Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет
ИмеТехническа спецификация за обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер181.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obshtina-kula.com/doc/opak-docs/17.doc

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет


Подготовка за разработване на

стратегически документи на

община Кула” 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Място на изпълнение

Република България, община Кула, гр. Кула .

  1. Възложител

Община Кула .

  1. Обща информация за населеното място

Град Кула е разположен в полите на Стара планина, в подножието на Връшка чука. Градът съществува от I век като римско селище с името Кастра Мартис.Селището е било станция на един от най-оживените пътища с Мизия, свързващ Бонония с римските центрове в днешна Сърбия. В края на III век града придобива още по-голямо значение във връзка с подсилването на римските крепости в дунавските земи. През IV век крепостта била завзета от хуните . По времето на Юстиниан Велики стените на крепостта били възстановени за да бъдат пак разрушени при нашествията на аварите и славяните.

През Средновековието Кастра Мартис е използвана за отбрана на Северозападните български земи. Град Кула съществува и по времето на Видинското царство на Иван Срацимир. През 1396 год. градът бил завзет от турците и до Освобождението е околийски център. Като такъв продължава да се развива и след това.

Град Кула е общински център и в него са съсредоточени основните държавни и общински институции обслужващи населението на общината .

Община Кула е разположена на площ 280,07 км² в западна България и граничи със следните общини: на север – Община Бойница; на изток-Видин; на запад – Република Сърбия и на юг -Община Макреш. Населените места в община Кула са 9. Съставни села са: Село Чичил, Село Големаново, Село Извор махала, Село Коста Перчево, Село Полетковци, Село Старопатица, Село Тополовец, Село Цар-Петрово

Населението на Община Кула към 2011 г. е 5 421 души. Намаляването на населението е основен проблем в развитието на човешките ресурси в общината. Естественият прираст в общината е отрицателен с тенденция на увеличаване през последните няколко години. Величините са над средните за страната, от тези на общините от Северозападния район и от област Видин.

В настоящето градът забавя своето развитие, като причина за това са вътрешната миграция и външна емиграция на икономически активното население, липса на поминък и стагнация или ликвидация на съществуващите в него промишлени предприятия.

Земеделието е слабо развито – предимно разпокъсано на дребни парчета. През последните години се наблюдава известно оживление в селското стопанство. Големи арендатори правят опит да възстановят земеделието в региона. Появяват се земеделски производители, които проявяват интерес и към животновъдството. В момента се изгражда свинеферма, възстановява се съществуващия преди години хибриден център за угояване на пилета и производство на яйца, като е изработен и проект за изграждане на птицекланница към него. Доста от местното население отглеждат телета за угояване и крави. Проблем е съществуването на голям брой полупаразитни земеделски стопанства, на които предстои да изградят своите стопанства на пазарен принцип.

Промишлените предприятия на територията на града са две българо-холандски дружества, произвеждащи изделия предимно за износ от черна и цветна гума. Работи и едно шивашко предприятие. 1. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  1. Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол при изпълнението на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Тя изцяло кореспондира с основана цел на Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на ОПАК за укрепването на капацитета на областно и общинско ниво, за създаване и изпълнение на качествени и ефективни политики за устойчиво регионално развитие в полза на гражданите. В този смисъл, целта на тази процедура е да подготви областните и общинските администрации за разработването на областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие, като осигури реализацията на всички необходими подготвителни дейности. Особено важно е набирането и използването на данни за конкретната община (актуална статистическа информация, научни изследвания, социологически проучвания), дейности, които по-голямата част от администрациите не биха могли да извършат единствено с вътрешен ресурс. Качественото разработване и изпълнение на политики на областно и общинско ниво се подпомага и от извършването на оценка на изпълняваните планове и стратегии. Чрез изпълнението на проекти по Процедура 1.3. на ОПАК се предвижда и въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагането на политиките, реализирани от областните и общински администрации.  1. Специфични цели на поръчката

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са:

 1. Осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на общинско и на областно ниво.

 2. Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагането на политики, реализирани от общинската администрация.

 3. Събиране и обработване на статистическа информация за целите на последващо разработване на стратегия за управление на общинската собственост и на стратегия за развитие на туризма в община Кула.

Включване на представители на структурите на гражданското общество (СГО) в областта на процесите на подготовка, изпълнение и контрол при изпълнение на политики от община Кула.

  1. Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

 • Високо ниво на информираност на обществеността, относно общинските стратегии и план за развитие, както и постигане на прозрачност при действията на общинската администрация в процеса на тяхната реализация. Включване на представители на СГО в процеса на идентифициране и формулиране на политики, както и в процеса на контрол на тяхната реализация;

 • Разработване на програма за реализация на общинския план за развитие. Идентифициране на 4 (четири) проекта от програмата, които да бъдат разработени до степен на готовност „избор на изпълнител/инвеститор” състояща се в наличието/изготвянето на съответните правни, финансови и маркетингови анализи, вкл. и работни проекти в съответствие със ЗУТ;

 • Разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие и изпълнението на политики. Приемане на правилата на сесия на общинския съвет и възлагане на изпълнението им, посредством заповед на кмета;

 • Събрана статистическа информация относно вида, стойността и разпоредителните права на наличните обекти общинската собственост. Подготвен анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за оптимизация на нейното управление;

 • Идентифицирани потенциални туристически обекти и изготвени анализ и оценка на туристическия потенциал на общината, базата за настаняване (къщи за гости), възможностите за активен маркетинг, потенциални туристически потоци, нуждата от реновация или реставрация на културните и исторически обекти; 1. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

  1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата спецификация:

 • Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител – община Кула, Изпълнител, Обществеността;

 • Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

 • Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

 • Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

 • Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

  1. Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящата техническа спецификация са:

 • Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;

 • Недостатъчна подкрепа от страна на съответната община и Обществеността; 1. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  1. Обект на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е Подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”

  1. Географска област, обхваната от обществената поръчка

Географската област, която следва да обхване настоящата обществена поръчка е територията на гр. Кула , община Кула.

  1. Конкретни задачи на изпълнителя

В изпълнение на предмета на поръчката, настоящата процедура е разделена на три обособени позиции. Две от обособените позиции трябва да бъдат реализирана чрез няколко дейности. Поради характера на дейностите и очакваните резултати, участниците в процедурата могат да подадат оферти единствено за всички обособени позиции. Не се допуска подаването на оферта само за една обособена позиция или варианти на оферти.

Обособена позиция № 1 “Анализ на социално-икономическото състояние на община Кула” е за изпълнение на Дейност 1 „Провеждане на социологическо проучване, във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин”.

Дейност 1: Провеждане на социологическо проучване, във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин.

Социологическото проучване ще бъде извършено под формата на два форума и анкета. Форумите ще бъдат организирани в гр. Кула, като за участие ще бъдат поканени всички живеещи и работещи на територията на общината и на кметствата към нея. Успоредно с форумите ще се проведе и анкетно допитване сред представителите на целевите групи.

В изпълнение на дейността ще бъдат идентифицирани общинските стратегически цели, които да залегнат в разработването на Общинския план за развитие на община Кула за периода 2014 г. – 2020 г. В допълнение ще се изготви актуален анализ на социално-икономическото състояние на община Кула, област Видин. При формулирането на анкетите и обхвата на планираните форуми ще се използва информацията от извършената междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Кула (2006 г. – 2013 г.).

Получените от анкетите и форумите резултати ще бъдат обобщени и анализирани в доклад.

Обособена позиция № 2 “Разработване на програма за реализация на общински план за развитие и разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 г. – 2020 г.” е за изпълнение на Дейност 2„Изготвяне на програма за реализация на общински план за развитие на община Кула, в съответствие с областната стратегия за развитие” и Дейност 3 „Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Кула (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация”.

Дейност 2: Изготвяне на програма за реализация на общински план за развитие на община Кула, в съответствие с областната стратегия за развитие.

В изпълнение на дейността ще бъдат конкретизирани проекти за изпълнение, съответните стойности на проектите и възможните източници за финансиране; ще бъдат определени и звената отговорни за реализирането на проектите; ще се идентифицират 4 (четири) проекта от програмата, които да бъдат разработени до степен на готовност „избор на изпълнител/инвеститор”, състояща се в наличието/изготвянето на съответните правни, финансови и маркетингови анализи, вкл. и работни проекти в съответствие със ЗУТ. Идентифицираните проекти ще залегнат в разработването на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г., което не попада в обхвата на настоящия проект.

Дейност 3: Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Кула (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация.

Изпълнителят изготвил програмата за реализация на общинския план за развитие ще разработи Вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. и на прилаганите политики от общинската администрация. Разработените Вътрешни правила ще бъдат предадени за одобрение от общинския съвет и възложени от кмета за изпълнение.

Обособена позиция № 3 “Подготовка за разработване на: Стратегия за управление на общинската собственост и Стратегия за развитие на туризма в община Кула” е за Дейност 5 „Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост на община Кула” и Дейност 6 „Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на общинска Стратегия за развитие на туризма на община Кула” от проекта.

Дейност 5: Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост на община Кула.

В рамките на тази дейност ще бъде събрана статистическа информация и ще бъде осъществен предварителен анализ, свързан с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост на община Кула. Предвижда се събиране на статистическа информация относно вида, стойността и разпоредителните права на наличните обекти общинската собственост. В допълнение ще бъда изготвен и анализ на състоянието на общинската собственост в община Кула към момента на осъществяване на дейността по проекта. Събраната статистическа информация и осъществяването на анализа ще залегнат в подготовката на Стратегия за управление на общинската собственост на община Кула, чието изготвяне попада в обхвата на настоящият проект. Събраната информация ще бъде периодично актуализирана и публикувана на официалната страница на общината.

Дейност 6: Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на общинска Стратегия за развитие на туризма на община Кула.

В рамките на тази дейност ще бъдат идентифицирани конкретни туристически обекти и ще бъде осъществен анализ и оценка на състоянието на тези обекти, както и на туристическия потенциал на общината, с цел получената информация и направена оценка да залегнат в подготвяната Стратегия за развитие на туризма в община Кула, чието изготвяне не попада в обхвата на настоящият проект.

  1. Други задължения към изпълнителя

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

 • да започне изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;

 • да изготвя ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора и окончателен доклад за изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;

 • да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и / или договора за строителство;

 • да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

 • да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор;

 • да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни решения за тях;

 • да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;

 • да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на поръчката;

 • да изпълни всички други задължения, предвидени в договора с Възложителя, съответно в Договор за БФП № А10-13-13 / 08.02.2012 г.и приложенията към него.
 1. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

  1. Видове експерти и техните задължения

За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката. Изискванията към експертите са детайлно посочени в Указанията за участие.

Ръководител екип. Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на обществените и/или икономическите науки или еквивалентно. Професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на придобитото образование, от които минимум 2 (две) години управленски опит в публичния или частния сектор.

Експерт №1 (финансов експерт) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на икономическите или финансови науки. Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността си.

Експерт №2 (експерт социолог/анализатор) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на обществените и/или икономическите науки. Професионален опит: Да има не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността си; умения в събирането, обработката и анализирането на статистически изследвания и разработване на прогнози.

Експерт №3 (експерт проектиране) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на техническите и/или инженерните науки. Професионален опит: да има не по-малко от 3 (три) години професионален опит в проектирането на обществени зелени площи и елементи на градската инфраструктура.

Експерт №4 (експерт по разработване на политики) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на обществените и/или икономическите науки или еквивалентни. Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността си, умения в разработване и реализиране на политики на централно или местно ниво.

Експерт №5 (експерт туризъм) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен бакалавър или еквивалентна, специалност в областта на обществените и/или икономическите науки или еквивалентни. Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността си.

Експерт №6 (експерт юрист) Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност в областта на правно-юридическите и/или обществените науки или еквивалентни. Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността си.

За всички експерти горецитираните обстоятелства задължително се посочват в автобиографията. Участниците трябва да представят за всеки един от експертите професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, заверени от участника с „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница, както и декларация от всеки един от дългосрочните експерти за ангажираност по обществената поръчка, за принадлежност и наличност. 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

В своята оферта, Кандидатът следва подробно да опише своето разбиране за изпълнението на предмета на поръчката, включително да направи предложение за допълнителни дейности, които по негова преценка могат да бъдат в полза на поръчката, но не по-малко от тези, описани в техническата спецификация. Кандидатът както и своето виждане относно крайния резултат от изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на настоящата техническа спецификация.

Кандидатът следва да предложи методология, чрез която планира да изпълни поръчката, включително да представи описание на етапите на изпълнение на поръчката и начина на покриване на етапите от техническата спецификация; предлаганите методи за изпълнение на отделните етапи; предвижданите доклади и кратко описание на тяхното очаквано съдържание в съответствие с техническите изисквания; мобилизация на експертите и тяхното разпределение по отделни етапи, с което трябва да се докаже покриването на капацитета за изпълнение на поръчката.

  Кандидатът следва да опише предвижданата от него организационна структура за изпълнение на поръчката – участници, подчиненост, отговорни лица, експерти и др., да представи график за мобилизация на трудовите ресурси по време на отделните етапи на работа, подробно описан процес на управление на изпълнението, подробно разписан вътрешен контрол, който Изпълнителят ще упражнява и да опише комуникационните връзки вътре в екипа и с Възложителя съответстващ на целите на поръчката.

 1. срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на Кандидата, но не по-малко от 6 /шест/ месеца и не повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя към Изпълнителя за започване на изпълнението на договора.

Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата на подписването му от страните, но изпълнението по договора започва, след като Изпълнителят получи от Възложителя писмено уведомление за започване на изпълнението на договора.

В своята оферта Кандидатът следва да предложи и план-график за изпълнение на поръчката, включително график за изпълнение на отделните задачи, включени в настоящата техническа спецификация, обхвата на дейностите, изискванията и сроковете за изпълнението им, предвидени в техническата спецификация.


 1. ДОКЛАДВАНЕ

  1. Обща информация

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за поръчката изпълнителят изготвя и предоставя на възложителя:

 • ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;

 • окончателен доклад за изпълнението на договора.

Изпълнителят изготвя на български език в три (3) екземпляра горепосочените доклади.  1. Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията на изпълнителя

Ежемесечните доклади на Изпълнителя, трябва да съдържат информация относно:

 • изпълнение на задълженията му, съгласно настоящата техническа спецификация,

 • администрирането на договора за обществена поръчка - срещи, протоколи, кореспонденция и други,

 • финансовото състояние на договора за обществена поръчка,

 • екип на консултанта,

 • проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор, в т.ч. предложените и / или предприетите действия за решаване им,

 • друга информация по преценка на Изпълнителя.

Ежемесечните доклади на Изпълнителя задължително съдържат приложения, подкрепящи изложената в него информацията.

Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици и други.

Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните доклади за изпълнението на задълженията си по договора до изтичане на десето (10) число на всеки месец, през целия период на изпълнение на договора.

  1. Окончателен доклад за изпълнението на договора

Изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад за изпълнението на договора.

Окончателният доклад на Изпълнителя, трябва да съдържа информация относно:

 • изпълнение на задълженията му, съгласно настоящата техническа спецификация;

 • администрирането на договора за проектиране - срещи, протоколи, кореспонденция и други,

 • финансовото състояние на договора за обществена поръчка,

 • екипа на консултанта,

 • проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договор и предприетите действия за решаване им,

 • анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на договора,

 • обоснована преценка от страна на Изпълнителя за размера на сумата, която би следвало да му бъде изплатена във връзка с изпълнението на договора,

 • друга информация по преценка на Изпълнителя.

 • приложения.

Изпълнителят представя на Възложителя докладите, описани в настоящата точка, които трябва да бъдат изготвени на български език, в три (3) еднообразни екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD). 1. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на обществената поръчка се приема от комисия, назначена със заповед на кмета на община Кула. Комисията разглежда и приема документите, разработени в изпълнение на задачите, включени в предмета на поръчката, така както са посочени в настоящата техническата спецификация на обществената поръчка и в графика, съгласно офертата на изпълнителя и договора за обществена поръчка.

При своята работа, Комисията има право да приеме без бележки разглеждания документ, да го върне с коментари или да не го приеме и да го върне за цялостно преработване. Когато Комисията даде становище, че връща документ за корекции, тя задължително посочва и какви за съответните забележки към него и определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от Изпълнителя. Становището на Комисията е задължително за Изпълнителя. В случай, че Изпълнителят не е съгласен с коментар на комисията, той мотивира писмено доводите си за това и ги изпраща на комисията. Ако комисията не приема доводите за неприемане на Изпълнителя и повтори коментара, Изпълнителят е длъжен да се съобрази с коментара и да го отрази в съответния документ, в посоченият от комисията срок.

Комисията дава становище дали на Изпълнителя следва да се заплати съответното плащане и дали то следва да се удържи като неустойка за забава или да се търси обезщетение за претърпени вреди от неизпълнението по общия ред. Когато Комисията даде становище, че приема работата на Изпълнителя по всички задачи, съгласно настоящата техническа спецификация, тя съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор и предлага връщането на гаранцията за изпълнение.

Всички решения и предложения на Комисията следва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо. При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от Изпълнителя по настоящия договор. 1. Налична документация

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация.


Свързани:

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconПриложение №1 техническа спецификация
Публична покана по условията на глава осем „а” от зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация и описание на обекта на поръчката
За обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2013г...
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconНастоящата техническа спецификация е част от тръжната документация и трябва да се разглежда заедно с останалите документи. Обхват на дейностите
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от зоп, с предмет
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп „Доставка на строителни и електро материали" за нуждите на „Кюстендилска вода" еоод
...
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
...
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в зм „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница...
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconРешение за откриване на конкурс
Предмет на настоящия конкурс е определяне на изпълнител на обществена поръчка за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни...
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconРешение за откриване на процедурата
Предмет на обществената поръчка, пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет icon„извършване на застрахователни услуги описание на предмета на поръчката, изисквания към участниците и изисквания към изпълнението
Техническа спецификация на обществена поръчка с предмет: „извършване на застрахователни услуги“
Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет iconТехническа оферта до
Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас малка обществена поръчка с предмет: „Сметосъбирне и сметоизвозване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом