Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница15/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в област Силистра.

6.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги


В настоящият анализ на ситуацията човешките ресурси са разгледани в тяхната структура и динамика. По-горе ясно са изведени тенденциите на трайно намаляване и застаряване на населението в област Силистра. Анализът съдържа и данни за икономическата активност, безработицата и заетостта, от гледна точка на образователния, възрастов и професионално-квалификационен състав на работната сила. Застаряването на населението и де популацията оказват и ще оказват за в бъдеще негативно влияние върху структурата на общинските икономики в областта. Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Рзвитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.

6.1.1. Общински администрации

Дейностите по определянето и реализирането на социалната политика в общините се осъществява от служителите в общинските администрации. Във всички общини, с изключение на Община Силистра обикновено един служител отговаря за дейностите във всички социални сектори – социални услуги, трудова заетост, образование, здравеопазване, противообществени прояви, култура, младежта и спорта, като междувременно изпълнява и други административни задължения.

Честа практика е дейностите по административното и финансово управление на социалните услуги да бъдат разпределени между служителите в съществуващите отдели и да е определен един отговорник – в Алфатар това е Секретарят на общината, а в Ситово – зам.-кмет. Единствено в община Силистра е обособена дирекция „Здравеопазване и социална политика” и отдел към нея. Конкретно със социално подпомагане, планиране, разкриване, контрол на качеството на социалните услуги, изготвяне и реализиране на проекти за външно финансиране в социалната сфера са ангажирани двама служители и други двама, занимаващи се с осигуряване на трудова заетост по национални и европейски програми.

В община Силистра с Решение на Общински съвет Силистра е създадена Общинска служба за социални услуги, която обединява счетоводството на всички предоставяни услуги на територията на общината, осигурява методическа помощ и изпълнява контролни функции относно качеството на предоставяните услуги.

Към Община Силистра функционира като консултативен орган Обществен съвет по социално подпомагане и услуги, който спомага за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика на общината. Основните направления на работа на Съвета са осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, изготвянето и реализирането на социални стратегии и програми, стимулиране на партньорство между местната власт и доставчиците на социални услуги и отпустане на еднократни социални помощи на граждани в неравностойно социално положение.

Извод:

Общинските администрации не разполагат с достатъчна щатна численост за развитие и управление на социалните услуги на територията на област Силистра. Персоналът, дори да е добре обучен и мотивиран е недостатъчен, предвид и на другите административни задължения на служителите, заетостта им в различни комисии, съвети и произхождащите от това ангажименти.

6.1.2. Дирекции „Социално подпомагане”

Дирекциите “Социално подпомагане” са териториални структури на АСП, базирани в общините.

Структура на Дирекциите “Социално подпомагане”

ДСП

Териториален обхват – общини

Отдели в общинитеЩатна численост

2008

Щатна численост

2009

Щатна численост

м. април 2010

ДСП - Силистра
43

43

38

Отдел "ЗД”

Силистра и Ситово


Отдел "СЗ"

Силистра и Ситово


Отдел "ХУСУ"

Силистра и Ситово


ДСП - Тутракан
23

23

23

Отдел "ЗД"

Тутракан и Главиница


Отдел "СЗ"

Тутракан и Главиница


Отдел "ХУСУ"

Тутракан и Главиница


ДСП - Алфатар
18

14

14

Отдел "ЗД"

Алфатар и Кайнарджа


Отдел "СЗ"

Алфатар и Кайнарджа


Отдел "ХУСУ"

Алфатар и Кайнарджа


ДСП - Дулово
24

26

25

Отдел "ЗД"

Дулово


Отдел "СЗ"

Дулово


Отдел "ХУСУ"

Дулово

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом