Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница5/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3.3. Икономическо развитие на Област Силистра
По предварителни оперативни данни, производственият брутен вътрешен продукт (БВП) през 2007 г. в областта възлиза на 531 110 хиляди лева по текущи цени. На човек от населението се падат 4030 лева от стойностния обем на показателя. Спрямо 2006 г. БВП се е увеличил с 3.9 %, а спрямо 2005 г. с 8.7 %.


Брутен вътрешен продукт по текущи цени (Хиляди левове)

2005

2006

2007

БВП - хил.лв.

488760

511058

531110

БВП на човек от населението - лева

3623

3831

4030

Средно годишно население - брой

134897

133396

130010


Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност в областта по предварителни данни през 2007 г. възлиза на 436 022 хиляди лева по текущи цени. Спрямо 2005 г. има увеличение от 8.4 %.

Индустриалният сектор увеличава относителният си дял в добавената стойност на икономиката по предварителни данни през 2007 г. спрямо 2005 г. от 13.8 % до 24.3 %. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите по предварителни данни през 2007 г. е 52.4 %, което е с 0.9 процентни пункта повече спрямо 2005 г. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката по предварителни данни през 2007 г. намалява до 24.3 % спрямо 2005 г., когато е 34.7 %.


Брутна добавена стойност по икономически сектори по текущи цени (Хиляди левове)


 

2005

2006

2007

БДС

402229

417766

436022

Сектор Селско и горско стопанство

139492

136119

106093

Сектор Индустрия

55390

68349

101439

Сектор Услуги

207347

213298

228490


През последните години инвестициите са основен фактор за развитие на икономиката. През 2008 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Силистра достигат 205 900 хиляди лева или 2.6 пъти повече спрямо 2005 г.

Най-голям обем инвестиции в ДМА през 2008 г. са вложени в „машини, производствено оборудване и апаратура” – 47.8 % от общите за областта, следвани от „сгради, строителни съоръжения и конструкции” – 42.1 %.

В структурата на разходите за придобиване по видове дълготрайни активи спрямо 2005 г. е регистрирано намаление от вложените инвестиции в „машини, производствено оборудване и апаратура” с 5.1 процентни пункта. Същевременно нарастват извършените разходи за придобиване на „сгради, строителни съоръжения и конструкции” спрямо 2005 г. с 8.8 процентни пункта. Относителният дял на инвестициите за закупуване на земя през 2008 г. е 5.5 % от общите инвестиции.


Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по видове

2005

2006

2007

2008

Общо

100.0

100.0

100.0

100.0

Земя

4.6

8.4

7.1

5.5

Сгради, строителни съоръжения и конструкции

33.3

31.0

34.7

42.1

Машини, оборудване и транспортни средства

52.9

55.2

52.6

47.8

Други разходи

9.3

5.4

5.6

4.5
Най-голям обем инвестиции в ДМА, разпределени по общини, през 2008 г. са направени в община Силистра – 59.1 % от общите за областта. В останалите общини направените разходи за дълготрайни активи през 2008 г. са: Алфатар – 9.6 % от общите, Главиница – 8.3 % от общите, Дулово – 11.0 %, Кайнарджа – 1.6 %, Ситово – 4.6 % и Тутракан – 5.9 %. Спрямо 2005 г. във всички общини на областта има увеличение на инвестициите. В община Алфатар през 2008 г. спрямо 2005 г. направените разходи за дълготрайни материални активи са нарастнали 3.2 пъти. В община Главиница увеличението на разходите за ДМА през 2008 г. спрямо 2005 г. е 5.0 пъти, в община Дулово – 2.5 пъти, в община Кайнарджа – 6.4 пъти, в община Силистра – 3.0 пъти, в община Тутракан – 1.3 пъти. В община Ситово увеличението е минимално – с 4.2 %.


Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по общини


2005

2006

2007

2008
Хил. лв

%

Хил. лв

%

Хил. лв

%

Хил. лв

%

Общо

79023

100.0

102100

100.0

176937

100.0

205900

100.0

Алфатар

6251

7.9

10120

9.9

11399

6.4

19703

9.6

Главиница

3437

4.3

5729

5.6

5852

3.3

17035

8.3

Дулово

9114

11.5

15430

15.1

21610

12.2

22693

11.0

Кайнарджа

504

0.6

1246

1.2

679

0.4

3205

1.6

Силистра

41158

52.1

58974

57.8

118107

66.8

121757

59.1

Ситово

9045

11.4

3928

3.8

6764

3.8

9425

4.6

Тутракан

9514

12.0

6673

6.5

12526

7.1

12082

5.9


В края на 2008 г. чуждестранните преки инвестиции с натрупване в нефинансовия сектор на областта възлизат на 31 309 хиляди евро. В сравнение с 2007 г. има увеличение с 48.6 %. В структурата на чуждестранните преки инвестиции с натрупване в областта през 2008 г. най-голям дял имат инвестициите направени в отрасъл „Преработваща индустрия” – 78.8 % от всички инвестиции.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом