Програма „Конкурентноспособност
ИмеПрограма „Конкурентноспособност
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер21.88 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.newenergyhd.com/energy/KONKURENTNOSPOSOBNOST.doc

Оперативна програма „Конкурентноспособност”

Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", наричана накратко ОП “Конкурентноспособност”, предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко схеми(подпрограми). Отделните схеми са насочени към:

1. Подкрепа за стартиращи технологични фирми за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на пазара,  маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Финансират се разходите за консултации, инвестиции в оборудване, обучения.

2. Подкрепа за разработка на иновативни продукти в предприятията – подкрепа за индустриални проучвания и пред-пазарно разработване на нови продукти (“до-пазарна фаза”). Подкрепа за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др. (“комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза). Схемата финансира разходите за консултации, инвестиции в оборудване.

3. Подкрепа за технологично развитие и обновление на предприятията във връзка с достигане съответствия с ЕС:
• безвъзмездна помощ за закупуване на машини, модернизация и обновление на технологично оборудване и др.;
• безвъзмездна помощ за постигане на съответствие със задължителните изисквания на Общия пазар - стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; екологични стандарти; СЕ маркировки, задължителни за определени сектори системи за управление на качеството, и т.н.;
• безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително управленски системи основани на ИТ), системи за управление на качеството и др..

4. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници:
• безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии - енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за пред-проектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията;
• безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди на предприятията.

5. Подкрепа за бизнес коопериране
Насърчава се бизнес коопериране чрез безвъзмездна помощ за подпомагане свързване в бизнес мрежа на предприятия (клъстери, включващи само МСП и клъстери с участието и на големи предприятия).

6. Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа:
• дейности за реклама и промоция на отделни групи продукти – подкрепа за участия в изложения;

7. Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар - международна регистрация на патенти, регистрация на Търговска марка на Общността, Дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея и др.

Свързани:

Програма „Конкурентноспособност iconПрограма "Конкурентноспособност и иновации"
...
Програма „Конкурентноспособност iconПрограма                                      
Конференция: електра ключ към конкурентноспособност и развитие на фирмите до 2020 г и по-нататък
Програма „Конкурентноспособност iconПрограма за конкурентоспособност и иновации покана за презентация
Схема за безвъзмездна финансова помощ по Рамкова програма конкурентноспособност и иновации, сір 207-2013” по договор № s acgrace033902800...
Програма „Конкурентноспособност iconИновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза доц д-р инж. Кирил Радев
Иновациите, ключов фактор за устойчиво развитие и конкурентноспособност на икономиките в криза
Програма „Конкурентноспособност iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
Програма „Конкурентноспособност iconПолитика по качеството на "бараж комплект" оод
Конкурентноспособност, запазване и разширяване на пазарните позиции, професионализъм, точност в преценката и изпреварващи предвиждания...
Програма „Конкурентноспособност iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане
Програма „Конкурентноспособност iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт
Конкурентната сила на доставчиците на алтернативни форми на туристическото предлагане
Програма „Конкурентноспособност iconДопустими кодове от сектор д на нкид за кандидатсване по оп конкурентноспособност
Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди
Програма „Конкурентноспособност iconКонкурентноспособност на българската банкова система
Другата възможна стратегия- максимизиране на печалбата, която до голяма степен е свързана с “агресивно” пазарно поведение и привличане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом