Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година
ИмеДоклад за дейността на Дружеството за 2007 година
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер78.78 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulgariaholding.com/media/uploads/file_653_bg2.doc..................................................................................................


РЕШЕНИЯ

на Общото събрание на акционерите

на “Индустриален холдинг България” АД


проведено на 30.06.2008г., град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара


По т.1 от дневния ред: Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година.

Решение: Приема доклада за дейността на Дружеството за 2007 година.


По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.


По т. 3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Решение: Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.


По т.4 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Решение: Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.


По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Решение: Печалбата на Дружеството за 2007 година, в размер на 3 727 262 лв. /три милиона седемстотин двадесет и седем хиляди двеста шестдесет и два лева/, да бъде разпределена, както следва:

  • 2 635 909 лв. /два милиона шестстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и девет лева/ да бъде отнесена към фонд “Резервен” на Дружеството с цел попълване на пълния размер законово изискуеми резерви;

  • Остатъка от 1 091 353 лв. /един милион деветдесет и една хиляди триста петдесет и три лева/ да остане като неразпределена печалба на Дружеството.


По т.6 от дневния ред: Консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2007 година.

Решение: Приема консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2007 година.


По т. 7 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Решение: Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.


По т.8 от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

Решение: Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.”


По т. 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година.

Решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 година, както следва:

I. Членове на Надзорния съвет:

1. Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655;

2. Константин Кузмов Зографов, ЕГН: 5705294561;

3. “ДЗХ” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 7659/1999 год., представлявано от Елена Петкова Кирчева, ЕГН: 4909186998.


II. Членове на Управителния съвет:

1. Божидар Василев Данев, ЕГН: 3911056308;

2. Ангел Стоянов Кацаров, ЕГН: 4210204789;

3. Бойко Николов Ноев, ЕГН: 5407136287;

4. Данета Ангелова Желева, ЕГН: 6801024579;

5. Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН: 7605066540.”


По т.10 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008 година.

Решение: Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет за 2008 година в размер на 1000 лева.


По т.11 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.

Решение: “Избира за регистриран одитор на Дружеството за 2008 година одиторско предприятие КПМГ България .”


По т.12 от дневния ред: Приемане на решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации)

Решение: I. Общото събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД на основание чл. 204, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации), както следва:

  • Вид на облигациите: безналични (регистрирани в Централния депозитар), лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени;

  • Параметри на облигационния заем:

Обща номинална стойност на облигационния заем: до 22 000 000 /двадесет и два милиона/ лева;

Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 22 000 000 /двадесет и два милиона/ лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 11 000 000 /единадесет милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 /три/ години;

Лихва: до 8.75 % на годишна база;

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите, както и междинно конвертиране в края на втората година на заема; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение; конвертирането на облигациите се извършва срещу нови акции, като на основание настоящото решение и овластяване в устава, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, взима решения за увеличаване на капитала на “Индустриален холдинг България” АД съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел издаване на необходимия брой нови акции за осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да извършат конверсията.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти на дъщерни дружества на “Индустриален холдинг България” АД, основно в морски транспорт, както и за общи корпоративни цели.

  • Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на “Българска фондова борса – София” АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на “Индустриален холдинг България” АД в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.


II. Общото събрание овластява Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД:

Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството, и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможносите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да конкретизира и определи окончателно горепосочените параметри, както и по своя преценка да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само окончателния размер на емисията, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, периодичност на лихвените плащания, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, както и реда за конвертиране на облигаците в акции, включително периодичността и срока на конвертиране;

- да определи ангажиментите, които “Индустриален холдинг България” АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение (броя облигации, които могат да се заменят за една акция), както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията й; други условия на облигационния заем;

- да изготви проспект за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.

- по своя преценка да избере и сключи договори с банка – платежен агент и други лица и институции, чието участие е необходимо във връзка с издаването, изплащането и конвертирането на облигациите;

- да предприеме всички други необходими и желателни по негова преценка действия с оглед на успешното издаване, изплащане и конвертиране на облигациите, включително и последващата им регистрация за търговия на “Българска фондова борса – София” АД.


По т.13 от дневния ред: Промени в Устава.

Решение: Изменя устава на Дружеството, както следва:

1. Създава се нов чл. 12а, както следва:

- ал. 1 “В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.

- ал. 2 “В решението за увеличаване на капитала Управителния съвет, след одобрение на Надзорния съвет определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, както и други условия и ред за осъществяване на увеличението съобразно конкретната му цел (набиране на капитал, конвертиране на облигации в акции), включително: срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Управителният съвет определя и всички други обстоятелства, необходими за осъществяване увеличението на капитала, съгласно нормативните актове.”

2. Чл. 12, ал. 3 се изменя както следва:

“Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.”

3. Чл. 20, ал. 3, придобива следната редакция:

“Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и в един централен ежедневник. Поканата следва да съдържа реквизитите, съгласно изискванията на закона. Времето от обявяването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.”

4. Чл. 21, придобива следната редакция:

“Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.”

5. Чл. 38, ал. 7, придобива следната редакция:

„Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.”


***

…….....................................................................................................................................

Решения на ОСА на ИХБ

Стр. of


Свързани:

Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад за дейността
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад за дейността на "химимпорт"
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconОдиторски доклад
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 27. 03. 2008 год и поканата е публикувана...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconГодишен доклад за дейността
Настоящият Годишен доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година
Дружеството е регистрирано в Република България, като акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса. Основната...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconБалкан ад, гр. Ловеч междинен консолидиран доклад за дейността през трето тримесечие на 2007 година
На 23. 08. 2007 година чрез системата екстри е представен Консолидиран отчет на дружеството за трето тримесечие на 2007 г
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема Годишния доклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 10. 03. 2009 год и поканата е публикувана...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад за дейността
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад за дейността на Дружеството за 2007 година iconДоклад за дейността на „Адвертайзинг Продиджи ад
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом