Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница2/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в област Силистра


В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от областта, обединени в работни групи на териториален принцип по общини, и РДСП – Силистра. Териториалните работни групи работиха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща областна стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на социалните проблеми сред населението в област Силистра.

Същевременно този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички налични източници на информация в областта като:

 • Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);

 • Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от:

  • институциите на областно ниво - като РДСП, РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, ДБТ;

  • общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др.,

  • ДСП и отделите „Социална закрила” в общините;

 • Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РПУ, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск;

 • Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините

 • Училища, болници, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги.

 • Граждански организации и НПО.

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на частични данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от териториалните работни групи. Включена е статистическа информация от всичките 7 общини в областта, което дава възможност да се изведат общите тенденции, но не е достатъчно като основа на планирането на конкретните мерки и социални услуги. В Таблица 1 по-долу са описани получените данни от териториалните работни групи към момента на обобщаване на предварителния доклад. (Данните в Таблица 1 за получените карти за социалните услуги са представени като процент от очаквания брой карти.)

Таблица 1: Получени карти за информация от териториалните работни групи

Община

Карта за статисти-чески данни

Профил на община

Персонал

община

Персонал

ДСП

Инф. карти за социалните услуги

АлфатарГлавиницаДуловоКайнарджаСилистраСитово
Тутракан

Използваните методи за събиране на информация включват:

 • Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от общинската администрация и местно-базираните държавни институции;

 • Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села и махали);

 • Посещения на място, срещи и дискусии с представители на общини, областна администрация, услуги, териториални структури на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск.

В резултат от срещите и индивидуалните разговори е събрана и обобщена качествена информация за нагласите, мненията, позициите и очакванията на различните участници в предоставянето на услугите.

При обработването на данните и анализа на ситуацията са прилагани количествени и качествени методи, сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в свързаните сектори, анализ на силните и слабите страни.

3. Описание на ситуацията в област Силистра

3.1. Обща характеристика на областта

Област Силистра заема площ от 2846,3 кв.км, разположена в най-североизточната част на страната. На север и североизток областната граница съвпада с държавната и съответно с тази на Р Румъния. Останалите й граници са поделени с областите Добрич, Шумен, Разград и Русе. Областният център отстои на 124 км от Русе, на 112 км от Разград, на 88 км от Добрич, а от София – на 437 км.

От гледна точка на възможностите за развитие, географското разположение на областта предоставя потенциално/условно предимство (кръстопът на воден коридор 7 и Източен Балкански коридор – след изграждане). Формулата “гранично местоположение – от недостатък в предимство” е приложима и тук. Възможностите за развитие на областта в голяма степен зависят от интегрирането й със съседните области, както и от развитието на трансгранично стопанско сътрудничество.
Административна структура

Област Силистра е съставена от 7 общини – 5 с центрове градове и две – села (Ситово и Кайнарджа). Областният център – гр.Силистра (40336 жители) – е най-големият град и попада в категорията “средни градове”. Общите параметри на съставните общини са представени в следната таблица:Общини

Територия дка

Население

Градско

Силистра

515891

59451

68%

Дулово

566326

30079

23%

Тутракан

448345

18586

54%

Главиница

481230

13564

15%

Ситово

270966

6600

0%

Кайнарджа

314961

5419

0%

Алфатар

248566

3725

53%

Общо за областта

2846285

137424

45%Населените места и другите урбанизирани територии заемат 143 147 дка площ (5,0% - колкото е средно за страната), като най-голям е относителният им дял в община Силистра. Водните течения и водни площи са с относителен дял 2,0% (при средно за страната 1,8%), с площ 56 284 дка. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци са с най-малка площ - 1438 дка (0,1% при средно за страната 0,3%). Площта на териториите за техническа инфраструктура е 15 682 дка (0,7% - колкото е средно за страната).


Брой общини и брой населени места във всяка община

Общини

бр. населени местанаселени места

1. Алфатар

7

Алеково, Алфатар, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец

2. Главиница

23

Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор

3. Дулово

27

Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица

4. Кайнарджа

15

Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково

5. Силистра

19

Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович

6. Ситово

12

Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна

7. Тутракан

15

Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев дол, Цар Самуил, Шуменци

ОБЩО

118

БРОЙ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

класифицирани според бр. жители по постоянен и настоящ адрес

в съответното населено мястообщина

Бр. населени места според броя на жители по регистрирани по постоянен и настоящ адрес

до 500

от 501-1000

от 1001-5000

от 5001-10000

над 10000

АЛФАТАР

5

1

1

-

-

ГЛАВИНИЦА

13

9

1

-

-

ДУЛОВО

7

11

8

1

-

КАЙНАРДЖА

12

1

2

-

-

СИЛИСТРА

12

3

2

1

1

СИТОВО

8

3

1

-

-

ТУТРАКАН

8

4

2

1

-Размерът на обработваемата земя във всички посочени видове територии е 1 707 936 дка (60,0% от територията на областта, при средно за страната 44,8%). Разпределението по общини е следното:

Общини

Обработваема земя

площ дка

дка/човек

1. Алфатар

116944

31,4

2. Главиница

273965

20,2

3. Дулово

333616

11,1

4. Кайнарджа

182584

33,7

5. Силистра

328730

5,5

6. Ситово

182855

27,7

7. Тутракан

289242

15,6

ОБЩО

1707936

12,4Изградените поливни площи в областта са 67 081 дка (само 3,9% от обработваемата земя). От тях, само 34 855 дка (2%) са годни за напояване. Негодни за напояване (поради разрушени и амортизирани хидротехнически съоръжения и напоителни системи) са 32 226 дка. Те могат да бъдат възстановени за напояване. Изградените поливни площи са разположени само в общините Главиница и Тутракан. Необходимо е да се извърши ремонт и възстановяване на поливните площи и обслужващите ги съоръжения.


По отношение на собствеността, земеползването има следната структура:


Частна собственост са 1 462 410 дка, или 51,4% от общата територия на областта. Това са земеделски земи и малка част от територията на населените места и водните площи. Най-голям е делът на частната собственост върху земите в община Ситово – 63,0%, а най-малък в община Главиница – 42,4%.

Държавна собственост са 853 859 дка (30,0% от територията на областта). Това са земите на Държавния горски фонд, Държавния поземлен фонд, част от територията на населените места, преобладаващата част от териториите на водните течения и водните площи, републиканската пътна мрежа и ж.п. линиите.

Общинска е собствеността върху 348 986 дка (12,3%) – общински поземлен фонд, включващ ниви, трайни насаждения, мерите и пасищата, както и полските пътища и прокари, част от населените места, водни площи, депата за битови отпадъци, общинската пътна мрежа и др.

На религиозни организации е собствеността върху 10 105 дка – главно земеделски земи, както и застроени площи и гори.

В категорията “друга собственост” попадат 170 925 дка. Това са земеделски земи с невъзстановена собственост, преобладаващата част от населените места и другите урбанизирани територии, водни площи, пътища и др.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом