Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница8/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

3.6. Жилищни условия


3.6.1. Общо състояние на жилищния фонд на територията на Област Силистра. Брой и разпределение на жилищата /по данни на НСИ/

Анализът показва, че най-осезаема нужда от общински жилища има в областния център – Силистра. Резултатът е логичен, тъй като тук живее 43 % от населението на областта.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2009 г. в община Силистра има 28 584 жилища, което представлява 64,33 % от общия жилищен фонд на областа.

Основната част от жилищата в община Силистра към 31.12.2009 г. са частна собственост на физически лица – 26 984 (97,10 %), тези на частни юридически лица са съответно – 462 (1,62 %). От общия брой 1138 (или 3,98 %) са обществени – общински и държавни. Тази структура се дължи на манталитета на българина относно сигурността, която носи собственото жилище. Това обаче силно ограничава Общината от възможността да провежда социална политика.

В общинските центрове Силистра и Тутракан има недостиг на общински жилища, което затруднява осигуряването на дом за нуждаещите се, предимно представители на рисковите групи на населението. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока, което ограничава възможностите на общинските власти да провеждат адекватна социална жилищна политика. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни, намират се в райони (с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали) и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.Община

Брой жители

Брой домакинства с жилищен проблем

Брой настанени домакинства в общински жилища

Брой чакащи домакинства за настаняване

Алфатар

3573

1

0

0

Главиница

14 572

1

0

0

Дулово

38171

0

0

0

Кайнарджа

5860

0

0

0

Силистра

65620

1042

635

407

Ситово

7009

1

0

0

Тутракан

17676

46

16

30

Общо за област Силистра152481


437Общият брой на общинските жилища е много по-малък от броя на нуждаещите се домакинства – в община Силистра на 100 нуждаещи се семейства се падат 61 жилища, а в община Тутракан на 46 нуждаещи се семейства се падат 16 жилища. Едовременно с това в останалите общини не се регистрира жилищен проблем, дори напротив – създава се погрешното впечатление, че на територията на областта жилищният проблем е решен.

Във връзка с липсата на жилище и трудностите за осигуряване на наем, най-засегнати са бездомни хора на различна възраст, които живеят сами, както и хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали местата за лишаване от свобода); семейства от етническите малцинства; хора, напускащи специализирани институции за деца или за възрастни; самотни майки.


Извод: Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да живеят със своите родители. Липсата на жилище не е изведено като приоритетен фактор за социалната политика, както на областно, така и на общинско ниво.


3.6.2 Обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност

Затрудненията на част от населението на областта да осигурят добри битови условия на живот за себе си и децата си, да покриват разходите за всекидневни нужди, са сред причините за настаняване на деца в институции. Под причината “липса на родителски капацитет” често се крият битови проблеми и невъзможност на родителите да излязат от социалната изолация.Община

Брой обособени квартали на уязвими етнически малцинства

Приблизителен

брой жители

Състояние на

инфраструктура

Статут

Алфатар

0
Добра улична, електроснабдителна и ВиК инфраструктура
Главиница

3 /три/

810

Лошо състояние на уличната мрежа, сградите са електрифицирани, но не са водоснабдени

Кварталите са в регулационните граници на населените места

Дулово

5/пет/

1707

Задоволително състояние на уличната мрежа, сградите са електрифицирани и водоснабдени

2 квартала в с.Черковна и с.Долец са извън регулационните граници на населените места

Кайнарджа

3 /три/
Задоволително състояние на уличната мрежа, сградите са електрифицирани и водоснабдени

Част от жилищата са извън регулационните граници на населените места

Силистра

1/един/

1200

Задоволително състояние на уличната мрежа, сградите са частично електрифицирани и водоснабдени

Кварталът е в регулационните граници на населеното място

Ситово

3 /три/

580

Лошо състояние на уличната мрежа, сградите са частично електрифицирани и водоснабдени

Кварталите са в регулационните граници на населените места

Тутракан

0
Добра улична, електроснабдителна и ВиК инфраструктура
Общо за област Силистра

14

4297

Изградена, но неподдържана инфраструктура

Около 40 % от малцинстените групи живеят извън регулационните граници на населените местаС изключение на общините Алфатар и Тутракан, във всичките останали пет общини – Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Ситово са обособени квартали, в които живеят ромски общности. Характерно за тези райони е, че те са разположени в покрайнините на населените места, а 40 % са извън регулационните граници. Това предполага наличие на частично изградена улична мрежа, а там където има асфалтово покритие, то е компрометирано и неподдържано. Въпреки че в ромските квартали има изградена електро и водоснабдителна мрежа, голяма част от жилищата са без ток и вода, поради спиране на захранването за неплатени сметки. От друга страна застрояването в тези квартали, особенно в районите извън регулацията на населените места е хаотично, без спазване на строителните правила и норми, свързани с необходимо жилищно пространство, складови площи и санитарни помещения. Кварталите, дори в областния център Силистра, са без изградена канализационна система и много често жилищата са с външна чешма, без развита вътрешна водопроводна мрежа.

В община Силистра най–големия ромски квартал е обособен в квартал „Карото” с.Калипетрово, който е застроен предимно с панелни жилищни общински сгради. Най-срещаните дефекти, нарушаващи експлоатационните качества на едропанелните жилищни сгради са: дефекти по строителната конструкция, които нарушават носещата и деформативна способност; дефекти по фасади и калкани – дефекти по фасадни панели; дефекти по дограмата; дефекти по балкони и лоджии; дефекти по обшивката на делатационните фуги; дефекти по покрива – нарушена хидроизолация (течове); дефекти в отоплителната инсталация; дефекти във ВиК инсталациите; дефекти във вентилационната система. Към тези проблеми трябва да добавим и лошото стопанисване на апартаментите основно от ромските семейства, чиито бит, традиции и характерови особености на етноса не са пригодни за живеене в апартаменти на високи жилищни сгради. Поради недалновидната практика, свързана с изграждане на високи едропанелни жилищни сгради за ромски семейства, в квартал „Карото” има 37 бракувани общински жилища.


Извод: Липсата на регулирана и урбанизирана жилищна среда в кваталите с концентрация на уязвими малцинствени общности, поставя с особена острота проблема за изграждане на “социални жилища”, като част от общинската социална жилищна политика за подобряване състоянието на общинския жилищен фонд и жилищна задоволеност на жителите на областта.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом