Община любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
ИмеОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер65.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://lyubimets.org/pics/ukaz.doc
О
БЩИНА ЛЮБИМЕЦ


О

БЛАСТ ХАСКОВО

Ул.”Републиканска” 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78


УКАЗАНИЯ


за предоставяне на държавна помощ, съгласно Регламент (БО) №1535/2007 на земеделски производители на плодове, зеленчуци и гъби през 2012 г.


Държавната помощ се предоставя на основание на Регламент № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощите De minimis в сектора на производството на селскостопански продукти, чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. "а" от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния съвет от 31.07.2012 г., Държавен фонд "Земеделие".
1.Обхват, условия и размер на подпомагане

1.1 Направление за подпомагане производството на:

Плодове: ябълка, праскова, кайсия, череша, слива, вишня и круша. На подпомагане подлежат и площи с неплододаващи насаждения.

Зеленчуци: домати (полско и оранжерийно производство), краставици (полско и оранжерийно производство), пипер, моркови, дини, пъпеши, лук-зрял, главесто зеле;

Гъби „Печурка".


1.2 Допустими разходи за помощта:

Държавната помощ се предоставя за поемане на част от разходите за производството на:

плодове и зеленчуци (закупуване на семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита, поливна вода).

гъби „Печурка" (закупуване на мицел, компост, торф, слама).

Забележка: Върху една и съща площ се признават разходи, направени само за една култура.


1.3 Размер на помощта:

Общият размер на предоставените на един земеделски производител помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро ( 14 668.70 лв.) за период от три данъчни години /2010 г. - 2012 г./.

Окончателната сума за подпомагане на хектар/декар за плодове и зеленчуци се определя с решение на Управителния съвет (УС) на Фонда след приключване на срока за подаване на заявленията.

Размерът на помощта за производителите на гъби -печурки се определя до 3 (три) лева на кв. метър стелажна площ еднократно за годината.


1.4 Размер на площта за подпомагане:

Минималната площ за всеки вид култура, за която един земеделски производител може да сключи договор с Държавен фонд "Земеделие" за производство на:

плодове -1 декар /0,1 ха;

зеленчуци (полско производство) -1 декар /0,1 ха;

зеленчуци (оранжерийно производство) - без праг;

гъби „Печурка" - без праг.


2. Ползватели:

2.1 Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. На подпомагане подлежат регистрираните до 31.07.2012 г.

2.2 Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

2.3 По мярката се подпомагат земеделски производители, които:

а/ нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие (ДФЗ). При наличие на изискуемо и ликвидно вземане на ДФ"Земеделие" срещу кандидатстващите, помощта се прихваща съобразено с размера на задълженията им.

б/ нямат задължения към Държавния поземлен фонд (ДПФ); в/ не са предприятия в затруднение.


3. Ред за кандидатстване:

3.1 Лицата по т.2 от настоящите указания кандидатстват в Областните дирекции (ОД) на ДФ"Земеделие", отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ ши ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).

3.2 Областната дирекция оформя документите в съответствие с настоящите указания, приложените образци и процедура за прилагане на помощта.

3.3 ДФЗ предоставя на МЗХ обобщена информацията от подадените заявления за определяне размера на помощта на декар/хектар с решение на УС на Фонда.

3.4 Кандидатите сключват договор за подпомагане.

3.5 Отдел „ПСМП", след подписване на договора от двете страни, нарежда сумата по посочената IBAN сметка на земеделския производител. Сумите се потвърждават от централно управление на ДФ „Земеделие".

3.6 Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" делегира права на директорите на областните дирекции за сключване на договори в размер до 14 668.70 лв. в ОД на ДФЗ по реда на чл. 11, ал. 1 от Устройствения правилник на ДФ"Земеделие".
4.Документи за предоставяне на помощта:

4.1. Кандидатите прилагат следните документи:

a/ заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

- липса на свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с доставчика;

- липса на задължения към ДПФ;

- ЕЖ (за ЕТ и ЮЛ)

- размерът на площите по видове култури, за които се кандидатства;

- IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

- наличие или липса на регистрация по ЗДДС;

- кандидатът не е предприятие в затруднение;

- фактурите не са представяни като разходо-оправдателни документи по други схеми на ДФ „Земеделие";б/ заверена регистрационна карта за 2012 г. по Наредба № 3 от 1999 г., при спазване на изискването по т. 2.1. от указанията.

в/ таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), издадена от отдел "ПСМП" на съответната ОД на Фонда, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2012 г. Анкетен формуляр за неочертаните площи издаден не по-късно от 31.07.2012 г., заедно с документ удостоверяващ стопанисването на площите;

Производителите на гъби - печурки задължително представят анкетен формуляр издаден не по късно от 31.07.2012 г., заедно с документ удостоверяващ стопанисването на площите;

г/ решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ);

д/ копие на оригинална фактура, копие на оригинална фактура с легализиран превод /при внос/ за направените разходи за закупуване на:

- семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита, поливна вода (за земеделските производители на плодове и зеленчуци);

- торф, компост, мицел, слама (за земеделските производители на гъби — печурки). За признаване на разхода, кандидатът задължително представя фактури за мицел и/или компост и допълва при необходимост до размера на помощта с фактури за закупени торф и/или слама;

е/ копие на платежен документ за извършено плащане по представените фактури.

4.2 Фактурите следва да бъдат издадени след 01.01.2012 година. Копията следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския производител и отдел ПСМП. След заверяване на копията, оригиналните документи се връщат на земеделския производител.

- За бенефициенти, регистрирани по ЗДДС, се признава стойността на фактурата без ДДС (т. е. по данъчна основа)

За бенефициенти, които не са регистрирани по ЗДДС, се признава стойността на фактурата с ДДС.

4.3 ДФ „Земеделие" служебно изисква от МЗХ информация за кандидатите за липса на задължения към ДПФ, като изпраща на електронен носител на главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения" списък на бенефициентите заявили участие по схемата.
5. Специфични изисквания:

5.1 Семената и посадъчния материал следва да бъдат закупени от регистрирани производители и/или търговци на посевен и посадъчен материал, включени в регистър на ИАСАС по Наредба № 13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (http://www.iasas.govemment.bg ).

5.2 Торовете е необходимо да са с произход ЕО или да бъдат включени в списък на „Регистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати" - (http://www.babh.government.bg). Произходът на торовете от ЕО да е вписан изрично във фактурата или да се доказва с документ от търговеца

(спецификация, протокол за съответствие, декларация от търговеца и др.).

5.3. Продуктите за растителна защита следва да бъдат закупени от доставчици, включени в списък на „Фирми, получили разрешение за извършване на дейностите за търговия с продукти за растителна защита, за търговия с продукти за растителна защита в малки опаковки в селскостопанска аптека, преопаковане й фумигация или фирми притежаващи разрешение за преопаковане" - (http://www.babh.povernment.bg).
6. Контрол:

6.1. Дирекция „КСП" извършва административна проверка по документи на случаен принцип на 10 % от бенефициентите.

Отделите „Регионален технически инспекторат" (РТИ) към ОД на ДФ „Земеделие" извършват проверка на място на кандидатствалите земеделски производители на гъби „Печурка" за констатиране размера и състоянието на декларираните площи. За констатацията от проверката се съставя констативен протокол.

ДФ „Земеделие" може да извършва последващ контрол относно изпълнение на схемата.
7. Отговорности:

7.1. При нецелево използване на предоставената държавна помощ по мярката, включително при анулирани фактури, деклариране на неверни данни и представяне на неистински документи, земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.
8. Срокове на помощта:

Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП" към областните дирекции на ДФ"Земеделие" - от 03.09. до 21.09.2012 г.

Срок за сключване на договорите - от 08.10.2012 г. до 17.10.2012 г.

Срок за изплащане на средствата - до 22.10.2012 г

Page of


Свързани:

Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
На основание чл. 66, ал. 5 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец във връзка със Заповед № рд-09-254/16. 05. 2012г., на Кмета на...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист по оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Оба любимец отдава под наем имоти общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд. За стопанисване на нивите,...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково утвърдил: кмет на община любимец
Реда за разглеждане на предложения и сигнали, сигнали за корупция и лошо администриране подадени до община любимец
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Чл (1) с тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /здои/ от служителите...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Община Любимец натуралните и стойностни показатели, за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2012год...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconОбщина любимец област хасково
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредба...
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconХарта на клиента на Община любимец
Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Любимец
Община любимец област хасково ул.\"Републиканска\" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78 iconРепублика българия
Един шахтов кладенец, разположен на територията на пи №000129, в землището на с. Белица, община Любимец, област Хасково
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом