Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница6/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3.4. Здравеопазване
Състояние на системата за медицинска помощ


Първична извънболнична медицинска помощ

От 87 на брой GP практики 65 са заети. Трайно незаети са 25,3 % GP практики, главно в малките и отдалечените населени места. В тях няма медицински лица, които да оказват спешна и неотложна медицинска помощ. На всеки 10 000 души в областта се пада по 5.09 общопрактикуващи лекари. Средният брой на населението, обслужвано от една лекарска практика, е 1964 души.


Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ по общини в област Силистра през 2009 г.

община

Брой по здравна карта

Брой регистрирани в РЦЗ (физ.лица)

В инд. практики

В групови практики

лекари

дентални

лекари

дентални

лекари

дентални

Община Силистра

42

45

34

54

0

1

Община Дулово

16

21

11

11

0

0

Община Тутракан

11

13

7

10

0

0

Община Главиница

8

10

5

1

0

0

Община Кайнарджа

3

4

2

1

0

0

Община Ситово

4

5

3

1

0

0

Община Алфатар

3

3

3

0

0

0

Област Силистра

87

101

65

78

0

1Квалификация ОПЛ със специалност, зачислени, с други специалности

Едва половината /50,76 %/ от общопрактикуващите лекари са със специалност – 33.

Изводи:

В областта има трайно незаети практики за ПИМП. Голям е дялът и на практиките, в които периодично се сменят ОПЛ. Това са тези в малките и отделечените села в областта.

В тях няма и медицински лица, които да оказват спешна и неотложна медицинска помощ.


Специализирана извънболнична медицинска помощ


Практиките за специализирана извънболнична медицинска помощ са регистрирани в трите града – Силистра, Дулово и Тутракан. На територията на общините Главиница, Кайнарджа, Ситово и Алфатар не съществуват лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ. Най-добре обезпечена със заведения за специализирана извънболнична помощ е община Силистра – с 85 индивидуални практики, следвана от Дулово и Тутракан – по 15. В община Силистра има още: една индивидуална практика за диагностика, 1 групова практика за специализирана медицинска помощ, един медицински център, един диагностично-консултативен център, четири медико-диагностични лаборатории и 23 медикотехнически лаборатории. В общините Дулово и Тутракан има по две медикотехнически лаборатории, а в Тутракан има и един медицински център.

9,01 на 10 000 души от населението е осигурено с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ.


Изпълнение на здравната карта за област Силистра по видове специалности към 2009г.

Специалност

НЗК

Брой специалисти в ИБМП

Превишение / намаление

%

Акушерство и гинекология

5

14

превишение

64,3

Алергология

2

1

намаление

50,0

Гастроентерология

2

3

превишение

33,33

Дерматовенерология

4

4Ендокринология

4

4Вътрешни болести

7

1

намаление

85,6

Инфекциозни болести

1

1Кардиология

5

8

превишение

37,5

Неврология

5

10

превишение

50,0

Нефрология

1

4

превишение

75,0

Онкология

1

0Ортопедия и травматология

2

6

превишение

66,6

Ото-рино-ларингология

4

5

превишение

20,0

Офталмология

4

6

превишение

33,3

Медицинска паразитология

1

0Детски болести

6

9

превишение

33,3

Психиатрия

5

6

превишение

16,6

Пулмология

4

2

намаление

50,0

Ревматология

1

0Урология

2

2Хематология

1

2

превишение

50,0

Хирургия

5

10

превишение

50,0

Физиотерапия

2

3

превишение

33,3

Анестезиология

3

1

намаление

66,6

Неврохирургия

1

0Клинична токсикология

1

0Рентгенология

4

6

превишенние

33,3

Обща и кл.патология

1

0Кл.лаборатория

4

2

намаление

50,0

Кл.микробиология

2

1

намаление

50,0

Вирусология

1

0Общо:

91

110

превишение

17,27Изводи:

Практиките за специализирана извънболнична медицнска помощ са регистрирани в 3-те града в област Силистра. – Силистра, Дулово и Тутракан. Населението от останалите селища се обслужава от специалистите в регистрираните им допълнителни кабинети. Недостатъчни са специалистите по ендокринология, гастроентерология. Голям брой от практиките са регистрирани от лекари работещи в ЛЗБМП и сключили договор с РЗОК, с даденото им разрешение по чл.81 от ЗЛЗ.


Болнична медицинска помощ

Стационарното лечение в област Силистра се осъществява от три МБАЛ – една областна в Силистра и две общински в Тутракан и Дулово, като и трите са в лошо финансово и кадрово състояние, със стара и амортизирана материална база.

Осигуреност с легла на 1000 души – 4,14 за 2009 в сравнение с 4,17 за 2008 г.

Осигуреност с болничен персонал на 1000 души - 7,23

Оигуреност с лекари в леч. заведения за болнична помощ на 1000 души -1,22


Осигуреност с медицински специалисти в леч.зав. за болнична помощ на 1000 души – 3,28

Видове заведения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Брой

Легла

Брой

Легла

Брой

Легла

Многопрофилна болница за активно лечение

3

580

3

538

3

529


Лечебните заведения за болнична помощ са в съответствие с Националната областна здравна карта. Запазен е общият брой легла. Вътрешно има несъответствие в разпределението на леглата за активно лечение и тези за долекуване, като броят на последните е по-малък от изискванията.

Осигуреността с болнични легла е около и под средната за страната. С оглед дейността и отделните звена е възможно преструктуриране на легловия фонд с оглед повишавене ефективността от лечението. Материалната база е стара и амортизирана. Общинските болници са в лошо финансово и кадрово състояние и собствениците и следва да ги преструктурират във възможно най-оптимален срок.Видове заведения

2009 г.

2009г.

Легла средногодишен брой

Постъпили болни

Изписани болни

Умрели

Преминали болни

Проведе-ни леглодни

Използваемост на леглата (дни)

Оборот на леглата

Среден престой на 1 лекуван болен

Летали-тет (%)

Общо

529

21781

21340

369

21957

134318

235

39,7

5,89

1,4

Многопрофилни болнициМБАЛ-СИЛИСТРА

298

13299

12961

283

13417

87313

293

45

6.51

2.14

МБАЛ-ТУТРАКАН

130

4774

4703

40

4802

24181

186

37

5.04

0.84

МБАЛ-ДУЛОВО

101

3708

3676

46

3738

22824

226

37

6.11

1.24Изводи:

От приложената таблица е видно, че е недостатъчна използваемост на леглата, което показва недостатъчно ефективно използване на легловия фонд и необходимостта от преструктуриране на ЛЗ.


Спешна медицинска помощ

На територията на областта е разрит един ЦСМП в гр. Силистра с 4 филиала – гр. Дулово, гр. Тутракан, гр. Главиница и с. Кайнарджа. Проблем е недостигът на висш медицински, а през последната година и на среден медицински персонал. Няма специалисти по спешна медицинска помощ в областния град, като екипите са от фелдшери.

Голям е проблемът с оказването на неотложна медицинска поради липсата на ясен регламент от НЗОК за дейността на ОПЛ. В момента тази дейност се поема от ЦСМП и Спешно отделение на МБАЛ-Силистра.

Осигуреността с медицински специалисти за някои специалности е под средната за страната с очертаващ се засега траен дефицит.

Други недостатъци на здравеопазването в област Силистра са:

- Недофинансиране дейността на лечебните заведения за болнична медицинска помощ

- Ограничаване направленията към специалисти в ИМП водещо до влошаването на качеството

- Натоварване на ЛЗБМП с извънболнична такава от страна на НЗОК и съответно РЗОК


Изводи:

На база на наличната информация на здравно-демографското състояние на населението в област Силистра както и състоянието на системата на здравеопазването могат да се направят следните изводи:

  1. Трайната тенденция за намаляване на населението в област Силистра;

  2. Запазване сравнително високо ниво на общата и детска смъртност;

  3. Отрицателен естествен прираст;

  4. Увеличаване населението в пенсионна възраст;

  5. Висока болестност и заболеваемост от социално значими заболявания – на органите на кръвообръщението, дихателната система и онкологичните заболявания;

  6. Наличие на трайно незаети практики за първична извънболнична медицинска помощ около 20 за цялата област;

  7. Концентрация на практиките за специализирана медицинска помощ в Силистра, Тутракан и Дулово;

  8. Липса на лекари във всички структури и нива на медицинска помощ в област Силистра (липса на специалисти по онкология, ревматология, неврохирургия в извънболничната помощ);

  9. Значителен брой граждани с нарушени здравно осигурителни права, ползващи системата на здравеопазване без да заплащат услугата, което допълнително натоварва системата.


Обобщавайки всичко това може да се каже, че по различни причини: икономически, социални и други, част от населението в област Силистра е до известна степен със затруднен достъп до медицинска помощ и то основно до специализираната такава. Причините затова са две: недостиг на специалисти и недофинансиране на системата на здравеопазване.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом