и да си инвалид4. През 2010г. обществените нагласи не са коренно променени (Фигура 1). Принадлежността към категорията хора с увреждания най-често се смята за недостатък, следвана от възрастта над 50 години, ромския произход и различната сексуална ориентация. Като цяло обаче в България продължава да се подценява значението на принадлежността към определена група като източник на депривация – да си от ромски произход е неблагоприятно обстоятелство за 77% от ЕС, но за 58% (2007) и 57.9% през 2010г. от българите, да си с различен етнически произход в сравнение с останалото население е неблагоприятно за 62% от ЕС, но за значително по-малко българи (33% през 2007г.) и за още по-малко 17.3% през 2010г. Да си хомосексуален е неблагоприятно за 54% от ЕС, но за 40% от българите през 2007г. Нарастване за негативните нагласи се наблюдава през 2010г. – 51%. Различната религия е неблагоприятна за 39% в ЕС, за 21% от българите през 2007 и за 16.7% през 2010г. Да си жена е неблагоприятно обстоятелство според 33% средно за ЕС, за 23% от българите през 2007г. и за още по-малко (11%) през 2010г. Да си по-млад от 25г. е неблагоприятно за 20% в ЕС , но за 7% за от българите през 2007г. и за 9.4% през 2010г. Да си мъж е неблагоприятно за незначителен дял средно за ЕС 4%, за 2% в България през 2007г., 5.3% през 2010г. Резултатите говорят за подценяване в България на дискриминацията по повечето признаци. Това означва, че от съответните хора се очаква да се справят еднакво добре с останалите без да се отчита нуждата им от подкрепа като принадлежащи на по-непривилигирована група. Не се наблюдава съществена промяна в обществените нагласи в посока на признаване на затрудненията пред отделни хора по причини, водещи до дискриминация.


Фигура 1.

Принадлежността към социална група като недостатък (в %)Източник: Равнопоставеност и дискриминация, 2010.

Отговорността за преодоляване на дискриминацията в ЕС е на отделния човек и на образователните институции, в България е на държавата. Водещата роля за противодействие на дискриминацията в Европа през 2007г. се определя за училищата и университетите (42%), следвани от родителите (40%), медиите (34%), държавата (31%), а у нас на първо място се поставя държавата (50%) през 2007г. и още повече 76,5% през 2010г., следвана от училищата и университетите (30%) 2007г. Резултатът се запазва (27.1%) през 2010г.. На работодателите разчитат една трета (30%) през 2007г. Значително по-малко (12.6%) през 2010г. разчитат на тях; и медиите (28%) през 2007г., 23.1% през 2010г. Тази обърната пирамида на обществените очаквания трябва да се огледа, за да се промени. В ЕС веднага след училището се поставя ролята на родителите. За сравнение ролята на родителите в България идва на пета позиция през 2007г., но вече на втора през 2010г. (Фигура 2). Местните власти са поставени на пето място през 2010г. – 17,6%, следвани от Парламента – 16,9%. Твърде слаба роля е отредена на гражданските сдружения (5.4%) и на синдикатите (5,2%) в борбата с дискриминацията.


Фигура 2.

Институции с най-значима роля в борбата с дискриминацията (в %)Източник: Равнопоставеност и дискриминация, 2010.


Равенство при достъпа до пазара на труда

За проявата на различно отношение от страна на колеги или работодатели най-често допринася възрастта. Наблюдава се тенденция на намаляване на изпитваното негативно отношение в посока от колеги към работодатели и клиенти. По-вероятно е негативното отношение на работното място, отколкото с външни контрагенти и клиенти (Фигура 3).

Фигура 3.

Усещане за различно (по-скоро негативно) отношение към респондентите от страна на определени категории лица поради различни характеристики на респондента

(в %)Бележка: Посочван е повече от един отговор

Според повече от половината респонденти за ромите (56,4%) и за хората с увреждания (54,0%) съществува по-голям риск от уволнение или преминаване на по-ниско платена работа в годините непосредствено преди пенсиониране има. Повече застрашени са жените (47,7%) – в сравнение с мъжете, за които същият риск е отбелязан от по-малък дял анкетирани (34,8%)(Фигура 4).

Фигура 4.

Наличие на по-голям от средния риск от уволнение или преминаване на по-ниско платена работа в годините, непосредствено преди пенсиониране сред хората във всяка една от изброените по-долу групи (в %)Изводи

  • Дискриминацията по признака увреждане е поставена на първо място като най-разпространена форма в съвременното българско общество (76.1%). На хора с увреждания биха помогнали с дарения или доброволен труд 64,6% от анкетираните. За всички останали категории готовността за личен ангажимент е много по-ниска (под 10%).

  • Най-често нееднакво отношение като личен опит с дискриминация изпитват хората заради своята възраст (13,4%) и етнос (8.1%). Дискриминацията по възраст засяга по-често хората над 50 години (29%) и по-рядко по-младите (13,5%). Етническият произход като пречка е посочван по-често от ромите (24,4%) и от турците (12,6%) в сравнение с етническите българи (6,9%).

  • Съществува неравнопоставеност между половете при заплащането на труда. Случаите на по-високо заплащане на мъжете в сравнение с жените – при заемани едни и същи длъжности са посочени от 15.0% от анкетираните, според близо половината анкетирани (43.9%) мъжете и жените получават еднакво заплащане. Полът и отглеждането на дете в семейството водят потенциално до отказ на служебно повишение, въпреки ниските стойности , говорещи за сравнително рядко проявление. Може да се допусне, че не толкова дискриминация, колкото „доброволен“ избор насочват жените с малки деца встрани от високи постове. Все пак остава традиционната убеденост в половата разполовеност на ръководството на определени обществени сфери, най-подчертано за полицията – 70.6% биха се доверили повече на началник мъж, заемащ посочената позиция. За останалите позиции предпочитащите мъж са по-малко от половината.

  • Оценяващите различната сексуална ориентация като недостатък най-често са мъже (51,6%), на възраст 30-39 г. (61%), от София (54,7%), живеещи без лишения (55%). Спрямо хората с различна сексуална ориентация се наблюдават най-ниските относителни дялове на възприемащите принадлежността към тази категория като предимство и едни от най-високите относителни дялове на оценяващите принадлежността към тази категория неутрално, т.е. оценката на човека не зависи от сексуалните предпочитания, а от цялостния социален образ, който успява да изгради. Да бъдеш човек с различна сексуална ориентация е недостатък според повече от половината (52%) собственици на фирми с по-малко от 10 наети лица и според 40% от собствeниците на по-големи фирми. В нагласите на работодателите различната сексуална ориентация се нарежда като сила на негативните оценки след уврежданията, възрастта над 50 г. и етноса – преди всичко ромски.

  • В обществото е широко разпространено убеждението, че религията не е основание за различно или негативно отношение – 89.5% от анкетираните. По-разпространено е единствено убеждението в равенството на половете, споделено от 92.5%. Има достатъчно основания в противното, което показва, че има смисъл разясняването на причините и формите на дискриминативното отношение при изразяване на религиозните убеждения. От друга страна може да се допусне и даването на социално желателни отговори по тема, която крие конфликтен потенциал.

  • По-голямата част от работодателите разглеждат като недостатък принадлежността към категорията „хора с увреждания”. Най-силна подкрепа на финансирането на програми, улесняващи достъпа до образование обаче се изразява именно към хората с увреждания. Те са изразявани от собствениците на фирми, наемащи до 10 лица – 85% и по-рядко от собствениците на по-големи фирми – 40%.

Препоръки

Очаквано медиите са най-предпочитаният източник на информация за дискриминация в България – 71,5%. Това означава, че начинът, по който медиите поднасят информация – обективен и информативно-неутрален, без дискриминационни елементи в съобщенията, или подвеждащ и с елементи на неглижиране на хората по един или друг признак, е важен фактор за постепенното преодоляване на определени видове дискриминация, или обратно – за затвърждаване на стереотипите и на дискриминационните практики. Проучванията на обществените нагласи често регистрират резултата от въздействието на медиите. Затова е особено важно паралелното проучване на съдържанието на медиите и съответно мониторинга върху позитивното представяне и информиране за индивидуални характеристики, които правят хората уязвими за дискриминационни практики като необходима част от техния постоянен репертоар. Във всеки случай на индивиди, към които се изразява негативно отношение акцентът следва да е върху индивидуалната ситуация и възможностите, които институциите предоставят за нейното подобряване, за достъпните стратегии за излизане от нишата на неприемане и маргинализация.

Основна причина за високите нива на дискриминираност на по-възрастните хора в трудоспособна възраст е неадекватното им образование и липсата на готовност на работодателите да инвестират в продължаващо образование за тях. Ниски са и обществените нагласи за подкрепа на програми, насочени към по-възрастните служители. Готовност за подкрепа на програми, насочени към допълнително образование за хората над 50 години изразяват едва 8.1%. За сравнение подкрепа за образование на хора с увреждания е изразена от 59.8%, за хора в неравностойно положение например сираци – от 52.4%, подкрепа за образование на социално слаби е заявена от 32.9% и към млади хора от 16.3%. Мотивацията за включване в допълнително обучение, подборът на адекватни образователни курсове и информирането за ефекта от тях върху шансовете за намиране на работа са елементи на една ефективна стратегия за намаляване на депривираността на по-възрастните хора в трудоспособна възраст.

Трудно достъпни или недостъпни са предимно здравните услуги поради недостиг на финансови средства съответно за достъп до зъболекар 14.4%, лекар 7.1%, до аптека 8.5%. В други случаи недостъпността на здравните услуги е по причина на местоживеене - съответно социални грижи за възрастни и нуждаещи се са недостъпни за 21.1%, зъболекар за 14.3%, аптека за 12.4%. Проблемите и затрудненията в достъпа до здравни услуги са свързани не толкова с наличие на дискриминация, колкото с организацията на здравните услуги, с ниските доходи на нуждаещите се от тях, с отдалечеността на здравните заведения и мобилността на пациентите. Границата между град и село се запазва. Като се отчита застаряването на населението в селата се задълбочава проблемът с възрастните хора и техния достъп до здравни и социални услуги, който изисква специално внимание и целенасочени програми.

1 Стоилова,Р, Харалампиев,К. 2010 Джендър неравенства и роля на държавата за тяхното намаляване, Международен сравнителен анализ, в: Тилкиджиев, Николай (съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи по Европейското социално изследване 2006/2009) , Изток-Запад, 349-369.

2 Rumiana Stoilova, Kaloyan Haralampiev, 2009 Stratification in Bulgaria. Measuring the impact of origin, age, gender, and ethnicity on educational attainment and labour market placement, Годишник на Софийски Университет, Философски факултет, Книга Социология, Том 101,89-105.

3 Rumiana Stoilova 2008 Impact of Gender on the Occupational Group of Software Producers in Bulgaria, in : Stoilova.R.,Kirov.V. (Ed.) Changes of Work and Knowledge-Based Society, Sociological Problems, Special Issue, 94-117.

4 Евробарометър 263, 2007.

Свързани:

Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на катедра Математически анализ на фми
Р. Малеев, доц д-р В. Цанов, доц д-р Г. Александров, доц д-р Н. Рибарска, доц д-р Вл. Бабев, доц д-р Л. Николова, доц д-р М. Такев,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на катедра Математически анализ
Присъстват: проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова, доц....
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на катедра Математически анализ
И. Сосков, проф дмн Р. Леви, проф дмн Р. Малеев, проф дмн Д. Толев, доц. В. Цанов, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. Л. Николова,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим Захариев, доц д-р Надя Антонова,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconСофийски университет
...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на катедра Математически анализ
Присъстват: проф дмн Р. Леви, проф дмн Д. Толев, доц. В. Цанов, доц. Г. Александров, доц. М. Такев, доц. Л. Николова, гл ас. П. Първанов,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Надя Антонова, доц д-р Вълко Петров, доц д-р Детелина Игнатова, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Нина Пешева, доц д-р Станимир Илиев,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика бан
Румяна Коцилкова, проф дн Йорданка Иванова, проф дн Николай Витанов, проф дн Даниел Данчев, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн Евтим...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на Научния съвет на Института по Механика при бан
Стефан Радев, чл кор. Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков,...
Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова iconЗаседание на Научния съвет на Института по механика при бан
Ангел Балтов, проф дн Николай Витанов, проф дн Румяна Коцилкова, проф дн Валентин Абаджиев, проф дн Йорданка Иванова, доц дн Евтим...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом