Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница3/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Население – демографска характеристика


В края на 2009 година в област Силистра живее 1.7 % от населението на страната. Постоянното население на областта към 31.12.2009 г. е 127 659 души. В резултат на отрицателния естествен и външномиграционен прираст, през последните пет години населението на областта е намаляло с 8 042 души, или средно на година намалението е с 1 608 човека.

Към 31.12.2009 г. в общият брой на населението жените продължават да са по-голямата част от него (50.9 %) и на 1 000 мъже се падат 1 035 жени. През 2005 г. на 1000 мъже са се падали 1022 жени.


Население към 31 декември по години и пол в област Силистра


Години

Общо

Мъже

Жени

2005

134093

66314

67779

2006

132699

65501

67198

2007

130898

64437

66461

2008

129121

63485

65636

2009

127659

62743

64916


Неравномерно е разпределението на населението по общини.

Най-многобройна е община Силистра с постоянно население към 31.12.2009 г. от 54 885 души, следвана от община Дулово с 28 860 души. В останалите общини населението към 31.12.2009 г. е: община Алфатар – 3 324, Главиница – 12 610, Кайнарджа – 5 250, Ситово – 5 810 и община Тутракан – 16 920 души. Както в областта, така и във всички общини, населението намалява, като в община Ситово процентът на намаление за последните пет години е най-голям (31.12.2009 г. спрямо 31.12.2004 г. населението на общината е намаляло с 10.5%). За същия период в останалите общини намалението е: община Алфатар – 9.1%, община Главиница – 5.9%, община Дулово – 3.5%, община Кайнарджа – 2.6%, община Силистра – 6.4%, община Тутракан – 7.2%.


Население по общини към 31 декември


2005

2006

2007

2008

2009

Област Силистра

134093

132699

130898

129121

127659

Алфатар

3629

3544

3451

3390

3324

Главиница

13298

13077

12959

12767

12610

Дулово

29677

29473

29200

28956

28860

Кайнарджа

5409

5401

5367

5300

5250

Силистра

57802

57240

56422

55669

54885

Ситово

6356

6223

6080

5918

5810

Тутракан

17922

17741

17419

17121

16920С намаляването на населението, намалява и гъстотата на населението. Към 31.12.2009 г. гъстотата на населението в областта е 45.5 души на кв.км. Към 31.12.2004 г. гъстотата на населението е била 48.3 души на кв.км. Община Силистра е с най-голяма гъстота на населението – 108.3 души на кв.км., следвана от община Дулово с 51.2 души на кв. км. Най-малка е гъстотата на населението в община Алфатар – 13.7 души на кв. км. В останалите общини гъстотата на населението е: община Главиница – 26.6 души на кв. км., община Кайнарджа – 16.9 души на кв. км., община Ситово – 22.0 души на кв. км. и община Тутракан – 38.4 души на кв. км.
Характерно е за област Силистра, че преобладава населението, което живее в селата.

В края на 2009 г. в градовете на област Силистра живеят 57 576 души или 45.1 % от населението на областта, а в селата – 70 083 (54.9 %). От цялото население на страната през 2009 г. 71.4 % живеят в градовете. Област Силистра е една от трите области в страната, където селското население превишава това, което живее в градовете. Другите две области са: Разград (53.8 % от населението живее в селата) и Кърджали (58.2 % от населението живее в селата). В област Силистра постоянното население в градовете е както следва – град Алфатар – 1 714, град Главиница – 1 928, град Дулово – 6 621, град Силистра – 37 837, град Тутракан – 9 476.

Формираната възрастова структура на населението в резултат на демографските процеси в страната силно въздейства пряко и косвено върху броя и възрастовия състав на трудовите ресурси. Във връзка с това като остър демографски проблем се очертава продължаващия процес на остаряване на населението, което естествено води до нарастване на неговата средна възраст.

През 2001 г. средната възраст на населението в областта е била 39.8 години, през 2007 г. тя е 41.9 години, през 2008 г. - 42.2 години и през 2009 г. е 42.0 години.

През 2009 г. средната възраст на жените е 43.3 години, и е по-висока от тази на мъжете (40.6).

Измененията във възрастовата структура включват непрекъснатото намаляване на броя и дела на населението в под трудоспособна възраст и задържането на дела на населението в трудоспособна възраст. През 2009 г. относителният дял на населението в под трудоспособна възраст е 14.5 %, а на населението в над трудоспособна възраст продължава да се увеличава и е 23.5 %. В сравнение с 2008 г. относителният дял на населението в под трудоспособна възраст остава същия, а населението в над трудоспособна възраст се увеличава с 0.1 пункта. Населението в над трудоспособна възраст се характеризира с изразен полюс на жените – 61.1 % от общия брой на населението в над трудоспособна възраст са жени.

В страната през 2009 г. населението в над трудоспособна възраст е 22.4 % от общото население. От общините в област Силистра община Алфатар продължава да е с най-висок процент на население в над трудоспособна възраст – 35.9 %.

Към 31.12.2009 г. от общините в област Силистра община Кайнарджа е с най-висок относителен дял с население в под трудоспособна възраст – 22.4 %. Тя е единствената община в областта, в която относителният дял на населението в под трудоспособна възраст (22.4 %) е по-голям от този на населението в над трудоспособна възраст (20.6 %). В община Алфатар относителният дял на населението в под трудоспособна възраст е най-нисък – 12.1 %, следвана от община Силистра – 12.5 %. В останалите общини относителният дял на населението в под трудоспособна възраст е: Главиница – 15.4 %, Дулово – 17.3 %, Ситово – 14.0 %, Тутракан – 13.3 %.

През последните пет години в общините Алфатар, Главиница, Силистра, Ситово и Тутракан се наблюдава намаляване на относителния дял на населението в под трудоспособна възраст, в община Кайнарджа се наблюдава увеличаване на относителния дял на населението в под трудоспособна възраст, в община Дулово се наблюдава намаление през 2005 и 2006 г., а през периода 2007 – 2009 г. задържане на относителния дял на населението в под трудоспособна възраст.


Население под, в и над трудоспособна възраст в област Силистра

ГодиниОбщо

ГодиниВъзрастови групи

Под трудоспособна възраст - %

В трудоспособна възраст - %

Над трудоспособна възраст - %

2005

100.0

15.5

61.5

23.0

2006

100.0

15.1

61.9

23.0

2007

100.0

14.8

62.1

23.1

2008

100.0

14.5

62.1

23.4

2009

100.0

14.5

62.0

23.5


Специалистите от НСИ са разработили прогноза за демографското развитие на страната по области в перспектива до 2030 г. Съгласно техните изчисления, населението в област Силистра през 2015 г. ще бъде 119 785 души, 2020 г. – 113 036, 2025 г. – 106 183 души и 2030 г. – 99 283 души или предвидено е намаление с малко над 1 300 души на година.

Реализацията на направената прогноза в голяма степен зависи от демографската и социално-икономическа политика на страната, а също и от международните икономически условия.

Раждаемост на населението


Продължава нарастването на броя на ражданията в областта и повишаване равнището на раждаемостта. Регистрираният брой живородени деца през 2009 г. е най-голям за последните 12 години, а коефициентът на раждаемост е на равнището от 1994 г.

През изминалата 2009 г. в област Силистра живородените деца са 1245, което е с 54 повече в сравнение с предходната година. Коефициентът на раждаемост е 9.7 ‰ и е по-нисък от този за страната с 1.0 ‰.

От всички живородени в област Силистра през 2009 г. 638 са момчета, а 607 - момичета, или на 1000 момчета се падат 951 момичета. Цифрите за страната са: на 1000 живородени момчета се падат 960 момичета.

През 2009 г. в градовете на областта живородените деца са 494 деца, което е 39.7 % от всички живородени деца. Увеличение на раждаемостта е регистрирана, както в градовете, така и в селата. През 2005 г. коефициентът на раждаемост в градовете на областта е 7.3 ‰, а в селата 8.7 ‰. През 2009 г. коефициентът на раждаемост в градоете се е увеличил на 8.5 ‰, а в селата е 10.7 ‰

От общините в областта с най-висок коефициент на раждаемост са община Кайнарджа – 16.9 ‰ и община Дулово – 12.7 ‰. В абсолютен брой най-много деца са родени в общините Силистра – 441 и Дулово – 366. Спрямо 2005 година в общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Тутракан се наблюдава увеличаване на коефициента на раждаемост, а в община Ситово се запазва на едно ниво. Спрямо 2008 г. в община Тутракан има намаление на коефициента на раждаемост с 0.5 пункта.

През 2009 г. средната възраст на жените, родили живородени деца, е 25.2 години. През 2005 г. средната възраст на жените, които са родили живородени деца е била 24.6 години, през 2006 г. – 24.7 години, през 2007 г. – 25.1 години и през 2008 г. – 25.3 години. Средната възраст на жените при живородено дете през 2009 г. в общините е: Алфатар – 25 години, Главиница – 24 години, Дулово – 24.3 години, Кайнарджа – 23.1 години, Силистра – 27 години, Ситово – 24.1 години, Тутракан – 25.5 години.

През 2009 г. в областта най-много живородени деца са родени от жени на възраст 20 – 24 години – 427 или 34.2 % от всички живородени. През периода 2005 – 2009 г. в разпределението на живородените деца по възраст на майката се наблюдава изместване в по-горна възрастова група – процента на живородени деца от майки на възраст 25 – 29 години нараства с 1.9 пункта, на възраст 30 – 34 години нараства с 1.2 пункта и на възраст 35 – 39 години нараства с 1.2 пункта.

През 2009 г. средната възраст на жените с първо родено дете е 23.3 години, а на жените с второ – 26.8 г. През 2005 г. средната възраст на жените с първо дете е 22.9 години, а с второ – 26.6 години. От живородените деца през 2009 г. 50.2 % или 625 деца са първи на майката, а 414 - второ дете.

Регистрирани са и 26 многоплодни раждания, като 14 от тях са в община Силистра.


Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението

Години

Раждаемост (на

1000 души)

Естествен прираст (на 1000 души)

Живородени на 1000 жени във фертилна възраст

2005

8.1

-7.1

35.4

2006

8.1

-7.4

35.5

2007

8.7

-6.7

38.2

2008

9.2

-5.9

40.3

2009

9.7

-5.3

42.9
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом