Примерен тест по български език и литература
ИмеПримерен тест по български език и литература
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер73.22 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://ivanapostolov.bg/wp-content/uploads/2012/03/test_bg.doc
Примерен тест по български език и литература


І. Прочетете текста и отговорете на въпросите


Ниагарският водопад има два прага, по- високият от които е петдесет и един метра.

Той е известен в цял свят не само заради огромното количество вода, което се излива

от праговете му, но и защото се намира на границата между САЩ и Канада и до него се стига лесно. Водопадът Анхел е почти двадесет пъти по-висок от Ниагара, но е посещаван рядко, защото, за да стигнеш до там, трябва да пътуваш пет дни с лодка. Намира се в горното течение на река Карони във Венецуела, в местост с непроходима тропическа растителност.


1. Какъв е стилът на текста?


а/ научно-популярен

б/ официално-делови

в/ разговорен

г/ художествен


2. Коя е темата на текста?


а/ най-високите водопади в света

б/ водопадът Анхел

в/ Ниагарският водопад

г/ местоположението на двата водопада


3. Кое твърдение е грешно според текста?


а/ Ниагарският водопад е известен в цял свят

б/ Ниагарският водопад е най-високият водопад в света

в/ водопадът Анхел се намира във Венецуела

г/ водопадът Анхел е посещаван рядко от туристи


4. Каква дума служи за връзка между първото и второто изречение?


а/ местоимение

б/ наречие

в/ съюз

г/ частица


5. Коя от следните думи е съществително име?


а/ четящ

б/ четене

в/ четен

г/ читателски


6. В кое от следните словосъчетания е употребено прилагателно име?


а/ средиземноморски бряг

б/ отворен прозорец

в/ модерно се облича

г/ мислещ човек


7. Числителното име не е бройно в пословицата:


а/ Една птичка пролет не прави

б/ Петото колело на колата

в/ Петима Петка не чакат

г/ Две мечки в една бърлога не живеят


8. Коя от думите означава признак на предмет?


а/ светлина

б/ светъл

в/ светулка

г/ светофар


9. Изменяеми части на речта са тези, които имат:


а/ словообразувателни морфеми

б/ сродни думи

в/ представка, корен и наставка

г/ различни граматични форми


10. В кой ред има правописна грешка?


а/ колос

б/ ескимос

в/ термос

г/ коловос


11. Коя от думите е написана правилно?


а/ алчноста

б/ гордоста

в/ радостта

г/ прахтта


12. В кой ред има правописна грешка?


а/ Незрящите са изложени на риск, когато пресичат пътното платно.

б/ Той сякаш нестъпвал на земята, а летял.

в/ Неузрелите дини не са вкусни.

г/ На непрочелите урока ще им бъде трудно на контролното


13. Просто е изречението, което:

а/ има само един подлог

б/ се състои от подлог и сказуемо

в/ има едно сказуемо и изразява проста, завършена мисъл

г/ няма сказуемо, но се подразбира

14. В кое от изреченията не са употребени еднородни части?


а/ Сивите му очи играеха под безцветните вежди весело и подвижно.

б/ Над полето легна успокоителна вечерна сянка.

в/ Морните жетвари със смях и песни се връщаха в село на весели групи.

г/ И едно глухо неверие се роди между млади и стари.


15. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението?


Селянинът погледна към овцете запладнени на поляната задържа очите си над тях, но не ги виждаше, а погледът му пълен с грижа тъй си и блуждаеше.


а/ 1 б/ 2 в/ 3 г/ 4


16. В кое от следните изречения е допусната грешка?


а/ Не разбрах кой ще играе ролята на Дядо Коледа в пиесата.

б/ Обади ми се, за да ми кажеш с кой влак ще пътуваш!

в/ Кажи ми на кой да дам наградата?

г/ Интересно ми е кой ще дойде на срещата.


17. В кой от следните редове думите не са антоними:

а/ пасивност – активност;

б/ оптимизъм – песимизъм;

в/ укротявам – окуражавам;

г/ негативен – позитивен.


ІІ. Посочете верния отговор


1. Определете формата на стихотворението: „На прощаване” от Хр.Ботев!

а/ монолог;

б/ диалог;

в/ монолог, включващ скрит диалог;

г/ изповед.


2. Какъв е жанрът на следните произведения?

а/ „Немили – недраги”- ……………………

б/ „До Чикаго и назад”-…………………….

в/ „Опълченците на Шипка”-……………....

г/ „По жицата”-……………………………...


3. При изобразяването на Нено и Неновица в първа и втора глава от повестта „Маминото детенце” творецът не е използвал:

а/ гротеска;

б/ ирония;

в/ художествен детайл;

г/ градация.


4. Кой от изброените мотиви не се среща в разказа „Една българка”.

а/ за героизма;

б/ за саможертвата;

в/ за човечността;

г/ за безсмъртието.


5. Кое художествено средство не е използвано в увода на одата ”Опълченците на Шипка”?

а/ контраст;

б/ ирония;

в/ инверсия;

г/ метафора.


6. Защо човекът от Новия свят изпълва с тревога хуманиста Алеко Константинов?

а/ защото се е превърнал в автомат за печелене на пари;

б/ защото е изгубил способността да се усмихва;

в/ защото се стреми единствено към технически прогрес;

г/ защото динамиката на американския живот не го е отчуждила от другите.

Посочете неверния отговор


7. Какви внушения поражда сравнението на Ангелинка с „бяло врабче”:

а/ представа за душевна чистота и невинност;

б/ чувство за нещо необикновено и вълшебно;

в/ мисълта за привлекателна лекомисленост;

г/ усещане за игривост, палавост, закачливост.

Посочете невярното твърдение


8. Кое от посочените по-долу символни значения на двойката образи – символи ПТИЦА-ЗМИЯ е невярно, като имате предвид разказа „По жицата” от Й.Йовков

а/ добро – зло;

б/ щастие – нещастие;

в/ живот – смърт;

г/ изпитание – наказание.


9. Какво не се съдържа във възклицанието на Моканина:”Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!”

а/ укор към бога, че допуска нещастията в човешкия живот;

б/ мъка и съчувствие към трагедията на нащастното семейство;

в/ болка и състрадание към всички страдащи в божия свят;

г/ болезнено стенание на хуманиста.


ІІІ. Коригирайте грешките, допуснати в следния текст:


Мислите на чорбаджииката иронично са уценени от авторът като „зрели и практичиски”. Те разкриват героинята като исключително власна, безгранично алчна и духовно огръничена жена. Парите са единственото нещо, което я интересува, а въпроса, каде да ги скрие, е много важен за нея. Разбирането, че само богатството усмисля човешкото саществуване, е общо за двамата съпрузи. Еднакво е и тяхното виждане за щастие, изразено метафорично с думите „тишина и спокойствие”. Още в първа глава на повеста Каравелов разкрива, че в неновото семейство зад тази превидна хармония и безконфликност се крият ненормални семейни взаимоотношения, лишени от човешка топлота и любов.


ІV. Членувайте правилно означените думи в следния текст:


Поел път.... на хъшовски.... живот,Бръчков го извървява докрай и умира като герой при Гредетин. А Вазов не стана истински хъш. Той остава жив, за да обезсмърти подвиг.... на ония, с които бе делил оксъдни.... залък. И сега в повестта са и едини.... , и други..... Едини..... е герой, а други..... автор.

Автор..... също действа пред нас. Той не се крие зад събитията и образите, а непрекъснато излиза напред – обяснява, оценява, сравнява. Автор..... ние също го виждаме.... той вече не е толкова млад, около устните му са се очертали горчивите гънки на разочарованието. Между него и героите му лежи опит..... на една десетилетие, в критери...... му за оценка влиза и сравнението със следосвобожденската действителност.


V. Направете преразказ на текста от името на стареца дядо Гуди.


Веднъж Индже видя жени, които копаеха. И те бяха скрили лицата си в черни чумбери и сякаш не копаеха, а ровеха земята, за да скрият в нея сълзите и мъките си. Индже поиска да им каже нещо добро и обърна коня си към тях. Но те, щом го видяха, щом видяха и гората маждраци към него, пуснаха мотиките и избягаха. Остана само един старец под една цъфнала слива. Той се изправи, подпря се на тоягата и зачака.

 • Защо избягаха жените, старче? – троснато попита Индже.

 • Знам ли... трябва да са се уплашили, жени нали са...

 • А ти? Ти не се ли уплаши?

 • Защо ще се плаша, ефенди, не се уплаших. Стар съм аз, от какво ще се боя.

Боя се от господа и от него чакам смъртта си...

Но макар и да казваше, че не се бои, старецът потреперваше и плахо гледаше многобройните въоръжени конници, които навалиха изведнъж в долината. Някои слязоха от конете си и ги поведоха да ги поят на реката, други се разтичаха и се питаха за вода.

 • Момчета! – завика старецът на турски и посочи с тоягата си, - ей там има

чешма, ей там до тополите, на баирчето. По пътеката, все по пътеката!

 • Уплашиха се жените – продължи той по-спокойно, като се обръщаше към

-Индже. – Ти не им вържи кусур, ефенди. Завикаха: Капъсъзи са! Какви ти капъсъзи, думам им аз, не видите ли, че са избрани хора, я конете им – все черни коне, хубави, и само един бял – на пашата. Тъй сме запомнили ний пашите – на бели коне.

Индже почти не го слушаше и гледаше към баира, накъдето избягаха жените.

 • Там е селото ни – подзе старе - от Чукурово сме. Аз съм дядо Гуди, дядо

Гуди от Чукурово. Ех, не сме май добре, немотия, глад. А временцето хубаво, рекохме да поизровим земята и да засеем нещо, малко лук, малко боб. Заловиха ме и мене жените, ела, думат, да ни пазиш. Какво ще ги пазя аз! Ама пък сме сами, без мъжка челяд сме. Не останаха мъже, откакто ни бастисаха Кара Фиджи и Индже...

Индже погледна стареца под око и едва забелязано се усмихна:

 • Индже ли? Ти виждал ли си Индже, старче ?

 • Де ще го видя, синко. Онзи, който го е видял, не е оживял.

 • А аз кой съм? Познаваш ли ме?

 • Де ще те познавам, ефенди. Приказваш като нас, от агите има много да

приказват по нашему. Сливенският аенин, Тахир ага – зная го, и той тъй чисто приказваше. Не те познавам.

Той замълча и замислено спря натъжените си очи на Индже.

 • Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река: млад си, хубав си. Юнак си. Де

такъв господар да имаме като тебе! Ще ти слугуваме, ще ти плащаме харч. Но само ти да си! А то какво сега...

 • Какво е сега?

 • Кой отде иде, коли, кой отде иде, граби и пали. А ний сме прости хора, ний

сме като овце. Добре е да има кой да се грижи за нас, да ни стриже и да ни дои, ама и от вълци да ни пази!

Индже се засмя – първата му усмивка през тая пролет, извади кисията си,

сграбчи шепа жълтици и каза да оставят по една на всяка мотика.

 • Нека ги вземат жените, като се върнат – каза той, - и нека помнят Индже. А

ти, старче, прощавай! Прощавай и сполай за думите ти!

Като змия изсъска гъстоплетеният камшик в ръката на Индже, белият му кон хвръкна под него. Трепнаха кърджалиите, почувстваха, че Индже ги води, и препуснаха конете си след него. Ония, които бяха слезли, качиха се и също тъй бързо препуснаха. Земята закънтя под копитата на конете. А старецът стоеше под цъфналата слива и гледаше след тях.

Свързани:

Примерен тест по български език и литература iconТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Примерен тест по български език и литература iconПримерен тест по български език и литература за приемане на ученици след завършен VІІ клас
Твърди се, че това е единственият пътнически самолет, който „изпреварва залеза“. По време на някои полети рано вечерта от Париж или...
Примерен тест по български език и литература iconТест по български език и литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
Стършел” бяха публикувани наистина бисерни бисери и от изпита по български език и литература, и от изпита по история. Това беше година,...
Примерен тест по български език и литература iconТест по български език и литература за учениците от втори клас І гр

Примерен тест по български език и литература iconКлюч на верните отговори на състезанието – тест по български език и литература

Примерен тест по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Примерен тест по български език и литература iconС класираните за участие в националния кръг на националното състезание тест по български език и литература

Примерен тест по български език и литература iconПротокол с резултатите от областния кръг на състезанието тест по български език и литература 14. 03. 2010 г
Протокол с резултатите от областния кръг на състезанието – тест по български език и литература – 14. 03. 2010 г
Примерен тест по български език и литература iconС резултатите на участниците в националното състезание тест по български език и литература, проведено на 12. 03. 2011г

Примерен тест по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом