Община варна дирекция "Младежки дейности и спорт" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна
ИмеОбщина варна дирекция "Младежки дейности и спорт" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна
Дата на преобразуване24.10.2012
Размер62.07 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://nts.tea.bg/Borsa za idei_2007.doc
ОБЩИНА ВАРНА

Дирекция “Младежки дейности и спорт”


ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА

У К А З А Н И Е


за участие в общинската инициатива – конкурс

“Младежка борса за идеи ” – 2007г.І. Цел:

Създаване на предпоставки за участие на младите хора в обществено-икономическото развитие на град Варна.


ІІ. Задачи:

 1. Обединяване усилията на широк кръг от значими за развитието на Община Варна фактори, които да очертават приоритетните области за проява на младежка инициатива.

 2. Осъществяване на по-тясно сътрудничество между Община Варна и Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна с ръководствата на академичните и училищните общности, организациите с нестопанска цел и частния бизнес за решаване на проблеми, свързани с успешната реализация на младите хора.

 3. Създаване на предпоставки за по-непосредствен контакт между бизнес-средите, академичните и училищните общности за обмяна на идеи и осъществяване на бизнес-контакти.

 4. Оценяване и стимулиране на стойностни идеи на млади хора и младежки общности, свързани с развитието на град Варна.


ІІІ. Право и ред на участие:

 1. В инициативата - конкурс могат да участват млади хора на възраст от 16 до 25 години, които учат, работят и живеят на територията на Община Варна (индивидуално или в екип).

 2. Конкурсът се провежда ежегодно, в две части:

 • Борса за идеи”- ученици, студенти, работещи

 • Конкурс за най-добра дипломна работа” – студенти


2.1“Борса за идеи” – тема за 2007 г.: “Да спрем насилието над децата”

 • обявява се през м.март;

 • анотациите на идеите се приемат до 31 май 2007 г., в стая № 16 на база Младежкия дом – Варна, или на адрес: Варна 9000, бул.”Цар Освободител” № 27 – за конкурса “Младежка борса за идеи”, с препоръчано писмо – с обратна разписка.

 • Технически изисквания към предложенията:

 • представят се на хартиен носител;

 • размер - А4;

 • обем - една страница;

 • шрифт - Times New Roman, с размер на буквите 12;

 • полета – от всички страни 2 см.;

 • последователност на изписване на анотацията – по приложен формуляр за кандидатстване.

 • До публична защита се допускат всички постъпили анотации на идеи, отговарящи на поставената тема.

 • Провежда се публична защита:

 • устно изложение до 15 минути, което може да се онагледи с мултимедийно представяне, постери, плакати и други нагледни средства;

 • срок до 30 юни 2007 г.


2.2 “Конкурс за най-добра дипломна работа – 2007 ”:

 • обявява се през м.март, в три направления: технически, икономически и хуманитарни науки;

 • дипломни работи се предават до 30 юли; задължително се придружават от две рецензии и едно препоръчително писмо – от името на академичното ръководство, подписано от ректора и подпечатано с печата на ВУЗ-а;

 • препоръчителното писмо, освен основанията за номиниране на предложената дипломна работа, съдържа пълни данни за автора: трите имена, домашен адрес, телефон и e-mail – за контакти;

 • критерии за оценяване на постъпилите дипломни работи:

 • самостоятелен принос на автора при разработване на темата;

 • очакван икономически, социален и друг ефект на разработваната тема – влияние върху общността;

 • качество на оформяне на дипломната работа;

 • способност на автора за ползване на източници.

 • Награждаването на номинираните дипломанти се извършва в навечерие- то на 15 август - Ден на Варна;


Забележка: Дипломните работи се представят по пощата на адрес:

Варна – 9000, ул.”Цар Симеон І” № 25, Териториална организация на НТС – Варна, за конкурса “Най-добра дипломна работа – 2007” (препоръчано писмо, с обратна разписка) или на ръка – стая № 608, VI етаж, Дом на науката и техниката – Варна.


ІV. Изисквания към съдържанието на предлаганите идеи:

4.1. Да отговарят на определената тема;

  1. Да съдържат оригиналност и да са практически приложими;

  2. Да отговарят на задължителните съдържателни и графични изисквания, определени от организаторите на конкурса;

  3. Като приложения се приемат макети, чертежи, таблици, графики и други нагледни средства.


V. Оценяване на разработките:

Оценяването на разработките и от двете части на конкурса става от петчленна единна комисия, която включва представители на основните организатори – Община Варна (2); Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна (3) и други специалисти (при необходимост). Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Оценяването се извършва въз основа на следните критерии: стойност и значимост на постигнатите резултати; очакван или доказан ефект от разработването и внедряването на идеята или дипломната работа; количествено и качествено съпоставяне на положителните страни на идеите и дипломните работи.


VІ. Награждаване:


А) “БОРСА ЗА ИДЕИ”


Морални награди:

 • грамота на Община Варна и ТО на НТС – Варна: за класираните на І, ІІ и ІІІ място;

 • дипломи – за поощрения.


Материални награди:

индивидуални индивидуални

за ученици за студенти и работещи за екипи:

І място: 150 лв. 175 лв. 250 лв.

ІІ място: 125 лв. 150 лв. 200 лв.

ІІІ място: 100 лв. 125 лв. 100 лв.


Б) “КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА – 2007”


Морални награди:

 • грамота на Община Варна и ТО на НТС – Варна: за класираните на І място;

 • дипломи – за поощрения.


Парични награди:

 • І място - технически науки: 180,00 лв.

 • І място - икономически науки: 180,00 лв.

 • І място - хуманитарни науки: 180,00 лв.


VІІ. Финансиране:

Осъществява се от Община Варна и Териториалната организация на НТС - Варна.


VІІІ. Популяризиране:

Осъществява се с помощта на регионалните медии от координираща работна група, която включва представители на съорганизаторите на инициативата.

За общинската инициатива - на училищните и академични ръководства от град Варна се предоставят и рекламни афиши.


На WEB-страниците на дирекция “Младежки дейности и спорт”- www.varnanamladite.com и ТО на НТС - www. nts.tea.bg също се публикуват материали по конкурсите, включително имената на наградените.


ІХ. Координация и оперативно ръководство:

 • съпредседатели на Организационния комитет са:

Директорът на дирекция “Младежки дейности и спорт” (ДМДС) при Община Варна и Председателят на Управителния съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Варна;

 • координатори: представител на ДМДС – отдел „Младежки дейности” и на Териториалната организация на НТС – Варна;

 • в комисията по номинирането участват определените от Директора на ДМДС при Община Варна (2) и Управителния съвет на ТО на НТС – Варна (3) длъжностни лица, учени и специалисти.


Забележка: При ежегодното обявяване на общинската инициатива-конкурс “Младежка борса за идеи ” до заинтересованите училища, ВУЗ и НПО се изпраща писмо-покана за среща, свързана с разясняването на указанието за конкурса.


За контакти:


инж. Йордан Славов, ръководител на направление “Научно-техническа и организационна дейност” при Териториалната организация на НТС-Варна;

сл.тел.: 63 05 31 (секретарка) или 63 05 35 ; факс: 63 05 33

E-mail: nts@nts.varna.net; URL: www. nts.tea.bg


Юлия Вълчева, старши експерт в отдел “Младежки дейности” , сл.тел.: 616 815

E-mail: varnanamladite@gmail.com; URL: www.varnanamladite.com


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В КОНКУРСА

МЛАДЕЖКА БОРСА ЗА ИДЕИ”


1....................................................................................................................................

/Наименование на идеята/


2..................................................................................................................................

/Име, презиме, фамилия/


3..................................................................................................................................

/Дата на раждане/


4....................................................................................................................................

/Учебно заведение, клас, курс/


5...................................................................................................................................

/Телефон за контакти, e-mail/


6. Предложение за решаване на поставения проблем


дата: подпис:

Свързани:

Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconАвтобиографи я лична информация
Териториална организация на Научно – техническите съюзи – Варна, секция „Стокознание”
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconТериториална организация на научно техническите съюзи варна
Молим Ви в талона – заявка за участие в конференцията да посочите тематичното направление
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconПревенция и информация
Община Варна, Дирекция "Младежки дейности и спорт", Отдел "Превенции", бул."Цар Освободител" 27, Варна 9002
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconПревенция и информация
Община Варна, Дирекция "Младежки дейности и спорт", Отдел "Превенции", бул."Цар Освободител" 27, Варна 9002
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconПревенция и информация
Община Варна, Дирекция "Младежки дейности и спорт", Отдел "Превенции", бул."Цар Освободител" 27, Варна 9002
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconЗаявка за участие
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт.”. Цялата отговорност...
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconBowling наредба
Турнирът по Боулинг „Купа 8-ми декември” се организира и провежда от Отдел „Спорт”, Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община...
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconГодишни поименни награди на община варна за варненските студенти
Наградените са номинирани от дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция „Образование”
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconКонсултативен младежки съвет 2011г. Председател: Кирил Йорданов – кмет на Община Варна
Зам председател: Калинка Попстефанова директор на дирекция "Младежки дейности и спорт"
Община варна дирекция \"Младежки дейности и спорт\" териториална организация на научно-техническите съюзи – варна iconПрограмата е в приложение 1 към наредбата
Турнирът по мини футбол се организира и провежда от Отдел „Спорт”, Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом