На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година
ИмеНа община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://hisar.bg/download/planovestrategii/АУПТ-Стратегия/Strategiq_za_Ikon[1]._Razvitie-25.06.20
  1   2   3   4   5   6   7   8ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАР – Стратегически насоки за развитие
Стратегия за икономическо развитие

на община Хисар

и

Оперативна програма

за изпълнението й

Юни 2007 година

ПЪРВА ЧАСТ: Стратегия за икономическо развитие на Община Хисар
І. ВъведениеНастоящата Стратегия за икономическо развитие на община Хисар конкретизира възможностите за развитие в периода 2007 – 2015 година. Тя е базирана на приетия от Общинския съвет на Хисар „Общински план за рзвитие за периода до 2013 година”. Насоките отчитат определените приоритети в този план и доразвиват проблематиката, отнасяща се до неговия Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на община Хисар”.

Наред с това, настоящата Стратегия отчита и преките връзки на посочения по-горе приоритет с останалите приоритети от общинския план.

Документът е съобразен и с останалите стратегически планови документи, касаещи развитието на община Хисар:

  • Областна стратегия за развитие

  • План за регионално развитие на Южен централен район.

Друга важна характеристика на настоящата стратегическа разработка е, че се базира на извършените през първия етап на проекта Ситуационен и SWOT анализ на община Хисар.

Документът е съобразен и със заявените местни приоритети за развитие, съдържащи се в общинската програма за развитие на туризма, общинския бюджет, разработените общински проекти (в процес на реализация или търсещи финансиране).

Заявените стратегически приоритети са конкретизирани в насоки и мерки за реализацията им (кореспондиращи с основния планов компонент според възприетата в Общинския план на Хисар схема). Това позволява да се постигне обвързване със съществуващия капацитет на Общината и с потенциалните източници за финансиране от европейски фондове, национални програми, публично-частни партньорства, външни и вътрешни частни инвестиции и други.


ІІ. Основна стратегическа целОсновната стратегическа цел в икономическото развитие на община Хисар през периода 2007 – 2015 година е

осигуряването на балансирано и устойчиво развитие на местната икономика.

Подобен тип развитие на икономиката на общината е важен фактор за реализиране на всички приоритети, залегнали в Общинския план.

Устойчивото и балансирано развитие изисква разумно и комплексно използване на всички общински ресурси в съответствие със заявените приоритети. То означава и стремеж към максимално ефективно използване на целия наличен местен капацитет и активно търсене на външни ресурси. Неговото постигане е условие и за подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението и ще създаде нови възможности за предприемаческа инициатива. От друга страна балансираното и устойчиво икономическо развитие ще наложи необходимостта от по-добро планиране и усъвършенстване на цялата съпътстваща и прилежаща инфраструктура.

Устойчивото развитие на икономиката в общината е пряко зависимо и от секторните политики и мерки на местната и централна власт по отношение на опазване на околната среда и културно-историческото наледство и ефективното използване на възможностите, които членството на България в ЕС предоставя.


ІІІ. Стратегически приоритети
Така заявената основна статегическа цел пред развитието на икономиката на община Хисар изисква концентриране на ресурсите и действията в неголям брой приоритети. Настоящата разработка предвижда три такива стратегически приоритета:

  1. Създаване на по-добра и регулирана инвестиционна среда

Инвестиционната среда в община Хисар в основни линии се детерминира от общите фактори на външната среда в държавата – данъчната й политика, институционалното и законово регулиране на бизнеса, макроикономическа й политика и други. В досегашното си поведение общинската администрация е имала ограничена роля. Очакваната финансова децентрализация на общините ще се превърне в багоприятен фактор и ролята на Общината за регулиране на инвестиционната среда ще расте.

Наред с така заявения общозначим приоритет, в настоящата стратегическа разработка са определени и два секторни приоритета – в туризма и в земеделието.

  1. Диверсифицирано развитие на туризма

Туризмът е естествено очерталия се като приоритетен отрасъл в общинската икономика. Той се развива на база на съществуващите природни и историческо-културни дадености, а така също и на традициите на местната общност. По-нататъшното му развитие е свързано с разнообразяване на формите му и взаимното им допълване.

  1. Развитие на ефективно селскостопанско производство

Фактори за ефективното селскостопанско производство са мащабите на отделните бизнеси, използваните технологии и техника, качеството на управление, основните и подкрепящи го структури. Настоящият селскостопански бизнес в общината изпитва негативното влияние на всички недостатъци на провежданата аграрна политика в страната. В същото време, излизането на българския селскостопански производител на ЕВП на ЕС и присъединяването на страната към Общата селскостопанска политика дава възможност за целенасочено съдействие на перспективните селскостопански сектори и производители.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconНа община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юли 2007 година
Планиране на местното икономическо развитие на община хисар – Стратегически насоки за развитие
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconДо общински съвет враца докладна записка от Ани Василева Зам. Кмет на Община Враца по бюджет, финанси и оперативни програми Относно
Асоциация Враца 2007” за изпълнението на проект „Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” в община Враца”,...
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconПрезентация по темата направи г-н Стоян Котов. От последното заседание на Комитета за наблюдение на опрср /1 юни 2010 г./ са извършени дейности в няколко насоки.
Шестото заседание на комитета за наблюдение изпълнението на оперативна програма развитие на сектор рибарство /2007-2013
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconРепублика българия
Информация за напредъка в изпълнението на оперативна програма за развитие на сектор „рибарство” /2007-2013 г
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconРепублика българия
Четвъртото заседание на комитета за наблюдение изпълнението на оперативна програма развитие на сектор рибарство /2007-2013
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconОперативна програма за транснационално сътрудничество в югоизточна европа 2007 2013
Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” за програмния период 2007 2013 година по цел “Европейско...
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно...
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно...
На община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом