1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
Име1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
страница1/19
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер2.92 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/120473COM_2012_496_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Обяснителен меморандум

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМД и общи разпоредби относно фондовете по Кохезионната политика (COM(2011)615 окончателен).

В това предложение за Регламент за определяне на общоприложими разпоредби (РОР) се предвиждаше приемането на обща стратегическа рамка (ОСР), която:

„…изразява целите на Съюза като ключови действия за фондовете по ОСР, с цел да осигури по-ясна стратегическа посока на процеса на програмиране на нивото на държавите членки и регионите. Общата стратегическа рамка следва да улесни секторната и териториалната координация на интервенциите на Съюза, осъществявани в рамките на фондовете по ОСР, с други имащи отношение политики и инструменти на Съюза.

Поради това общата стратегическа рамка следва да определи ключовите области на подкрепа, териториалните предизвикателства, по които ще се работи, целите на политиката, приоритетите на дейностите за сътрудничество, механизмите за координация и механизмите за осигуряване на последователност и съгласуваност с икономическите политики на държавите членки и на Съюза.“ (Съображения 14 и 15)

В предложението на Комисията се определят целите и съдържанието на ОСР в членове 10 и 11 от РОР. В член 12 от предложението се предвижда, че общата стратегическа рамка ще бъде приета от Комисията като делегиран акт.

Както Съветът, така и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент посочиха, че биха искали ОСР да бъде приета като приложение към регламента, а не като делегиран акт. С оглед на това и с цел да се улесни постигането на компромис между институциите Комисията представя настоящото изменено законодателно предложение, в което елементите на ОСР са разделени в две части — в ново приложение (приложение I) към РОР и делегиран акт. Комисията подчертава обаче, че всички елементи, включени в приложението или в делегирания акт, са несъществени елементи по смисъла на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, поради което могат да бъдат изменяни с делегиран акт. Съществените елементи се съдържат в членове 11 и 12 от РОР.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

С цел да се улесни дискусията на 14 март 2012 г. беше публикуван работен документ на службите на Комисията, съдържащ основните елементи на ОСР (SWD (2012) 61).

След разглеждане на работния документ на службите на Комисията Съветът и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент останаха на мнение, че ОСР следва да бъде приета като приложение към РОР. И двете структури считат, че ОСР е съществен елемент от законодателния акт, тъй като според тях ОСР изразява политически избор по основните аспекти на политиката на сближаване. Съответните изменения са включени в частичния общ подход, приет от Съвета по общи въпроси на 24 април 2012 г., и в проектите на доклади на Комисията по регионално развитие на ЕП.

Беше направена оценка на въздействието за първоначалните законодателни предложения.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

С измененото законодателно предложение елементите на ОСР се разделят в ново приложение (приложение I) към РОР и делегиран акт. Разпоредбите относно ОСР, които се съдържат в приложението, са несъществени елементи от законодателния акт по смисъла на член 290 от ДФЕС, поради което могат да бъдат изменяни с делегиран акт.

Новото приложение съдържа четири раздела относно: 1) средствата за постигане на последователност и съгласуваност с икономическите политики на държавите членки и на Съюза, 2) механизмите за координация между фондовете по ОСР и с други имащи отношение политики и инструменти на Съюза, 3) хоризонталните принципи и междусекторните цели на политиките и 4) механизми за преодоляване на териториалните предизвикателства. Тези раздели до голяма степен ще се основават на раздели 3, 4 и 5 на работния документ на службите на Комисията и на съответните елементи от приложения I и II, като ще бъдат стилово адаптирани към изискванията, приложими за нормативните текстове.

Делегираният акт от своя страна ще съдържа два раздела: 1) раздели относно примерни действия с висока добавена стойност на европейско равнище и съответни принципи за изпълнение и 2) приоритети за сътрудничество. Те до голяма степен се основават на приложения І и ІІ към работния документ на службите на Комисията, отново с необходимите правни адаптации.

Данните в раздела относно финансовата рамка и в законодателната финансова обосновка бяха актуализирани, за да се вземе предвид измененото предложение на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г.1.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Измененото предложение няма да има отражение върху бюджета. Наличието на нови данни и макроикономически прогнози, както и присъединяването на Република Хърватия обаче налагат изменение на финансовия пакет за политиката на сближаване.

5. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Изменението се отнася до промени в съображения 14, 15, 16, 83, 84 и 88 и членове 2, 10, 11, 12, 14, 141 и 142. Добавя се също ново приложение I, което наложи промени в номерацията на приложенията в още някои членове (19, 83, 86, 87, 105, 106 и 107). Законодателната финансова обосновка също беше актуализирана.

2011/0276 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите3,

като взеха предвид становището на Сметната палата4,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Член 174 от Договора предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, определени селски райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и региони, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Член 175 от Договора изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство — секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти.

(2) В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които беше приета стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Съюзът и държавите членки следва да осъществят постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно насърчават хармоничното развитие на Съюза и намаляват регионалните различия.

(3) С цел подобряване на координацията и хармонизиране на прилагането на фондовете, които оказват подкрепа в рамките на политиката на сближаване, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ), с фондовете за развитието на селските райони, а именно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за морския сектор и сектора на рибарството, а именно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), следва да бъдат определени общоприложими разпоредби за всички тези фондове („фондовете по ОСР“). Освен това настоящият регламент съдържа разпоредби, които са общоприложими за ЕФРР, ЕСФ и КФ, но не се прилагат за ЕЗФРСР и ЕФМДР. Поради спецификата, която е налице при всеки от фондовете по ОСР, в отделни регламенти следва да бъдат конкретизирани специални правила, приложими към всеки един от фондовете по ОСР и към целта „Европейско териториално сътрудничество“ по ЕФРР.

(4) Що се отнася до общата селскостопанска политика (ОСП), чрез хармонизирането и съгласуването на правилата за управление и контрол за първия (ЕФГЗ — Европейски фонд за гарантиране на земеделието) и втория (ЕЗФРСР) стълб на ОСП вече е постигната значителна синергия. Поради това здравата връзка между ЕФГЗ и ЕЗФРСР следва да бъде запазена, както и структурите, които вече съществуват в държавите членки.

(5) Най-отдалечените региони следва да се ползват от специални мерки и допълнително финансиране, което да компенсира неблагоприятните условия, причинени от факторите, посочени в член 349 от Договора.

(6) С цел да се гарантира правилното и последователно тълкуване на разпоредбите и с цел даване на принос към правната сигурност на държавите членки и бенефициерите е необходимо да се дадат определения на някои понятия, използвани в регламента.

(7) Посочено е, че настоящият регламент се състои от три части, първата от които съдържа съображенията и определенията, втората — правилата, приложими за всички фондове по ОСР, и третата — разпоредбите, приложими единствено за ЕФРР, ЕСФ и КФ („фондовете“).

(8) Съгласно член 317 от Договора и в контекста на споделеното управление следва да бъдат уточнени условията, които позволяват на Комисията да упражнява отговорностите си за изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз, както и да бъдат изяснени отговорностите за сътрудничество с държавите членки. Тези условия следва да позволят на Комисията да получи гаранции, че държавите членки използват фондовете по ОСР законосъобразно и без нередности и в съответствие с принципа на доброто финансово управление по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансовият регламент“)5. Държавите членки и определените от тях за целта структури следва да отговарят за изпълнението на програмите на съответното териториално ниво в съответствие с институционалната, правната и финансовата рамка на държавата членка. Тези разпоредби гарантират също така, че се обръща внимание на необходимостта да се гарантира комплементарността и съгласуваността на интервенциите на Съюза, пропорционалността на административната уредба и намаляването на административната тежест на бенефициерите на фондовете по ОСР.

(9) За договора за партньорство и съответно за всяка отделна програма държавата членка следва да организира партньорство с представители на компетентните регионални, местни, градски и други публични органи, икономическите и социалните партньори и структурите, представляващи гражданското общество, включително партньорите от областта на околната среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за утвърждаване на равенството и недискриминацията. Целта на това партньорство е да се спази принципът на многостепенното управление, да се гарантира ангажираност на заинтересованите страни с планираните интервенции и да се използват опитът и специфичното ноу-хау, което притежават съответните действащи лица. Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове, с които да уреди кодекс на поведение с цел да гарантира последователното привличане на партньорите в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на договорите за партньорство и програмите.

(10) Дейностите на фондовете по ОСР и операциите, които те подкрепят, следва да съответстват на приложимото законодателство на Съюза и на националните закони, пряко или косвено свързани с изпълнението на операцията.

(11) В контекста на своите усилия да увеличи икономическото, социалното и териториалното сближаване Съюзът следва на всички етапи от прилагането на фондовете по ОСР да се стреми да премахва неравнопоставеността между мъжете и жените и да насърчава равенството между тях, както и да се противопоставя на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(12) Целите на фондовете по ОСР следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване и подобряване на околната среда, както е предвидено в членове 11 и 19 от Договора. В съответствие с амбицията поне 20 % от бюджета на Съюза да бъдат предоставяни за цели във връзка с изменението на климата държавите членки следва да предоставят информация относно подкрепата за такива цели, като използват методология, приетата от Комисията чрез акт за изпълнение.

(13) За да бъдат постигнати целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, фондовете по ОСР следва да съсредоточат подкрепата си върху ограничен брой общоприложими тематични цели. Точният обхват на всеки от фондовете по ОСР следва да бъде определен в правилата за отделните фондове и може да бъде ограничен само до някои от тематичните цели, определени в настоящия регламент.

(14) С цел максимално да се увеличи приносът на фондовете по ОСР и да се предоставят ясни стратегически насоки за процеса на програмиране на ниво държави членки и региони Комисията следва да приеме с делегиран акт следва да бъде установена обща стратегическа рамка., която изразява целите на Съюза като ключови действия за фондовете по ОСР, с цел да осигури по-ясна стратегическа посока на процеса на програмиране на нивото на държавите членки и регионите. Общата стратегическа рамка следва да улесни секторната и териториалната координация на интервенциите на Съюза, осъществявани в рамките на фондовете по ОСР, с други имащи отношение политики и инструменти на Съюза.

(15) Поради това общата стратегическа рамка следва да определи ключовите области на подкрепа определя средствата за постигане на последователност и съгласуваност с икономическите политики на държавите членки, механизмите за координация между фондовете по ОСР, както и с други имащи отношение политики и инструменти на ЕС, хоризонталните принципи и междусекторните цели на политиките, механизмите за преодоляване на териториалните предизвикателства, по които ще се работи, примерните действия с висока добавена стойност на европейско равнище и съответните принципи за изпълнение, както и целите на политиката, приоритетите на дейноститеза сътрудничество., механизмите за координация и механизмите за осигуряване на последователност и съгласуваност с икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

(16) Въз основа на общата стратегическа рамка, приета от Комисията, всяка държава членка следва да подготви — в сътрудничество със своите партньори и в диалог с Комисията — договор за партньорство. Договорът за партньорство следва да свежда елементите, определени в общата стратегическа рамка, към националния контекст и да определя твърди ангажименти за постигането на целите на Съюза чрез програмирането на фондовете по ОСР.

(17) Държавите членки следва да концентрират подкрепата с цел да гарантират значителен принос за постигането на целите на Съюза в съответствие с техните специфични потребности на националното и регионалното развитие. Следва да бъдат определени предварителни условия с цел да се гарантира, че са налице рамковите условия, необходими за ефективно използване на подкрепата на Съюза. Изпълнението на тези предварителни условия следва да се оцени от Комисията в рамките на нейната оценка на договора за партньорство и програмите. В случаите, в които не е изпълнено дадено предварително условие, Комисията следва да има правомощието да спре плащанията към програмата.

(18) За всяка програма следва да бъде определена рамка на изпълнението с оглед проследяване на напредъка към определените за всяка програма цели в течение на периода на програмиране. Комисията следва в сътрудничество с държавите членки да предприеме преглед на изпълнението през 2017 и 2019 г. Следва да бъде предвиден резерв за изпълнение, който да бъде разпределен през 2019 г. там, където са постигнати етапните цели, определени в рамката на изпълнението. Поради разнообразието на програмите по „Европейско териториално сътрудничество“ и принципното участие на множество държави в тях за тези програми следва да няма резерв за изпълнение. В случаи, когато изоставането в постигането на етапните цели или на целите е значително, Комисията следва да може да спре плащанията към програмата или — в края на периода на програмиране — да приложи финансови корекции с цел да гарантира, че бюджетът на Съюза не се разхищава или използва неефективно.

(19) Създаването на по-тясна връзка между политиката на сближаване и икономическото управление на Съюза ще гарантира, че ефективността на разходите в рамките на фондовете по ОСР почива на солидни икономически политики и че фондовете по ОСР могат, ако е необходимо, да бъдат пренасочени към работа по икономическите проблеми, с които се сблъсква дадена държава. Този процес следва да бъде постепенен и да започва с изменения в договора за партньорство и програмите с цел подкрепа на препоръките на Съвета за работа по макроикономическите несъответствия и социалните и икономически трудности. В случаите когато въпреки засиленото използване на фондовете по ОСР дадена държава членка не предприеме ефективни действия в контекста на процеса на икономическо управление, Комисията следва да има правото да спре всички или част от плащанията и поетите задължения. Решенията относно спирането следва да бъдат пропорционални и ефективни и да отчитат въздействието на отделните програми за работа по икономическата и социалната ситуация в съответната държава членка и предишните изменения на договора за партньорство. Когато взема решение за спиране, Комисията следва също така да зачита равното третиране на държавите членки и да отчита по-специално въздействието, което спирането ще има за икономиката на съответната държава членка. Спиранията следва да се отменят и фондовете да се предоставят отново на съответната държава членка веднага щом държавата членка предприеме необходимото действие.

(20) С цел да се гарантира съсредоточаване върху изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за всички програми следва да бъдат определени общоприложими елементи. С цел да се гарантира съгласуваността на уредбата за програмирането на фондовете по ОСР следва да се хармонизират процедурите за приемането и изменението на програмите. Програмирането следва да осигури съгласуваността с общата стратегическа рамка и договора за партньорство, координацията на фондовете по ОСР между тях самите, както и с другите съществуващи финансови инструменти и с Европейската инвестиционна банка.

(21) Договорът добави към целите за икономическо и социално сближаване и целта за териториално сближаване, като е необходимо да се работи по ролята на градовете, функционалната диференциация в географски план и подрегионалните области, изправени пред специфични географски или демографски проблеми. За целта, за да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде активизирано и улеснено воденото от общностите местно развитие, като бъдат заложени общоприложими правила и тясно сътрудничество за всички фондове по ОСР. Отговорността за изпълнението на местните стратегии за развитие следва принципно да бъде възложена на местни групи за действие, които представляват интересите на общността.

(22) Финансовите инструменти стават все по-важни заради лостовия си ефект върху фондовете по ОСР, техния капацитет да съчетават различни форми на публични и частни ресурси в подкрепа на целите на публичната политика и тъй като револвиращите форми на финансиране повишават дългосрочната устойчивост на предоставяната подкрепа.

(23) Финансовите инструменти, подкрепяни от фондовете по ОСР, следва да се използват за разходоефективен отговор на специални пазарни нужди в съответствие с целите на програмите и не следва да изместват частното финансиране. Поради това решението за финансиране на мерки за подкрепа чрез финансови инструменти следва да се взема на базата на предварителен анализ.

(24) Финансовите инструменти следва да бъдат разработвани и прилагани така, че да се насърчава значително участие от страна на инвеститорите и финансовите институции от частния сектор на основата на целесъобразно поделяне на риска. За да бъдат достатъчно привлекателни за частния сектор, финансовите инструменти трябва да се разработват и прилагат гъвкаво. Поради това управляващите органи следва да вземат решение кои са най-подходящите форми за прилагане на финансови инструменти за отговор на специфичните потребности на целевите региони в съответствие с целите на съответната програма.

(25) Управляващите органи следва да имат възможност да предоставят средства от програмите на финансови инструменти, организирани на равнището на Съюза, или на инструменти, организирани на регионално ниво. Управляващите органи следва също така да имат възможността да прилагат пряко финансови инструменти чрез специални фондове или фондове, инвестиращи в други фондове.

(26) Размерът на средствата, изплатени във всеки един момент от фондовете по ОСР на финансови инструменти, следва да отговаря на размера, необходим за осъществяване на планираните инвестиции и плащания на крайните получатели, включително разходите и таксите за управление, определени въз основа на бизнес планове и прогнози за паричните потоци за предварително определен период, не по-дълъг от две години.

(27) Необходимо е да бъдат определени специални правила относно размера на средствата, които могат да бъдат приемани като допустими разходи при приключването, с цел да се гарантира, че размерът на средствата, включително разходите и таксите за управление, изплатени от фондовете по ОСР на финансови инструменти, се използват ефективно за инвестиции и плащания на крайните получатели. Необходимо е също така да бъдат определени специални правила относно повторното използване на средства, числящи се към подкрепата от фондовете по ОСР, включително относно използването на наследени средства след приключването на програмите.

(28) Държавите членки следва да провеждат мониторинг на програмите с цел провеждане на преглед на изпълнението и напредъка в постигането на целите на оперативните програми. За целта следва да бъдат сформирани мониторингови комитети, а съставът и функциите им определени за фондовете по ОСР. Биха могли да бъдат сформирани съвместни мониторингови комитети, които да улеснят координацията между фондовете по ОСР. С цел да се гарантира ефективността мониторинговите комитети следва да могат да излизат с препоръки към управляващите органи относно изпълнението на програмата и да следят действията, предприети като следствие от техните препоръки.

(29) Необходимо е да бъде хармонизирана уредбата за мониторинг и докладване на фондовете по ОСР с цел опростяване на управленската уредба на всички нива. Важно е да се осигурят пропорционални изисквания за докладване, но и наличието на комплексна информация относно напредъка в ключови за прегледа точки. Поради това е необходимо всички изисквания за докладване да отчитат необходимостта от информация в дадени години и да бъдат хармонизирани спрямо времето на провеждане на прегледите на изпълнението.

(30) С оглед проследяване на напредъка на програмите между държавите членки и Комисията следва да се провежда годишна среща за преглед. Държавите членки и Комисията следва обаче да могат да се договорят да не организират тази среща с цел да избегнат ненужната административна тежест.

(31) С оглед на това Комисията да следи напредъка в постигането на целите на Съюза, държавите членки следва да подават доклади за напредъка по изпълнението на техните договори за партньорство. Въз основа на тези доклади Комисията следва да изготви през 2017 и 2019 г. стратегически доклад за напредъка.

(32) Необходимо е да се оцени ефективността, ефикасността и въздействието на помощта от фондовете по ОСР с цел да се повиши качеството на изпълнението и разработването на програми и да се определи въздействието на програмите спрямо целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и спрямо БВП и безработицата, където е приложимо. В това отношение следва да бъдат определени отговорностите на държавите членки и на Комисията.

(33) За да бъде повишено качеството и подобрено разработването на всяка програма, и да бъде проверено, че целите могат да бъдат постигнати, следва да бъде направена предварителна оценка на всяка програма.

(34) Органът, отговорен за подготовката на програма, следва да изготви план за оценка. По време на периода на програмиране управляващите органи следва да извършват оценки с цел определяне на ефективността и въздействието на отделните програми. Мониторинговият комитет и Комисията следва да бъдат информирани за резултатите от оценките с цел улесняване на управленските решения.

(35) Следва да бъдат направени последващи оценки с цел да се оцени ефективността и ефикасността на фондовете по ОСР и тяхното въздействие върху общите цели на фондовете по ОСР и стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(36) Полезно е да се конкретизират видовете действия, които могат да бъдат предприемани по инициатива на Комисията и на държавите членки като техническа помощ с подкрепата на фондовете по ОСР.

(37) С цел да се гарантира ефективното използване на средствата на Съюза и да се избегне свръх финансирането на генериращите приходи операции е необходимо да бъдат определени правилата за изчисляване на приноса от фондовете по ОСР за генериращите приходи операции.

(38) Следва да се определят началната и крайната дата на допустимостта на разходите, така че да се установи еднакво и справедливо правило, което да се прилага по отношение на усвояването на фондовете по ОСР в целия Съюз. С цел да се улесни осъществяването на програмите е целесъобразно да се предвиди началната дата за допустимостта на разходите да може да бъде преди 1 януари 2014 г., ако съответната държава членка представи програма преди тази дата. С оглед на това да се гарантира ефективното използване на фондовете по ОСР и намаляването на риска за бюджета на ЕС е необходимо да бъдат въведени ограничения за подкрепата за приключените операции.

(39) В съответствие с принципа на субсидиарност и при спазване на изключенията, предвидени в регламент(и) (ЕС) № […] [регламентите за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕТС, ЕЗФРСР, ЕФМДР] държавите членки следва да приемат национални правила относно допустимостта на разходите.

(40) С оглед опростяване на използването на фондовете по ОСР, намаляване на риска от грешки и същевременно предвиждане на възможност за диференциране — където е необходимо — за да се отчетат спецификите на политиката, е целесъобразно да бъдат определени формите на подкрепа, хармонизирани условията за възстановяване на безвъзмездни средства и финансиране с единна ставка, специалните правила за допустимост за безвъзмездните средства и специалните условия относно допустимостта на операциите в зависимост от местоположението.

(41) За да се гарантира ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на интервенцията на фондовете по ОСР, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в предприятия и инфраструктура и предотвратяване използването на фондовете по ОСР за неправомерни облаги. Опитът показва, че периодът от пет години е подходящ като минимален период, който да бъде прилаган, с изключение на случаите, при които правилата за държавните помощи предвиждат различен период. Целесъобразно е действията, подкрепяни от ЕСФ, и тези, в които няма производствени инвестиции или инвестиции в инфраструктура, да бъдат освободени от общото изискване за дълготрайност, освен ако такива изисквания не произтичат от приложими правила за държавните помощи, като бъде изключен и приносът от и за финансови инструменти.

(42) Държавите членки следва да приемат адекватни мерки, за да гарантират правилната структура и правилното функциониране на своите системите за управление и контрол, за да дават гаранции за законосъобразното и редовно използване на фондовете по ОСР. Следва да се определят задълженията на държавите членки по отношение на системите за управление и контрол на програмите, както и по отношение на превенцията, разкриването и отстраняването на нередности и нарушения на законодателството на Съюза.

(43) В съответствие с принципите на споделеното управление държавите членки следва да носят основната отговорност — чрез своите системи за управление и контрол — за изпълнението и контрола на интервенциите от програмите. С цел да бъде засилена ефективността на контрола над избора или изпълнението на операциите и да бъде подсилено действието на системата за управление и контрол следва да бъдат конкретизирани функциите на управляващия орган.

(44) С цел да се предоставят предварителни гаранции относно организацията и устройството на основните системи за управление и контрол държавите членки следва да определят акредитиращ орган, който да отговаря за акредитацията и оттеглянето на акредитацията на управляващите и контролните органи.

(45) Следва да бъдат определени правомощията и отговорностите на Комисията да проверява ефективното действие на системите за управление и контрол и да изисква от държавите членки действия. Комисията следва да има и правомощието да провежда одити, съсредоточаващи се върху въпроси във връзка с доброто финансово управление, с цел да прави изводи относно усвояването на фондовете.

(46) Поемането на задължения от бюджета на Съюза следва да става ежегодно. С цел да се гарантира ефективното програмно управление е необходимо да бъдат определени общоприложими правила за исканията за междинни плащания, плащането на годишното салдо — където е приложимо — и плащането на окончателното салдо, без те да засягат специалните правила, изисквани за всеки от фондовете по ОСР.

(47) Плащането за предварително финансиране при старта на програмите гарантира, че държавата членка има средствата да оказва подкрепа на бенефициерите при изпълнението на програмата още от момента на приемане на програмата. Поради това следва да бъдат предвидени разпоредби за първоначални суми за предварително финансиране от фондовете по ОСР. Първоначалното предварително финансиране следва да бъде изцяло уравнено към момента на приключване на програмата.

(48) С цел да бъдат предпазени финансовите интереси на Съюза следва да съществуват ограничени във времето мерки, които да позволяват на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да прекъсва плащанията, когато са налице доказателства, сочещи значителни недостатъци в работата на системата за управление и контрол, доказателства за нередности във връзка с дадено заявление за плащане или не са били подадени документи за целите на уравняването на сметките.

(49) С оглед да се гарантира, че разходите, съфинансирани от бюджета на Съюза през която и да е финансова година, се използват в съответствие с приложимите правила, следва да бъде създадена подходяща рамка за годишно уравняване на сметките. Съгласно тази рамка акредитираните структури следва да представят на Комисията за всяка програма декларация за управлението, предоставяща гаранции, придружена от заверените годишни счетоводни отчети, обобщен доклад от проверките и независимо одитно становище и контролен доклад.

(50) С цел да бъде предпазен бюджетът на Съюза може да бъде необходимо Комисията да прави финансови корекции. За да се гарантира правна сигурност за държавите членки, е важно да се определят обстоятелствата, при които нарушенията на приложимото право на Съюза или национално право могат да доведат до финансова корекция от страна на Комисията. С цел да се гарантира, че финансовите корекции, които Комисията може да наложи на държавите членки, са свързани със защитата на финансовите интереси на ЕС, те следва да бъдат ограничени до случаи, при които нарушението на законодателството на Съюза или на националното право касае пряко или непряко допустимостта, редовността, управлението или контрола на операциите и съответстващите им разход. За да се гарантира пропорционалност, е важно, когато взема решение за размера на финансовата корекция, Комисията да разглежда естеството и тежестта на нарушението.

(51) С цел да бъде насърчена финансовата дисциплина е целесъобразно да се определи уредбата за отмяната на която и да е част от поетите бюджетни задължения в една програма, по-специално в случаите, когато една сума може да не подлежи на отмяна, по-специално когато закъсненията в изпълнението произтичат от обстоятелства, които не зависят от съответната страна, които са необичайни или непредвидими и чиито последици не могат да бъдат избегнати, въпреки показаното старание.

(52) Необходими са допълнителни общи разпоредби във връзка със специфичното функциониране на фондовете. По-специално с цел да бъде увеличена тяхната добавена стойност и да бъде засилен приносът им към приоритетите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж функционирането на тези фондове следва да бъде опростено и концентрирано върху целите „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“.

(53) Допълнителни разпоредби за специфичното функциониране на ЕЗФРСР и ЕФМДР са определени в съответното специално законодателство за техните сектори.

(54) За да бъдат утвърдени целите на Договора за икономическо, социално и териториално сближаване, по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се оказва подкрепа на всички региони. За да се предоставя балансирана и постепенна подкрепа и да се отчита нивото на икономическо и социално развитие, ресурсите по тази цел следва да се заделят от ЕФРР и ЕСФ за по-слабо развитите региони, регионите в преход и по-силно развитите региони в съответствие със съотношението между техния брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението и средния за ЕС. За да се гарантира дългосрочната устойчивост на инвестициите от структурните фондове, регионите, чийто БВП на глава от населението за периода 2007—2013 г. е бил под 75 % от средния за ЕС—25 за референтния период, но чийто БВП на глава от населението е нараснал до над 75 % от средния за ЕС—27, следва да получават поне две трети от заделените за тях средства през 2007—2013 г. Държавите членки, чийто брутен национален доход (БНД) е под 90 % от средния за Съюза, следва да се ползват от КФ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“.

(55) Следва да бъдат определени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подкрепа от фондовете. За тази цел идентифицирането на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно установяването на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)6.

(56) За да определи целесъобразна финансова рамка, Комисията следва да установи чрез актове за изпълнение ориентировъчно годишно разпределение на наличните бюджетни кредити за поети задължения, като използва обективен и прозрачен метод с цел да насочи средствата към регионите, чието развитие изостава, включително тези, които получават преходна подкрепа.

(57) Необходимо е да се определят граници за тези средства за целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и да се приемат обективни критерии за тяхното отпускане на регионите и държавите членки. С цел да се даде стимул на необходимото ускоряване на развитието на транспортната и енергийната инфраструктура и на информационните и комуникационните технологии в целия Съюз следва да се създаде Механизъм за свързване на Европа. Отпусканите от фондовете годишни бюджетни кредити на дадена държава членка и сумите, които се прехвърлят от Кохезионния фонд на Механизма за свързване на Европа на държава членка, следва да бъдат ограничени до таван, който ще бъде определен, като се отчита капацитетът на съответната държава членка за усвояване на отпуснатите бюджетни кредити. В допълнение в съответствие с водещата цел за намаляване на бедността е необходимо да бъде преориентирана схемата за хранителни помощи за най-уязвимите лица с оглед на насърчаването на социалното приобщаване и хармоничното развитие на Съюза. Предвижда се механизъм, който да прехвърля средства към този инструмент и да гарантира, че те ще бъдат съставени от заделени в рамките на ЕСФ средства, с помощта на съответстващо имплицитно намаление в минималните проценти на структурните фондове, които ще бъдат заделени за ЕСФ във всяка държава.

(58) С цел да бъде подсилен акцентът върху резултатите и постигането на целите на „Европа 2020“ пет процента от средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да бъдат заделяни като резерв за изпълнение за всеки един от фондовете и всяка категория региони във всяка държава членка.

(59) Що се отнася до фондовете, за да се осигурят целесъобразни отпуснати средства за всяка категория региони, между по-слабо развитите, по-силно развитите и регионите в преход не следва да се прехвърлят ресурси, освен при надлежно мотивирани обстоятелства, свързани с постигането на една или няколко тематични цели, и в размер на не повече от 2 % от общите бюджетни кредити за съответната категория региони.

(60) За да се осигури истинско икономическо въздействие, подкрепата от фондовете следва да не замества публичните разходи на държавите членки или еквиваленти на тях структурни разходи съгласно настоящия регламент. Наред с това, с цел подкрепата от фондовете да отчита по-широкия икономически контекст, равнището на публичните разходи следва да бъде определено спрямо общите макроикономически условия, при които се осъществява финансирането, въз основа на показателите, предвидени в програмите за стабилност и сближаване, които държавите членки подават ежегодно в съответствие с Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики7. Проверките на принципа на допълняемост, които Комисията прави, следва да се концентрират върху държавите членки, в които по-слабо развитите региони и тези в преход обхващат поне 15 % от населението, с оглед мащаба на предоставените им финансови ресурси.

(61) Необходимо е да бъдат заложени специални разпоредби относно програмирането, управлението, мониторинга и контрола на оперативните програми, подкрепяни от фондовете. В оперативните програми следва да бъдат определени приоритетни оси, които съответстват на тематичните цели, да бъде разработена последователна логика на интервенция за работа по набелязаните потребности на развитието и да бъде определена рамката за оценката на изпълнението. Те следва да съдържат също така и други елементи, необходими за ефективното и ефикасно изпълнение на тези фондове.

(62) С оглед на подобряването на комплементарността и опростяване на изпълнението следва да бъде възможно подкрепата от КФ и ЕФРР да се съчетава с подкрепа от ЕСФ в съвместни оперативни програми по целта за растеж и работни места.

(63) Големите проекти представляват значителен дял от разходите на Съюза и често са от стратегическо значение за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Поради това е оправдано операциите със значителен мащаб да продължат да подлежат на одобряване от Комисията съгласно настоящия регламент. С цел да се осигури яснота е целесъобразно за целта да се даде определение какво е съдържанието на един голям проект. Комисията следва да има възможността също така да откаже подкрепа за голям проект, в случаите, в които предоставянето на такава подкрепа не е мотивирано.

(64) С цел да бъде дадена възможност на държавите членки да изпълняват част от една оперативна програма, като прилагат подход, основан на резултатите, е полезно да бъде предвиден съвместен план за действие, в който да влизат комплекс от действия, които да бъдат изпълнени от бенефициер с цел принос към целите на оперативната програма. С цел да бъде опростена и подсилена ориентацията на фондовете към резултатите управлението на съвместния план за действие следва да се базира изключително и само на съвместно договорени етапни цели, крайни продукти и резултати, определени в решението на Комисията за приемане на съвместния план за действие. Контролът и одитът на всеки съвместен план за действие също следва да се ограничава до осъществяването на тези етапни цели, крайни продукти и резултати. Следователно е необходимо да бъдат определени правила за подготовката, съдържанието, приемането, финансовото управление и контрола на съвместните планове за действие.

(65) Когато една стратегия за развитие на град или територия изисква интегриран подход, тъй като включва инвестиции по повече от една приоритетна ос на една или няколко оперативни програми, подкрепеното от фондовете действие следва да се осъществява като интегрирана териториална инвестиция в рамките на определена оперативна програма.

(66) Необходимо е да бъдат приети специални правила във връзка с функционирането на мониторинговия комитет и годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, подкрепяни от фондовете. Допълнителни разпоредби за специфичното функциониране на ЕЗФРСР са определени в съответното специално законодателство за сектора.

(67) За да се гарантира наличието на основната актуална информация за изпълнението на програмите, е необходимо държавите членки да предоставят редовно на Комисията най-важните данни. С цел да се избегне допълнителна тежест за държавите членки те следва да се ограничават до постоянно събираните данни, а предаването им следва да става чрез електронен обмен на данни.

(68) В съответствие с член 175 от Договора Комисията внася на всеки три години в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите доклад относно напредъка в реализирането на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза. Необходимо е да бъде определено съдържанието на този доклад.

(69) Счита се за целесъобразно Комисията в сътрудничество с държавите членки да провежда последваща оценка на фондовете с цел получаване на информация на съответното ниво относно резултатите от финансираните интервенции и тяхното въздействие. Специални разпоредби са необходими също така за създаването на процедура за одобряване на плановете за оценка на фондовете.

(70) Важно е постиженията на фондовете на Съюза да бъдат представени на вниманието на широката общественост. Гражданите имат правото да знаят как се инвестират финансовите средства на Съюза. Основната отговорност за това да осигурят разпространението на подходяща информация сред обществеността следва да бъде както на управляващите органи, така и на бенефициерите. За да се осигури по-голяма ефективност в комуникацията с широката общественост и по-голяма синергия между комуникационните действия, предприемани по инициатива на Комисията, средствата, разпределени за комуникационна дейност съгласно настоящия регламент, допринасят също и за обезпечаването на корпоративните комуникации във връзка с политическите приоритети на Европейския съюз, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент.

(71) За целите на това да се гарантира разпространяване на широка основа на информация за постиженията на фондовете и за ролята, която Съюзът има за тях, и да се информират потенциалните бенефициери за възможностите за финансиране в настоящия регламент следва да бъдат определени подробни правила за информационните и комуникационните мерки, както и някои технически характеристики на тези мерки.

(72) С оглед укрепване на достъпността и прозрачност на информацията относно възможностите за финансиране и бенефициерите на проектите във всяка държава членка следва да се осигури единен уебсайт или портал, предоставящ информация за всички оперативни програми, включително списък на подкрепените операции по всяка оперативна програма.

(73) Необходимо е да се определят елементите за модулиране на ставката на съфинансиране от фондовете за оперативните програми, и по-специално да се усили мултипликационният ефект на средствата на Съюза. Необходимо е също така да се установят максимални ставки на съфинансиране по категории региони с цел да се гарантира спазване на принципа за съфинансиране чрез подходящо ниво на национална подкрепа.

(74) Необходимо е държавите членки да определят управляващ орган, сертифициращ орган и функционално независим одитиращ орган за всяка оперативна програма. С цел да се предвиди гъвкавост за държавите членки при изграждането на системите за контрол е целесъобразно да се предвиди възможността функциите на сертифициращия орган да се изпълняват от управляващия орган. Държавата членка следва също така да може да определи междинни звена, които да изпълняват определени задачи на управляващия или на сертифициращия орган. В такъв случай държавата членка следва да определи ясно техните съответни отговорности и функции.

(75) Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и следователно изпълнява значителен брой функции, свързани с управлението на програмата и мониторинга, финансовото управление и контрола, както и подборът на проекти. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

(76) Сертифициращият орган следва да изготвя и подава до Комисията заявления за плащане. Той следва да изготвя годишните счетоводни отчети и да сертифицира тяхната пълнота, точност и достоверност, както и че записаните в отчетите разходи съответстват на приложимите правила на Съюза и на националните правила. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

(77) Одитиращият орган следва да гарантира провеждането на одити на системите за управление и контрол, на подходяща извадка от операции и на годишните счетоводни отчети. Неговите отговорности и функции следва да бъдат определени.

(78) С цел да се отчете специфичната организация на системите за контрол и управление за ЕФРР, ЕСФ и КФ и необходимостта да се гарантира пропорционален подход са необходими специални разпоредби за акредитацията и оттеглянето на акредитацията на управляващия орган и на сертифициращия орган.

(79) Без да се засягат правомощията на Комисията по отношение на финансовия контрол, следва да се засили сътрудничеството между държавите членки и Комисията в тази област и да се установят критерии, които да позволят на Комисията да определи в контекста на стратегията си за контрол на националните системи степента на гаранциите, които тя следва да получи от националните одитни органи.

(80) Наред с общоприложимите правила относно финансовото управление са необходими допълнителни разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ. По специално с оглед на това да се осигурят за Комисията гаранции в разумна степен преди годишното уравняване на сметките заявленията за междинни плащания следва да се възстановяват на 90 % от сумата, която се получава при прилагане на ставката на съфинансиране за всяка приоритетна ос, предвидена в решението за приемане на оперативната програма, към допустимите разходи за приоритетната ос. Оставащите неразплатени суми следва да бъдат изплатени на държавите членки след годишното уравняване на сметките, при условие че са получени гаранции в разумна степен по отношение на допустимостта на разходите за годината, обхваната от процедурата за уравняване на сметките.

(81) За да се гарантира, че бенефициерите получават подкрепата възможно най-скоро и да се подсилят гаранциите за Комисията, е целесъобразно да се изисква в заявленията за плащане да се включват само разходи, за които подкрепата е била изплатена на бенефициерите. Всяка година следва да се предвижда предварително финансиране, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно средства да работят при тази уредба. Това предварително финансиране следва да се уравнява всяка година при уравняването на сметките.

(82) За да се гарантира правилното прилагане на общите правила относно отмяната на бюджетни кредити, в определените за фондовете правила следва да се посочва как се определят сроковете за освобождаването и как се изчисляват съответните суми.

(83) Необходимо е да се конкретизира подробната процедура за годишното уравняване на сметките, приложима към фондовете, за да се гарантира ясната база и правната сигурност на тази уредба. Важно е да се предвиди ограничена възможност за държавите членки да определят резерв в годишните си счетоводни отчети за сума, която е обект на продължаваща процедура на одитиращия орган.

(84) Процесът на годишно уравняване на сметките следва да се придружава от годишно приключване на завършените операции (за ЕФРР и КФ) или разходи (за ЕСФ). С цел намаляване на разходите, свързани с окончателното приключване на оперативните програми, намаляване на административната тежест за бенефициерите и осигуряване на правна сигурност годишното приключване следва да бъде задължително, за да ограничава периода, през който трябва да се поддържат разходооправдаващите документи и през който могат да бъдат одитирани операциите и да бъдат налагани финансови корекции.

(85) С цел да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза и да бъдат осигурени средствата, които да гарантират ефективно изпълнение на програмите, следва да съществуват мерки, които да дават възможност на Комисията да спира плащанията на нивото на приоритетните оси или оперативните програми.

(86) Целесъобразно е да се предвидят специална уредба и процедури за финансови корекции от страна на държавите членки и Комисията по отношение на фондовете, за да се осигури правна сигурност за държавите членки.

(87) Честотата на одитите на операциите следва да бъде пропорционална на степента на подкрепата на Съюза от фондовете. По-специално броят на проведените одити следва да бъде намален, в случаите когато общите допустими разходи за дадена операция са под 100 000 EUR. Независимо от това следва да бъде възможно одити да се провеждат във всеки момент, в случай че са налице доказателства за нередност или измама или като чат от одитна извадка след приключване на операцията. С цел нивото на одитиране от Комисията да бъде пропорционално на риска Комисията следва да може да намалява одитната си работа по отношение на оперативни програми, в които няма значими недостатъци или при които може да се разчита на одитиращия орган.

(88) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на кодекс на поведение относно целите и критериите в подкрепа на изпълнението на партньорството, приемането на
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф icon1. контекст на предложението
Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Това...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconПриети текстове
Изменения, приети от Европейския парламент на 24 май 2012 г относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconРегламент (ЕС) № /2010 на комисията
Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconКомисия на европейските общности
На 10 юли 2007 г. Комисията прие предложение com (2007)361 (Предложение за Директива Платежоспособност ІІ). Предложението се състои...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (ЕС) № 65/2011 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconОбяснителен меморандум
Регламентът за мфр“, Комисията представи предложения за всички законодателни актове, които се отнасят до многогодишните програми...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconДо Председателя На Управителния съвет на лекарския съюз Гр. Благоевград д-р Тачова Предложение
Елкор” еоод има удоволствието да Ви представи своето предложение относно: ”Медицински консултации на пациенти по телефона „
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconОтносно: Проект на Регламент на Комисията за изменение на Регламент №2454/93 (Разпоредби за прилагане на Митническия кодекс на Общността) реформа в правилата
Относно: Проект на Регламент на Комисията за изменение на Регламент №2454/93 (Разпоредби за прилагане на Митническия кодекс на Общността)...
1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом