Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница9/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

4. Анализ на групите в риск в община Силистра


Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на „социалните услуги”, които се отнасят до: индивиди, групи, общности. В случаите на общности и групи социалните услуги имат за цел превенция, докато при индивидите услугите влизат в действие при появил се вече риск. Смисълът на социалните услуги е да предпазват хората от рискове, свързани с тяхната социална интеграция и функциониране, както и да подпомагат реинтеграцията в случаи на вече появили се рискове.

Докладът е разработен въз основа на подадените статистически данни от териториалните работни групи от общините Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар, Главиница, Ситово и Кайнарджа. Териториалните работни групи бяха сформирани от представители на дирекциите „Социално подпомагане” и общинските администрации, с цел събиране и обобщаване на статистически данни за групите в риск на територията на общините в област Силистра.

При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на област Силистра се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: ниско образование, неравностойна позиция на пазара на труда, съчетана с липса на трудови навици, принадлежност към етнически общности в неравностойно положение, многодетство, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и настанените в институции. Въз основа на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени. Анализът не цели да направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни социални услуги.

Анализът стъпва на разбирането за риска като фактор, препятстващ социалната интеграция на индивиди и групи.
  1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението


От събраната информация от териториалните работни групи в област Силистра се откроиха следните основни фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги:

4.1.1. Фактори, свързани с доходите


Безработицата и нарушеният достъп до заетост е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот. Ограниченият брой работни места в област Силистра се дължи на малкият брой предприятия, осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни работни места, затваряне на предприятия в резултат на икономическата криза и/или намаляване на работното време, а от там и заплащането на работещите.

Част от безработните не поддържат регистрацията си, ако няма базирани териториални структури на Агенцията по заетостта и се налага да пътуват. Друга част от гражданите не са мотивирани да търсят услугите на дирекциите „Бюро по труда”, тъй като нямат доверие, че ще получат преквалификация или помощ в търсенето на работа.

Достъпът до заетост е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни: хора с основно и по-ниско образование, безработни младежи на възраст от 18 до 29 години, хора в предпенсионна възраст, хора с увреждания в трудоспособна възраст, както и хора от етническите малцинства.

Безработицата и ниските доходи в семействата рефлектират директно върху следните групи с ограничени ресурси за автономност, пряко зависими от своите близки:

 • Деца в многодетни семейства;

 • Деца на самотни родители;

 • Хора с увреждания – деца и възрастни;

 • Майки с деца;

 • Деца от ромски произход.

Липсата или ограничената трудова заетост, особено в малките общини, превръща държавните програми в един от основните източници на доход.

По отношение на доходите на хората в пенсионна възраст могат да се изведат следните групи:

 • Хора с минимални и близки до минималната пенсия;

 • Самотни възрастни хора с ниски пенсии;

 • Възрастни хора с безработни лица в домакинството.

Лошите битови условия и дефицита в средствата за издръжка са причина за оформяне на рискова група деца – настанени в специализирани институции. Битовите проблеми свързани със затрудненията на родителите да осигурят добри битови условия на живот на децата си и да покриват разходите за основните им нужди се назовават като „липса на родителски капацитет”, което е предпоставка за развитие на риск спрямо децата на тези семейства.

Хората с увреждания имат нужда от подкрепа във всекидневието си за поддържане на домакинството и жилището си. Здравословните им проблеми не позволяват намиране на работа, което усложнява материалното им положение. Те разчитат единствено на пенсията си за инвалидност, която е недостатъчна да покрие разходите им за ежедневните им нужди, за лечение или рехабилитация.

Бедността и ниските доходи влияят върху следните групи в риск:

 • Деца, настанени в специализирани институции;

 • Родители на деца, настанени в специализирани институции;

 • Деца и родители от ромски произход;

 • Самотни майки;

 • Самотни възрастни и хора с увреждания;

 • Семейства с ниски доходи, живеещи в отдалечени райони;

 • Семейства на хора с увреждания;

 • Деца с увреждания на самотни родители и в семейства на безработни


4.1.2. Образование


Образованието е фактор на социална интеграция и професионално развитие. Анализът на статистическите данни очерта като значими групи в областта хората с основно и по-ниско образование, особено в малките населени места, в по-малките общини и в общините със смесено или преобладаващо етническо население. Техният дял е значим и сред групата на безработните. Образованието определя следните групи в риск:

 • Деца, необхванати от образователната система;

 • Деца, нередовно посещаващи училище;

 • Деца, прекъснали образованието си преждевременно;

 • Възрастни с основно и по-ниско образование.


4.1.3. Структура на семейството


От съществено значение за формиране на рисковите групи по отношение на доходите са структурата и броят на членовете на семейството, както и разпределението на разходите между тях. Структурата на семейството е допълнителен фактор и поради факта, че повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, тъй като социалното подпомагане и услугите не решават поставените пред тях проблеми и не компенсират рисковете, пред които са изправени.

По отношение на структурата на семейството могат да се сформират следните групи:

 • Многодетни семейства;

 • Непълни семейства – родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания и самотни възрастни хора.
   1. Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството


Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и покриване на нуждите. Ако състоянието на партньора/родителя изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите.

В тази връзка се оформя групата на:

 • Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем;

 • Семейства с хора с увреждания, оставащи без доходи в периодите между сключване на договор по програма Личен асистент и техен близък;

 • Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна възраст.
   1. Затруднен достъп до здравни услуги


Достъпът до здравни услуги се ограничава по следните причини:

 • Липса на ясен регламент от Националната здравноосигурителна каса за дейността на общопрактикуващите лекари.

 • Липсата на общопрактикуващи лекари във всяко населено място;

 • Липса на квалифициран здравен персонал в малките общини;

 • Отдалечеността на малките населени места, където няма осигурено 24-часово здравно обслужване. В момента тази дейност се поема най-вече от ЦСМП и Спешно отделение на трите МБАЛ в областта, които поради ограничени ресурси обслужват населението в две общини;

 • Ниските доходи, които не осигуряват възможности за лечение на нуждаещите и/или за закупуване на лекарства;

 • Липсата на подходящи здравни пътеки или тяхната времева ограниченост.


По отношение на достъпа до здравни услуги се обособяват следните групи в риск:

 • Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени села;

 • Хора с увреждания и с няколко хронични заболявания;

 • Хора с ниски доходи;

 • Безработни;

 • Лица от малцинствен произход.
   1. Изолираност на населеното място


Отдалечените села в общините на област Силистра са населени предимно със стари хора. Социалният патронаж не достига до всички села, поради оскъпяването на услугата от гледна точка на общината. Селата са слабо населени, със затруднен достъп на бърза помощ, в много случаи невъзможност да се достигне до дома в зимния сезон, без редовна транспортна връзка с общинския център. В областта живеят физически изолирани стари хора. В голяма част от селата не са достъпни форми на социални услуги и подпомагане. Старите хора са изолирани и разчитат само на партньора си, най-близките съседи и семейството. Поради обезлюдеността на селата и заетостта на децата им в града, те често остават изолирани.

Изолираността на населеното място формира като група в риск:

 • Старите хора, които живеят сами;

 • Семейства без доходи или с ниски доходи.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом