Литература м. Октомври 2009 г
ИмеЛитература м. Октомври 2009 г
страница1/15
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.42 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/a90183dd-fffd-4c5e-a39b-0526c212dc23/razpr.za PG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


М. ОКТОМВРИ 2009 г.


първа седмица /06.10. и 09.10.2009 г./


06.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО: Диалогична свързана реч, Звукова култура, Подготовка за четене и писане

ТЕМА : Търсим приятели - стр.2

ЗАДАЧИ : 1.Участие в разговор за заниманията по устна реч в ДГ; практически опит за правилно хващане на молив.

2. Обогатяване на слуховия опит за гласните звукове а, е, и, чрез изменяне изговора им в думи

3. Уточняване и отбелязване мястото на гласен звук в дума, чрез назоваване.

ЗНС

Граматически правилна реч, Моторика.

 • Обогатяване на опита за завършване на кратко просто разширено изречение.

 • Правилно хващане на молив и извършване на движения по образец

 1. Игри – Търся си приятел , Познай буквата на този звук , Нарисувай във въздуха.

 2. Обучаващи игри – Един изговаря, а друг отбелязва, Търся само гласен звук.


09.10.2009 г.

ЗРС

ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есента дошла – стр.6

ЗАДАЧИ :

1. Възприемане на стихотворението от Владимир Голев.

2. Споделяне преживените чувства на изобразената красота на природата през есента. Обогатяване на речника с думи и включването им в просто разширено изречение.

3. Обогатяване на речника с думите пременени, шарил; включване на новите думи в просто разширено изречение


ЗНС

Подготовка за ограмотяване, Моторика.

Игри – Шивачка; С бои и четка; Намислих дума, която...; Търся буквата на звука...; Посоки и др.; Устно описание на есента.


втора седмица /13.10. и 16.10.2009 г./


13.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Свързана реч; Звукова култура; Речник;

ТЕМА: Играчките – стр. 3

ЗАДАЧИ: 1. Участие в бедседа за играчките в ДГ; възприемане на образец за описание на играчка

2.Назоваване на играчка с дума и обогатяване на опита за обобщаване след групиране.

3.Обогатяване на слуховата представа за гласен звук в дума чрез изменения на изговора на звуковете о , у , ъ в думи и изолирано.


ЗНС

Подготовка за четене и писане, Граматически правилна реч, Моторика.

ЗАДАЧИ: Очертаване на дъги и линии по образец; Свързване на думи в кратко просто изречение; Отбелязване на мястото им в дума чрез назоваване и оцветяване с червено върху звуковата схема.

 1. Игри – Нашите играчки. Как да ги подредя. Любима играчка. Кажи с една дума. Един обяснява, друг очертава.

 2. Игри – Изговори, за да чуя. Пропусни звука. Назови и оцвети.16.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есента дошла – стр.6

ЗАДАЧИ :

 1. Заучаване стихотворението „Есента дошла” от Владимир Голев наизуст


ЗНС

Подготовка за ограмотяване, Моторика.

Игри – Слушам и се радвам; думи на поета; Продължи нататък; Рецитал

Игри – Шивачка; С бои и четка; Намислих дума, която...; Търся буквата на звука...; Посоки и др.; Устно описание на есента.


трета седмица /20.10. и 23.10.2009 г./


20.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Звукова култура; Граматически правилна реч.

ТЕМА : На разходка – стр. 4

ЗАДАЧИ :

 1. Подсигуряване на индивидуални опити за съчиняване на разказ по съвместно придобит опит.

 2. Обогатяване на речника с думи за действия /глаголи/.

 3. Уточняване на слуховата представа за съгласен звук чрез изговаряне и обозначаване на сонорните съгласни звукове р , л , м , н .

 4. Разпознаване на формите на глагола за сегашно и минало свършено време.ЗНС

Подготовка за четене и писане; Граматически правилна реч; Свързана реч.

1. Игри – Спомням си; Разкажи като мен; Какво прави вчера


23.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Художествена л – ра; Речник;

ТЕМА : Есенен панаир – Виолета Кънчева – стр. 7

ЗАДАЧИ :1.Възприемане на разказа и събеседване за преживяванията на зеленчуците по време на подготовката им за панаира; разделяне разказа на части.

2. Обогатяване речника с названия на състояния.

3. Активизиране на минал опит на детето от наблюдение на есенен панаир.


ЗНС

Подготовка за четене и писане; Моторика.

 1. Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /; обогатяване на слуховия опит за гласните звукове.

Игра – Намирам

 1. Рисуване на главните печатни букви по уточнени изисквания.

 2. Игри – Един започва, а друг продължава; Кой с кого разговаря ?


четвърта седмица /27.10. и 30.10.2009 г./


27.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Свързана реч; Речник; Подготовка за ограмотяване; Звукова култура;

ТЕМА : Личен телефон

ЗАДАЧИ : 1. Възприемане на образец за отправяне на съобщение до приятел, познат по личен телефон; учтиви обръщения;

 1. Диференциране на слуховите представи за звучни и беззвучни съгласни / с-з , ж-ш / и мясото им в думите;

 2. Обогатяване на речника с думи и фрази за изразяване на учтивост

 3. Условно цветно обозначаване със син квадрат;

ЗНС

Граматически правилна реч, Свързана реч.

- изграждане на сложно съчинено изречение със съюза а .

- съчиняване на разказ със заглавие „Кой как се готви за зимата?”

- разговор за телефона като средство за общуване; пресъздаване на етюд – разговор по телефон; съставяне на диалог за изразяване на пожелание.


Игри – И глухият разбира ; Звукови закачки; Шумно – безшумно.

30.10.2009 г.


ЗРС

ОБРАЗ. НАПРАВЛЕНИЕ : БЕЛ

ЯДРО : Художествена л – ра; Речник; Подготовка за четене и писане; Моторика.

ЗРС

ТЕМА : Есенен панаир – Виолета Кънчева – стр. 7

1.Преразказване на разказа;

2.Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /;

3.Подготовка на предварителен план за преразказването на разказа.

4.Разделяне и преразказване разказа на части.


ЗНС

Подготовка за четене и писане; Моторика.

 1. Припомняне на думи по указания за мястото на гласен звук / ъ , и , у /; обогатяване на слуховия опит за гласните звукове.

Игра – Намирам

 1. Рисуване на главните печатни букви по уточнени изисквания.

 2. Игри – Един започва, а друг продължава; Кой с кого разговаря ?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:МАТЕМАТИКА


М. ОКТОМВРИ 2009 г.


първа седмица /05.10. и 07.10.2009 г./


05.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО :Количествени отношения

ТЕМА : Групи от обекти

ЗАДАЧИ:

 1. Разпознаване,назоваване и редуване на обекти по един признак.

 2. Комплектоване на еднакви предмети или изключване на обект.07.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО :Количествени отношения

ТЕМА : Групи от обекти

ЗАДАЧИ:

1. Образуване на група от предмети по един признак.

2. Допълване на групи с обекти чрез добавяне, посочване.

ЗНС

Работа с мозайки, пластмасови фигурки, жетони. Игри – Кое не е като другите ; Чудното прозорче и др.


втора седмица /12.10. и 14.10.2009 г./


12.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Пространствени отношения

ТЕМА : Ориентиране в пространството

/ местоположения на частите на тялото /

ЗАДАЧИ:

1.Определяне и назоваване положението на частите на тялото.

2.Определяне на пространствени отношения обект – дете и обект – обект


14.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Пространствени отношения

ТЕМА : Ориентиране в пространството

/ местоположения на частите на тялото /

ЗАДАЧИ:

1.В практически план, чрез поставяне на играчки спрямо дете и обект в положенията пред-зад, горе-долу, в лява или дясна ръка, отляво-отдясно

2.Моделиране на пространствени отношения в практически и нагледно – схематичен план.

ЗНС

Игри – Наблюдател, Запомни кой къде е и кажи, Обратни думи, Открий предмета.


трета седмица /19.10. и 21.10.2009 г./


19.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Пространствени отношения

ТЕМА : Посоки и направления. Разстояния.

ЗАДАЧИ: 1.Ориентиране по едно пространствено направление и назоваване на неговите посоки.

2.Практическо определяне на разстояния между детето и обекти.


21.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Пространствени отношения

ТЕМА : Посоки и направления. Разстояния.

ЗАДАЧИ: 1.Движение в лабиринти по словесно указание.

2.Моделиране на посоки чрез рисуване на стрелки и движение в схематичен лабиринт.

3.Подреждане на обекти в зависимост от пространственто си положение .


ЗНС

Игри с модел на кръстовище; големи играчки; кубчета; къщички. Дидактични игри.


четвърта седмица /26.10. и 30.10.2009 г./


26.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Количествени отношения

ТЕМА : Сравняване на количества

ЗАДАЧИ :1.Овладяване и усъвършенстване на умения за количествено сравняване в две групи

2.Определяне и назоваване на конструирани количествени отношения.

30.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Количествени отношения

ТЕМА : Сравняване на количества

ЗАДАЧИ :

1. Моделиране на количествени отношения по указание, като детето добавя или отнема предмети; дорисува или задрасква обекти.

ЗНС

Апликации на обекти в една или две редици. Дидактични картони за подреждане на обекти ; рисуване , дорисуване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЕН СВЯТ


М. ОКТОМВРИ 2009 г.


Първа седмица - 05.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Общуване с околните и самоутвърждаване.

ТЕМА : Да се запознаем

ЗАДАЧИ: Представи за проява на грижи към близки и роднини ; представи за норми на етикета, за връзка и взаимодействие ; сравняване с еталони на поведение, привързаност и обич.

ГЛОБАЛНА ТЕМА : Моят род

ПОДТЕМА : Моето семейство

ЗАДАЧИ : Запознаване с членовете на семейството; родни връзки и взаимоотношения; запознаване с професийте на всички членове от семейството. Дидактични игри и упражнения.

ЗНС

Разглеждане на семейни снимки.

Игри – Семейство , Любими занимания

Словесни игри за отгатване на професии.

Втора седмица - 12.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Здравословна и социална среда

ТЕМА : Как сме се родили ?

ЗАДАЧИ : Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите; осъзнаване на принадлежност към общност; опознаване на предметно – соц. единство и осъзнаване предназначението и функциите на предметите за живота и дейността на хората.

ЗНС

Разглеждане на тематичен снимков материал; детски енциклопедии; дид. игри.


Трета седмица - 19.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Предметна среда

ТЕМА : Елате ни на гости

ЗАДАЧИ :Утвърждаване на детската индивидуалност при сравняване с другите; опознаване на предметно-социалното единство и осъзнаване предназначението и функциите на предметите за живота и дейността на хората.

ЗНС

Игри за класификация и сериация; макети на различни помещения; проекти за обзавеждане.


Четвърта седмица - 26.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Общуване с околните и самоутвърждаване.

ТЕМА : Детският ни свят

ЗАДАЧИ: Утвърждаване на детския индивид при сравняване с другите; разбиране и сътрудничество с връстници и възрастни при реализиране на взаимодействие; опознаване на предметно – соц. единство и осъзнаване предназначението и функциите на предметите за живота и дейността на хората.

ЗНС

Практическа дейност. Инсценировки; етюди,Изобразителни игри.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИРОДЕН СВЯТ


М. ОКТОМВРИ 2009 г.


Първа седмица - 08.10.2009 г.

ЗРС

ЯДРО : Животински свят

ТЕМА : Сбогом птички лекокрили

ЗАДАЧИ : Изграждане на представи за частите на тялото и поведенчески прояви на птиците.

ГЛ. ТЕМА : Аз и светът около мен

ПОДТЕМА :Прелетни птици

ЗАДАЧИ : Запознаване с видовете прелетни птици ; характерни белези ; начин на хранене и живот . Дидактични игри и упражнения.


ЗНС

Наблюдение на отлитащи ята ; игри за класификация ; изобразителни игри .


Втора седмица - 15.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Растителен свят

ТЕМА : В зеленчуковата градина

ЗАДАЧИ : Изграждане на обобщени представи за: различните зеленчуци; проява на грижи към зеленчуковите растения; сезонни дейности на стопаните; промени в познати растения през есента; обследване на техните части; осъзнаване на необходимостта от системни грижи; формиране на положително отношение към труда на селскостопанските работници.


ЗНС

Наблюдение – На пазара. Разговор с произвидители. Игри с правила.


Трета седмица - 22.10.2009 г.


ЗРС

ЯДРО : Растителен свят

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Литература м. Октомври 2009 г iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература м. Октомври 2009 г iconИзложението е мястото, където ще се
Традиционното Европейско изложение „Отворени врати за образование в чужбина ”, организирано от Консултантска къща „Дарби”, ще се...
Литература м. Октомври 2009 г iconУчебная литература
Н. В. Нечаева, В. А. Антохина. Методические рекомендации к курсу «Русский язык» 3 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»:...
Литература м. Октомври 2009 г iconДарители на Регионална библиотека „Дора Габе Добрич за периода 1 октомври 2008 – 1 октомври 2009 година

Литература м. Октомври 2009 г iconПрограма Вторник, 13ти октомври 2009
Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране“ е да предаде опита на Германия и Австрия в редица практически...
Литература м. Октомври 2009 г iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература м. Октомври 2009 г iconЛитература и культура
Опд. Ф. 09 «Русская литература и культура».: Учебно-методический комплекс дисциплины / Сост.: М. А. Ковалева; Бийский пед гос ун-т...
Литература м. Октомври 2009 г iconОнлайн тест отсява за свински грип Публикувана: Четвъртък, 8-ми Октомври 2009, автор: 24 Часа
Публикувана: Четвъртък, 8-ми Октомври 2009, автор: 24 Часа; прочитания: 2735; коментари: 0
Литература м. Октомври 2009 г iconОбщина град добрич
Дарители на библиотеката октомври 2008-октомври 2009". Ще бъде представена книгата на Атанас Панайотов "Българската морска идея....
Литература м. Октомври 2009 г iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом