Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница14/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

5.2. Социални услуги в общността


В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за деинституционализация. Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет. Държавно делегираното финансиране на услугите и размерът на финансовия стандарт се определят с решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година.

Услугите в общността, които са държавно делегирана дейност, се развиват динамично през последните години. Списъкът от социални услуги в общността е включен в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП). В същото време, той се допълва непрекъснато, както се допуска и развиването на услуги, които не са включени.

За 2009 г. услугите в общността с държавно делегирано финансиране са: Дневен център за деца с увреждания; Дневен център за възрастни с увреждания; Дневен център за стари хора; Център за социална рехабилитация и интеграция; Център за временно настаняване; Център за обществена подкрепа; Социален учебно-професионален център; Защитено жилище; Звено "Майка и бебе"; Приют; Център за работа с деца на улицата; Кризисен център; Център за настаняване от семеен тип.

На територията на област Силистра функционират следните услуги в общността:

   • Община Силистра

    • Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ гр.Силистра

    • Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/ гр.Силистра

    • Дневен център за стари хора /ДЦСХ/ гр.Силистра

    • Кризисен център гр.Силистра

    • Защитено жилище /за лица, напускащи ДДЛРГ/ с. Айдемир

    • Преходно жилище към ДДЛРГ

    • Личен асистент

    • Социален асистент

    • Домашен помощник

    • Домашен социален патронаж

    • Обществена трапезария

    • Клубове на инвалида и пенсионера

    • ЦСРИ за деца и възрастни

    • ЦОП

   • Община Ситово

- Личен асистент

   • Община Тутракан

- Личен асистент

    • Домашен социален патронаж

    • Обществена трапезария

    • Клубове на инвалида и пенсионера

   • Община Главиница

    • Социален учебно-професионален център /СУПЦ/ гр. Главиница

    • Личен асистент

    • Домашен социален патронаж

    • Обществена трапезария

   • Община Алфатар

    • Кризисен център гр.Алфатар

    • Преходно жилище към Дом за стари хора гр.Алфатар

    • Личен асистент

    • Домашен социален патронаж

    • Обществена трапезария

   • Община Кайнарджа

    • Дневен център за стари хора /ДЦСХ/ с.Кайнарджа

    • Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/

с. Средище

    • Личен асистент

    • Домашен социален патронаж

    • Обществена трапезария

   • Община Дулово

    • Личен асистент

    • Домашен социален патронаж


Решението за разкриване на социални услуги се взема от Общинския съвет по предложение на кмета или общинските съветници. Инициативата за разкриването на услугата идва както от общинските власти, така и от неправителствени организации. През последните години се наблюдава засилена активност на общините към развитие на услугите, при която са водещи не само мотивите за оползотворяването на налични сгради и разкриването на нови работни места, но и покриването на актуални нужди на рискови групи в общността.

Управлението на социалните услуги в общността се извършва от общинската администрация или други доставчици – неправителствени организации или частни лица след провеждане на конкурс. В случаите на ръководство от страна на общината се наблюдава претовареност на общинските служители, които имат възможност да поемат най-вече административно-финансовото управление на услугата.

Регистрираните доставчици на социални услуги в област Силистра не са достатъчно като брой, но въпреки това работят с повечето от рисковите групи. На практика голямата част от услугите продължават да се управляват пряко от общините – възложените за управление услуги след конкурс за външни доставчици не са много.

5.2.1. Социални услуги в общността за деца в област Силистра


Социални услуги в общността за деца са развити в община Силистра, Алфатар и Главиница. Развитите услуги за деца, финансирани като държавно-делегирани дейности, са 4. От тях три са в община Силистра – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Преходно жилище и Защитено жилище за деца, напускащи ДДЛРГ, една в община Алфатар – Кризисен център и една в община Главиница – Социален учебно-професионален център, където се предоставят социални услуги на деца и младежи от цялата страна.

Освен това в община Силистра има действащи ЦОП и ЦСРИ за деца и възрастни, които не са държавна дейност, а се финансират със собствени средства.

   • Дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневният център е разкрит през 1995 г. и е държавно делегирана дейност с ползватели деца и младежи от 3 до 35-годишна възраст. Разположен е в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, ДМСГД. Сградата е общинска собственост - на бивша детска ясла, строена през 70-те години на миналия век. Основен ремонт не е правен, в резултат на което има спешна необходимост от ремонт на покривната конструкция, както и от подмяната на дограмата. Вътрешно измазване на помещенията е правено за последно през 1995 г. Центърът разполага с двор 2145 кв.м. с обособени алеи и цветни градини. В същата сграда функционира и Дневен център за стари хора.

Главната цел на ДЦДМУ е предоставяне на комплексни социални услуги в общността, като осигури условия и подкрепа за социално включване, провеждане на корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност и рехабилитация. Потребителите ползват Дневна грижа, като е осигурен безплатен транспорт - извозване от дома на потребителя до ДЦ и обратно, безплатна храна за децата до 18-годишна възраст; медицински грижи – оказване на долекарска помощ, изпълнение на предписано поддържащо лечение и корекционно-компенсаторна и възпитателна работа по програма на МТСП, групова и индивидуална работа с потребителите, логопедична терапия; психотерапия – индивидуална работа, сетивна стимулация; рехабилитация – кинезитерапия и психологична помощ.

Капацитет на дома е 48 души. Към април 2010 г. са настанени 48 деца и младежи, от които 28 момчета и 20 момичета.

Персоналът, състоящ се от 19 души, е добре подготвен и мотивиран, с опит и добри практики в предлагането на подобен род социални услуги.

   • Преходно жилище – разкрито със Заповед на кмета на община Силистра през м. Януари 2010 г. по Проект на община Силистра „Преходно жилище”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Към настоящия момент функционира като социална услуга, предоставяна по проект. ПЖ е разположено в сградата на ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” – Силистра, намиращ се в краен квартал на града. В съседство се намират жилищни сгради, Филиал на РУ „Ангел Кънчев” и ДСХ. На 200 метра функционира спирка на градския транспорт, осигуряваща връзки с общинския и областния център на всеки 30 минути. Материалната база е общинска собственост с обща площ 130 кв.м. ПЖ разполага с две спални с отделен санитарен възел, дневна, кухня и трапезария. Обзавеждането и оборудването е подходящо за целите на предоставяната услуга. Финансовите средства за издръжка на услугата са осигурени по Проекта и са в размер на 110 908,68 лв. за цялата продължителност на услугата, която е 14 месеца.

В ПЖ се настаняват младежи на възраст между 14 и 18 години, на които предстои напускане на специализирана институция, нямат връзки с близки и роднини и не ползват друга алтернативна социална услуга. Капацитетът на услугата е 8 души. Към м. април 2010 г. са настанени общо 8 деца и лица – 4 момчета и 4 момичета. Потребителите се обслужват от 5 души персонал. Преходното жилище предлага на потребителите следните услуги – консултиране, постоянна грижа, ориентиране, информиране и обучение, помощ в домакинството, подкрепа за образование и обучение, здравно обучение и лична хигиена, подкрепа за достъп до пазара на труда, следдипломно квалификационно обучение.

 • Кризисен център за деца, жертва на трафик и насилие гр. Алфатар - разкрито през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност. КЦ е разположен в краен квартал на гр.Алфатар, в жилищен блок. Обзавеждането и оборудването е подходящо за целите на предоставяната услуга. Капацитетът на центъра е 9 места. В него се настаняват деца от 6 до 18 години от териорията на страната, претърпели насилие или жертва на трафик. Проблем се оказва това, че в гр. Алфатар има само основно училище и настанените деца, на възраст между 16-18 години, не могат да посещават училище. Към м. април 2010 г. са настанени общо 5 деца. Потребителите се обслужват от 7 души персонал. Осигурява се подслон и защита на децата от 3 до 6 месеца, осигуряване на базисните потребности, задоволяване на здравните и образователни потребности, консултации с психолог, психиатър, арт терапия и др., с цел адаптиране и приобщаване към социалната среда (изграждане на социални умения).

 • Социален учебно-професионален център „Пеньо Пенев” гр. Главиница - разположен в живописната местност “КОФАЛДЖА” на разстояние 3 км. от гр. Главиница. Центъра разполага със собствен превоз, който е единствената връзка на центъра с града. Центъра е разположен на площ от 80 дка. Разполага с общежитие на два етажа - 30 спални, всяка с отделен санитарен възел, с по 3 легла. Центъра има отделен учебен корпус с 16 класни стаи, с подходящо ученическо обзавеждане. Отделен кухненски блок, голяма столова с капацитет от 150 места, и малък кухненски блок с капацитет от 30 места. Големи складови помещения за хранителни продукти с хладилници, фризери и др. Административна сграда на 2 етаж – на първи етаж, на която се намира компютърна зала и сладкарница. Отделни сгради, където се помещават работилници. Открита спортна площадка и игрище за тенис, баскетбол и футбол.

Ползвателите на услугата са деца и лица от 16г. до 35г освидетелствани от ЕР на ТЕЛК имащи желание да се обучават.

Капацитетът на услугата е 90 места. Към месец април 2010г. ползвателите са 76 лица,като от тях от 16 до 18 годишна възраст – 11, от 18 до 25 годишна възраст – 52, от 25 до 35 годишна възраст – 13. Ползвателите са от областта и от други области на страната.

СУПЦ предлага на потребителите следните услуги - стимулиране на психичното развитие на всеки един курсист, изхождайки от конкретните дефицити в интелектуалното му развитие, психологическа рехабилитация на отрицателните прояви на поведението, общуването и взаимодействие на курсистите с останалите курсисти от центъра, с връстниците си и персонала на центъра, придобиване на хигиенни и трудови навици, овладяване на социално – битови умения.

 • Център за социална интеграция и рехабилитация – разкрит през 2009 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана със средства на СНЦ „Надежда за добро бъдеще” – Силистра и по проект към БАЛИЗ. ЦСРИ е разположен в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, ДМСГД, ДЦДМУ, ДЦСХ. Сградата е общинска собственост и е отдадена безвъзмездно за срок от 10 години. Услугата се предоставя в подблоково пространство, в което са обособени 4 помещения на обща площ от 60 кв. м.

Основен ремонт на материалната база на центъра е правен през 2009 г., финансиран по проект „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция” към Фондация „Лале”. Центърът предоставя дългосрочна социална услуга за деца и възрастни с увреждания и е с капацитет 20 места. Към м. Април 2010 г. са настанени 25 потребители – 13 мъже и 12 жени, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултиране, почасова грижа, информиране, ориентиране, обучения, рехабилитация, групова работа, терапия, работа на терен, образование, помощ в домакинството.

 • Център за обществена подкрепа – разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От 2009 г. дейността се финансира със средства на сдружението и подкрепата на деца и семейства в риск. ЦСРИ е разположен в оживен жилищен квартал недалеч до центъра на гр. Силистра. Сградата е собственост на ЖС „Екатерина Каравелова” и е предоставена безвъзмездно от Управетилния съвет на сдружението за изграждане на ЦОП. Услугата се предоставя в две помещения със санитарен възел обща площ от 88 кв. м., ремонтирани оборудвани през 2009 г. със средствана Сдружението.

Центърът е с капацитет 30 души и е предназначен за предоставяне на социална услуга за жени и деца, преживели насилие. Към м. Април 2010 г. центъра работи с 9 потребители – 4 мъже и 5 жени, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултиране, информиране, ориентиране, обучения, рехабилитация, групова работа, терапия.

Изводи:

 • Услуги в общността за деца са развити в общините Силистра, Алфатар и Главиница, където има голям брой детско население. Те посрещат приоритетно нужди на деца с увреждания и деца жертви на насилие.

 • Услугите предлагани в Центъра за обществена подкрепа биха могли да оптимизират дейността си, като конкретизират рисковите групи, с които работят, и подкрепата, която им оказват.

 • Услуги за деца с увреждания са развити само в община Силистра, където е и най-голямата група от деца със заболявания. Тяхното функциониране би могло да се доразвие чрез разширяване на достъпа до услугите и създаване на нови услуги и в другите общини.

 • Услугите за деца в област Силистра, с изключение на децата - жертви на насилие, са акцентирани приоритетно към подкрепа на децата, и не включват в достатъчна степен работа със семействата.

 • В областта не е развита приемната грижа. Настаняването при близки и роднини се използва в по-голяма степен като алтернатива на институционалната грижа.

 • В областта липсват услуги за подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се поведение. Тази рискова група е включена единствено в работата на МКБППМН, която включва предимно предприемане на възпитателни мерки и насочване към наказания и няма възможности да предостави необходимата подкрепа за тази група деца.5.2.2. Социални услуги в общността за пълнолетни лица и възрастни в област Силистра

Общият брой на социалните услуги в общността за възрастни в област Силистра е 8, от които 2 са Дневни центрове за стари хора (Силистра, Кайнарджа), 1 Дневен център за възрастни хора с увреждания (с. Средище, общ. Кайнарджа), 1 Кризисен център за жени и деца жертва на насилие и трафик (Силистра), 1 Център за социална рехабилитация и интеграция (Силистра), 1 Преходно жилище към Дом за стари хора „Щастлива старост” – гр.Алфатар и 33 клуба на инвалида и пенсионера в общините Силистра и Тутракан. В повечето общини на областта се предоставят услугите Домашен социален патронаж, личен асистент, домашен помощник и социален асистент. • Защитено жилище – разкрито през 2009 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност. ЗЖ е разположено в оживен населен район в началото на с. Айдемир, отстоящо на 5 км. от гр. Силистра, с много добра инфраструктура – редовен автобусен транспорт /включително автобуси, преминаващи за съседните населени места и други областни центрове/, магазинна мрежа, поща. Материалната база е общинска собственост с обща площ 176,30 кв.м. ЗЖ е разположено в два апартамента в непосредствена близост един до друг. Всеки един от апартаментите включва две спални с по две легла, баня, тоалетна отделна, хол, кухня, мокро помещение, две тераси и помещение за персонала. Обзавеждането и оборудването е подходящо за целите на предоставяната услуга. Одобреният за 2009 г. единен стандарт за издръжка на ЗЖ е бил в размер на 41591 лв., а с доброволен труд и средства от общинския бюджет е извършен първоначалния ремонт на помещенията.

В ЗЖ се настаняват младежи над 18 години, но не повече от 25 годишна възраст. Капацитетът на услугата е 8 души. Към м. април 2010 г. са настанени общо 5 лица – 4 мъже и 1 жена. Потребителите се обслужват от 5 души персонал, като 1от тях живее в с. Айдемир, а останалите са от гр. Силистра. Защитеното жилище предлага на потребителите следните услуги – консултиране, ориентиране, информиране и обучение, помощ в домакинството, подкрепа за образование и обучение, здравно обучение и лична хигиена, подкрепа за достъп до пазара на труда.

 • Дневен център за стари хора Силистра – разкрит през 1995 г. Към настоящия момент функционира като делегирана държавна дейност. ДЦСХ е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк. В съседство има детски градини, училища, ДМСГД. Сградата е общинска собственост - на бивша детска ясла, строена през 70-те години на миналия век. Основен ремонт не е правен, в резултат на което има спешна необходимост от ремонт на покривната конструкция, както и от подмяната на дограмата. Вътрешно измазване на помещенията е правено за последно през 1995 г., когато е настанен ДЦСХ. Центърът разполага с двор 2145 кв.м. с обособени алеи и цветни градини. За 2009 г. услугата е разполагала с 44 400 лв. от държавния бюджет. Дневният център е с капацитет 30 потребители - стари хора в пенсионна възраст, на които се предоставят комплексни социални услуги – условия за социални контакти и подкрепа за социално включване. В противоречие с методиката за предоставяне на услугата, на потребителите не се предоставя храна. В рамките на дневната грижа /от 8,00 до 17,00 часа/ потребителите имат възможност да ползват битови услуги, медицинско обслужване, социални услуги и рехабилитация/кинезитерапия. За тях се грижи специализиран персонал, като част от него е на непълно работно време.

 • Дневният център за стари хора Кайнарджа е услуга в общността, която функционира от 2004 година. Услугата е държавно делегирана дейност, която се управлява от община Кайнарджа. Капацитетът на услугата за е 40 места. Персоналът на центъра е 4 души. Екипът работи без методическа подкрепа и обучения, което създава риск работата да се ограничи около предоставяне на сигурно пространство и социални контакти на старите хора, ползващи центъра. Сградата е в центъра на с.Кайнарджа, с много добро оборудване и обзавеждане. Представлява втори етаж от общинска сграда – 12 помещения, с обща площ 176,94 кв.м. Ползвателите са стари хора в пенсионна възраст, на които се предоставят комплексни социални услуги – топли напитки, възможност за ежедневни социални контакти, рехабилитационни дейности, възможност за осъществяване на културни дейности. На потребителите не се предоставя храна, което не е в съответствие с методиката. Услугата разчита само на бюджетното финансиране и не развива проектни дейности, които да подобрят работата в центъра. • Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Средище, общ. Кайнарджа – разкрит през 2009 г. по проект на Програма ФАР2006, бюджетна линия BG 2006/018-343.01.01 „Деинституциализация при предоставяне на услуги в общността за рискови групи”-фаза 3. Извършени са строително-ремонтни дейности за създаване на условия за предоставяне на социалната услуга. Сградата е едноетажна с площ 448,55 кв.м. В нея има изградени просторни помещения за отдих, почивка и социални контакти, помещение за трудотерапия, 3 спални помещения, помещения за рехабилитация - оборудвани с необходимите уреди, кабинети за персонала, трапезария, кухненски блок и сервизни помещения. Обзавеждането в единият санитарен възел е съобразено с нуждите на хора с инвалидни колички с оглед улесняване при самообслужване. Всички помещения са обзаведени подходящо, с необходимите мебели. Поддържа се отлична хигиена. Създадени са условия за социална интеграция и рехабилитация, възможност за пълноценно общуване в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора. От 2010 г. услугата е държавно делегирана дейност, която се управлява от община Кайнарджа. Капацитетът на услугата за е 50 места. Брой щатни длъжности – 20. Към месец април, все още няма финансиране на услугата, но центъра не е прекъсвал дейността си след приключване на проекта, макар и с по-малък брой потребители, 4 души персонал, като средствата са осигурени от Общината. Към месец юни 2010 г. е получено финансиране и се подготвя настаняването на потребителите и назначаване на персонал.

 • Център за социална рехабилитация и интеграция Силистра – разкрит през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставяна от външен доставчик – Фондация „Съпричастие” - Силистра, след проведен конкурс. ЦСРИ е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра. Сградата, в която се предоставя услугата е общинска собственост – в нея се помещават Медицински център „ЕСКУЛАП”, РЦЗ, ЕК на ТЕЛК, медицински и стоматологични кабинети, офиси на фирми, сдружения, медии и др. Услугата се предоставя в 2 помещения, използвани за офис и други 3, обособени като компютърна зала, зала за народни танци и зала за трудотерапия на обща площ 49,45 кв. м. Помещенията за офис са предоставени за безвъзмездно ползване от Община Силистра за срок от 5 години, а останалите помещения за срок от 10 години.

Основен ремонт на материалната база на центъра е правен през 2009 г., финансиран по проект. За 2009 г. услугата е разполагала с 50 600 лв. от държавния бюджет, съгласно определения единен държавен стандарт за предоставяне на услугата ЦСРИ. Центърът е с капацитет 20 места и е предназначен за хора с увреждания, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултиране, информиране, ориентиране, обучения, рехабилитация, трудотерапия, помощ в домакинството, организиране на свободното време. Към м. Април са настанени 24 ползватели – 6 мъже и 18 жени.

 • Кризисен център за жени и деца, жертва на насилие и трафик гр.Силистра

Услугата е разкрита през 2001 г. от Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” по проект „Повярвай в себе си”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за изграждане на консултативен център за жени, преживели домашно насилие. Същата година с финансиране по Програма ФАР на ЕС се изгражда Подслон към Центъра. Сградният фонд на площ от 150 кв.м.е предоставен от Община Силистра за срок от 10 години.

През 2004 г. средствата за дейността се осигуряват от фонд „Социално подпомагане” към АСП, впоследствие до 2006 г. Подслонът се издържа основно от дарители на организацията.

От началото на 2006 г. дейността се финансира като делегирана държавна дейност, а СНЦ печели конкурс на Община Силистра за предоставяне на услугата като външен доставчик. От 2008 до 16.07.2008 г. услугата се преобразува от „Дом за временно настаняване” в „Център за временно настаняване” и „Кризисен център”.

Ползвателите на този вид социална услуга в общността са жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик, а капацитетът е за 10 души. Данните от последните години сочат завишаване броя на ползвателите – за 2008 г. в Центъра са намерили подкрепа 27 деца и жени, за 2009 г. техният брой е 49, а само за първите 4 месеца на 2010 г – 27.

В Кризисния център се настаняват лица от цялата страна, но фактите сочат, че преобладава броя на тези от Силистренска община.До 31.12.2009 г. щатните длъжности са били 4, а от настоящата година вече са 6,5. Екип от професионалисти – социални дейности, психолог, социален случай-деца и специален случай-семейство, работи с ползвателите за кризисно настаняване, консултиране – психотерапевтично, юридическо, рехабилитация, психотерапия, ориентиране, информиране и обучение.

Кризисният център е разположен в част от бивша детска градина. Помещенията, в които се предоставя услугата не отговарят на противопожарните изиквания, тъй като са разположени над котелното помещение на сградата. С решение на Общински съвет Силистра, на КЦ са предоставени помещения в бивша Стоматологична поликлиника, с обща площ 450 кв.м., за които има изготвена документация за преустройство. ЖС”Е.Каравелова” кандидатства за финансиране на преустройството по ОПРР – подобряване на социалната инфраструктура, но проектът не получава финансиране и СМР не са извършвани.

 • Преходно жилище към Дом за стари хора – Алфатар. Услугата е разкрита през 2009 г. по Проект на Програма ФАР, като финансирането е по схема за безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG 2006/018-343.01.01-2.55 „Деинституциализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. От 2010г. е държавно делегирана дейност. Капацитет на услугата – 9 места.

Сградата представлява крило от Дома за стари хора, като е обособен външен самостоятелен вход и същевременно вътрешна връзка с Дома. Обща площ на терена и сградите е 652 кв.м., общинска собственост. В жилището има изградени просторна дневна - за отдих, почивка и социални контакти на потребителите, 5 спални помещения всяко със самостоятелен санитарен възел, кухня и тераса. Поддържа се отлична хигиена. Създадени са условия и възможности за пълноценно общуване в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора. Адаптирането и социализацията на потребителите става с подкрепата на социален работник, трудотерапевт и медицинска сестра – 3 щатни бройки.

Основната цел на изграденото преходно жилище е деинституализацията на възрастните хора от Дома за стари хора, които имат физически и интелектуален потенциал, умения и навици да водят независим начин на живот, подпомагани от специалисти да живеят в среда близка до семейната. Всичко това на практика вече е постигнато чрез създадените условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на възрастните хора в подкрепата на усилията им да водят относително самостоятелен живот. Индивидуалния подход към всеки обитател на преходното жилище спомага за развитие на личния потенциал, по-лесно справяне с проблеми и трудности, преодоляване на социалната изолация посредством осигуряване на възможност за участие в различни видове дейности.

В изпълнение на социалната политика насочена към прехода от институционална грижа към социални услуги в общността, преходното жилище позволява на настанени лица със съхранени битови и социални навици от Дома за стари хора – гр.Алфатар, който не се нуждаят от постоянна грижа да живеят по-самостоятелно. Преходното жилище е организирано така, че в деня на потребителите да се редуват различни типове дейности – домашни задължения, труд, развлечения, екскурзии и свободно време. Основните усилия от дейността на Преходното жилище ще са насочени към създаване на сигурна и подкрепяща страна, както и изграждане на взаимоотношения между обитателите, основани на толерантност, разбирателство и добронамереност. Основнота дейност се свежда до обучение в битови умения, подкрепа в личностното развитие и социални контакти, организиране на мероприятия извън жилището, за които е осигурен собствен транспорт.

 • Домашен социален патронаж в област Силистра

Община

Капацитет

Ползватели към април 2010 г.

Силистра

280

292

Тутракан

160

192

Главиница

150

133

Ситово

Услугата не се предлага

-

Алфатар

100

46

Кайнарджа

410

207

Дулово

100

47

Общо

1200

923Домашният социален патронаж е услуга развита в 6 общини като общинска дейност. Услугата е финансирана от общинския бюджет. Доставчик на услугите са кметовете със средства осигурени от общинските бюджети. Услугата е широко разпространена с най-голям брой ползватели и достига до клиенти и в по отдалечени места. Нейното развитие е ограничено в известна степен от ограничените финансови възможности на общините да разширяват дейностите, включени в услугата и да подобряват тяхното качество.

- Клуб на инвалида и пенсионера – Клубове са изградени в общините Силистра и Тутракан. След 1989 г. на територията на община Силистра са разкрити и функционират 25 КИП, разположени в помещения – общинска събственост и финансирани от общинския бюджет. 7 от клубовете са разположени в оживени населен райони в гр. Силистра, на територията на които живее компактно население в пенсионна възраст с физически увреждания. Останалите 18 клуба са базирани в селата на територията на общината. Основен ремонт на помещенията не е правен, но при необходимост и възможност се извършват текущи ремонти и оборудване с общински средства и дарения. За 2009 г. за финансирането на всички КИП са заложени средства в размер на 67 770 лв. от общинския бюджет. Всеки един от клубовете се посещава средно от 50 човека - хора в пенсионна възраст и с определен процент нетрудоспособност, удостоверен с ЕР на ТЕЛК, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултации, информиране и обучения, социално подпомагане на хора с увреждания, подкрепа за социално включване, организиране на свободното време.

В община Тутракан функционират 7 клуба, като 3 от тях са в гр. Тутракан и 4 в селата Белица, Варненци, Шуменци и Старо село.  • Услуги, предоставяни по проекти и програми

- Личен асистент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” През 2010г. в дирекции „Социално подпомагане”, от областта са приети 565 броя заявления на кандидати за потребители на услугата „Личен асистент” по Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 2” и 559 броя заявления от кандидати за лични асистенти. Спазвайки изискванията по проекта в програмата са включени 158 потребители на услугата „Личен асистент”, от които 59 са самотноживеещи и 99 – с увреждания. През 2009г. по Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 1” са обслужени 102 потребители, от които 38 самотноживеещи, 31 лица с увреждания и 33 деца с увреждания.

- Личен асистент по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. През 2010 г. чрез дирекции „Социално подпомагане” от областта е осигурена заетост в дейност “Личен асистент” на 79 безработни лица, от които 11 са лични асистенти на 11 деца. За 2009 г. лични асистенти са били 180 лица, а по изключение 14 лица.

Тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на клиентите.

- Социален асистент – Услуга в семейна среда, която се предоставя по ОП „РЧР” и към м. април 2010 г. е с капацитет 16 места за община Силистра.

Услугата е разкрита през 2009 г. и към момента се финансира по проект по ОП „РЧР”. Доставчик на услугата е „Община Силистра”, намираща се в централаната част на гр. Силистра и се предоставя, както в града, така и в населените места, прилежщи към община Силистра.

Услугата е предназначена за деца и лица с трайно намалена трудоспособност. Към м. април 2010 г. 16 потребители са обгрижвани в семейна среда от 7 социални асистента.

- Домашен помощник – Услуга в семейна среда, която се предоставя по ОП „РЧР” и към м. април 2010 г. е с капацитет 45 места, за община Силистра.

Услугата е разкрита през 2009 г. по проект по ОП „РЧР”. Доставчик на услугата е „Община Силистра”, намираща се в централаната част на гр. Силистра и се предоставя, както в града, така и в населените места, прилежщи към община Силистра. Услугата е предназначена за обгрижване н домашна среда деца и лица с трайно намалена трудоспособност. Към м. април 2010 г. услугата се предоставя на 45 потребители от 21 домашни помощници.

 • Други услуги

- Бюро за социални услуги – разкрито през 2010 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана със средства на СНЦ „Диабет”. БСУ е разположено в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр.Силистра. Сградата, в която се предоставя услугата е общинска собственост – в нея се помещават Медицински център „ЕСКУЛАП”, РЦЗ, ЕК на ТЕЛК, медицински и стоматологични кабинети, офиси на фирми, сдружения, медии и др. Услугата се предоставя в 1 помещение с площ 20 кв. м. Бюрото обслужва около 330 диабетно болни лица и техни близки и роднини, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултиране, информиране, ориентиране, обучение, работа на терен.

- През 2008 година беше създадена Общинска организация на инвалидите в община Тутракан към СИБ, а през месец септември 2009 г. отвори врати и клуба на инвалидите. Клуба на инвалида предоставя административни услуги, помощ при попълване на формуляри, писане и изпращане на жалби и молби,предоставят информация за законодателството и правата на хората с увреждане. Клубът на инвалида е и място за обмен на информация, занимателни игри и изработване на сувенири за празниците .

Изводи:

 • Най-развита услуга в общността за възрастни хора са Домашните социални патронажи, които биха могли да подобрят дейността си по отношение на специализиране на персонала за подобряване на социалната подкрепа на клиентите и търсене на възможности за допълнително финансиране, което да намали броя на хората, които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване на таксите.

 • Дневните центрове за стари хора в област Силистра предоставят социални услуги на много малка част от нуждаещите се.

 • Дневните центрове покриват част от нуждите на старите хора, но е необходимо да се подобри организацията на работа и да се разшири обхватът на предоставените услуги.

 • Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с пълен капацитет и не задоволява потребностите на големия брой нуждаещи се, което показва необходимостта от разкриване на още такива в общината и в други населени места от областта.5.3. Карта на териториалното разпределение на специализираните институции и социалните услуги в общността на областно ниво
5.4. Социално подпомагане и мерки

Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане /ЗСП и ППЗСП/. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е в по-голям размер.

- През 2010 г. по ППЗСП, с еднократни, целеви и месечни социални помощи са подпомогнати общо 2 705 лица и семейства от област Силистра.. В сравнение с 2009 г. се отчита намаляване на случаите, обект на социално подпомагане, което до голяма степен се дължи на промяната в условията за получаване на помощи.

- За периода януари–март 2010 г. по Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане, със семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са подпомогнати общо 13 729 случая, за 18 730 деца. За 2009 г. са подпомогнати общо 13 880 случая за 18 964 деца. Очертава се намаление на подпомаганите семейства с деца по Закона за семейни помощи за деца с 151 семейства, за 234 деца. Основна причина за това е намаляване на броя на правоимащите семейства, ниската раждаемост и изселване от региона, поради високата безработица.

- За 2010 г. по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, в областта е оказана подкрепа общо на 17 619 лица с увреждания, в това число 539 деца. За същия период на 2009 г. са подпомогнати общо 17 193 лица с увреждания, като 515 са деца. Отчита се нарастване с 426 в броя на лицата с увреждания, на които е оказана подкрепа по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

- За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставят целеви помощи за отопление. Основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта. Наблюдава се намаление в броя на подпомогнатите случаи и по тази програма. За отоплителен сезон 2009/2010 г., обхващащ периода от 1 ноември до 31 март, в областта са отпуснати целеви помощи за отопление общо на 5333 лица и семейства, спрямо 5427 случая за отоплителен сезон 2008/2009 г.

В съответствие и изпълнение на принципите за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна среда, се оказва финансова подкрепа на семействата. Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства. Към месец май 2010 г. в област Силистра е оказана финансова подкрепа на 93 семейства за работа по превенция на изоставянето, реинтеграция, настанени деца в семейства на роднини или близки. Сравнението с предходната година показва, лек спад в общия брой на случаите - финансова подкрепа през 2009 г., е оказана на 100 семейства.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом