Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница7/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

3.5. Образование
Характеристика на равнището на образованието на населението в областта и в отделните общини:

През 2010 г. общият брой на училищата в област Силистра е 50. По видове са както следва:

Средни общообразователни

8

Професионални (гимназии и училища – държавни)

9

Профилирани

2

Спортно (общинско)

1

Основни

26

Начални

2

Специални училища (държавни) – Градско помощно училища в Силистра и Социално – педагогически интернат в с. Варненци

2

От изброените училища 39 са общински, а 11 са държавни.

Разпределението на училищата по общини е както следва:

Община Алфатар – 2

Община Главиница – 5

Община Дулово – 11 и 1 общежитие

Община Ситово – 4

Община Силистра – 19 и 6 извънучилищни звена

Община Кайнрджа – 4

Община Тутракан – 5 и 1 Общински детски комплекс (пред закриване)

Извънучилищните звена са 8 на брой:

Две общежития – в Силистра и Дулово

Център за работа с деца (Силистра)

Център за ученическо техническо и научно творчество (Силистра)

Ученическа спортна школа (Силистра)

Ресурсен център

Ученическа астрономическа обсерватория (Силистра)

Общински детски комплекс – Тутракан (пред закриване)


Брой на детските градини в областта – 27 с общ брай деца 3545 (в 157 групи)

Тези детски градини имат филиали или изнесени групи в 36 други населени места (села).

По общини броят на детските градини и на учениците в тях както следва:

Община Алфатар – 1 детска градина, 76 деца

Община Главиница – 4 детски градини, 334 деца

Община Дулово – 7 детски градини, 966 деца

Община Ситово – 2 детски градини, 164 деца

Община Силистра – 9 детски градини, 1363 деца

Община Кайнрджа – 1 детска градина, 166 деца

Община Тутракан – 3 детски градини, 476 деца

Средищните училища са 24, разпределени по общини както следва:

Община Алфатар – 2

Община Главиница – 4

Община Дулово – 8

Община Тутракан – 2

Община Кайнарджа – 3

Община Ситово – 2

Община Силистра – 3

В областта няма училища, отговарящи на критериите за защитени училища.

През учебната 2009 – 2010 г. в учебните заведения на област Силистар са обучавани 12 372-ма ученика. Те са се обучавали в 603 паралелки в дневна форма на обучение (без предучилищните паралелки).

11 % от учениците (1414 ученика) са били обучавани в 109 маломерни паралелки (под минимума от 16/18 ученика). По-малко от 2 % от учениците (232 ученика) са били обучавани в 19 слети паралелки.

Предучлищни групи - 45; брой деца - 804

Предучилищни класове - 12; брой деца - 212

Общо обхванати деца - 1016

124 полуинтернатни групи са функционирали през учебната 2009–2010 г. В тях са били включени 3013 ученика. Това представлява обхват на 24 % от учениците.

Показател за посещаемостта на училище е броят на отсъствията, който се следи с ежемесечни справки от училищата. Обобщенията за областта за учебната година показва следните данни:

  • Среден брой неизвинени отсъствия на ученик за учебната година – 9 учебни часа

  • Среден брой извинени отсъствия на ученик за учебната година – 42 учебни часа

Най- висок е средният брой неизвинени отсъствия в няколко професионални училища:

ПГООТ, Дулово – 30 учебни часа

ПЗГ „Добруджа”, Силистра – 32 учебни часа

ПГС „П. Пенев”, Силистра – 40 учебни часа

ПУСС, Ситово – 36 учебни часа

От основните училища най-висок е средният годишен брой неизвинени отсъствия на ученик в с. Кайнарджа (14 отсъствия) и в с. Проф. Иширково (19 отсъствия).

Високият брой неизвинени отсъствия в Социално- педагогческия интернат в с. Варненци (средно на учени кза годината 141) са натрупани от бягства на ученици.

Отпадането от училище, както и заминалите в чужбина показват тенденция към намаляване.


2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

Брой отпаднали ученици

397

104

81

Заминали в чужбина

157

94

109Като посочени причини за отпадане от училищата са най-често социалните и семейни причини. Няма отпаднали поради слаб успех.

По степени отпадането е както следва: най-много – 36 ученика са отпадналите в прогимназиалния етап, следвани от тези в гимназиалния – 23 и с едно по-малко са отпаданията в началния етап на образование - 22.

Запазва се тенденцията най-много отпаднали да има в първите класове от всеки етап – І, V и ІХ клас.

Пътуващи ученици:

  • Към средищни училища (общо 2482 = 20 % от всички ученици в областта)

- Със специализиран транспорт - 364

- По транспортна схема - 207

- Собствен транспорт на училището – 191;

  • Към приемащи училища, за които е осигурен транспорт – 186 ученика
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом