Автобиографична справка
ИмеАвтобиографична справка
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер186.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.e-dnrs.org/wp-content/uploads/2007/02/CV_SHristov_BG.doc
АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА


на проф. д-р Стефан Иванов Христов,


Катедра “Национална и регионална сигурност”

Университет за национално и световно стопанство


I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

Име

Стефан

Презиме

Иванов

Фамилия

Христов

Служебен адрес

България

София 1700

Студентски град

Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”

Тел +359 2 8195298, +359 2 8195239

Факс +359 2 8195272

E-mail address shris@unwe.acad.bg

shristov@e-dnrs.org

II. АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ


1.Висше образование, Харковски инженерно-икономически институт, 1964-1968 г. Харков, Украйна, специалност “Икономика и организация на минната промишленост”, инженер-икономист.


2.Специализиран курс по изследване на операциите: Отделение за следдипломно обучения, Висш икономически институт, София, май- юни 1970 г.


3.Шестмесечен курс по английски език, ИЧС – София, 1975 г.


4.Специализация по имитационно моделиране на икономически системи: Университет в Бирмингам, Великобритания, декември 1977- май 1978 г.


5.Специализация по изследване на операциите: Технологичен университет, Хелзинки, Финландия, юни, 1980 г.


6.Специализация по мениджмънт: Университет „Теймс Вали”, Лондон, Великобритания, февруари 1993.


7.Специализация по маркетинг: Университет в Лариса, Гърция, март 1993.


8.Специализация по стратегически мениджмънт: Университет в Аризона, САЩ, октомври- ноември 1993 г.


9.Старши научен сътрудник II степен, ВИИ, Научна специалност: 05.02.08 “Математически методи и приложение на изчислителната техника в икономиката” (Икономико-математическо моделиране в промишлеността), юли 1982 г.

10.Професор, УНСС, Научна специалност: 05.02.18 „Икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността), април, 2008 г.ІІІ. Трудов стаж

Организация

От 1968 г. до 1971 г.

КНИПИ „НИПРОРУДА”, София, Научна секция „Икономика”, икономист-проучвател.

От 1971 г. до 1974 г.

МГИ, Москва, Катедра „Изследване на операциите”, редовен докторант.

От 1974 г. до настоящия момент

Висш икономически институт (ВИИ), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), щатен преподавател.

От 1974 г. до 1980 г.

ВИИ, Отделение за следдипломно обучение, щатен преподавател.

От 1975 г. до 1976 г.

ВИИ, Отделение за следдипломно обучение, Заместник директор на Висшата школа за системорганизатори.

От 1978 г. до 1980 г.

ВИИ, Отделение за следдипломно обучение, Заместник ръководител по научната работа и международното сътрудничество.

От 1980 г. до 1986 г.


ВИИ, Научноизследователски сектор, ПНИЛ „Развитие на производствени и селищни системи”, Заместник ръководител. (ст.н.с. II ст.).

От 1986 г. до 1987 г.

ВИИ, Научноизследователски сектор, Ръководител на проекти. (ст.н.с. II ст.).

От 1987 г. до 1993 г.

ВИИ, Катедра „Теория на управлението и моделиране на стопански системи”, щатен преподавател (ст.н.с. II ст.).

От 1993 г. до 2004 г.

УНСС, Катедра „Търговия”, щатен преподавател (доцент).

От 2004 до настоящия момент

УНСС, Катедра „Национална и регионална сигурност”, щатен преподавател.

Настояща позиция

УНСС, професор, Директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС

Лекции и упражнения по :

Стратегическо управление, Стратегически маркетинг, Управление на операциите и др.

Езикови умения

Български, Руски, Английски

Научни интереси

Стратегически мениджмънт, Бизнес мениджмънт, Изследване на операциите, Стратегически маркетинг

Хоби

Шахмат, Фотография.


Научен ръководител на дипломанти – бакалаври и магистри – над 100 научни ръководства.

Рецензент на дипломни работи и магистърски тези – над 100 броя.

Рецензент на 3 докторски дисертации и 3 хабилитации.

Научен ръководител на 5 докторанти, в т.ч. 2 защитили.


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

на проф. д-р Стефан Иванов Христов, катедра „Национална и регионална сигурност”


№ по ред

Заглавие

Характер на труда, авторство

Къде и кога е публикувано
Дисертация, автореферат.


Христов, С., Исследование методов и разработка моделей прогнозирования перспективного развития отрасли (на примере меднорудной промышленности НРБ), Дисертационен труд по научната специалност „Икономика, организация на управлението и планиране на народното стопанство” (по отрасли).

автор

МГИ, Москва, октомври 1974 г.
Христов, С., Исследование методов и разработка моделей прогнозирования перспективного развития отрасли (на примере меднорудной промышленности НРБ), Автореферат на дисертационен труд.

автор

МГИ, Москва, септември 1974 г.
Б. Хабилитационен труд за участие в конкурс за професор по научната специалност 05.02.18. Икономика и управление (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)


Христов, С., Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана.

автор

УНСС, 2007 г.
Монографии


Христов, С., Стратегическо управление в колективната система за сигурност и отбрана.

Монография, автор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2007, стр. 200
Политика за публично-частно партньорство в сектора за сигурност и отбрана (авторски колектив).

Монография, съавтор

УНСС, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2008,. стр. 277
Учебници, книги, помагала.

Христов, С., Методология и организация на изследване на операциите.

Учебник, автор

ВИИ, С., 1978, стр. 156.
Стойков, И., Б. Димитров, С. Христов, Изследване на операциите.

Учебник, съавтор

ВИИ, С., 1980, стр. 458.

Христов, С., Евристични и количествени методи в управлението на предприятието.

Учебник, автор

ВИИ, С., 1986, стр. 233.

Христов, С., Моделиране в стопанското управление.

Учебник, автор

ВИИ, С., 1990, стр. 111.
Христов, С., Делова игра „Стратег”.

Учебно помагало, автор

ВИИ, София, 1990, стр. 57.
Христов, С., Оптимизационни методи във фирменото управление.

Книга, автор

Изд. Век-22, С., 1990, стр. 43.
Христов, С., Бизнес мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 1998, стр. 161.
Христов, С., Стратегически маркетинг

Учебник, автор

MTM College, С., 1998, стр. 214.
Христов, С., Стратегически мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2000, стр. 249.
Христов, С., Стратегически маркетинг в организацията.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2001, стр. 275.
Христов, С., Стратегически маркетинг.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2002, стр. 285.
Христов, С., Стратегическо управление на бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2003, стр. 250.
Христов, С., Стратегически маркетинг за бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2005, стр. 263
Христов, С., Стратегическо управление на бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2006, стр. 249.
Христов, С., Стратегически маркетинг за бизнеса.

Учебник, автор

MTM College, С., 2009, стр. 201.

.

Христов, С., Стратегически мениджмънт.

Учебник, автор

Изд. Стопанство, С., 2009. стр. 358.

.

Общ брой на учебниците – над 30


Научни статии


Христов, С., Стратегически консенсус в сигурността и отбраната.

Статия, автор

Сп.Икономически алтернативи, бр. 4, 2006, стр. 57-67.
Христов, С., Консенсус и сигурност в съвременното общество.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 10, 2006, стр. 34-38.
Христов, С., Съвременни предизвикателства пред колективната сигурност и отбрана.

Статия, автор

Сп.Военен журнал, бр. 2, 2007, стр. 57-61.
Христов, С., Оценяване на заплахите за сигурността.

Статия, автор

Сп.Икономически алтернативи, бр. 3, 2007, стр. 131-137.
Христов, С., Експертно изследване на средата за сигурност.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 5, 2007, стр. 40-43.
Христов, С., Икономическа сигурност и конкурентност в условията на глобализация.

Статия, автор

Сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр. 6, 2007, стр. 24-27.
Христов, С., Човешката сигурност като житейска ценност.

Статия, автор

сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр.10, 2008, стр. 28-30.
Христов, С., Стратегическото мислене в маркетинга и мениджмънта.

Статия, автор

сп.Маркетинг Мениджмънт, бр.1, 2004, стр. 41-44.
Христов, С., Р.Константинова, В.Сланчева, La Transition Bulgare vue par les Etudiants (Българският преход през погледа на студентската младеж).

Статия, съавтор

сп.Revue MIF (Management, Information, Finance), № 4, Lion, France, 2004, стр. 103-113.
Христов, С., Маркетингови изследвания на световния пазар на минерални суровини.

Статия, автор

сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр.2, 2004, стр. 43-47.
Христов, С., Стратегическата мъдрост на българите.

Статия, автор

сп.Маркетинг Мениджмънт, бр.2, 2004, стр. 36-38.
Христов, С., Стратегическото развитие на фирмите в условията на преход.

Статия, автор

сп.Данъчна практика / Финанси на фирмата, бр.1, 2003, стр. 42-45.
Общ брой на статиите – над 90


Д. Научни доклади


Hristov, S., Investment Appraisals in Privatisation and Concession of State Ownership, (Инвестиционни оценки при приватизирането и концесионирането на държавната собственост).

Доклад, автор

Private Investment Initiatives for Armaments Modernization , Annual International Workshop on Economics and Management of Security and Defense, Sofia, June, 23-24, 2005. (Ежегоден международен семинар “Частна инвестиционна инициатива за модернизация на въоръженията”), УНСС, С., УИ „Стопанство”, С., 2005 , стр. 32-39.
Hristov, S., Public-Private Partnership through Privatisation and Concession (Публично-частно партньорство чрез приватизиране и концесиониране).

Доклад, автор

International Conference on Public-Private Partnership in Security and Defence Sector, Sofia, October, 13-14, 2006., (Международна конференция “Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната”, 2006.) изд. Авангард-Прима, С., стр. 49-59.
Hristov, S., Innovation Benchmarking (Иновационен бенчмаркинг).

Доклад, автор

International Conference “Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation”, UNWE, Sofia, June, 28-29, 2007, (Международна конференция „Политики и модели за управление на НИРД в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост”, УНСС, 2007.), изд. Авангард-Прима, С., стр. 112-122.
Hristov, S., Production Innovation and Commercialization in Defence Industry (Иновиране и комерсиализиране на продукцията в отбранителната индустрия).

Доклад, автор

International Conference “Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models”, Varna, May 29-31, 2008. (Международна конференция „Управление на НИРД в сигурността и отбраната: Политика, концепции и модели, Варна, 29-31 май, 2008.), изд. Авангард-Прима, С., стр. 118-128.
Hristov, S., Corporate Leadership in Time of Crisis (Корпоративно лидерство в време на криза).

Доклад, автор

International Conference “Business and Science for Security and Defence Industrial R&D”, (Международна конференция „Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността”, София, 15 май, 2009.), изд. Авангард-Прима, 2009, стр.
Христов, С., Европейска сигурност и консенсус.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 2006, изд. „Стопанство”, С., 2007, стр. 26-30
Христов, С., Духовните ценности в развитието на европейската икономика.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 17 ноември, 2008. изд. „Стопанство”, С., 2009, стр.
Христов, С., Стратегически заплахи за българската държавност в началото на ХХI век.


Доклад, автор

Юбилейна международна конференция ”130 години от Руско-Турската освободителна война (1877-1878г.) и възстановяването на българската държавност”, УНСС, 19-20 февруари 2008. изд. Стопанство, С., 2008, стр. 249-254.
Христов, С., Приносите на Питър Дракър за развитието на съвременния мениджмънт.

Доклад, автор

Юбилейна конференция “Интелектуалното наследство на Питър Дракър – Иновационен прозорец на съвременната икономика”, MTM College, С., 2006.
Христов, С., Консенсусно управление на съвременната фирма.

Доклад, автор

Международна научно-практическа конференция “България и Европейския съюз: предизвикателства към бизнес обучението”, С., 2005, стр. 106-110.
Христов, С., Потребителски стратегии в преходна икономика

Доклад, автор

Научна конференция “Маркетинг и стратегическо планиране”, УНСС, С., 2004, стр. 216-220.
Христов, С., Мониторинг на обществения консенсус в Европейския съюз.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 2004, изд. „Стопанство”, С., 2005, стр. 44-49.
Христов, С., Алтернативни стратегии на потребителските пазари.

Доклад, автор

Научна конференция “Българските предприятия: Предизвикателства при присъединяването на страната към Европейския съюз”, УНСС, С., 2004, стр. 143-149.
Христов, С., Стратегическа политика в областта на устойчивото развитие.

Доклад, автор

Научен симпозиум “Качество-конкурентоспособност-икономически растеж”, УНСС, С., 2003, стр. 52-56.
Христов, С., Глобалната търговия с енергийно-суровинни ресурси.

Доклад, автор

Юбилейна международна научна конференция “50 години Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, МГУ, С., 2003, стр. 69-74.
Христов, С., Глобалното потребление на енергийни суровини.

Доклад, автор

Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, Научно-технически съюзи, С., 2003, стр.151-153.
Общ брой на докладите – над 90


Е. Научна и научно-приложна продукция


Е1. Участие в изследователски проекти


SfP-982063 Мanagement of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation

Изследователски проект, съавтор

UNWE-Sofia, Defence College- Bucharest, European University- Skopje, ITIS- Munich – NATO Programme Science for Peace and Security 2006-2009
Phare Project “Strategic Policy-Making and Co-ordination”

Изследователски проект, съавтор

Проект по Програма ФАР “Стратегическа политика-разработване и координиране”, 2003-2004.
Проект “Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти” 

Изследователски проект, съавтор

УНСС – София, под ръководството на доц. Цветан Цветков, 2008-2009
Проект “Социално-икономически аспекти на трафика на хора” 

Изследователски проект, съавтор

УНСС – София, под ръководството на проф. Стефан Христов, 2009-2011
Общ брой на проектите – над 40


Е2. Научна редакция

Редколегия на бюлетина на Агенцията за приватизация.

Ръководител

От 1995 – 1997 г.Редколегия на сп. Системи и управление

Член

От 1978 – 1983 г.Редколегия на сп. Маркетинг и мениджмънт

Член

От 2004 г. досегаУчастие в управленски органи

Надзорен съвет на Агенцията за приватизация

Член

От 1995 г. до1997 г.Управителен съвет на Българската асоциация по маркетинг

Член

От 2002 г. досега

Свързани:

Автобиографична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка (кратка форма)
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка д-р йордан георгиев гечев дата на раждане
Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка пожидаева, вяра георгиева
Доцент по “Механизация на мините” (Изпитване и диагностика на минна механизация) – шифър 020805
Автобиографична справка iconАвтобиографична академична справка
...
Автобиографична справка iconПредполагаемая дата поступления по запросу родителей
Справка из администрации Межозерного городского поселения. Справка о составе семьи от 28. 05. 2012 г
Автобиографична справка iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Ревизионен доклад №1/02. 02. 2009 г., към който са приложени Справка №1 и Справка №2, неразделна част от него, въз основа на които...
Автобиографична справка iconНа именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И
Съдът счита, че следва да бъдат приобщени към доказателственият материал по делото справка за лице от аис за Ю. М. К., справка за...
Автобиографична справка iconСумарна справка по административни райони
Сумарна справка по административни райони от 23 мир за избиране на кмет на община София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом