Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер49.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/ELENA.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – РУСЕ
Д О К Л А Д


за резултатите от извършения одит на финансовото

управление на бюджета, извънбюджетните сметки

и фондове и управлението на имуществото в

Община Елена


Одитът на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и управлението на имуществото на Община Елена, за периода от 01.01.2003 г. до 30.06.2003 г., е извършена на основание заповед № П-78 от 07.07.2003 г. на председателя на Сметната палата.

За резултатите от одита е изготвен Одитен доклад №0050407803, който е връчен на кмета на общината – Дилян Стефанов Млъзев, на 12.08.2003 г.

Одитният доклад е приет с Решение на Сметната палата на 25.09.2003 г.


Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задача:


В общината не е изградена и не функционира система за финансово управление и контрол. По време на одита е издадена Заповед №РД-02-05-251 от 22.07.2003 г., с която кметът определя комисия за разработването на системата. Предварителният контрол се осъществява от главния счетоводител. Системата за двойния подпис е прилагана при поемане на всяко задължение. Така прилаганите контролни процедури не осигуряват в достатъчна степен възможност за проследяване на управленските действия и решения.

Счетоводната система е организирана, съгласно законовите изисквания и осигурява в достатъчна степен надеждност на представяната информация, всеобхватност и достоверност на отчетите. Не са осчетоводени горите от общинския горски фонд и част от земите от общинския поземлен фонд. Не са отразени в счетоводните регистри вземанията на общината от предоставените на концесия обекти в размер на 16 420 лв.

Бюджетът на общината е съставен, приет с решение №15 от 06.03.2003 г. и изменен при спазване изискванията на действащото законодателство. Структурата на приходите определя финансовата зависимост от държавата при осъществяване на функциите на общината, в т.ч. и дейностите, делегирани от държавата.

Изпълнението на общинския бюджет е организирано от кмета на общината. За периода от 01.01.2003 г. до 30.06.2003 г. планът за приходите е изпълнен на 40.76 на сто от годишния план, с относителен дял на собствените приходи – 36.34 на сто. Не са предприети достатъчно ефективни мерки за пълна събираемост на собствените приходи и не са потърсени резерви за изпълнението им.

Отчетените разходи към 30.06.2003 г. са 40.76 на сто от годишния план. Относителният дял на разходите за държавните дейности е 72.53 на сто от бюджета на общината. Извършено е дофинансиране на разходите за държавни дейности за сметка на общинските приходи в размер на 5 207 лв. Не са извършени незаконосъобразни разходи. Размерът на неразплатените разходи към този период е 236 311 лв., или 16.26 на сто спрямо общо извършените разходи. Причините за наличието на неразплатени разходи са: наличието на ограничителни условия по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2003 г. относно издръжката на държавните дейности; диференцираното предоставяне на държавните трансфери; изплащането на неразплатени разходи от 2002 г. и недостатъчната събираемост на някои неданъчни приходи.

Допуснато е нарушение на чл. 9 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, при извършената на 05.06.2003 г. доставка на центрофуга за Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Илаков рът, на стойност 5 640 лв. Не са представени три ценови оферти, с което са нарушени принципите регламентирани в разпоредбата на чл. 9 от Наредбата.

Не са застраховани имотите – публична общинска собственост, с което е нарушен чл. 9, ал. 4 от Закона за общинската собственост. Причина за това е непланирането на средства в бюджет 2003 г. Не са предприети необходимите действия, в съответствие с разпоредбата на чл. 57 от Закона за общинската собственост за актуването на възстановените земеделски земи – 5 295 дка от общинския поземлен фонд и 35 744.3 дка гори от общинския горски фонд. Определените наемни цени на декар, отдадена под наем земя са от 1998 г. и не са актуализирани. Не е осъществяван ефективен контрол по изпълнението на Наредбата за предоставяне на концесии, във връзка със сключените договори за предоставяне на концесии имоти – публична общинска собственост. Не са внасяни доклади от кмета до Общинския съвет за резултатите от концесионната дейност, с което е нарушена разпоредбата на чл. 45 от Наредбата.

При сключването на договора от 15.01.2003 г. за предоставянето на концесия “Плувен комплекс – Елена” от концесионера не са предоставени на концедента: банкова гаранция за изпълнение на инвестиционната програма; техническа информация и счетоводни отчети по тримесечия за изпълнението на договора.


Във връзка с решението на Сметната палата и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата на кмета на общината, в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, са предложени мерки за подобряване управлението на публичните средства и на имуществото, а именно:

1. Да предприеме необходимите действия за утвърждаване на системата за финансово управление и контрол и разписване на всички контролни процедури, с оглед повишаване качеството на информацията в отчетите и гарантиране на по-добро финансово управление.


2. Да упражни ефективен текущ контрол върху дейността на длъжностните лица в общината, относно подобряване събираемостта на наемите, с оглед обезпечаване на по-добро изпълнение на собствените приходи, както и за актуализиране на наемните цени.


3. Да упражни контрол върху дейността на длъжностните лица, в т.ч. на главния счетоводител за спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството и отразяване в счетоводните регистри на вземанията на общината, осчетоводяване на общинското имущество, с оглед осигуряване в достатъчна степен надеждност на информацията.


4. Да предприеме необходимите действия за осигуряването на необходимите бюджетни средства за застраховане на застроените имоти публична общинска собственост.


Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, кметът на общината следва писмено да уведоми Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад.


В изпълнение на решението на Сметната палата и на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата е изпратен доклад до Председателя на Общинския съвет – Елена, с оглед правомощията по Закона за местното самоуправление и местната администрация.


В изпълнение на решението на Сметната палата и на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата до Министъра на финансите и Министъра на държавната администрация са изпратени доклади за допуснатите нарушения на процедурите, регламентирани в Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.


Донка ДИМИТРОВА,

директор на

Териториално поделение

на Сметната палата - Русе


Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом