Варненски свободен университет
ИмеВарненски свободен университет
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер60.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/DI_PPOOR_special.doc
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


гр.Варна, к.к. Чайка 9007, тел. 052/359 561
Катедра „Сигурност и безопасност”


ВЪПРОСНИКЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”


І ОБЩА ЧАСТ

 1. Основни принципи, задачи, дейности и структурни звена на МВР. Организация и структура на МВР.

 2. Държавна служба в МВР- видове държавни служители в МВР, правен статут на служителите, юридическа отговорност, прекратяване на служебното правоотношение.

 3. Правомощия на полицейските органи - понятие, правна регламентация, видове.

 4. Полицейско разпореждане. Полицейско предупреждение. Полицейско уведомяване (сигнализиране).

 5. Установяване на самоличността на лица от полицейските органи. Полицейска регистрация и идентификация.

 6. Задържане и отвеждане на лица от полицейските органи. Личен обиск. Проверка на вещи и превозни средства. Полицейски проверки в помещения.

 7. Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи.

 8. Настаняване в заведения за отрезвяване, домове за временно настаняване на пълнолетни лица и специални домове за временно настаняване на чужденци.

 9. Полицията и правата на човека. Международна правна регламентация.

 10. Граждански контрол за дейността на полицията. Основни форми на гражданския контрол.
 1. Устройство и управление на МВР. Областни дирекции на полицията.

 2. Организация и управление на ГД “Криминална полиция”.

 3. Организация и управление на ГДБОП

 4. Организация и управление на ГД “Охранителна полиция”.

 5. Организация и управление на ГД „Гранична полиция”.

 6. Поява и развитие на Интерпол и Европол. Задачи и организация на Национално централно бюро на Интерпол и Национално звено „Европол”.

 7. Организация и управление на полицейските служби в Министерството на отбраната, Министерство на правосъдието и Държавната агенцията по горите.

 8. Роля на правото в управлението. Престъпност и управление.

 9. Прогнозиране и планиране в управленската дейност на полицията.

 10. Особености на решаването и изпълнението на управленските решения в полицията.

 11. Контролът в управлението на полицията.

 12. Взаимодействие на МВР с другите правоохранителни органи.


ІІ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

 1. Организация на патрулно-постова дейност- сили и средства за ППД, видове наряди, разработване на разстановка на силите и средствата, инструктаж на нарядите.

 2. Задачи, организация и дейност на полицейския инспектор от териториална полиция по охраната на обществения ред.

 3. Частна охранителна дейност- видове, лицензионен и регистрационен режим, организация на частната охранителна дейност, правомощия на частните охранители.

 4. Физическа охрана на обекти- охранително обследване на обекта, сключване на договор за охрана, разработване на план за охрана на обекта, полицейски контрол за охранителната дейност.

 5. Охрана на обекти с технически системи за сигурност- понятие и компоненти на охраната, охранително обследване на обекта, проектиране на сигнално-известителните системи, сключване на договор за охрана, приемане и реагиране на сигнали за проникване в обектите.

 6. Охрана на обществения ред по време на спортни мероприятия- противодействие на футболното хулиганство, изисквания за сигурност на спортните обекти, организация на охраната на спортни мероприятия.

 7. Охрана на обществения ред по време на събрания, митинги и манифестации- правен ред за провеждане, организация на охраната.

 8. Охрана на обществения ред по време на избори- правен ред за произвеждане на избори, задачи на полицията, дейност на полицията по охраната на обществения ред в отделните периоди на изборния процес.

 9. Паспортна система в Република България- понятие и правна основа на паспортния режим, лична карта и паспорт, адресна регистрация, контрол над чужденците в Р. България.

 10. Контрол над общоопасните средства в Република България- понятие и класификация на общоопасните средства, разрешителен режим, ред за придобиване, съхранение и носене на оръжие.
 11. Същност и принципи на оперативно- издирвателната дейност

 12. Оперативна обстановка в оперативно издирвателната дейност.

 13. Съдействие на гражданите при оперативно- издирвателната дейност.

 14. Специалните разузнавателни средства в оперативно- издирвателната дейност.

 15. Разкриване на престъпления.

 16. Предотвратяване и пресичане на престъпления.

 17. Подпомагане на наказателното и административното производство.

 18. Превантивна дейност.

 19. Основни стадии в оперативно –издирвателната дейност.

 20. Оперативно издирване в оперативно- издирвателната дейност.

 21. Специална физическа подготовка в бойно-приложните техники.

 22. Специализирани полицейски операции.І. ЛИТЕРАТУРА
 1. Асенов, Б. „Теория на контраразузнаването.” С., 2008.

 2. Асенов, Б. „Основи на оперативно-издирвателната дейност.”С., 2008 г.

 3. Илиев И. М. Лечева „Управление на полицейските служби в България.” ВСУ, 2008 г.

 4. Марков, М. и колект. Полицейско право. С., 2001

 5. Попов П. Охранителна дейност. С., 2008 г.

 6. Тодоров, В. и колектив „Опазване на обществения ред.” част І и ІІ, С., 2001.

 7. Христов, П. и колектив „Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава”. Варна.,2011 г.

 8. Симеонов, Ст. „Организация на службите за опазване на обществения ред”, С., 2011 г.

 9. Рашков, Б., „Специални разузнавателни средства”, С., 2011 г.

 10. Бойчев, П. Техническо разузнаване, 2003 г.

 11. Христов, В. Теория и технология на контраразузнаването, С., 2010 г.

 12. Тодоров, Ю. Застрахователните измами в България и разкриването им, С., 2007 г.


ІІ ЗАКОНИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 1. Закон за Министерството на вътрешните работи. ДВ, бр.17 /2006г., посл. изм. ДВ, бр. 81/2011 г.

 2. Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Обн. ДВ. бр.73 от 17/2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9/2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29/2011г., изм. ДВ. бр.43/2011г.

 3. Закон за частната охранителна дейност. ДВ, бр.29/2004г., изм. ДВ, бр.105/2005г., изм. ДВ, бр.30/2006 г., изм. ДВ бр. 34/2006 г., изм. ДВ, бр.43/2011 г.

 4. Закон за чужденците в Република България. ДВ/ бр. 153/1998 г. с множ. изм. и доп., последно изм. ДВ, бр. 43/2011 г.

 5. Закон за българските лични документи. ДВ, бр.93/1998 г. с множ. изм. и доп., последно ДВ, бр.55/2011 г.

 6. Закон за държавна агенция Национална сигурност. ДВ, бр. 122/2008г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр.9/2011 г.

 7. Закон за събранията, митингите и манифестациите. ДВ, бр. 113/199г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр.24/2010г.

 8. Закон за военната полиция в сила от 24/06/2011, обн. ДВ, бр.48/24.06.2011 г.

 9. Закон за специалните разузнавателни средства, Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., посл.изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г.

 10. Правилник за прилагане на Закона за МВР. ДВ, бр.47/ 2006 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр.63/2011г.

 11. Правилник за прилагане на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. ДВ, бр.73/20010г., изм. ДВ. Бр. 88/2010г., ДВ. Бр.26/2011г., ДВ. Бр. 43/2011г.

 12. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Р.България. ДВ, бр.43/2000г., изм. ДВ, бр.51/2011 г.

 13. Правилник за издаване на българските лични документи . ДВ, бр. 33/1999 г.с множ. изм. и доп., последно изм. ДВ, бр.51/2011г.

 14. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали. Приета с ПМС № 173 от 31.08.2000 г., обн., ДВ, бр. 74 от 8.09.2000 г., изм. и доп.,ДВ, бр. 7/2011 г. от 30.07.2002г., в сила от 30.07.2002г., бр. 101от 29.10.2002 г., в сила от 29.10.2002 г.

 15. Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни мероприятия /футболни срещи/. ДВ, бр. 102/1996 г.

ІІІ.ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. http://ischool.vfu.bg/

В сайта са базирани курсове за дистанционно обучение по „Полицейско право” и „Охрана на обществения ред” в директорията на УНК „Сигурност и отбрана”. Те съдържат учебни материали, необходими за подготовката за държавния изпити по двете учебни дисциплини.

Влизането в курсовете става след регистрация и код за достъп, както следва:

Курс по „ООР”- код 8888


Курс по „Полицейско право”- код 7777

Конспектът за държавен изпит по специални учебни дисциплини на специалност „ППООР” е утвърден на катедрен съвет, проведен на 24.01.2009 г.


Въпросникът за Държавен изпит по специални учебни дисциплини на специалност „ППООР” е актуализиран на катедрен съвет, Протокол № 3 от 23.11.2011 г.


Варна, 2011г. Ръководител катедра: /доц. д-р В. Тодоров/

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет Черноризец Храбър. Научна конференция Приложна психология и социална практика, IV. Варна. 2005. Приложна психология и социална практика. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2005. Без сведение за цена
Академично партньорство за развитието на човешките ресурси специфика, опит и възможности на университетите от Югоизточна Европа и...

Варненски свободен университет iconБиография Име,Презиме,Фамилия
Висше: Варненски Свободен Университет ‘Черноризец Храбър’, специалност: психология

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет „черноризец храбър
Магистърска програма „реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет "черноризец храбър"
Общи правила за оценка на активите и пасивите и измерване на разходите и приходите

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет "черноризец храбър" Конспект ппп-4
Регистриране на Web страница в машини за търсене, връзка към свързани сайтове и др

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет
...

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет
Училищна психология и психология на развитието, Психологически проблеми на консултативната практика и психокорекции

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет
Предмет и критерии на международните отношения. Световна политика. Връзката между вътрешната и външната политика

Варненски свободен университет iconВарненски свободен университет "черноризец храбър"
Генезис на икономическото познание. Основни школи. Предмет на оит. Микроикономика и макроикономика. Функции и методология на оит

Варненски свободен университет iconАкадемия за наследство летен археологически семинар трапезица, 19 юли – 1 август списък на участници варненски свободен университет „Черноризец Храбър
Анелия Хорозова – II курс, спец. „Информационни фондове на културно-историческото наследство”

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом