Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н
ИмеПрограм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер177 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.roman-bg.com/ObSprog/tourism.doc


П Р О Г Р А М А


З А Р А З В И Т И Е Т О Н А Т У Р И З М А


В О Б Щ И Н А Р О М А Н


Програмата за развитие на туризма в Община Роман е създадена на основание чл.10 ал.1 от Закана за туризма в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Общинската стратегия за развитие / Общински план за развитие/ и съществуващите местни туристически ресурси.

Нейната главна цел е пълноценно използване на природните ресурси и дадености за отдих и е свързана с културата и навиците на хората да се грижат за своето здраве, с традициите, със създаване на условия за развитие на селския, екологичния и религиозен туризъм. Нейното реализиране би довело до привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места осигуряване на допълнителни доходи на населението.

I. Анализ и оценка на състоянието

1. Оценка на природния потенциал

Община Роман е разположена в югоизточната част на област Враца в Северозападна България, в подножието на последните възвишения на Стара планина, по поречието на реките Малък и Голям Искър. На изток граничи с областите Плевен и Ловеч, а на юг със Софийска област.

Общинските и граници са: на запад – с община Мездра, на север – с община Бяла Слатина, на изток с общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, на юг – с общините Правец и Ботевград. Територията и заема площ от 301,52 кв.м.

Община Роман включва в състава си освен гр. Роман още 12 села: с. Долна Бешовица, с. Кунино, с. Камено поле, с. Курново, с. Струпец, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Радовене, с. Караш, с. Синьо бърдо, с. Средни рът и с. Марково равнище.

Административен център на общината е гр. Роман, разположен в средното течение на най-дългата река в България – р. Искър, непосредствено до местността ,,Смесите”, където в р. Искър се влива нейния приток р. М. Искър. Гр. Роман заема средищно положение, има железопътна връзка със столицата и областния център и пътни връзки с населените места в общината. В него живее почти половината от населението в общината.

Географското положение, разнообразния релеф и близостта с други населени места създава благоприятни условия за развитие на туризма.

Общината попада в умерено-континенталния климат на Северно – балканската подобласт. Характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е –1 градус, средномесечната юлска температура 22 градуса, а средногодишната амплитуда е до 22 градуса.


Средните надморски височини варират от 140 – 170 м. по долината на р. Искър. На север и изток се издигат до 300 – 400 м. /северно Камено поле/, а на юг и запад до 500 – 600 м. /Струпешката могила – 583 м./

Валежите са от дъжд и сняг, като годишната им сума е 655 мм. максимумите през май и юни, а минимумите – през януари и февруари. Измерената минимална годишна валежна сума е 397 мм. а максималната 1121 мм. Средния брои на дните без валежи е над 100, което отнася разглеждания регион към слабо засушени зони.

Стойностите на останалите климатични елементи са вятър със средна скорост от 1,2 м/с, средна температура - +11,7 градуса, абсолютен максимум - +41 градуса, абсолютен минимум - -23 градуса.

Климатичните фактори – температура, валежи, ветрове, влажност и др. създават подходящи условия за почивка и туризъм през всичките сезони на годината. За развитието на туризма в общината е от голямо значение липсата на сериозни замърсители на атмосферата. Чистият въздух в селата създава подходящи условия за пълноценно възстановяване на хората от замърсяванията в големите градове, за почивка и туризъм.

На територията на общината са разпространени следните почвени типове: хумусно-карбонатни и кафяви горски почви. По долината на р. Искър и притоците и се наблюдават алувиално-ливадни почви. При наличие на високи подводни води се създават благоприятни условия за развитие на ливадна растителност.

Наличието на подходящи площи, благоприятен климат и особености на релефа създават добри условия за отглеждане на ябълки, лозя и малини, като община Роман има дългогодишни традиции в производството на ябълки и в лозарството, което освен традиционен поминък е и една от възможностите за развитие на региона.

Водните ресурси в община Роман са от повърхностни и подземни води. Водните площи са 2800 дка., формирани главно от реките – 86,3% и язовирите – 9,68%. Главните водни артерии за района са р. Искър и М. Искър и техните притоци. Със стопанско значение са и малките язовири – при с. Стояновци и с. Курново. Реките Искър и М. Искър предлагат възможност за развитие на туризъм за спорт и отдих – спортен риболов, рафт по бързеите на реката. В поречието им са изградени или са в процес на изграждане водни централи.

Водите се използват за задоволяване на различни нужди – в бита, промишлеността и за напояване. Микроязовира в с. Стояновци е отдаден на концесия за риборазвъждане.

Районът се характеризира с голямо биоразнообразие, като са установени над 500 вида растения, над 100 вида птици и над 30 вида бозайници, а в реките се срещат речните видове риба – скобар, мряна, клен, кефал и др. В горските екосистеми преобладават горун, благун, дъб, бук, цер, както и клен, полски ясен, бряст, габър, липа, акация и др. Храстовидни видове са мъждрян, люляк, шипка и др.

Като характерни за района от горската фауна могат да бъдат посочени следните видове: бозайници – сърна, дива свиня, таралеж, заек; птици – бял щъркел, кукувица, домашна кукумявка, лястовица, синигер, врабче; влечуги – водна змия, смок мишкар и др.

Защитени животински видове са малък креслив орел, сокол скитник, черен кълвач, ястреб и др.

На територията на община Роман съществуват висококачествени нерудни природни богатства: скално-облицовъчни материали /в землищата на с. Кунино и с. К. поле/ за каменни плочи и блокове от сиви и бозави пясъчници. В района съществуват традиции за ръчен добив на такива материали от множество местни кариери с обща площ от 400 дка.

Община Роман участва в регионално сдружение за изграждане на депо за депониране и рециклиране на твърди битови отпадъци в община Луковит, съвместно с общините Ябланица, Тетевен и Червен бряг.

Като цяло се налага извода, че природните дадености в общината са особено благоприятни за развитието на туризма във всичките му алтернативни форми – селски, пешеходен, риболовен и екотуризъм.

1. 2. Икономически условия

Търговията в общината е добре развита, която се извършва чрез търговски фирми осъществяващи търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, както и заведения за хранене и развлечение. Налице са всички условия за задоволяване на населението и гостите на общината с достатъчно по количество и разнообразни хранителни и промишлени стоки.

Има изградена една бензиностанция и една газостанция.

Като цяло община Роман не разполага с добра хотелска база. Съществуващата туристическа база не съответства на значителния потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на туризъм в общината. На един километър южно от ж.п. спирка Струпец се намира Тържишкия /Струпешки/ манастир ,,Св. Пророк Илия”, който разполага с 50 легла. Красивата вила ,,Горска фея” – категория две звезди в околностите на с. Караш, която разполага с 20 места. Във вилата има ресторант също категория две звезди. В процес на изграждане са семейни хотели в с. Караш.

В областта на селското стопанство съществуват традиции в отглеждането на лозови насаждения и винопроизводство, благоприятстващи развитието на ,,винен туризъм”. Зеленчукопроизводството и животновъдството са развити изцяло в частния сектор. Пчеларството е добре развито поради подходящото съчетание между климат, растителност и професионален опит.

Автентичната среда, натуралните продукти и заниманията със земеделие или животновъдство създават реална възможност за поминък на населението, чрез развитие на селския туризъм.

1. 3. Техническа инфраструктура

Водоснабдяването и канализацията в община Роман е услуга, която се извършва от ,,В и К” – ООД – гр. Враца. Питейно-битовото водоснабдяване на населените места в общината се извършва само от каптирани извори, дренажи и шахтови кладенци.

Най-важния проблем на жителите на гр. Роман е липсата на цялостна канализационна мрежа в града и останалите населени места. Строителството и е въпрос, който ще се решава в бъдеще. В момента гр. Роман няма изградена цялостна канализационна мрежа, има изградени отделни нейни клонове. Битово – фекалната вода в останалите парцели става чрез попивни ями.

Републиканската пътна мрежа в община Роман включва пътища с обща дължина 120 км. Като стратегически важен за общината е третокласния път Мездра – Роман осигуряващ връзката на общината с областния център Враца и международните пътища Е83 и Е79. Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от третокласни и четвъртокласни пътища, разположени лъчеобразно.

Освен с пътен, община Роман се обслужва и с ж.п. транспорт. От голямо значение за развитието на туризма е обстоятелството, че гр. Роман е разположен на централната ж.п. линия София-Варна, на 104 км. от София, 47 км. от Враца и 32 км. от Мездра. В общинския център е разположена съвременна ж.п. гара от националната ж.п. мрежа / осигуряваща връзки с гр. София, със Северна и Източна България/. Това създава допълнителна възможност за улеснен транспорт и разширяване обхвата на туристите посещаващи общината.

Всички селища на общината са електрифицирани.

Общинската система за телекомуникации е добре развита. Общината има добро покритие на двата мобилни оператора Мобилтел и Глобул, както и 100% покритие на трите национални телевизии: БНТ-1, БТВ и Нова, както и от програмите на Българско национално радио: ,,Хоризонт” и ,,Хр. Ботев”. В общината има изградена кабелна мрежа с непрекъснато разширяващ се обхват, която се използва и поддържа от частна фирма. Поддържа се изградена общинска радиомрежа /радиоточка/.

На територията на общината функционира Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести.Тя има капацитет от 80 легла и е разположена в началото на гр. Роман.

2. Култура, традиции и историческо наследство

На територията на общината развиват дейност единадесет читалища, в различните населени места. Населението в района на община Роман е съхранило самобитния си фолклор, запазени са множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се интерпретират от съществуващи танцови състави и самодейни фолклорни групи, спечелили многобройни награди. Провеждат се и традиционни фолклорни празници.

Всяка година се организира честване на Трифон Зарезан – Ден на лозаря и винаря. Организират се традиционни надбягвания за Тодоров ден. С богата културна програма се отбелязва традиционния панаир на града в края на месец октомври. Това са дни наситени с концерти, изложби и литературни четения и спортни прояви.

Основа за развитието на туризма е съществуващото културно-историческо наследство.

Община Роман разполага с много добър потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на туризъм. Географското разположение и природните ресурси благоприятстват развитието на туризма – както поради екологично чистата и живописна природа, така и поради наличие на културно-исторически и природни забележителности с туристическа цел.

В района на община Роман са запазени множество уникални археологически находки и значителен брои исторически паметници обявени за паметници на културата. В землището на гр. Роман е открита средновековна крепост – ,,Романова крепост”, обявена за паметник на културата и антично средновековно селище с некропол в местн. ,,Селището”; в землището на с. Синьо бърдо – антична крепост; намираща се в месността „Селището”, обявено за паметник на културата в землището на с. Кунино – тракийско селище ,,Викус трулензиум” и антична крепост над селото, обявени за паметник на културата, тракийско селище намиращо се на 1,5 км. Североизточно от селото и праисторическо селище в пещерата ,,Превъртенка”; обявено за паметник на културата, етнографска сбирка - музей показващ нравите, традициите и обичайте в романския край, обявено за паметник на културата в землището на с. Камено поле – праисторическо селище и средновековен некропол в местността. ,,Селището”, средновековна крепост в местн. ,,Камарата”, обявена за паметник на културата, средновековна крепост в месността „Калето”, обявена за паметник на културата, средновековна църква ,,Пустата църква”, в землището на с. Струпец – средновековна крепост ,,Калето” и средновековна църква и манастир”Свети пророк Илия” обявени за паметници на културата, в землището на с. Караш – антична крепост в местността. ,,Калето”, обявена за паметник на културата и църквата „Свети Николай”-паметник на културата, в с. Д. Бешовица - манастира „Св. Архангел Михаил”, обявен за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата.

По десния бряг на р. Искър, югоизточно от гр. Роман в местн. ,,Китката” има лесопарк в непосредствена близост до ,,Романова крепост”, откъдето идва и името на града. Селището е споменато за първи път в турски регистър от ХV век.

На един километър южно от с. Струпец се намира ,,Струпешкия манастир”, впечатляващ с триетажните си манастирски сгради, строени през 1857г. В малката църква към него са запазени стенописи от ХVI век. Към момента манастирът е действащ – извършват се литургии, кръщенета отбелязват се подобаващо религиозни празници. В близост е до шосеен път и ж. п. спирка, има място за паркиране и възможност за хранене. В с. Долна Бешовица се намира ,,Долнобешовишкия манастир”/възникнал първо като болярска черква по време на Втората българска държава, а през VII век е съградена манастирската сграда от майстор Павел от с. Долна Бешовица/ - разположен в полите на горския връх ,,Чичера”.

Целесъобразно е по инициатива на община Роман съществуващите културно – исторически забележителности с туристически потенциал своевременно да бъдат адаптирани с оглед ефективното насърчаване на културния туризъм в общината. Важна насока в тези участия е към всяка културна забележителност да се проектират и изградят удобни пътища, посетителски пунктове и съвременни съоръжения за обслужване на туристите.

Природните забележителности и феномени са скалните образувания и пещери край с. Кунино; скалните образувания край с. Камено поле по река Ръчене – течаща в живописна каньовидна долина и др. Голям е потенциалът за развитие на екотуризъм и селски туризъм по поречието р. Малък Искър и изграждане на атрактивни туристически маршрути и екопътеки на територията на Общината, където е запазена и непокътната и има атмосфера на спокойствие и уединение, даваща възможност за непосредствен контакт с природата. Природните дадености и разположение на общината предлагат отлична перспектива за развитие на ловния и риболовния туризъм – който понастоящем е спонтанен. Добра предпоставка за развитие на културен туризъм са: скалните образувания и пещери край с. Кунино и с. Камено поле; десетките археологически паметници от различни времена и епохи, манастирите, църквите и читалищата в населените места, съхранения фолклор и традиции на местното население.

Тези фактори благоприятстват развитието на разнообразни форми на взаимодопълващ се туризъм – екологичен, селски, културен, ваканционен, лечебен, ловен и риболовен туризъм и др. За развитието на тези съвременни форми на туризъм, съществуващите туристически ресурси на общината все още не са напълно проучени и не се използват, въпреки, че се наблюдава засилен интерес на български и чужди граждани към закупуване на къщи в селата.

Важен фактор за бъдещето развитие на туризма е умелото използване на уникалния лечебен климат на община Роман в ключов мотив за превръщането на общината във водеща в национален и международен мащаб туристическа дестинация. Уникалният климат на района, произтичаща от съчетанието на неголяма надморска височина /164 м./ с мека зима и хладно лято и с доказано благоприятстващо въздействие за профилактика и лечението на широк кръг от болести на дихателната система. На тази основа през 1952 г. в гр. Роман е създадена и успешно функционира Специализирана национална болница за лечение на белодробни болести. Заведението постига добри резултати при лечението на бронхиална асма, както и на остри хронични пневмонии. Благоприятно повлияващи фактори за окончателното и трайно оздравяване на пациентите в лечебното заведение са уникалният лечебен местен климат и близостта на две реки. Изключително положителна рядкост за подобни здравни заведения в европейски мащаб по отношение на географското местоположение е наличието в непосредствена близост на т. нар. ,,водни огледала” – в района на санаториума текат двете реки Малък и Голям Искър. Атрактивен за пациентите и важен за лечебния процес е и огромния парк, в който е разположено лечебното заведение. Това е площ от над 300 дек., върху която растат над 40 уникални дървесни вида, с оформени няколко алеи и кътове за отдих, пътеки за разходка и място за почивка.

В обсега на община Роман няма природни паркове и природни резервати с национално значение. На територията на общината има някои природни забележителности – вековни дървета и пещери. Вековните дървета са на средна възраст от 150 до 500 години. Към природните забележителности се отнасят следните скални образувания и пещери:

- Гълъбарника, Самуилица I и Самуилица II – пещери в землището на с.Кунино;

- Чуклите, Камарата и Каменния мост – забележителни скални образувания в землището на с. Камено поле, които могат да се отнесат към Мустерската и Мадленската култури.Също така природата на с. Камено поле е богата от към своите 3500 вида билки и стотици кв.м. борови гори които създават добри предпоставки за развитие на селския еко туризъм и създаване на еко пътеки по поречието на р. Ръчене която по пътя си е образувала много проломи и живописни образувания.

Основен проблем в съвременното развитие на туризма и курортното дело на територията на община Роман се свеждат до липса на финансови възможности за реставрация и съхранение на историческите обекти, поддържането на туристическата база от настоящите собственици, ограничени инвестиции в нови туристически обекти, липса на съвременни атракционни обекти за туристите, слабо познаване на района, като туристическа дестинация, липса на активна реклама, нисък дял на организиран туризъм, състоянието на общинската инфраструктура и др. подобни.

В следващите години ще са необходими сериозни инвестиции, които да се сведат до: развитие на техническата инфраструктура и благоустройство на населените места и курортни зони; популяризиране на района, по активни мерки в областта на туристическия маркетинг; конкурентоспособност и качество на предлаганите туристически услуги, модернизация на материално-техническата база.

На територията на община Роман е създадено туристическо дружество ,,Искърски оазис” което има за цел организиране на различни форми на туристическа дейност, главно екологичен, селски туризъм и реклама на атрактивни туристически обекти на територията на общината.

II. Анализ на настоящата ситуация – SWOT - анализ

2.1. Силни страни

- наличие на благоприятни природни ресурси и културно – исторически обекти за развитието на туризма – релеф, климат, биоразнообразие, гори, пейзажи и др.;

- природата е съхранена, няма предприятия – замърсители на околната среда;

- ясно изразено желание на общинската администрация за подкрепа на развитието на туризма;

- разнообразни населени места с възможности за алтернативен туризъм;

- добре развита търговска мрежа;

2.2. Слаби страни

- ограничени финансови ресурси;

- амортизирана пътна мрежа;

- недостатъчна реклама на общината, природните и културно-исторически забележителности и предлаганите възможности за отдих и туризъм;

- липса на допълнителни туристически атракции и възможности за пълноценно прекарване на свободното време на туристите;

2.3. Възможности

- максимално натоварване на съществуващата база за отдих и туризъм;

- развитие на алтернативни форми на туризма – пешеходен, селски, културен и ловен, риболовен и екотуризъм;

- разширяване на информационната и материална база за развитие на туризма;

- разработване на съпътстващи програми по интереси за гостите на общината;

- разработване на съвместни туристически продукти с другите общини;

- подобряване на техническата инфраструктура чрез средства от външни източници;

2.4. Заплахи

- чести промени в съществуващата нормативна база;

- високи изисквания по отношение на качеството на предлагания туристически продукт;

- наличие на конкурентни туристически продукти в съседни общини;

- липса на средства в общинския бюджет за подобряване на инфраструктурата;

III. Основни стратегически цели на програмата

3.1. Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината:

- ремонт и текуща поддръжка на местните пътища, свързващи туристическите забележителности на общината с транспортните центрове

- поддръжка на паметниците на културата и другите обекти на историческото ни наследство

- маркировка в определени туристически зони

- изграждане на информационен център за маркетинг, реклама и обслужване на туристите с цел повишаване на интереса и подобряване на информираността за съществуващия туристически потенциал и предлаганите продукти в общината

3.2. Разумно използване на природната среда при създаване на условия за отдих и развлечения на жителите и гостите на общината, съчетана с опазване на природата и съхраняване на биоразнообразието.

3.3. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес и разкриване на нови работни места в сферата на туризма. Осъществяване на професионално обучение с цел повишаване на квалификацията и изграждане на нови умения на заетите в туристическия бизнес.

3.4. Развитие на нови алтернативни форми на туризма – селски, културен, екотуризъм. Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини.

IV. Източници на финансиране

Средствата необходими за реализация на Програмата за развитие на туризма в Община Роман могат да бъдат от следните източници:

4.1. Общински бюджет

4.2. Такси от категоризация на туристически обекти па реда на чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма

4.3. Туристически такси събирани по реда на Закона за местните данъци и такси

4.4. Глоби и други имуществени санкции, наложени по реда на Закона за туризма

4.5. Средства от външни източници – фондове на ЕС, програми за финансиране на различните министерства и др. донори

4.6. Дарения

V. Дейности в изпълнение на Програмата за туризма

5.1. Подпомагане на процеса за създаване на подходяща инвестиционна, пазарна и рекламна среда за развитие на туризма в община Роман чрез:

- Подобряване на качеството на местния туристически продукт

- Увеличаване на броя на услугите и заетите в туристическата инфраструктура.

- Използване на наличната материално-техническа база и нейното подобряването.

- Съчетаване на всички форми на туризъм – с приоритет на риболовния и ловния туризъм.

- Подобряване на общинската инфраструктура, включително обществените площи, центрове, паркове, градини.

- Създаване на туристически атракции.

- Повишаване рекламата и маркетинга на местния туристически сектор.

- Стимулиране на развитието на алтернативни форми на туризъм – екологичен, планински, пешеходен, селски, културен, лечебен, маршрутно-познавателен, манастирски туризъм и др.

- Съхраняване паметниците на културата и социализацията им.

- Подобряване на чистотата, екологичните показатели на общината.

- Опазване и популяризиране на биоразнообразието в района.

- Изработване на рекламни брошури за общината, включване в каталози, туристически издания, информационни бюлетини на туроператорски фирми, печатни изделия и др.

5.2. Подобряване на общинската инфраструктура, включително на общинските площи, центрове, паркове, градини с оглед насърчаване на туризма

- Благоустрояване на централна градска част на гр. Роман.

- Изграждане на канализацията на гр. Роман, с. Караш, с. Хубавене и на останалите населени места.

- Изграждане на пътя по поречието на М.Искър от с. Своде през с. Средни рът, Караш и Хубавене.

- Разработване на атрактивни туристически маршрути и екопътеки на територията на община Роман.

- Реставриране, консервиране и съхраняване на обектите с културно-историческо значение и превръщането им в туристически обекти.

- Създаване на екозони, биваци, къмпинги, допълнителни атракции, опознавателни табели за екотуризъм и за опознаване на биоразнообразието.

-Изгражадане карстов ландшавтно исторически парк Ръчене в с. Камено поле

-Изгражадане на културно информационни центрове в с. Камено поле и Караш

Изграждане екопътеки в с. Кунино ,с. Камено поле и Караш

-

5.3. Подобряване на взаимодействието между собствениците на туристически обекти, местните власти, НПО и обществеността за развитие туризма в общината

5.4. Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в областта на туризма

- Стимулиране на частната инициатива чрез възраждане на забравени местни традиции и дейности и тяхното доразвиване с оглед привличане на туристическия поток.

- Консултантска и методическа подкрепа на предприемачите в туризма при разработване на проекти в областта на туризма и стартиране на туристически бизнес.

- Опит на добрите практики – запознаване на бизнеса с опита на сродни общини и избягване на вече допуснати грешки.

- Интегриране на туризма с другите стопански дейности чрез използване възможностите на селското стопанство и предприятията от сферата на услугите в процеса на привличане на потенциални туристи.

5.5. Организацианни мерки

- Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Роман.

- Извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти.

- Текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на туристическата такса.

- Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи с цел запознаването им с най-новите изисквания за условията, на които трябва да отговарят стопанисваните от тях туристически обекти.

- Публично представяне при обсъждане на програми и планове свързани с развитието на туризма в общината.

5.6. Реклама, съвместни проекти и развитие на алтернативни форми на туризма

- Предлагане на туристическия продукт на всички регионални, национални и други туристически борси.

- Запознаване на професионалистите в бранша /туроператори и туристически агенции/ с предлагания туристически потенциал на общината и възможностите за практикуване на различните видове туризъм.

- Включване на общината в разработване на регионални планове за управление на туристическия поток и разработване на общи проекти с други общини.

- Разработване на цялостна информационна система и поставяне на указателни табели за местонахождението на природните, културно-историческото ни наследство с цел развиване на културния туризъм.

- Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и предлагането им като атракция на туристите – производство и дегустация на натурални местни и млечни продукти, добиване на мед, варене на ракия, винопроизводство, отглеждане на зеленчуци и т.н. Разкриване на малки семейни хотели или леглова база в селски къщи, позволяващи развиване на селския туризъм.

- Разработване на специализирана туристическа информация за ученици и използване възможностите за запознаване на подрастващите със забележителностите на общината.

- Включване на раздел ,,Туризъм” в информационния сайт на общината.

Програмата за развитие на туризма в община Роман е приета с Решение № 456 от протокол № 51 на Общински съвет Роман.


Свързани:

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а

Програм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н iconПрограм а 14 17. 05. 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом